Beskrivning av planerad verksamhet

I dokument Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken (sidor 9-14)

2.1 Lokalisering

Verksamhetsområdet utgörs av fastigheten Järnverket 6:2, där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, och en del av fastigheten Järnverket 5:2 (1). SMR:s verksamhet bedrivs till viss del inom samma fastighet som AM och SMT samt i närheten av Coromant.

Verksamheten är befintlig och belägen inom Sandvikens industripark i Sandviken, se Figur 2.1.

Figur 2.1. Verksamhetens lokalisering markerad med lila ellips. Topografisk karta

©Lantmäteriet.

Inom Sandvikens industripark bedriver också SMT verksamhet, och det bolaget är den största aktören inom Sandvikens industripark och inom fastigheten

Järnverket 5:2 (1).

Även verksamheterna IPCO Sweden AB och Zapp Precision Metals AB (samt vissa anmälningspliktiga verksamheter som bedrivs av annan utövare) finns inom industriområdet.

SMR:s utbredning i förhållande till AM:s och Coromants verksamheter framgår av Figur 2.2.

Figur 2.2. Utbredning av SMR:s verksamhetsområde i förhållande till Coromants och AM:s verksamheter inom industriområdet.

2.2 Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten vid SMR delas upp i Topphammar långa, Topphammar korta samt Rotary. Många bearbetningsprocesser är desamma i dessa.

På avdelningen Topphammar långa tillverkas bergborrstänger genom

bearbetning av stål. Borrstängerna genomgår även riktning, kulbombning samt värmebehandling och rostskyddsbehandling.

På Topphammar korta tillverkas borrkronor, adaptrar och komponenter. Detta sker genom svarvning, borrning och fräsning samt slipning. Produkterna värmebehandlas och målas.

På Rotary tillverkas roterande rullborrkronor i olika storlekar. Varje krona består av 3 ben och 3 rullar som är ihopsvetsade. Produktionen är indelad i tre flöden;

mjuk bearbetning, hård bearbetning samt avslutsflödet. Rullborrkronorna bearbetas genom svarvning, svetsning och blästring innan de skickas för värmebehandling.

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

Verksamheten och de olika processerna kommer att beskrivas i den tekniska beskrivningen som upprättas som underlag för ansökan. I avsnitten nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika bearbetningsprocesserna.

2.2.1 Drifttider

Verksamheten bedrivs dygnet runt alla dagar i veckan och planeras fortsatt att bedrivas med samma drifttider i framtiden.

Transporter till och från området sker framför allt under dagtid vid nuvarande verksamhet och kommer fortsatt göra det även vid planerad verksamhet.

Transporter till och från området kan dock komma att ske vid andra tider i undantagsfall.

2.2.2 Produktionsvolymer

Bolagets andel av den tillståndsgivna produktionsvolymen uppgår i dag till maximalt 22 800 ton produkter per år. Vid nuvarande verksamhet produceras cirka 20 000 ton per år (2021). I dessa ingår samtlig produktion både från Topphammar långa, Topphammar korta och Rotary.

Bolaget ser i framtiden en ökning med 3-4 % per år under de kommande 10 åren, och ansökan kommer därför att omfatta produktion av 35 000 ton.

Produktionsutvecklingen de senaste åren har varit följande:

Produktion 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bergborrprodukter (ton) 15 253 16 199 16 438 17 394 16 516 19 959

Slutprodukterna består av stål med inslag av stift eller skär i hårdmetall bestående av Volframkarbid. Verksamheten är främst av verkstadsindustriell karaktär med skärande stålbearbetning i olika former. Produkterna består till största delen av stål.

2.2.3 Mekanisk bearbetning

Inom SMR sker en stor del mekanisk bearbetning av stål i form av svarvning, fräsning, borrning, smide, blästring, trumling och slipning.

Maskinparken består av fleroperationsmaskiner såsom svarvar, fräsar, borrmaskiner, slipar, specialmaskin för ändbearbetning, friktionssvetsar, riktpressar, blästrar, kulbombningsmaskin, putsmaskin, stämplingsmaskin, smidespress, induktionsanläggningar och traverser.

Pneumatik (luft) och hydraulik (olja) används för att driva och manövrera

maskiner och utrustningar, men i grunden är alla maskiner eldrivna. I framför allt

svarvar och fräsar används emulsioner, som består av 92 % vatten och 8 % skärvätska.

Respektive maskin har sin egen emulsions- och skärvätskesystem. Den totala mängden skärvätska och emulsion är vid en sammanräkning av samtliga maskiner omkring 75 m3.

2.2.4 Värmebehandling

I verksamheten förekommer två typer av härdning:

• Uppvärmning med anlöpningsugnar

• Seghärdning, med ”klassisk” uppvärmning och kylning.

Härdning kan ske av produkter upp till en längd av 6,5 meter.

Härdning sker i ett flertal el-uppvärmda ugnar. Tre av dessa är sätt- och härdningsugnar och elva är gropugnar enbart för sätthärdning. Fler härdugnar kommer att bli aktuella vid utökad produktion.

För att få rätt balans mellan hårdhet och seghet i materialet och därmed förebygga sprickbildning anlöps produkterna. För detta finns fyra

anlöpningsugnar för korta produkter och fem för långa. Lagerhus, ugnsbottnar osv. kyls med ett slutet kylvattensystem.

2.2.5 Rostskyddsbehandling och målning

Rostskyddsbehandling (SR) sker genom fosfatering som sker i en

flerstegsprocess, se Figur 2.3. Innan fosfateringen sker förvärmning i hett vatten, därefter följer fosfatering och därefter vattensköljning. Vissa produkter

efterbehandlas genom anoljning och andra produkter vaxas.

Figur 2.3. Principskiss för rostskyddsbehandlingen.

De borrkronor som ska målas och lackas rengörs före målning eller lackning, som sker främst med pulverlack samt UV-coating. Målningen sker både genom

automatiserad målarlinje och manuellt. Borrkronorna blir även infettade för

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

ytterligare korrossionsskydd. Målningslinjen är försedd med processutsug som leder luften genom ett partikelfilter innan utsläpp till luft sker.

Vissa färger som nyttjas innehåller VOC. VOC förbrukas även till rengöring av utrusning i fosfateringen.

2.3 Råvaror och kemikalier

Stålämnen och hårdmetall används för tillverkningen av bergborrprodukter.

Råvaran är ett specialstål särskilt anpassat för verksamheten. Stålet levereras i huvudsak från SMT i Sandviken samt Ovako i Hofors. Hårdmetallen levereras i dagsläget från SMR i Västberga.

Verksamheten har kemikalier registrerade i kemikaliehanteringssystemet iChemistry. Kemikalier riskbedöms före användning. Verksamhetens huvudsakliga kemikaliehantering omfattar skärvätskor och emulsioner till bearbetningsmaskinerna. I verksamheten används även fosforsyra och modifierad alkohol. En kemikalieförteckning kommer att ingå i den tekniska beskrivningen.

2.4 Avfall

Under fosfateringsprocessen vid rostskyddsbehandlingen bildas ett slam som huvudsakligen består av ferrifosfat samt mindre mängder zinkfosfat och nitrat.

Slammet samlas upp och omhändertas av extern mottagare med för ändamålet erforderliga tillstånd.

Övrigt avfall som uppkommer i verksamheten utgörs bland annat av skurvatten från rengöring av golv, spån, blandskrot och spillolja. Även mindre mängder kemikalierester i form av bland annat färgavfall, syra och aerosoler uppkommer i verksamheten. Utöver dessa avfallsslag uppkommer även hushållsavfall.

2.5 Energi- och vattenförbrukning

Energi i form av elektricitet och gasol används i verksamheten. Elektricitet används framför allt till de eluppvärmda ugnarna i värmebehandlingen. Gasol används för uppkolning av stål i värmebehandlingen och små mängder används även för skyddsgasframställning samt IR-värme.

Vatten nyttjas till kontorslokaler, rengöring av golv, i emulsion, vid

rostskyddsbehandling och till kylning av processer. Vatten används till sköljning i rostskyddsbehandlingen. Processkylningen utgörs av ett internt slutet kylsystem som kyls med vatten från SMT och som sedan går tillbaka till SMT. Det interna slutna kylsystemet fylls endast på med vatten vid behov.

Verksamheten genererar inget direktutsläpp till vatten. Skurvatten och emulsion från verksamheten samlas upp i separata tankar. Emulsionen omhändertas av SMT. Skurvattnet mellanlagras av SMT och omhändertas sedan av extern mottagare.

2.6 Transporter

Transporter till och från området sker uteslutande med lastbilstransporter. I övrigt sker interna transporter med truck kortare sträckor inom industriområdet.

I dokument Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken (sidor 9-14)