ETT BÄTTRE PiTEå. FÖR ALLA

Full text

(1)

ETT BÄTTRE PiTEå.

FÖR ALLA

Lokalt handlingsprogram 2015 - 2018

(2)

I Piteå ska alla medborgare skyddas av rätten att växa upp i trygghet och med möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Vi socialdemokrater vill ha en öppen kommun som utvecklas och står för nytänkande och framtidstro. Trygghet, mångfald, jämlikhet och medskapande är grundpelare i ett kreativt sam- hälle. Det är tillsammans som vi utformar ett Piteå där varje medborgare känner tillhörighet och gemenskap. Denna utveckling åstadkom- mer vi genom att öka vår kunskap om, och förståelsen för, olika kulturer och livsval.

Målet för oss socialdemokrater är ett Piteå som skapar välfärd och möjligheter åt alla. Vi vill bygga ett hållbart samhällspussel där männi- skors livskvalitet ökar, utan att det skadar vår gemensamma miljö. Piteå ska växa och utveck- las, men inte på bekostnad av framtida genera- tioners utsikter att leva ett gott liv.

Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste uppgift och en stor utmaning eftersom arbete ger personlig frihet och tryggar välfärden.

Socialdemokratisk välfärdspolitik är ett uttryck för de tre principerna om frihet, jämlikhet och solidaritet. Den omfattar alla, oavsett inkomst.

Generell välfärd är något medborgarna solidar- iskt erbjuder varandra, och solidariskt bidrar till att betala.

Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället. Tillsammans kan vi bygga en bättre framtid. Socialdemokratin vill se ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Vi strävar mot målet att utplåna klasskillnader, fördomar och diskriminering.

VåR idEoLogiskA komPAss

Det goda samhället byggs i samverkan, med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla ska ha sam- ma rätt och möjlighet att påverka, men också en skyldighet att ta ansvar. Genom öppenhet

och dialog vill vi ge möjligheter för piteborna att påverka sin vardag och vara medskapare i samhällsbygget.

Det hållbara samhällspusslet handlar om att bygga ett samhälle som är tryggt i grunden, med livskvalitet och framtidstro för alla medbor- gare. Ett samhälle där det finns jobb, attraktiva boendemiljöer, ett rikt kulturliv och en god omvårdnad. Men också ett samhälle där det finns en fungerande infrastruktur, spännande utmaningar och ett stabilt skyddsnät.

”När du är som allra svagast ska vi, samhället, vara som allra starkast”

Stefan Löfvén 2014

(3)

Arbete och näringsliv

Arbete åt alla är socialdemokraternas viktigaste uppgift eftersom arbete ger personlig frihet och tryggar vår välfärd. Detta förutsätter ett starkt och innovativt näringsliv, men också en stabil och nytänkande offentlig sektor. För att bygga det hållbara samhällspusslet behöver dessa gå hand i hand. Socialdemokraterna vill därför skapa goda relationer mellan kommun och näringsliv samt medverka till att det finns goda förutsättningar att starta och driva företag i Piteå.

Ingen ung pitebo ska behöva starta sitt vuxenliv som arbetslös, utan möjlighet att försörja sig själv och kunna bidra till samhällsutvecklingen.

Samtidigt väntar en framtid som rymmer gener- ationsväxling och kompetensbrist i både privat och offentlig sektor.

Vi socialdemokrater vill ha en arbetsmarknads- politik som är anpassad efter lokala

förutsättningar där arbetsförmedling, näringsliv och kommun samarbetar för att rusta männi- skor med den kunskap som arbetsmarknaden efterlyser.

Mångfald är viktigt i ett samhälle, så också på

Socialdemokraterna i Piteå vill:

• Utveckla formerna för samverkan mel- lan näringsliv och kommun.

• Bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Nolltolerans är målet.

• Öka mångfalden på arbetsmarknaden.

• Att Piteå kommun kräver kollektivavtal vid all offentlig upphandling.

arbetsmarknaden. Människors olika bakgrund och erfarenheter ska tas tillvara; det leder till ny- tänkande och utveckling och stärker näringslivet och arbetsmarknaden i Piteå.

Forskning, som en grund för utveckling, är något vi socialdemokrater tror på. Inte minst för att skapa möjligheter för en hållbar tillväxt och hitta nya produkter och tjänster som är bra för miljön och är klimatsmarta.

Arbetsmarknaden ska präglas av goda villkor där en bra arbetsmiljö framstår som självklar.

Mot denna bakgrund vill vi ta initiativ till ett handslag mellan offentlig och privat sektor som syftar till att stärka det systematiska arbetsmil- jöarbetet på arbetsplatserna i Piteå.

(4)

hälsA och omsorg

I Piteå ska det vara lätt att göra bra val när det gäller kost, motion och livsstil. Ett brett samarbete mellan kommun, landsting och andra aktörer är viktigt för att skapa förutsättningar för bättre hälsa och livskvalitet.

Vi socialdemokrater vill forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Allt fler friska, erfarna äldre människor är en tillgång för sam- hället.

Att skapa god omvårdnad för ett ökande antal multisjuka är en rejäl utmaning, och för det behövs förändringar i äldreomsorgen och nya former av stöd. Det fungerar inte att göra mer av samma; vi måste tänka nytt.

Så långt det är möjligt ska våra äldre erbjudas bo kvar i invanda miljöer.

Som stöd för dem bygger kommunen ett nytt äldrecentra med 36 korttidsplatser och ytterlig- are en dagverksamhet. Vi ser också till att det finns Seniorbostäder och Trygghetsbostäder.

När behoven av stöd är så stora att det krävs ett särskilt boende ska man få ett sådant som motsvarar de behov man har.

Socialdemokraterna i Piteå anser att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Förbättrad tillgänglighet leder till bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att stude- ra, arbeta och delta i samhällslivet. Målet är att göra skillnad och ge ett stöd med bra kvalitet.

Vi ska fortsätta utvecklingen av egna öppna in- satser inom missbruksvården med särskilt fokus på kvinnor och unga. Vi tror att ett stöd på hemmaplan är bättre och därför vill vi att utreda möjligheten att skapa ett barn- och ungdomsbo- ende på hemmaplan.

Socialdemokraterna i Piteå vill:

• Skapa fler boende- och servicelösningar för äldre och utveckla mötesplatser för en meningsfull fritid i hela kommunen.

• Bygga ett nytt äldreboende under man- datperioden.

• Skapa tillgång till specialkompetens inom bl.a. demensvård, psykiska sjuk- domar, kost- och näringslära samt vård i livets slutskede.

• Att människor med funktion-

snedsättning ska få stöd att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden.

• Öka antalet gruppboendeplatser

(5)

För Socialdemokraterna i Piteå är det en självklarhet att förskola och skola håller en hög kvalitet.

Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande och de små barnens lust och möjligheter att lära ska tas tillvara. Fritidshemmen ska fortsätta erbjuda verksamhet av hög kvalitet och arbeta tätt tillsammans med skolan.

I Piteå ges alla elever möjligheten att nå sin fulla förmåga. Kunskap och bildning är en förutsättning för individens utveckling genom hela livet. Vi ska ha behörig personal i skolan så att våra barn och unga får bra verktyg för det livslånga lärandet. Ändamålsenliga lokaler och utemiljöer ger förutsättningar för en trygg förskole- och skolgång.

För att stärka attraktionskraften i kommundelarna nord, syd, öst och väst har elever möjlighet att gå årskurserna f-9 i sin kommundel. En hög personaltäthet tillgodoser varje barns behov av stöd och utveckling. Inga barn ska bli åsidosatta eller

känna sig otrygga i sin vardag, och elevhälsan ska tillföra viktigt stöd tillsammans med alla an- dra betydelsefulla personer som eleverna möter under sin skoldag.

Gymnasieskolan i Piteå ska vara ett attraktivt alternativ för våra och närliggande kommuners elever. Med breda utbildningsalternativ skapas också förutsättningar för fler elever att finna sin väg in i vuxenlivet

Socialdemokraterna i Piteå vill:

• Att alla elever i grundskolan ska nå målen.

• Införa kostnadsfri läxhjälp på samtliga skolor.

• Att IT-satsningen “en dator per elev”

också ska omfatta högstadiet.

• Satsa på vuxenutbildning och möjlighet till omskolning

Utbildning

Piteå har alla förutsättningar att skapa ett hållbart samhälle där energi- och miljöfrågor står i fokus.

Vi fortsätter på den inslagna vägen med klimatsmarta byggnationer, energibesparande åtgärder och insatser, med att garantera säkerheten kring vårt dricksvatten och stimulera tillkomst och använd-

miljö och klimAt

ning av förnyelsebara energikällor och bränslen.

Dessutom måste vi hantera vårt hushålls- och industriavfall så att det återvinns och behandlas på ett miljövänligt sätt.

Striden för byggandet av Norrbotniabanan fortsätter med oförminskad styrka. Infrastruk- tur för kollektivt åkande är en förutsättning för att kunna erbjuda möjligheter till ett mer miljövänligt resande. Vi vill öka möjligheterna att åka buss kvällstid. För att fler ska kunna välja att köpa och köra elfordon vill vi förbättra förutsättningarna genom tex laddstolpar för snabbladdning.

Socialdemokraterna i Piteå vill:

• Prioritera närproducerade varor och tjänster.

• Anpassa kollektivtrafiken för att främja det kollektiva åkandet, t ex genom fler kvällsturer

• Möjliggöra arbetspendling/studiepend- ling med anpassade avgångar och parkeringsmöjligheter.

• Fortsätta satsningen på gång- och cykel- vägar i hela kommunen.

• Utveckla infrastruktur för elfordon

(6)

boende & boendemiljöer

För att Piteå kommun ska klara det viktiga välfärdsuppdraget behöver vi bli fler pitebor.

Fler som arbetar, fler som betalar skatt och fler som på olika sätt bidrar till samhällsbygget.

Piteå har under flera år ökat sin befolkning, vilket är mycket positivt. Men det är trångt på bostadsmarknaden och här behöver åtgärder vidtas.

Socialdemokraterna i Piteå vill möjliggöra boende i fler av de attraktiva miljöer som finns i vår kommun. Det handlar om att erbjuda boende i stadsnära och vattennära miljöer. Det handlar om att erbjuda boende i landsbygd, där service, kollektivtrafik och ett livskraftigt fören- ingsliv är viktiga delar i attraktionskraften. Det handlar om boende till alla oavsett livssituation.

Vi vill utveckla serviceorter i Piteå kommuns landsbygd, där offentlig och kommersiell service samt civilsamhällets verksamheter kan kon- centreras och genom samarbete skapa starka serviceorter. Vi vill att serviceorterna ska finnas fördelade i kommunens norra, södra och västra delar.

Socialdemokraterna i Piteå vill:

• Kartlägga behovet av flerfamiljshus och villatomter på landsbygden, och utifrån detta möjliggöra för produktion av flerfamiljshus och planering av nya villatomter.

• Förtäta stadskärnan med fler möjligheter till boende.

• Planera för fler boendemiljöer i attraktiva lägen.

• Att all stadsplanering har ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsper- spektiv.

• Att stödet till våra landsbygdsbutiker skall utökas

Stadsplanering av idag kräver att vi håller pers- pektiven ekologisk och social hållbarhet högt på dagordningen. Det kan handla om att planera nya bostadsområden intill befintliga kollektiv- trafikstråk, kunna erbjuda odlingslotter, träff- punkter eller förespråka att bilpooler skapas.

Det handlar om att säkerställa trygghet och tillgänglighet.

(7)

kUltUr, fritid och

föreningsliv

I socialdemokratins Piteå har kulturen, folk- bildningen och föreningslivet en given plats.

Tillgången till mötesplatser där kulturella och föreningsengagerade människor kan mötas ska vara god. Dessa mötesplatser behövs bland annat för att göra det möjligt för nya pitebor att känna sig välkomna och kunna knyta naturliga vänskapsband.

De ideella krafterna i föreningslivet ska stödjas och uppvärderas. Deras betydelse är enormt viktigt för Piteås utveckling och den insats de gör är ovärderlig.

Barns möjlighet att utöva kultur och ta del av litteratur är viktigt för oss socialdemokrater. Vi anser att biblioteken, föreningarnas barnverk- samhet och kultur för barn ska prioriteras.

Musik- och dansstaden Piteå ska fortsätta att utvecklas, och den kommunala musik- och dansskolan är en viktig del i den processen, så att så många barn som möjligt får ta del av den.

Den mångfald av evenemang som Piteå är känt för ger både pitebor och besökare möjlighet att uppleva kultur, idrott, friluftsliv och mycket an- nat. Genom riktade satsningar vill vi stimulera till nya aktiviteter och upplevelser.

Vi socialdemokrater anser att Piteå ska vara ett föredöme för att stödja flickors och kvinnors idrottande.

Våra framgångsrika tjejer har gett Piteå en fantastisk reklam och inspirerat många att börja idrotta. Fotbollen som är den idrott som har flest utövare i vår kommun, både bland tjejer och killar, ska få möjlighet att utvecklas vidare.

Socialdemokraterna i Piteå vill:

• Fortsätta utveckla musik- och danssta- den Piteå.

• Satsa på fotbollen med bland annat en fotbollshall och konstgräsplaner i de fyra kommundelarna.

• Anlägga ett kulturtorg

(8)

sociALdEmokRATERnA i PiTEå

Expedition: Storgatan 35 941 31 Piteå Telefon: 0911-156 80

Internet: www.socialdemokraternapitea.se facebook.se/sappitea

Ombudsman: Elisabeth Lindberg 070-222 61 76

elisabeth.lindberg@pitea.sap.se Ordförande: Hannah Bergstedt

070-639 19 17

hannah.bergstedt@riksdagen.se

Namn Adress Postnr/Postort Personnummer Telefon/mobil E-post Fackförbund

Jag vill hjälpa till i valarbetet!

Jag vill veta mer om socialdemokraterna!

Ja, jag vill bli medlem!

Tack för att du vill vara med. Vi kommer att hantera och spara dina uppgifter i enlighet med PuL.

bli medlem direkt!

SMSa personnummer till 72105 (S ååmmddxxxx)

Kostnad 100kr

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :