Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

I dokument Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken (sidor 26-30)

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att innehålla följande information:

• Administrativa uppgifter om sökanden

• Icke teknisk sammanfattning

• Redovisning av genomfört samråd

• Ansökans omfattning och avgränsning

• Beskrivning av verksamheten, lokalisering, omfattning, uppskattade mängder avfall och annan teknisk information

• Alternativredovisning inklusive nollalternativ. I alternativredovisningen redovisas alternativa utformningar, möjliga alternativ i fråga om teknik, storlek, omfattning, skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått

• Beskrivning av rådande miljöförhållanden och hur de förväntas utvecklas om åtgärden inte vidtas

• Beskrivning av verksamhetetens påverkan, effekter och konsekvenser för människors hälsa och för miljön

• Relevanta uppgifter om beredskapen för och föreslagna insatser vid allvarliga olyckor

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

• Verksamhetetens påverkan på riksintressen, miljömål och miljökvalitetsnormer samt beskrivning av miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

• Förslag på kontroll, skyddsåtgärder och försiktighetsmått

• Information om hur kravet på sakkunskap är uppfyllt

• Redogörelse för använt underlagsmaterial m m samt referenslista

5.1 Förväntad miljöpåverkan

En bedömning av miljöns känslighet och verksamhetens påverkan kommer att ligga till grund för den samlade bedömningen av de effekter på miljön som kan ske.

Kumulativa effekter kommer att studeras i den mån det är möjligt.

I avsnitten 5.1.1-5.1.5 redovisas en översiktlig påverkan vid normal drift samt i vilken omfattning och på vilket sätt dessa faktorer kommer att bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen.

5.1.1 Utsläpp till luft, mark och vatten

Verksamheten kommer generera mindre utsläpp till luft genom punktutsläpp av partiklar från bearbetningsmaskiner för bland annat fräsning, blästring, borrning och svarvning. Det uppkommer oljedimma i processerna som renas i

oljedimavskiljare med hög reningsgrad innan utsläpp till luft.

I verksamheten förbrukas rengöringsmedel och färg, mängden VOC som

förbrukas uppgår till omkring 10 ton per år. Utsläpp till luft kommer att utredas vidare inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen.

Utsläpp till vatten sker från SR-behandlingen där produkterna

rostskyddsbehandlas genom fosfatering, från dagvatten i form av nederbörd samt från kylvatten. Förbrukade sköljvatten från SR-behandlingen släpps till SMT:s reningsverk. Utsläpp av dagvatten i form av nederbörd avleds via befintligt dagvattennät inom industriområdet till SMT:s dammar. Kylvatten släpps till en av SMT:s dammar innan utsläpp.

Verksamhetens utsläpp av vatten kommer endast att beskrivas som en indirekt påverkan inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen eftersom vattnet avleds till SMT.

5.1.2 Buller m m.

De dominerade bullerkällorna från verksamheten kommer bland annat från fläktar, filter, och skorstenar från verksamheten framför allt inom fastigheten Järnverket 6:2.

Buller kommer att beskrivas för verksamheten utifrån de bullerkartläggningar som genomförts samlat för hela Sandvikens industripark.

Ljus, vibrationer, värme, och strålning bedöms inte vara aktuella påverkansfaktorer och utreds därför inte närmare.

5.1.3 Användning av naturresurser och energi

Energi i form av elektricitet och gasol används i verksamheten. Elektricitet används framför allt till de eluppvärmda ugnarna i värmebehandlingen. Gasol används för uppkolning av stål i värmebehandlingen och små mängder gasol används även för skyddsgasframställning samt IR-värme.

Energiförbrukningen kommer beskrivas som en del av verksamheten.

Energibesparande åtgärder genomförs regelbundet. Under 2022 har exempelvis ett projekt genomförts för att minska mängden gasol i värmebehandlingen.

Miljöpåverkan från tillverkning av energi och naturresurser som används beskrivs ej.

Förutom energiförbrukningen i värmebehandlingen och råvaror medför verksamheten en begränsad användning av naturresurser. Inga specifika utredningar kring användningen av naturresurser och energi kommer att ske inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen.

5.1.4 Klimatpåverkan

Godstransporter till och från verksamheten samt energiförbrukning är de främsta klimatpåverkande faktorerna. Dessa kommer att kvantifieras och beskrivas inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen. I övrigt utreds inte klimatfrågan närmare.

5.1.5 Påverkan på natur- och kulturmiljö

Verksamheten kommer inte att påverka omkringliggande kulturmiljölämningar eller omgivande naturmiljö och avses inte utredas närmare inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen.

5.2 Kumulativa effekter

Inom ramen för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer de kumulativa effekterna av verksamheten att utvärderas i den omfattning som behövs för att beskriva konsekvenserna för människors hälsa och miljö.

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

5.3 Påverkan på miljökvalitetsnormer

En utvärdering av normerna för luft och vatten kommer att ske i

miljökonsekvensbeskrivningen. För utsläpp till vatten kommer indirekt påverkan på miljökvalitetsnormerna att utvärderas eftersom utsläppen sker via SMT:s verksamhet.

5.4 Påverkan på miljömål

Följande miljömål bedöms relevanta att belysa i miljökonsekvensbeskrivningen:

• Begränsad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

• Frisk luft

• God bebyggd miljö

Påverkan på miljömålen kommer att utvecklas och beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.

5.5 Påverkan på riksintressen

En mindre lagerbyggnad ligger inom riksintresset för kulturmiljövård, men den miljöfarliga verksamheten ligger utanför riksintresset. Verksamheten bedöms inte innebära några förändringar som kan tänkas påverka riksintresset negativt. Ingen fördjupad analys av påverkan och konsekvenser av riksintressen kommer därmed att ske i miljökonsekvensbeskrivningen.

5.6 Risker och allvarliga olyckor

I verksamheten hanteras inte en sådan mängd kemikalier eller gaser som kan orsaka allvarliga kemikalieolyckor.

Riskhanteringen är en fortlöpande process och i denna kontrolleras kontinuerligt samtliga identifierade risker och att nya risker inte uppstår. Om en olycka trots allt inträffar finns rutiner för detta samt för att lindra konsekvenserna av denna genom skadebegränsande åtgärder.

Inom ramen för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer en riskutredning av verksamheten att genomföras.

5.7 Skyddsåtgärder

Enligt miljöbedömningsförordningen ska de åtgärder som planeras genomföras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter beskrivas i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga.

6 Miljökonsekvensbeskrivningens

I dokument Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken (sidor 26-30)