Kallelse och föredragningslista

20  Download (0)

Full text

(1)

Regionala nämnden i Nyland

Kallelse och

föredragningslista

23.11.2017

(2)

Sammanträdesplats: Hotell Cumulus City, Koskikatu 5, Tammerfors Närvarande/beslutande

Roger Weintraub, ordf. Sara Anttila

Pekka Poutanen, vice ordf. Sara Avdi

Eva Sederholm Stefan Högnabba

Leila Mäkynen Brita Romsi

Marianne Isaksson-Heimberg Ove Blomqvist

Kurt Ekman Stina Michelson

Maarit Fredlund Tor-Erik Söderholm

Anmärkning:

Övriga närvarande

Annina Alexandersson, regionchef i östra Nyland, föredragare Trude Jansson-Wenberg, regionchef i västra Nyland, föredragare

Ulrika Paavolainen, vik. regionchef i mellersta Nyland, föredragare och sekreterare

Anmärkning:

Paragrafer

83 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 84-100 Behandlas

Underskrifter

Roger Weintraub, ordförande Ulrika Paavolainen, sekreterare

Protokollets justering

har ____/_____2017 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

har ____/_____2017 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr.o.m. ____/____ 2017 Intygar:

Datum / Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

(3)

Sammanträdestid: Torsdag23.11.2017kl.11:15

Sammanträdesplats: Hotell Cumulus City, Koskikatu 5, Tammerfors Ärende

§ 83 Mötets laglighet och beslutförhet

§ 84 Godkännande av föredragningslistan

§ 85 Val av protokolljusterare

§ 86 Delning av Österby serviceenhet i Ekenäs till två enheter

§ 87 Taxitransporter inom Fyrens serviceenhet/Dagverksamheten i Hangö 2018

§ 88 Beviljandet av avsked för enhetschef för Österbyboende serviceenhet i västra Nyland

§ 89 Lediganslagning av tjänsten som enhetschef vid Österbyserviceenhet/Brogränd i västra Nyland

§ 90 Lediganslagning av en ny tjänst som psykolog vid omsorgsbyrån i Ekenäs

§ 91 Val av lunchservice inom dagverksamheten vid Fyrens service enhet i Hangö för tiden 1.1-31.12.2018

§ 92 Fastställande av hyror för enskilda hyresgäster på Gladasvägen 2. 01390 Vanda

§ 93 Val av psykolog till Omsorgsbyrån i Helsingfors, mellersta Nyland

§ 94 Utterbäck serviceenhet - kryssning med övernattning till Tallinn 28–

29.11.2017

§ 95 Stängning av omsorgsbyrån i Ekenäs mellan jul- och nyårshelgerna 2017

§ 96 Stängning av dagverksamheterna i mellersta Nyland mellan jul- och nyårshelgerna 2017

§ 97 Stängning av dag- och arbetsverksamheten samt omsorgsbyrån i östra Nyland under julhelgen 2017

§ 98 Ta del av tjänsteinnehavarbeslut

§ 99 Anmälningsärenden

§ 100 Eventuella andra ärenden

(4)

§ 83 Mötets laglighet och beslutförhet

Beslut:

§ 84 Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

§ 85 Val av protokolljusterare

Beslut:

(5)

KARKULLA:319 /2017

§ 86 Delning av Österby serviceenhet i Ekenäs till två enheter

Beredning och föredragning: regionchef i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg, trude.jansson-wenberg@karkulla.fi

Vid omorganiseringen 2013, blev Österbyboende och Brogrändsboende en enhet, med 26 personal och 31 brukar, varav 8 brukare är gravt handikappade på Bro- gränd.

Flera enhetschefer har slutat på grund av den stora arbetsbördan, har tillsatts ställ- företrädare, men arbetsmänden har ändå varit för stor. Mycket sjukskrivningar bland personalen speciellt på Brogränd och omfattande omsättning av personalen.

Har sökts hjälp utifrån och inifrån organisationen, haft handledning m.m.

Österbyserviceenhet kunde delas så att Brogränd 2 med de 8 gravt handikappade brukarna och en personal på 14 skulle bli en egen enhet och Österbyboende som är ett seniorboende kunde sammaföras med Brogränd 1 som består av 8 lägenhet- er och ett litet gruppboende på 3 brukare, där bor mestadels seniorer så persona- len kan med fördel arbeta på båda platserna vid behov. Namnen skulle bli för Ös- terbyboende och Brogränd 1 Österby serviceenhet och för Brogränd 2, Brogränd serviceenhet. Ekonomisk förutsättning finns i budgeten och blir även bättre då det finns en enhetschef som har en bättre överblick över personalen och brukarna, vilket leder till en kostnadsinbesparing med minskad sjukfrånvaro och mindre omsättning av ny personal.

Styrelsen tog den 25.8.2017§120 ett principbeslut om att de enheter där arbets- bördan är för stor för enhetschefen, kan delas in i två enheter. Specifika förslag om enhetsdelningar behandlas separat av styrelsen.

Tilläggskostnader för en delning av Österby serviceenhet, är en enhetschef till Österby serviceenhet/Brogränd. Enhetschefslön på mellannivå 37200€ x 1,27 (soc.pens) = 47244€

Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragarens förslag:

Nämnden föreslår en delning av Österbyserviceenhet enligt följande: Brogränd 1 och Österby senior boende blir en enhet med en enhetschef och en ställföreträ- dare. Brogränd 2 blir en enhet med en enhetschef och en ställföreträdare. En ny enhetschefs anställs till Österbyboende serviceenhet/Brogränd.

Beslut:

Delgivning: Styrelsen

Österbyserviceenhet

Regionchef i västra Nyland

(6)

KARKULLA:299 /2017

§ 87 Taxitransporter inom Fyrens serviceenhet/Dagverksamheten i Hangö 2018

Beredning: enhetschef för Fyrens serviceenhet Monica Fjäder-Strandberg

Föredragning: regionchef i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg, trude.jansson- wenberg@karkulla.fi

Fyrens service enhet har in begärt offerter för taxitransporter till och från dag- verksamheten. Anbuden sändes den 23.10.2017 och anbuden skulle vara oss till- handa senast den 6.11.2017 kl. 15.00.

Tre anbudsförfrågningar skickades ut, inom utsatt tid har ett anbud lämnats in.

Förfrågan skulle gälla för tiden 1.1-31.12.2018, med en option på ett år.

Rutt 1; Klockan 8.30 hämtas två personer från sina hemadresser på Narviksgatan, servicehuset Nova. Därefter hämtas 2-3 personer från Linjegatan 28, varav en i rullstol. Sedan hämtas en person från sin hemadress på Norrgårdsgatan 23.

Ibland, enligt överenskommelse, hämtas en person från sin hemadress på Backa- gatan 42. Samtliga skjutsas till dagverksamheten på Bangatan 3-5. På eftermid- dagen hämtas samma personer kl. 15.15 och skjutsas till sina hemadresser.

Rutt 2; Klockan 8.45 hämtas 3-4 personer från Linjegatan 28, varav en i rullstol.

Sedan hämtas en person från sin hemadress på Fredsgatan 11. Samtliga skjutsas till dagverksamheten på Bangatan 3-5. På eftermiddagen hämtas samma personer som på morgonen kl. 15.00 och körs till sina hemadresser.

Nu gällande avtal med Oskus taksipalvelu har för rutt 1 och 2 kostat 100€/dag inkl. moms.

I anbudet för 2018 erbjuder Oskun taksipalvelu; 25€/skjuts och i nuvarande läge då det är fråga om totalt fyra skjutsar/vardag skulle priset vara 90,91€/dag + moms 10% = 100,00€/dag

Årskostnaderna för klienttransporterna uppgår enligt ovannämnda anbud till 23200€

Budgetmedel finns för detta i budgeten för 2018.

Bilagor; anbudsförfrågan och inkommen offert.

Beredarens förslag:

Föreslås att Oskun taksipalvelus anbud väljs.

Beslut:

Delges: Anbudsgivarna Fyrens serviceenhet

Regionchef i västra Nyland

(7)

KARKULLA:307 /2017

§ 88 Beviljandet av avsked för enhetschef för Österbyboende service- enhet i västra Nyland

Beredning och föredragning: regionchef i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg, trude.jansson-wenberg@karkulla.fi

Enhetschefen för Österbyserviceenhet Ann-Sofi Nyholm har den 9.6.2017 anhål- lit om avsked från sin tjänst som enhetschef (tjänstens nummer 328) så att sista anställningsdagen är 30.6.2017.

Enligt förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun är det nämnden som beviljar avskedet.

Föredragarens förslag:

Nämnden beviljar enhetschefen för Österby serviceenhet Ann-Sofi Nyholm av- sked från sin tjänst i enlighet med anhållan.

Beslut:

Delgivning: Berörd person

Regionchef i västra Nyland Personalförvaltningen

(8)

KARKULLA:312 /2017

§ 89 Lediganslagning av tjänsten som enhetschef vid Österbyservice- enhet/Brogränd i västra Nyland

Beredning och föredragning: regionchef i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg, trude.jansson-wenberg@karkulla.fi

Enhetschefen för Österbyserviceenhet Ann-Sofi Nyholm har slutat den 30.6.2017 från sin tjänst. Vikarierande enhetschef är Ann Bäckman fram till 31.12.2017.

Enligt förvaltningsstadgan för Kårkulla skn besluter nämnden om ledigförklaran- det av ordinarie tjänst.

Föredragarens förslag:

Föreslås att tjänst nr 328 enhetschef för Österbyserviceenhet/Brogränd ledigan- slås omedelbart.

Beslut:

Delgivning: vik. enhetschef för Österbyserviceenhet Regionchef i västra Nyland

Personalförvaltningen

(9)

KARKULLA:315 /2017

§ 90 Lediganslagning av en ny tjänst som psykolog vid omsorgsbyrån i Ekenäs

Beredning och föredragning: regionchef i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg, trude.jansson-wenberg@karkulla.fi

Omsorgsbyrån har varit beviljade en halvtids psykologtjänst för år 2017, då be- hovet av psykologtjänster har ökat. Fullmäktige har den 11.10.2017 beviljat en halvtids psykologtjänst tillsvidare från och med 1.1.2018.

Enligt förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun besluter nämnden om ledig- förklarandet av ordinarie tjänster i regionen.

Föredragarens förslag:

Föreslås att tjänst nr 1268 för omsorgsbyrån i västra Nyland, lediganslås omedel- bart.

Beslut:

Delgivning: Regionchef i västra Nyland Personalförvaltningen

(10)

KARKULLA:305 /2017

§ 91 Val av lunchservice inom dagverksamheten vid Fyrens service enhet i Hangö för tiden 1.1-31.12.2018

Beredning: enhetschef för Fyrens service enhet Monica Fjäder-Strandberg

Föredragning: regionchef i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg, trude.jansson- wenberg@karkulla.fi

Lunchservice inom dagverksamheten vid Fyrens service enhet i Hangö för tiden 1.1-31.12.2018, med option på ett år, har offererats under tiden 23.10-6.11.2017.

Anbudsförfrågan gäller; Lunch under vardagar, ca kl. 11-12 för ca 20 personer.

På veckoslut, helgdagar och i juli månad är dagverksamheten stängd. Portions an- talet kan variera från vecka till vecka. I offerterna har vi önskat pris för lunch med och utan specialdieter. Vi har även begärt att det ur offerten framgår pris om maten hämtas till enheten eller inte.

Inom utsatt tid har tre anbud inlämnats. Anbudsgivare är Folkia Center, Central- skolans kök/Hangö stad och Smörmagasinet.

Enligt gällande avtal kostar måltiderna; 3,00€/sopp-portion m+ semla, 3,80€/

lådrätter + grönsaker/sallad, 5,10€/ kött/fisk/såser + potatis + grönsaker/sallad. I dagsläge promenerar personal tillsammans med klient efter maten med kärra, då leverantören är nära.

Priser enligt anbud som givits;

Folkia Center. Soppa + semla 7€/portion, Lådrätter + sallad/grönsaker 8,50€/portion, kött/fisk/såser + sallad/grönsaker 8,50€/portion. Glutenfri mat 8,50€/portion, vegetarisk/gall/ gikt-diet 12,50€/portion. Maten är laktosfri. Trans- port av maten diskuteras skilt. Priserna inkl. moms.

Smörmagasinet. 1 varm maträtt vardagar kostar 10€ inkl.moms/person. Maten är laktos och glutenfri. Vegetarisk mar/ gall-/ gikt dieter 2€ extra/person. Maten kan hämtas, priset inte angivet.

Centralskolans kök/Hangö stad. Soppa + semla 3,40€/portion, lådrätter + sal- lad/grönsaker 4,20€/portion, kött/fisk/såser + potatis + sallad/grönsaker 5,50€/portion. Maten är laktosfri. Extra tillredda portioner tillkommer 1,40€/portion. Maten hämtas till enheter för en kostnad av 13,68€/dag/gång.

På årsnivå (räknat medeltalet av priserna på de olika rätterna X 20 x 232 dagar) skulle lunchen från Smörmagasinet uppgå till 46400€, från Folkia Center 37120€

och från Centralskolans kök/Hangö stad 20261€.

I dagverksamhetens budget för 2017 finns 18090€. Skillnaden mellan budget och mest fördelaktiga anbud bör sparas in under andra konton.

Bilaga; anbudsförfrågan och inkomna offerter.

(11)

Beredarens förslag:

Föreslås att Centralskolans kök/Hangö stads anbud väljs då det är det ekonomiskt mest fördelaktiga, vid val av Centralskolans kök/Hangö stad kan dagverksamhet- en fortsättningsvis promenera efter maten och således spara på leveranskostna- derna.

Beslut:

Delges: Anbudsgivarna Fyrens serviceenhet

Regionchefen i västra Nyland

(12)

KARKULLA:290 /2017

§ 92 Fastställande av hyror för enskilda hyresgäster på Gladasvägen 2. 01390 Vanda

Beredning och föredragning: vik. regionchef i mellersta Nyland Ulrika Paavolainen, ul- rika.paavolainen@karkulla.fi

Styrelsen beslöt 23.5.2017 § 93 att köpa aktier i höghus för autismboende på Gladasvägen 2 i Vanda.

Lägenheterna på Gladasvägen hyrs ut till brukare. Tekniska disponenten i Nyland Kenneth Lindroos har räknat ut följande förslag till hyror för lägenheterna på Gladasvägen 2 i Vanda. I huset finns två trappuppgångar med åtta lägenheter i varje.

Av de sammanlagt 16 lägenheterna är 8 lägenheter enrummare på 29 kvadratme- ter

och 8 lägenheter tvårummare på 40 kvadratmeter. Av lägenheterna skulle 14 hy- ras ut till brukare. Två av lägenheterna på 40 kvadratmeter skulle omvandlas till personal-utrymmen och gemensamma social utrymmen för brukarna.

Föreslås att man beställer hyran till 556,34 €/månad för ettorna på 29m2 och 662,38 €/mån för tvåorna på 40 m2. (Se bilaga). Vattnet ingår inte i hyran samt var och en har egen elmätare.

Bilagor: Teknisk beredning Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragarens förslag:

Nämnden föreslår för styrelsen att hyran fastställs till 556,34 €/månad för ettorna på 29 m2 och 662,38 € /månad för tvåorna på 40 m2. . Vattenavgift på 15

€/månad.

Beslut:

Delgivning: Styrelsen

Teknisk disponent Kenneth Lindroos vik. Regionchef Ulrika Paavolainen

(13)

KARKULLA:285 /2017

§ 93 Val av psykolog till Omsorgsbyrån i Helsingfors, mellersta Ny- land

Beredning och föredragning: vik. regionchef i mellersta Nyland Ulrika Paavolainen, ul- rika.paavolainen@karkulla.fi

Tjänsten som psykolog vid omsorgsbyrån i Helsingfors har lediganslagits på nytt under tiden 12- 29.9.2017.

Behörighetskraven för tjänsten är legitimerad psykolog och sådan kännedom om området som uppgiften förutsätter. Goda kunskaper i svenska och finska krävs i enlighet med samkommunens språkstadga. Anställningen inleds med prövotid.

Den valda ska innan tjänsten tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag ur straffregistret.

Vid ansökningstidens utgång hade tjänsten sökts av två personer. Annina Pessala- Driver och en annan person som senare drog tillbaka sin ansökan. Annina Pes- sala-Driver är behörig för tjänsten. Ledande psykolog Anita Norrdahl och vik.

regionchef Ulrika Paavolainen intervjuade bägge sökandena.

Annina Pessala-Driver har tidigare erfarenhet som psykolog inom omsorgen på finska sidan och konstaterades ha den bästa kännedomen om området samt de bästa kvalifikationerna för tjänsten.

Ansökningarna finns till påseende vid mötet.

Föredragarens förslag:

Nämnden väljer Annina Pessala-Driver till tjänsten nr. 288 som psykolog i Helsingfors

fr.o.m. 1.2.2018.

Beslut:

Delgivning: Sökandena

vik. regionchef i mellersta Nyland Personalförvaltningen.

(14)

KARKULLA:301 /2017

§ 94 Utterbäck serviceenhet - kryssning med övernattning till Tallinn 28–29.11.2017

Beredning: enhetschef Kerstin Hellroos, Utterbäck SE

Föredragning: regionchef i östra Nyland Annina Alexandersson, an- nina.alexandersson@karkulla.fi

Tre omsorgstagare och två personal vid Utterbäcks serviceenhet önskar göra en kryssning till Tallinn 28–29.11.2017. Avfärd från Utterbäck den 28.11 kl. 8.30 med taxi till västra hamnen i Helsingfors. Kl. 10.30 avgår Tallink Megastar.

Övernattning på hotell Metropol i två standardrum med mellandörr. Hemfärd med Tallink Megastar följande dag kl. 16.30 och ankomst i Helsingfors kl. 18.30. Där- ifrån vidare med taxi till Utterbäck. Beräknad hemkomsttid kl. 19.30.

Personalen medföljer frivilligt och inga dagtraktamenten eller särskilda ersätt- ningar betalas ut. Resan föranleder inte anställning av extra personal. Omsorgsta- garna står för resekostnaderna som utgör totalt 662,50 euro (220,85 e/omsorgstagare). I priset ingår taxikostnader, båtfärd, hotellövernattning och alla måltider. Omsorgstagarna har reseförsäkring. Anhöriga och intressebevakare är kontaktade och ställer sig positivt till resan.

Administrativt ansvarig är vårdare Tuula Bäckman och medicinskt ansvarig är vårdare Susanna Sandström. Anhålls om att resan godkänns och att personalen kan räkna 15,5 arbetstimmar till godo.

Föredragarens förslag:

Nämnden godkänner resan till Tallinn den 28–29.11.2017 enligt beredningen.

Beslut:

Delgivning: Utterbäck serviceenhet

(15)

KARKULLA:311 /2017

§ 95 Stängning av omsorgsbyrån i Ekenäs mellan jul- och nyårshel- gerna 2017

Beredning och föredragning: regionchef i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg, trude.jansson-wenberg@karkulla.fi

Omsorgsbyrån i Ekenäs håller stängt 27.12–29.12.2017. Regionchefen kan i akuta och brådskande ärenden kontaktas per telefon under nämnda tid.

Föredragarens förslag:

Nämnden godkänner förslaget enligt beredning.

Beslut:

Delgivning: Regionchef i västra Nyland

(16)

KARKULLA:286 /2017

§ 96 Stängning av dagverksamheterna i mellersta Nyland mellan jul- och nyårshelgerna 2017

Beredning: enhetschef Pamela Sidorow

Föredragning: vik. regionchef i mellersta Nyland Ulrika Paavolainen, ul- rika.paavolainen@karkulla.fi

Octavens serviceenhet/dagverksamheten och Treklangens serviceenhet håller stängt under tiden 27.- 29.12.2017. Brukarna är under nämnda tid hemma hos an- höriga eller inom boendeservice verksamheten.

Föredragarens förslag:

Nämnden godkänner stängningen av dagverksamheten under ovan uppgiven tid.

Beslut:

Delgivning: Enhetscheferna för Octavens och Treklangens serviceenheter.

(17)

KARKULLA:300 /2017

§ 97 Stängning av dag- och arbetsverksamheten samt omsorgsbyrån i östra Nyland under julhelgen 2017

Beredning och föredragning: regionchef i östra Nyland Annina Alexandersson, an- nina.alexandersson@karkulla.fi

Julhelgen år 2017 infaller under söndag-tisdag, vilket innebär att vecka 52 omfat- tas av tre arbetsdagar. Föreslås att Södis serviceenhet håller stängt under tiden 27.12–29.12.2017. Under denna tid tar personalen ut vintersemester. Personalen är tillfrågad och ställer sig positivt till saken. De brukare som eventuellt behöver dagvård under nämnda tid, erbjuds det inom boendeverksamheten.

Omsorgsbyrån håller stängt 27.12–29.12.2017. Regionchefen kan i akuta och brådskande ärenden kontaktas per telefon under nämnda tid.

Föredragarens förslag:

Nämnden godkänner förslaget enligt beredning.

Beslut:

Delgivning: Nämnda enhetschefer Regionchef i östra Nyland

(18)

§ 98 Ta del av tjänsteinnehavarbeslut

Beredning: Kanslist Ann-Louise Stam, kanslist Pia Mikkonen, kanslist Annica Åhman Föredragning: Ordförande Roger Weintraub

Följande tjänsteinnehavarbeslut har tillställts nämnden.

A-beslut/2017 regionchef Trude Jansson-Wenberg

§12/13.09.2017 Val av vårdare i heltid till Kvarnens serviceenhet/boende i Karis bef.nr 640

§13/13.09.2017 Val av vårdare i deltid till Kvarnens serviceenhet/arbetscentret i Karis bef.nr 497

§14/14.09.2017 Val av vårdare i heltid för tiden 02.10.2017-30.06.2018 till Kvar- nens serviceenhet/boende i Karis bef.nr 219

§15/14.09.2017 Val av vårdare i deltid till Flemingsgatans serviceenhet i Ekenäs bef.nr 1266

§16/26.09.2017 Val av vårdare i deltid 20h/v till Dagtek serviceenhet i Ekenäs bef.nr 1233

§17/28.09.2017 Val av vårdare i heltid till Flemingsgatans serviceenhet/boende i Ekenäs bef.nr 467

§18/06.11.2017 Val av vårdare i heltid till Österby serviceenhet/boende i Ekenäs bef.nr 841

A-beslut/2017 Vik. regionchef Ulrika Paavolainen

§24/30.08.2017 Val av vårdare befattning nr. 1138 till Majparkens serviceenhet

§25/31.08.2017 Val av sjuksköterska befattning nr. 661 till omsorgsbyrån i Helsing- fors (beslut att befattningen inte besätts i detta skede)

§26/26.09.2017 Val av vårdare befattning nr. 1124 till Majparkens serviceenhet

§27/26.09.2017 Val av vårdare befattning nr. 650 till Majparken serviceenhet.

(beslut att befattningen inte besätts i detta skede)

§28/04.10.2017 Val av sjuksköterska befattning nr. 661 till omsorgsbyrån i Helsing- fors

§29/04.10.2017 Val av vårdare befattning nr. 1250 till Ringvägarnas serviceenhet

§30/19.10.2017 Val av handledare befattning nr. 720 till Treklangens serviceenhet

§31/25.10.2017 Val av vårdare befattning nr. 3081 till Treklangens serviceenhet.

§32/08.11.2017 Förflyttning av personal från Majparkens befattning nr. 481 till Ringvägarnas serviceenhet befattning nr. 650.

§33/08.11.2017 Val av en vårdare befattning nr. 650 till Ringvägarnas serviceenhet

§34/23.10.2017 Överföring av följande befattningar från Ringvägarnas se (2171- 4002) till Västerledens se (2174-4002) fr.o.m. 1.12018. Befatt- ningsnummer: 1179, 1007, 1109, 236, 1005 och 3075

regionchef Annina Alexandersson

§14/27.09.2017 Förflyttning av personal tillsvidare från bef.nr 933 till bef.nr 575 i östra Nyland

§16/29.09.2017 Förflyttning av personal tillsvidare från bef.nr 575 till bef.nr 933 i Östra Nyland

§17/17.10.2017 Val av kanslist till Östra Nyland

(19)

§ 99 Anmälningsärenden

Föredragning: regionchef i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg, trude.jansson- wenberg@karkulla.fi

För kännedom bifogas följande styrelsens protokoll §156 28.9.2017 (bilaga)

Förslag: Antecknas för kännedom Beslut:

(20)

§ 100 Eventuella andra ärenden

Beslut:

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :