Rörelseresultatet (EBIT) ökar till 31,8 MSEK (15,0) och marginalen stärks till 6,7% (3,7%)

Full text

(1)

Cybercom Group Europe AB (publ) org.nr 556544-6522 www.cybercomgroup.se

Bokslutskommuniké 2005

TILLVÄXT UNDER LÖNSAMHET

Januari - december 2005

• Omsättningen ökar med 17%, till 476,2 MSEK (405,3)

• Vinst efter skatt ökar till 24,5 MSEK (11,2)

• Vinst per aktie ökar till 2,08 SEK (1,05)

• Rörelseresultatet (EBIT) ökar till 31,8 MSEK (15,0) och marginalen stärks till 6,7% (3,7%)

• 33% tillväxt inom telekom till 362 MSEK

• Stärkt kassaflöde till 21,8 MSEK

Fjärde kvartalet, oktober – december 2005

• Omsättningen ökar med 17% till 133,5 MSEK (113,9)

• Resultatet efter skatt ökar till 8,9 MSEK (4,7)

• Rörelseresultatet (EBIT) ökar till 11,0 MSEK (6,4) och marginalen stärks till 8,3% (5,6%).

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekområdgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Norge, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 430 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

(2)

MARKNADEN

Efterfrågan på IT-konsulttjänster har ökat under hela 2005 och den nordiska marknaden har präglats av återhämtning. Tillväxten har varit starkast i Öresundsregionen. Även i England har efterfrågan ökat i en positiv marknadsutveckling.

Telekommarknaden har varit fortsatt starkt drivande under året med hög efterfrågan och tillväxt.

Utrustningstillverkarna investerar i mobila handsets och terminaler samt i stödsystem till dessa och satsar kraftfullt inom både produktutveckling och stödsystem. Utanför Europa investerar operatörer i tillväxtsatsningar genom omfattande

nätutbyggnader.

De nordiska teleoperatörerna fokuserar fortsatt mot besparings- och konsolideringsprogram inom de flesta områden. Dock märks en större benägenhet för nyinvesteringar inom stödsystem för mobila och bredbandstjänster.

Bland övriga köpare av IT-konsulttjänster ökar IT- investeringar bland bolag som har ett uppdämt behov efter lågkonjunkturens besparingar.

Konsolidering av verksamheter och IT-system gör att integrationsprojekten ökar.

Konsulter med nischad telekomkompetens gynnas nu av efterfrågan på utveckling och implementation av mobila lösningar för konkurrenskraft och effektivitet från kunder inom alla segment.

Trenden att lägga stora delar av utveckling och förvaltning via outsourcing har befästs under året av flera större multinationella företag och många tar steget off/near-shore. Det handlar fortfarande främst om vissa mogna och standardiserade processer för utveckling och förvaltning, men trenden går tydligt i denna riktning. Detta påverkar den traditionella konsultrollen och uppdragen ändrar karaktär.

Ramavtalen är fortsatt i fokus och de större bolagen väljer att lägga uppdragen hos ett färre antal leverantörer. Urvalsprocesser har blivit betydligt hårdare och kravet på leverans kopplat till offshore är allt mer avgörande.

De generella prisnivåerna har under året

stabiliserats på en relativt låg nivå på grund av den konkurrensutsatta marknaden. Prisutrymmet finns inom specialiserade tjänster och också i uppdrag med helhetsansvar och ledande roller.

CYBERCOM GROUP 2005

Cybercom gick in i 2005 med en uttalad strategi att fokusera på telekom och utvalda teknologier. Det har varit en framgångsrik strategi för tillväxt och lönsamhet som båda stärkts under året. Bolagets mål har också höjts till att vid utgången av 2006 visa en EBIT marginal på minst 10% mot tidigare 8%.

Under 2005 visar Cybercom omsättningstillväxt inom telekom med 33% till 362 MSEK.

Omsättningen totalt ökar med 17% jämfört med 2004, vilket är inklusive avvecklingen av verksamheten kopplad till finansiella tjänster och därmed minskad volym från underkonsulter.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2003 2004 2005

Omsättning totalt MSEK

Telekom- omsättning

Tillväxten har främst skett hos befintliga, större kunder inom telekomsektorn, där bolaget framförallt utökat sitt åtagande hos utrustningsleverantörer.

Cybercom har också stärkt sin internationella närvaro främst genom operatörers satsningar utanför Europa. När det gäller de nordiska operatörerna har uppdragen minskat något till följd av den konsolidering och besparing som präglar marknaden.

I Cybercoms strategi ligger också att komplettera den organiska tillväxten med förvärv. I april förvärvades Netcom Consultants som konsoliderats från och med maj i affärsområde Sverige. Förvärvet har bidragit med 9% i tillväxt under 2005.

Integrationen av Netcom Consultants har givit goda affärseffekter med bredare kundbas och nya marknader. Med ett stärkt erbjudande inom telekom management och telekomnät kompletteras

Cybercoms andra verksamhetsområden, vilket gynnar affären med större kunder.

Cybercom avser att genomföra ytterligare förvärv och utvärderar aktivt olika kandidater som kan bidra med synergier som breddar Cybercoms affär eller geografisk täckning.

I Cybercoms inriktning mot telekom och utvalda teknologier fokuserar bolaget på fyra

verksamhetsområden:

ƒ Portaler & mobila lösningar

ƒ Inbyggda system

ƒ Billing & e-commerce

ƒ Telekom management & nätverk.

(3)

Behovet av specialisering har under 2005 bekräftats. Cybercom erbjuder unika kompetenser inom flera nischområden. Exempelvis har

Cybercoms internationella position inom e- commerce samt revision av mobila nät och device management ytterligare stärkts under kvartal fyra genom ett antal erhållna affärer.

Genom sitt erkända specialistkunnande, har Cybercom under året även utökat sitt engagemang hos kunder inom segment utanför telekom, men där satsningar görs både inom telekomtjänster och valda teknologiområden. Det handlar till exempel om kommuner som satsar på bredbandsutbyggnad inom fasta och mobila nät eller tjänster kopplade till produkter från IBM eller Akamai samt att förstärka med specialistkompetens inom bank och finans.

Till Cybercoms större kunder hör bland andra Sony Ericsson, Ericsson, Tele2, TeliaSonera, Nokia, Reuters, Teracom, Millicom, ASSA ABLOY, SEB och Telenor. Cybercoms omsättning fördelat på branscher under året:

De 10 största kunderna under 2005 utgör 80% av Cybercoms omsättning. Ramavtalen har mycket stor betydelse, då kunder lägger allt större volym hos ett färre antal konsultbolag. Cybercom har under 2005 och inför 2006 behållit och fått förnyade ramavtal hos alla större kunder, vilket säkrar stor del av befintlig affär och är avgörande för den fortsatta tillväxten.

De tre senaste åren visar att tillväxten framförallt sker genom ramavtalskunder:

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2003 2004 2005

Omsättning Ramavtal

Inom de områden där marknaden nått en mognad blir konsekvensen för IT-företag att arbetspaketet kan läggas ut lokalt eller i lågkostnadsländer.

Cybercom har redan denna typ av uppdrag hos flera internationella kunder både inom support samt test- och verifiering.

Under året har bolaget även investerat i satsningar för att möta den här typen av förfrågningar och Cybercom har nu samarbetspartner i Indien och i Baltikum samt i flera lokala bemanningsföretag.

Dessa uppdrag sker i nära samarbete med kunden och avtalen är årslånga.

Stor del av Cybercoms verksamhet sker i helhetsåtaganden i form av lösningar och projekt såsom till exempel Application Management, vilka ger stabilitet i verksamheten. Under 2005 utgör helhetsåtaganden 40% av omsättningen:

KONCERNEN

OMSÄTTNING

Omsättningen för 2005 uppgår till 476,2 MSEK (405,3)1, en intäktsökning med 17% jämfört med samma period föregående år.

RESULTAT JANUARI – DECEMBER Rörelseresultatet har stärkts väsentligt jämfört med föregående år och uppgår till 31,8 MSEK (15,0)2. Det motsvarar en rörelsemarginal på 6,7% (3,7%).

Finansnettot uppgår till 4,5 MSEK (2,3). Resultatet efter finansnetto är 36,3 MSEK (17,3), vilket innebär en stärkt nettomarginal på 7,6% (4,3%).

Exklusive den engångskostnad om 3 MSEK, som i samband med sammanslagningen av de svenska affärsområdena belastade affärsområde Sverige i

1 Resultat för samma period föregående år visas inom parentes, dessa jämförelsetal är omräknade enligt de nya IFRS reglerna.

2 Realisationsresultat för nyttjande av optioner i det danska dotterbolaget 2004 är omklassificerad från finanskostnad till personalkostnad och har ändrat rörelseresultatet 2004 med -0,1 MSEK. Finansnettot 2004 har påverkats positivt med samma belopp.

Stat & Kommun 4%

Bank & Finans 8%

Övrigt 8%

Industri 4%

Telekom 76%

Helhets- åtaganden

40%

Konsult- tjänster

60%

(4)

första kvartalet, uppgår rörelseresultatet för 2005 till 34,8 MSEK. Det ger en marginal på 7,3% och en nettomarginal på 8,3%.

Antalet anställda är 426 personer. Cybercom sysselsätter vid periodens utgång totalt cirka 460 personer, inklusive underkonsulter, där antalet har minskat under året.

Omsättning per affärsområde, i MSEK och procent av den totala omsättningen för affärsområdena:3

Jan- Dec 2005

Jan- Dec 2005

Jan- Dec 2004

Jan- Dec 2004

Sverige 422,2 85% 354,8 84%

International 72,8 15% 68,5 16%

Fjärde kvartalet

Under fjärde kvartalet uppgår koncernens omsättning till 133,5 MSEK (113,9), vilket är en ökning med 17% jämfört med samma period föregående år. Koncernens rörelseresultat har förbättrats och uppgår till 11,0 MSEK (6,4), vilket ökar marginalen till 8,3% (5,6%).

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Q1/04 Q2/04

Q3/04 Q4/04

Q1/0 5

Q2/0 5

Q3/05 Q4/0

5 Omsättning/kvartal

Affärsområde Sverige

Omsättningen ökar till 422,2 MSEK (354,8), vilket är 19% mer än under 2004. Rörelseresultatet uppgår till 27,6 MSEK (21,2). Det motsvarar en stärkt marginal på 6,5% (6,0%). Antalet anställda inom affärsområdet har ökat till 349 (285).

Under fjärde kvartalet är omsättningen 114,2 MSEK (103,1), vilket är en ökning med 11% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelse- resultatet uppgår till 7,5 MSEK, vilket ger en marginal på 6,6% (8,8%).

Med ett uttalat mål om organisk tillväxt och för att möta den ökade efterfrågan har bolaget genomfört rekryteringssatsningar under året. Dessa har givit

3 Hänsyn är inte tagen till eliminering av internfakturering och moderbolagets omsättning.

önskade effekter med tillväxt som börjar märkas främst i fjärde kvartalet. Antalet sysselsatta konsulter har dock varit oförändrat under kvartalet, då vissa kunder har minskat sina inköp inför årsskiftet och flera projektavslut har skett under fjärde kvartalet. Nya projekt har även senarelagts i väntan på stora ramavtalsupphandlingar. Detta har påverkat såväl omsättning som resultat under perioden.

Cybercoms specialistkunskap har framgångsrikt givit flera nya kunder under perioden, till exempel Glocalnet, Saab, SCA och Switchcore. Inom området telekom management har kontrakt på ett antal radio core network audits vunnits i flera länder i Asien och Afrika.

För att stärka erbjudandet kring outsourcing har Cybercom gjort offshore-investeringar. Detta har bland annat givit positivt utfall i ramavtals- upphandlingar.

Affärsområde International

Omsättningen för Cybercoms verksamhet i Danmark, Norge och Storbritannien uppgår till 72,8 MSEK (68,5). Rörelseresultatet har under året förbättrats väsentligt och uppgår till 5,2 MSEK (1,8) vilket motsvarar en marginal på 7,1% (2,6%).

Antalet anställda är 56 personer (60).

Under fjärde kvartalet är omsättningen 20,9 MSEK (16,8). Rörelseresultatet uppgår till 1,2 MSEK (1,0), vilket ger en marginal på 5,7% (6,0%). En reaförlust om 535 kSEK vid nyttjande av optioner i det danska dotterbolaget har dock påverkat resultatet i

perioden.

Den danska verksamheten växer och en viktig satsning har gjorts för att bredda verksamheten med specialistkompetenser inom området Microsoft .Net.

Verksamheten i Storbritannien följer sin positiva trend under året och Cybercom har till exempel utökat sitt åtagande hos Reuters och satsningen inom IBM e-commerce har breddat kundbasen med uppdrag hos nya kunder.

MEDARBETARE

Cybercoms rekryteringssatsning under 2005 har givit bra resultat, med cirka 90 nya medarbetare som börjat inom koncernen. Under året har affärsområdet Finansiella tjänster avvecklats och som ett led i detta har personalomsättningen varit relativt hög.

Medeltalet antal anställda (heltidstjänster) i koncernen är 365 personer (325) för 2005. Vid periodens utgång är antalet anställda i koncernen 426 (375), varav 92 är kvinnor.

INVESTERINGAR

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 6,2 MSEK (5,6) per 31 december 2005.

Under perioden uppgår nettoinvesteringar i

(5)

immateriella anläggningstillgångar, exklusive goodwill, sammantaget till 4,2 (6,6).

I början av året avyttrades den verksamhet som utvecklar CyberMate Prehospital, ett elektroniskt journalhanteringssystem. Verksamheten förvärvades av Medtronic i april. Immateriella anläggningstillgångar om 15 MSEK har realiserats till likvida medel och därmed förstärkt kassan. En tilläggsköpeskilling om 1,6 MSEK har fastställts i december.

I april förvärvades telekombolaget Netcom

Consultants. Den fasta köpeskillingen uppgick till 35 MSEK, vilken betalades dels med 1.125.402 nyemitterade Cybercom-aktier, dels med 2,5 MSEK i kontanta medel. En tilläggsköpeskilling relaterad till omsättningen 2005 om 1,8 MSEK har fastställts i december.

Ledande befattningshavare i Cyber Com Consulting A/S utnyttjade under andra och fjärde kvartalet sina sista optioner att köpa 3,3% av aktierna i det danska dotterbolaget vid respektive tillfälle. Dessa aktier återköptes under andra och fjärde kvartalet av koncernen för 3,7 MSEK respektive 8,0 MSEK.

Detta har föranlett goodwill med 3,4 MSEK respektive 7,5 MSEK.

LIKVIDITET

Koncernens likvida medel uppgår per 31 december 2005 till 55,5 MSEK jämfört med 47,7 MSEK per den 31 december 2004.

Under året är kassaflödet före förändring av rörelsekapital 37,2 MSEK. Förändringen av rörelsekapitalet är -15,4 MSEK. Summerat är kassaflödet från den löpande verksamheten 21,8 MSEK (11,1).

FINANSIELL STÄLLNING

Det egna kapitalet per den 31 december 2005 är 238,2 MSEK (180,1) vilket motsvarar en soliditet på 67,7% (66,0%). Eget kapital per aktie uppgår till 19,33 SEK (16,08).

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Q1/04 Q2/04

Q3 /04

Q4 /04

Q1/05 Q2/05

Q3 /05

Q4 /05 Ackumulerad

vinst/aktie

SKATTER

Under perioden uppgår skattesatsen till 32,5%

(35,1%). Skattekostnaden är beräknad efter aktuell skattesats för moderbolag och respektive

dotterföretag. Hänsyn är tagen till temporära skillnader och befintliga underskottsavdrag.

0 5 10 15 20 25 30

Q1 /04

Q2 /04

Q3 /04

Q4 /04

Q1 /05

Q2 /05

Q3 /05

Q4 /05 Ackumulerad vinst efter skatt

MODERBOLAGET

Moderbolagets verksamhet består till största delen av att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, information och marknad, administration, interna system m m. Vid periodens slut är 21 (25) personer anställda i moderbolaget. Medeltalet anställda under perioden är 19 (18).

Omsättningen uppgår under 2005 till 34,8 MSEK (29,0). Rörelseresultatet är -3,4 MSEK (-6,2).

Resultatet efter finansnetto är 2,9 MSEK (-0,8).

Moderbolagets likviditet uppgår per den 31

december till 37,0 MSEK (17,8). Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar uppgår till 3,5 MSEK (0,5).

FRAMTIDSUTSIKTER

Marknadsutsikterna för Cybercoms tjänster inom telekom och utvalda teknologier är positiva.

Bolagets finansiella mål är att innan utgången av 2006 uppnå en rörelsemarginal om minst 10%.

Under 2006 räknar bolaget med en organisk tillväxt om 10%. Vidare är det bolagets målsättning att fortsätta med sin förvärvsstrategi för att uppnå sitt tidigare kommunicerade mål om 750 MSEK i omsättning.

Bolagets finansiella målsättning var tidigare beskriven: De finansiella målen för bolaget är att innan utgången av 2006 uppnå en rörelsemarginal om minst 10%. Bolaget ska uppnå en omsättning på 750 MSEK, varav en fjärdedel utanför Sverige.

(6)

KONCERNEN

(MSEK)

Jan-Dec 2005

Jan-Dec 2004

Q4 2005

Q4 2004

Q3 2005

Q2 2005

Q1 2005

Omsättning 476,2 405,3 133,5 113,9 103,0 124,7 114,9

Rörelseresultat EBIT 31,8 15,0 11,0 6,4 6,3 9,3 5,2

Rörelsemarginal % 6,7% 3,7% 8,3% 5,6% 6,1% 7,5% 4,5%

Antal anställda vid periodens slut

426 375 426 375 411 408 370

AFFÄRSOMRÅDEN

Sweden (MSEK)

Jan-Dec 2005

Jan-Dec 2004

Q4 2005

Q4 2004

Q3 2005

Q2 2005

Q1 2005

Omsättning 422,2 354,8 114,2 103,1 91,1 112,5 104,3

Rörelseresultat EBIT 27,6 21,2 7,5 9,1 4,6 9,6 5,9

Rörelsemarginal % 6,5% 6,0% 6,6% 8,8% 5,0% 8,5% 5,6%

Antal anställda vid periodens slut

348 285 348 285 329 329 286

International (MSEK)

Jan-Dec 2005

Jan-Dec 2004

Q4 2005

Q4 2004

Q3 2005

Q2 2005

Q1 2005

Omsättning 72,8 68,5 20,9 16,8 16,5 18,1 17,3

Rörelseresultat EBIT 5,2 1,8 1,2 1,0 1,8 1,2 0,7

Rörelsemarginal % 7,1% 2,6% 5,7% 6,0% 10,9% 6,6% 4,0%

Antal anställda vid periodens slut

56 60 56 60 61 56 56

(7)

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK Not

Jan-Dec 2005

Jan-Dec 2004

Q4 2005

Q4 2004

Q3 2005

Q2 2005

Q1 2005

Omsättning 476,2 405,3 133,5 113,9 103,0 124,7 114,9

Rörelsens kostnader

Övr externa kostn -143,4 -123,9 -36,8 -35,3 -31,0 -37,1 -38,5

Personalkostnader -295,3 -258,2 -84,6 -70,1 -64,1 -76,6 -70,0

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar 1 -5,7 -8,2 -1,1 -2,1 -1,6 -1,7 -1,2

Rörelseresultat, EBIT 31,8 15,0 11,0 6,4 6,3 9,3 5,2

Finansiella intäkter Finansiella kostnader

6,9 -2,4

4,5 -2,2

2,4 -1,0

0,9 0,3

0,5 -0,6

2,9 -0,6

1,1 -0,2 Resultat efter finansiella

poster 36,3 17,3 12,4 7,6 6,2 11,6 6,1

Skatt *) -11,8 -6,1 -3,5 -2,9 -2,7 -3,7 -1,9

Periodens resultat 24,5 11,2 8,9 4,7 3,5 7,9 4,2

*) aktuell skatt uppskjuten skatt

-4,0 -7,8

-1,1 -5,0

0,3 -3,8

-0,6 -2,3

4,0 -6,7

-6,7 3,0

-1,6 -0,3

AKTIEINFORMATION

Jan-Dec 2005 Jan-Dec 2004 Före utspädning

Resultat/aktie, SEK 2,08 1,05

Eget kapital/aktie, SEK 19,33 16,08

Antal aktier vid periodens slut 12 321 757 11 196 355

Genomsnittligt antal aktier 11 759 056 10 716 125

Efter utspädning

Resultat/aktie, SEK 2,07 1,05

Eget kapital/aktie, SEK 19,02 16,08

Antal aktier vid periodens slut 12 521 757 11 196 355

Genomsnittligt antal aktier 11 859 056 10 716 125

Utspädningseffekt beräknas ej om nuvärdet av teckningskursen är högre än stamaktiens verkliga värde.

Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att resultat per aktie eller eget kapital per aktie försämras.

(8)

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK Not 2005-12-31 2004-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar

Omsättningstillgångar exkl likvida medel Likvida medel

135,8 12,2 0,4 5,2 142,6 55,5

93,8 10,7 - 11,8 108,7 47,7

Summa tillgångar 351,7 272,7

Eget kapital och skulder

Eget kapital 2

Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

238,2 10,6 102,9

180,1 5,1 87,5

Summa eget kapital och skulder 351,7 272,7

Ställda panter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

MSEK 3 Jan-Dec 2005 Jan-Dec 2004 Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital

37,2 -15,4

22.3 -11.2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,8 11,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten *) -15,2 -41,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 4,0

Förändring av likvida medel 6,6 -26,2

Likvida medel vid periodens början 47,7 74,1

Omräkningsdifferens 1,1 -0,2

Likvida medel vid periodens slut 55,5 47,7

*) Förvärv av dotterföretag har påverkat koncernens likvida

medel med -18,7 -26,5

NYCKELTAL

Jan-Dec 2005 Jan-Dec 2004 Rörelsemarginal (EBIT), %

Nettomarginal, %

6,7%

7,6%

3,7%

4,3%

Antal anställda vid periodens slut Medeltal antal anställda

426 365

375 325

Omsättning/anställd, kSEK 1 304 1 247

Räntabilitet på eget kapital, % Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

11,7%

17,9%

6,8%

11,1%

Soliditet, % 67,7% 66,0%

(9)

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL M M

MSEK Jan-Dec 2005 Jan-Dec 2004

Ingående eget kapital

Effekt av ändrad redovisningsprincip Nyemission aktier

Omräkningsdifferenser Periodens resultat Minoriteten

Utgående eget kapital

180,1 -0,6 32,5 1,7 24,5 - 238,2

149,5 - 19.8 -0.4 11,2 - 180,1 Antal aktier vid årets början

Nyemission aktier

Antal aktier vid periodens slut

11 196 355 1 125 402 12 321 757

9 451 777 1 744 578 11 196 355

Antal utestående teckningsoptioner vid årets början Teckningsoptioner, i eget förvar

Ej utnyttjade teckningsoptioner Avgår teckningsoptioner i eget förvar

Antal utestående teckningsoptioner vid periodens slut

162 483 200 000 - 162 483 -170 000 30 000

862 483 - -500 000 -200 000 162 483

Kommande informationstillfällen 2006

26 april Q1-rapport

17 augusti Halvårsrapport

18 oktober Q3-rapport

Februari 2007 Bokslutskommuniké 2006

Ordinarie bolagsstämma och valberedning

Cybercoms ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm fredagen den 28 april klockan 14.00.

Valberedning för 2006 är:

ƒ Per Edlund, styrelseledamot i Cybercom och valberedningens ordförande såsom vd i ConsafeIT och representant för bolagets största aktieägare.

ƒ Magnus S Eriksson, portföljförvaltare på Livförsäkringsaktiebolaget Skandia och representant för en av de till röstetalet fyra största aktieägarna enligt ägarförhållandena under kvartal två 2005.

ƒ John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna via Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

ƒ Gert Schyborger, Cybercoms styrelseordförande.

De aktieägare som önskar ta upp ett speciellt ärende eller har förslag på styrelseledamot kan meddela sitt ärende eller förslag till bolagets Valberedning via telefonnummer +46 8 578 646 02.

Denna rapport är ej granskad av bolagets revisor.

Stockholm den 7 februari 2006

Styrelsen och VD i

Cybercom Group Europe AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Alders, VD och koncernchef tel. + 46 707 253 200 Anneli Lindblom , ekonomichef tel. + 46 708 644 720 Kristina Svensson, informationschef tel. + 46 708 644 702

(10)

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bokslutskommunikén är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Delårsrapportering. Från och med den 1 januari 2005 upprättas koncernredovisning med tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS). Till och med 2004 har företaget tillämpat Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. De förändringar i redovisningsprinciper som denna övergång medför samt övergångseffekterna på koncernens resultat- och balansräkningar presenteras nedan. Nedan redogörs också för vilka undantag från full retroaktiv tillämpning som företaget valt att göra.

IFRS EFFEKTER

Resultateffekt oktober-december 2004 Not kSEK

Periodens resultat okt-dec 2004 enligt tidigare principer 2 658

Återföring av goodwillavskrivning 1 1 801

Återföring av avskrivning inkråmsgoodwill 1 359

Skatteeffekt ovan -101

Periodens resultat oktober-december 2004 enligt IFRS 4 717

Resultateffekt helår 2004 Not kSEK

Årets resultat 2004 enligt tidigare principer 4 349

Återföring av goodwillavskrivning 1 6 275

Återföring av avskrivning inkråmsgoodwill 1 843

Skatteeffekt ovan -236

Årets resultat 2004 enligt IFRS 11 231

Resultat per aktie jan-dec 2004 enligt tidigare principer, kr 0,41

Resultat per aktie jan-dec 2004 enligt IFRS, kr 1,05

Effekt på eget kapital 31 dec 2004 och 1 jan 2005 Not kSEK

Eget kapital 31 december 2004 enligt tidigare principer 173 210

Återföring av goodwillavskrivning 1 6 882

Eget kapital 31 december 2004 enligt IFRS 180 092

Effekt av införandet av IAS 39 1 januari 2005 2 -619

Eget kapital 1 januari 2005 enligt IFRS 179 473

NOTER

Not 1 Avskrivning på goodwill

Avskrivning på goodwill ska enligt IFRS 3, Rörelseförvärv, inte ske. Istället ska redovisat värde omprövas varje år, eller oftare om det finns omständigheter som tyder på en värdenedgång.

Avskrivning på goodwill avseende helåret 2004 på 6 275 kSEK har återförts. Inget nedskrivningsbehov föreligger.

Avskrivning på inkråmsgoodwill avseende 2004 på 843 kSEK har återförts och skattebelastats i resultaträkningen.

Not 2 Finansiella instrument

IAS 32 och 39, Finansiella instrument, tillämpas från och med den 1 januari 2005. Företaget har med stöd av IFRS 1 valt att inte räkna om jämförelsetalen för 2004 avseende finansiella instrument enligt principerna i IAS 39.

En omklassificering och omvärdering av de tillgångar och skulder som ska redovisas enligt IAS 39 genomfördes den 1 januari 2005. Finansiella instrument redovisas i jämförelsetalen för 2004 följaktligen enligt tidigare tillämpade principer. Omvärdering sker av valutaterminskontrakt.

Skillnaden mellan redovisade värden enligt IAS 39 och enligt tidigare tillämpade principer, -619 kSEK, redovisas i balansräkningen den 1 januari 2005 direkt mot eget kapital.

Not 3 Kassaflödet

Koncernens kassaflödesberäkning och uppställningsform har inte förändrats i samband med övergången till IFRS.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :