• No results found

på Scheelegatan, i planområdets gräns har gällande plushöjd ändrats till den plushöjd som befintlig gata har

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "på Scheelegatan, i planområdets gräns har gällande plushöjd ändrats till den plushöjd som befintlig gata har"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

FL K VI

---

INKOM TILL VASTERAS LANDS;W'~SLl

den Z D MAJ 1970 Ul.fi;.~:.c:?Y.:.

19.2Q

~'"~_o- STADSARKITEKTKONTORET

BESKRIVNING tillhörande förslag

INKOM

Stadsarkil~ ktkontoret

K'..

oplng d

.lJ,/

f. ...

.) 19 ""~

nr rvf'

till ändring av stadsplanen för DEL AV BYJORDEN (Kv.n. Montören.

Scheeleskolan m.m.)

I KÖPING, VÄSTMANLANDS LÄN (PL K VI 1969).

Stadsplaneförslaget berör och gränsar till stadsplaner fastställda av Kungl. Maj:t den 22.5 1942 och den 10.9 1943 samt stadsplaner

fastställda av länsstyrelsen den 27 dec. 1943, den 15 juni 1945, den 7 maj 1946,.den 7 maj 1962, den 5 juli 1963, den 31 juli 1964 och den 23 nov. 1964. Norr och öster om omrädet gäller utomplansbe-

stämmelser

Planomr~det p~ c:a 24,5 ha är beläget i stadens norra del, väster om Valsta~n och begränsas i norr av Ringvägen.

Omedelbart norr om Ringvägen g~r kraftledningen p~ 130 kv mellan Väster~s -Hallsberg samt motortrafikleden Stockholm -~rebro (E 18).

Genom omr~det g~r Bergslagsvägen (väg 250, nuvarande E 18).

på Scheelegatan, i planområdets gräns har gällande plushöjd ändrats till den plushöjd som befintlig gata har

är föreslagen En A-tomt, för byggnadskontorets avloppspumpstation

intill Barnhemsgatan.

Sveavägen behålles i sitt nuvarande läge, men justeras i sin västra kvartersgräns, och blir matargata till planerat område far enfamiljs-

hus vars totala tomtyta är c:a 3,4 ha

Grönområdet med gångvägar och lekplatser disponeras gemensamt

Omr~de med byggnadsrätt f~r bebyggas upp till 75 % av angiven yta.

Env~ningshusen har inredningsbar vind och garagebyggnad med förr~d Omr~det närmare Lötgatan är avsett för parkering och garage.

Befintliga garage flyttas till p~ planen redovisat läge och bak- sidorna inplankas.

(2)

Kv. Scheeleskolan 1.,utvidgas för att rymma skolidrottsplats.Kv.

Montören 1, avsett för motorserviceändarnål, utvidgas och efter sydgränsen uppföres ett plank som insynsskydd.

Marken över grusåsen som utgör infiltrationsområde för stadensvattentäkt, läggs ut som parkmark.

Föreslagna större planeringar framgår av illustrationsplanen.

Sveavägens trädrad bibehålles och kompletteras. Mellan bostads- området och idrottsplanen planteras en trädrad och på parkerings- platsen en grupp. För att ge en distinkt markering av de två hus- grupperna omgärdas dessa lämpligen me9 en yttra häckrad.

Iv.

Scheeleskolan 1 bör avgränsas med häck mot den södra hus-

gruppen.

Vatten- och avloppsledningar finns framdragna till området.

Grundkartan har upprättats av stadsingenj5rskontoret i K5ping,

--

,

bu~ 4u -~ d~v?7

Erik Furtenbach Arkitekt K K H K~ping den 27 februari 1970

Stadsarkitektkontoreti '

~l!!:~

Arkitekt S A R

Tillhör TåfIs$tyre!sens i V-asbRan- lands län bw..!:lt

.Jt:.l:..~fl9 , betygarl

$~

(3)

PL K

--"- --

INKOM tiLL VASTERAS lANDSt~~.fj~

den Z 8 MAJ 1970

l1l-_.G:.L:~..Y:l9.~

'KOPt"G' 'IADI STADSARKITEKT KONTORET

STADSPLANEBESTÄMMELSER tillh5rande f5rslag till ändring av stadsplanenf5r

DEL AV BYJORDEN (Kv.n. Mont5ren, Scheeleskolan m.m.)

I K5PING VÄSTMANLAND S LÄN (PL K VI 1969)

§

.STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

Byggnadskvarter

1. Med ~ betecknat omräde får användas endast för allmänt ändamål.

mom

mom.

2. Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

mom.

3. Med Q betecknat område får användas endast för biluppställningsändamål

mom.

4.

Med Jt betecknat område får användas endast för bilverkstads- och bilförsäljningsändamål samt, där så prövas lämpligt, jämväl för annat industriändamål.

5

mom.

Med Jts

-

betecknat område får användas endast för bilverkstads- och bilförsäljningsändamål jämte bensinstation, samt där så prövas lämpligt, jämväl far annat försäljningsändamål.

Specialområden

1. Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation och därmed samhörigt ändamål.

ITIOITl,

mom.

2. Med y betecknat omr~de skall utgBra vattenomr~de som icke f~r utfyllas eller Bverbyggas i annan m~n än som erfordras fBr broar.

§ 2. MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

~ed punktprickning betecknad mark f~r icke bebyggas.

INKOM

Stadsarki '- k (kontoret Köping d;l.~ Il. .19:;;<:J

nr...~rr...

(4)

§ 3. SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR OCH FÖR ALLMÄN TRAFIK

mom .Å med ~ betecknad mark fär icke vidtagas anordni1r~r som hindrar fram- dragande eller underhäll av underjordiska allmänna ledningar.

mom.

2 Med ~ betecknat område inom byggnadskvarter skall hållas tillgängligtför allmän gång- och cykeltrafik.

BYGGNADSSÄTT

mom.

Med ~ betecknat område får bebyggas endast med enfarniljs kedjehus

mom.

2

Med

E betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföresfristående.

§

5. BEBYGGELSEN OMFATTAR

Å för bostadsändamål avsedd tomt som omfattar med siffra jämte procenttecken betecknat område får byggnadsytan upptaga högst så stor procentuell del av byggnadsområdet inom tomten som siffran angiver.

VÄNINGSANrAL

Å med I, eller III betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst en, och tre våningar.

BYGGNADS

HÖJD

1 mom.

Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till h5gst den h5jd i meter som siffran angiver.

mom 2, Å med plus jämte siffra i sexhörning betecknat område får byggnaduppföras till högst den höjd i meter över stadens nollplan som

siffran

angiver.

3mom.

Å med I eller III betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 5,2 och 11,0 meter.

(5)

§ 8. FÖRBUD MOT ANORDNANDE AV rÖRFÖRBINDELSE

Körbar förbindelse mellan fastighet och gata eller annan allmän plats får icke anordnas över gräns som markerats med fyllda trianglar.

Erik Furtenbach Arkitekt K K H

Tillliör länsstyrelsens; Västman.

tands @n b}slut

.~(:..f.:..~2.t.Q betygar;

~riIIIIr

Antaget av stadsfullmäktige i Ktlping den 24 april 1970 § 55

DAlLA J .au...{,~..J)f

..fT!b~l

C -H HedlUnd'

Stadsfullmäktiges sekreterare

References

Related documents

Samma möjligheter för kommunen att använda sig av fastighetsreglering, finns inte när det gäller åtkomst av kvartersmark för annat än enskilt bebyggande eller ogenomförd

− För befintliga huvudbyggnader som innan planläggningen ligger på lägre plushöjd kan bygglov för tillbyggnader på lägre plushöjd ges om ingen annan lösning kan komma

Området ligger inom strandskydd och kommunens bedömning är att ytan endast kan användas för ny vändplan för buss och/eller som grönyta. Ytan får inte

b/ Med Bi betecknat område får användas endast för bostäder och därmed samhörigt ändamål samt, där detta med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad prövas utan o-

[r]

[r]

[r]

Beräkna lämpliga nyckeltal för ovanstående företag som visar effektivitet, lönsamhet, avkastning och finansiell styrka. Motivera val

Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden.. Den maskinellt tolkade texten kan

Riksintresse friluftsliv Riksintresse flyg UTREDNINGSSTEG: Förstudie UPPDRAGSANSVARIG: R Kappers UPPDRAGSNR: 87524051 FRAMTAGEN AV: E Jörholt GRANSKAD AV: M Edström ORT:

En variant av kvalificerat rådgivande samtal är Fysisk aktivitet på recept - FaR, en svensk metod för att förebygga och behandla sjukdom med en ”individanpassad skriftlig

I blockserien finns block med sex olika former: en liksidig triangel, en kvadrat, en regelbunden sexhörning och tre olika oregelbundna fyrhörningar enligt bilden.

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder

Där så prövas lämpligt får byggnadsnämnden medge högre höjd för mindre byggnadsdel.” och i Ö3 - 7 § 2 mom ”På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras

Denna kommer att användas för att stänga av gastillförseln till apparaten när den inte används ELLER i