PROTOKOLL 1516-KF Formalia. 1.1 Mötets öppnande Talman förklarar mötet öppnat klockan 12:16.

Full text

(1)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

STOCKHOLM 2016-05-27 Kårfullmäktigesammanträde #81 15/16

Datum: 2016-05-27 Tid: 12.00 – 13.00 Plats: Kröken, Nymble

P ROTOKOLL 1516-KF-81

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Talman förklarar mötet öppnat klockan 12:16.

1.2 Justering av röstlängd Vice talman justerar röstlängden.

Kårfullmäktige beslutar

Beslut 1: Att fastställa röstlängden enligt justering j1 i bilaga.

1.3 Fastställande av föredragningslista * Talman föreslår

Att 1 fastställa föredragningslistan enligt handlingarna.

Kårfullmäktige beslutar

Beslut 2: Att fastställa föredragningslistan enligt handlingarna.

1.4 Mötets behöriga utlysande *

Begäran om extra kårfullmäktigesammanträde inkom till Talmanspresidiet 19/5-16. Samma dag skickades kallelse och handlingar ut.

Kårfullmäktige beslutar

Beslut 3: Att finna mötet behörigt utlyst.

1.5 Adjungeringar Inga adjungeringar inkommer.

1.6 Val av justerare tillika rösträknare Johan Orrenius och Fredrik Hilding kandiderar.

Kårfullmäktige beslutar

Beslut 4: Att välja Johan Orrenius och Fredrik Hilding till justeringspersoner tillika rösträknare.

(2)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se SIDA 2(3)

1.7 Föregående protokoll Kårfullmäktige

Talman berättar att protokollet från 1516-KF-08 är snart justerat.

2 Beslutsärenden

2.1 Proposition om THS byggnadsfond Filip Schulze föredrar propositionen och svarar på frågor.

Kårstyrelsen yrkar

Att 2 2 000 000 (två miljoner) tas ur THS byggnadsfond för att finansiera ventilationsombyggnationen i kårhuset Nymble.

Kårfullmäktige beslutar

Beslut 5: Att 2 000 000 (två miljoner) tas ur THS byggnadsfond för att finansiera ventilationsombyggnationen i kårhuset Nymble.

3 Mötets avslutande

Talman förklarar mötet avslutat 12:31.

(3)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

STOCKHOLM 2016-05-27 Kårfullmäktigesammanträde #81 15/16

Datum: 2016-05-27 Tid: 12.00 – 13.00 Plats: Kröken, Nymble

JUSTERING

____________________

Erik Lindström Talman

____________________

Simon Koller Vice talman

____________________

Jonas Häggmark Sekreterare

____________________

XX

Justeringsperson

____________________

XX

Justeringsperson

Bilagor

1. Justeringslista 2. Mötets handlingar

(4)

Justering av röstlängd Under mötet 1516-KF-81

Tekniska Högskolans Studentkår 2016-05-27

Sid 1(1)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

Följande justeringar fastställdes under mötet J1, under punkt 1.2, justering av röstlängd

Namn Närvaro Namn Närvaro

Aleksander Viklund Ej Närvarande Alexander Wärnheim J1

Alexandra Johansson Ej Närvarande Astrid Helmfrid Ej Närvarande

Axel Rongedal J1

Björn Eklöf J1

Carin Lind Ej Närvarande

Carl Östling Ej Närvarande Charlotte Karlsson J1

Daniel Labriz Ej Närvarande Emma Danell Lindström Ej Närvarande

Eric Tällberg J1

Erik Pettersson J1 Fredrik Hilding J1

Gabriella Molinder Ej Närvarande Hjalmar Grefberg Ej Närvarande Joanna Messmer Ej Närvarande Johan Orrenius J1

Johan Rågmark J1

Jonas Hongisto Ej Närvarande Jonatan Lindgren Ej Närvarande Kasim Aytekin Ej Närvarande Linus Dahlgren J1

Lova Wåhlin J1

Lucas Persson Ej Närvarande Magnus Hammarling J1

Maja Reichard Ej Närvarande

Maria Bahrami J1

Markus Sandell J1

Mattias Fendukly Ej Närvarande Monika Topel Ej Närvarande Mårten Vuorinen Ej Närvarande

Patrik Hardin J1

Per Nyberg J1

Rasmus Antonsson Ej Närvarande

Ryll Åman J1

Sebastian Bundajev Ej Närvarande Sebastian From J1

Seyed Arash Safavi Nick Ej Närvarande Simon Edström J1

Victor Källgren J1 Viktor Björkholm J1

William Miles J1

(5)

Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom:

THS Medlemmar THS Valberedning Kårstyrelsen THS Personal THS Funktionärer Osqledaren THS Sakrevisorer Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

KALLELSE 1516-KF-81

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble.

Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Mötet kallas för att behandla inkommen proposition om att använda av ca två miljoner kronor från THS byggnadsfond för restauration av kårhuset Nymble.

Alla ordinarie ledamöter och suppleanter förväntas närvara på mötet. Om en ledamot eller suppleant i kårfullmäktige inte kan närvara på mötet ska detta i god tid, senast tre dagar innan mötet, meddelas talmanspresidiet på talman@ths.kth.se.

Då mötet är ett extrainsatt möte finns inte möjlighet att inkomma med förslag och frågor till mötet.

Väl mött!

(6)

To: Members of Kårfullmäktige For information:

THS Members THS Nomination comittee THS Board THS Staff

THS Operative units Osqledaren THS Accountants Inspektor Stockholm, the 19 of maj 2016

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

SUMMONS 1516-KF-81

Thursday 27

th of

May, 12:00-13:00, in Kröken, Nymble.

Hereby THS Kårfullmäktige is summoned to an extra meeting at the request of the THS board.

The meeting is held to process a proposition to use about two million of THS funds for repairs of Nymble.

All delegates, including deputies, are expected to attend the meeting. Delegate or deputies that can not attend should inform the speakers in good time, at least tree days in advance, inform the speakers at talman@ths.kth.se

Since it’s an extra meeting it is not possible to submit proposals or questions to the meeting.

Welcome!

(7)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

STOCKHOLM 2016-05-12 Kårfullmäktigesammanträde #8 15/16

Datum: 2016-05-27 Tid: 12:00-13:00

Plats: Nymble, Campus Valhallavägen

F ÖREDRAGNINGSLISTA 1516-KF-81

* = bilaga finns

1 Formalia Föredragande

1.1 Mötets öppnande 1.2 Justering av röstlängd

1.3 Fastställande av föredragningslista 1.4 Mötets behöriga utlysande * 1.5 Adjungeringar

1.6 Val av justerare tillika rösträknare 1.7 Föregående protokoll Kårfullmäktige

2 Beslutsärenden

2.1 Proposition om THS byggnadsfond Kårstyrelsen

3 Mötets avslutande

(8)

Lista över krångliga formaliaord som kan dyka upp på Kårfullmäktige Erik Lindström

THS Talmanspresidium 1516-KF-1

2015-09-08 Sid 1(2)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

LISTA ÖVER KRÅNGLIGA FORMALIAORD SOM KAN DYKA UPP PÅ KÅRFULLMÄKTIGE

Mötesformalia

Acklamation Röstning genom ja-rop.

Adjungerad En person ges rätt att delta på mötet, oftast utan rösträtt.

Ajournering Mötet tar en kortare paus eller ett längre uppehåll.

Ansvarsfrihet Ges ofta styrelser vid godkännande av föregående års verksamhet.

Bordlägga Beslut att skjuta upp en fråga till nästkommande möte.

Dagordning Lista över de ärenden som ska behandlas på mötet.

Delegera Att överlåta ett beslut eller genomförande till någon annan.

Fyllnadsval Val av ersättare till ett vakant uppdrag.

Försöksvotering Röstning genom handuppräckning.

Interpellation Skriftlig fråga till förtroendevald som ska få skriftligt svar.

Justera Att kontrollera och godkänna ett protokoll.

Justeringsperson Person som utses för att justera protokollet efter mötet.

Jämka Att slå ihop sitt förslag med ett annat

Jävig Att någon har personlig vinning i frågan och därför inte bör delta i beslut.

Motion Ett skriftligt förslag från en medlem.

Motionssvar Styrelsens svar, tankar och rekommendation på en motion Nominera Ge förslag på person.

Ordningsfråga Praktisk fråga som kan tas upp när som helst under mötet.

Plädera Att tala för något

Proposition Ett skriftligt förslag från kårstyrelsen.

Propositionsordning På vilket sätt förslagen ställs mot varandra.

Protokoll De formella anteckningarna om vad som beslutades på mötet.

Protokollsanteckning En anteckning om något i mötesprotokollet som begärs av någon på mötet Remiss En förfrågan om åsikter eller yttrande från någon annan.

Replik Kort inlägg utanför talarlistan för förklaring eller tillrättaläggande.

(9)

Lista över krångliga formaliaord som kan dyka upp på Kårfullmäktige Erik Lindström

THS Talmanspresidium 1516-KF-1

2015-09-08 Sid 2(2)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se Reservation Meddelande att man inte står bakom ett beslut.

Revision Granskning av redovisning, verksamhet och räkenskaper Revisionsberättelse Revisorernas redogörelse för sin revision

Röstlängd Lista över de som får rösta.

Rösträknare Utses på mötet för att räkna röster vid votering och sluten omröstning.

Sluten omröstning Anonym röstning.

Streck Beslut att inga nya sätts upp på talarlistan och sen gå till beslut.

Talarlista Lista över de som begärt ordet.

Tidsbegränsning Beslut om en viss talartid vid diskussion.

Valberedning Personer som väljs för att lägga fram förslag vid personval.

Valkrets En grupp eller indelning som får välja en viss del av en församling.

Votering Omröstning.

Yrkande Förslag.

Personer på Kårfullmäktige

Föredragande Den som ska informera eller förklara ett beslut i en fråga.

Kårfullmäktige Det högst beslutande organet på THS.

Kårledningen De personer som är heltidsarvoderade på THS.

Kårpresidiet Kårordförande och Vice Kårordförande Kårstyrelsen Det högst verkställande organet på THS.

Ledamot En person vald till en församling, exempelvis Kårfullmäktige eller Kårstyrelsen.

Medlem En person som betalat medlemsavgift till THS.

Ordinarie ledamot En ledamot som alltid har rösträtt.

Revisor En person vald att ordning och reda på hur organisationen ska bedrivas.

Sektionsordförande En person vald av ett sektionsmöte att leda en sektion på THS.

Suppleant En ersättare still ordinarie ledamöter som har rösträtt när de inte är med.

Talmanspresidiet Tre personer valda att leda Kårfullmäktigemötena.

Valberedning En vald grupp som bereder centrala personval på THS.

Valgeneral Den person vald att leda Valnämnden på THS.

Valnämnd Valda personer i varje valkrets som utför valet till Kårfullmäktige.

(10)

Proposition om äskande ur THS byggnadsfond Pontus Gard

1516-KF-81 2016-05-19 Sid 1(1)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

PROPOSITION OM ÄSKANDE UR THS BYGGNADSFOND

Bakgrund

THS har en byggnadsfond reglerad i stadgan som säger

”THS ska för tryggande av sina byggnader ha en byggnadsfond. Minst en tiondel av årets kåravgifter ska avsättas till byggnadsfonden. För att beslut om disposition av fondmedel erfordras hos kårfullmäktige beslut med kvalificerad majoritet.”

Nymble är THS kära kårhus och står inför ständiga utmaningar. En utmaning som de flesta som befinner sig i kårhuset någon gång har upplevt är ventilationen. THS Kanslichef har under året jobbat med att lösa frågan och företaget WSP ha genomfört en kartläggning av ventilationen i Nymble. Detta har medfört att vi nu har tagit in anbud för att kunna åtgärda det mesta akuta med ventilationen i Nymble.

Yrkande

Med anledning av ovanstående yrkar Kårstyrelsen

att 2 000 000 (två miljoner) tas ur THS byggnadsfond för att finansiera ventilationsombyggnationen i kårhuset Nymble.

Stockholm den 19 maj 2016

Kårstyrelsen genom Pontus Gard

Kårordförande 2015/2016

Tekniska högskolans studentkår

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :