Idag har Sandvikbolagen inom Sandvikens industripark (tidigare kallat Sandviks industriområde) ett gemensamt miljötillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken.

Sandvik genomgår organisatoriska förändringar och där AB Sandvik Materials Technology (SMT) separeras från övriga bolag (genom börsnotering). Det är även SMT som kommer behålla det gällande miljötillståndet.

Gällande tillstånd meddelades av dåvarande Miljödomstolens vid Östersunds tingsrätt deldomar daterade den 9 maj 2003 och den 21 januari 2004, mål nr M 67-02.

Tillståndet innefattar en rätt att vid stålverket i Sandviken årligen producera högst 400 000 ton stål (valsbara göt och strängämnen) med vidarebearbetning i närmast följande valsnings-/smidesoperationer till varmbearbetade ämnen eller mekaniskt ytbehandlade ämnen och stångprodukter samt vidareförädling till 160 000 ton rör-, band-, tråd- och bergborrprodukter, specialverktyg, breda band m.m., samt de om- och tillbyggnader som krävs för den produktionsökning som tillståndet medger. Enligt deldomen daterad den 9 maj 2003 följer vidare en rätt att bedriva viss i tillståndet angiven deponeringsverksamhet.

SMR:s verksamhet ingår som en delmängd i de 160 000 ton rör-, band-, tråd- och bergborrprodukter, specialverktyg, breda band m.m. som årligen får

vidareförädlas enligt gällande tillstånd. Enligt en anmälan som har gjorts till tillsynsmyndigheten är det tillåtna produktionsutrymmet i dag 22 800 ton bergborrprodukter (av den totalt tillåtna mängden 160 000 ton produkter).

Som ett led av de organisatoriska förändringarna kommer de kvarvarande Sandvikbolagen ansöka om nya tillstånd för de befintliga verksamheterna inom Sandvikens industripark. I samband med detta sker även ansökan om viss produktionsökning för vissa av verksamheterna.

De verksamheter som var för sig kommer att ansöka om nya miljötillstånd är:

• Sandvik Machining Solutions AB (nedan benämnt AM)

• AB Sandvik Coromant (nedan benämnt Coromant)

• Sandvik Mining and Construction Tools AB (nedan benämnt SMR eller bolaget)

Detta samrådsunderlag avser SMR:s verksamhet. Parallellt med kommande tillståndsansökan avser även Coromant och AM att ansöka om nya tillstånd för sina verksamheter som också är belägna inom samma industriområde. Detta sker i separata tillståndsprocesser, parallellt med ansökan för SMR:s verksamhet. I den mån det bedöms relevant kommer verksamheternas gemensamma omgivning samt samlade miljöpåverkan att beskrivas och bedömas.

SMR utvecklar och producerar bergborrprodukter/verktyg för bergbearbetning till såväl gruvverksamhet som anläggningsarbeten. Till det kommer

stödfunktioner som teknik och underhåll, inköp och logistik, kvalitet och miljö samt forskning och utveckling. Det innebär att nya produkter utvecklas och produceras i Sandviken.

Produktionsenheten i Sandviken är en verkstadsindustri och utför framför allt skärande stålbearbetning i olika former. Bolaget har omkring 550 anställda i Sandviken. Produktionen är indelad i nedan angivna produktionsavsnitt och har även centrallager och värmebehandling i verksamheten.

• Top Hammar

• Rotary tools

• Raise boring

Sandvik Mining and Construction Tools AB:s huvudkontor ligger i Sandviken.

Ansökan planeras att skickas till berörda myndigheter under 2022.

1.1 Uppdrag och syfte

Wescon Miljökonsult AB har fått i uppdrag av SMR att driva tillståndsprövningsprocessen åt bolaget genom att genomföra

avgränsningssamråd samt upprätta underlag för ansökan enligt 9 kap miljöbalken omfattande miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning samt bilagor.

Ansökan upprättas av bolagets advokat på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB.

Syftet med samrådsunderlaget är att redovisa de uppgifter som krävs för att genomföra ett avgränsningssamråd, såsom information om den planerade verksamheten lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan.

1.2 Ansökans omfattning

Ansökan omfattar tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för produkterna av stift- och skärborrkronor, gängade stänger, adaptrar, skarvhylsor och helstångsborrar.

Ansökan omfattar produktion av 35 000 ton produkter per år vid maximal produktion och omfattar anläggning för kemisk ytbehandling av metaller genom fosfatering. Behandlingsbadens volym är högst 30 m3 och verksamheten ger upphov till mer än 10 m3 vatten per år.

Aktuella punkter i miljöprövningsförordningen anges under avsnitt 1.3.2.

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

1.3 Administrativa uppgifter

1.3.1 Uppgifter om bolaget

Verksamhetsutövare Sandvik Mining and Construction Tools AB Organisationsnummer 556234-7343

Anläggningens namn SMR Sandviken Verksamhetsansvarig Jacobus Steyn

Kontaktperson Jonas Nelson

Fastighetsbeteckning samt

fastighetsägare Järnverket 6:2, Sandvik Mining and Construction Tools AB

Järnverket 5:2 (1), AB Sandvik Material Technology

Besöksadress Sandvik Industriområde, 811 34 Sandviken Utdelningsadress Sandvik Industriområde, 811 34 Sandviken Faktureringsadress 0120_invoice@sandvik.com

Län Gävleborgs län

1.3.2 Verksamhetskoder

Följande verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen (2013:251) bedöms huvudsakligen vara aktuella för verksamheten (koderna anges i sin lydelse den 13 maj 2022).

Verksamhetskod Sandvik Mining and Construction Tools AB 16 kap 2 § MPF, verksamhetskod 28.20

(B)

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 men högst 30 kubikmeter, och verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår

16 kap 10 § MPF, verksamhetskod 28.95 (C)

Anläggning för blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår

Verksamhetskod Sandvik Mining and Construction Tools AB 18 kap 7 § MPF, verksamhetskod 34.70

(B)

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter

19 kap 6 § MPF, verksamhetskod 39.50 (C)

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.

1.4 Verksamhetens och ansökans avgränsning

Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom fastigheten Järnverket 6:2 och del av fastigheten Järnverket 5:2 (1). Verksamhetens huvudsakliga miljöfarliga

verksamhet ligger inom fastigheten Järnverket 6:2.

I verksamheten hanteras inte en sådan mängd kemikalier eller gaser som kan orsaka allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheten omfattas inte av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SMT kommer behålla det befintliga miljötillståndet och kommer fortsatt ha ansvar för lokaler som hyresvärd, den inom industriområdet gemensamma

avfallshanteringen, det gemensamma ledningssystemet för vatten och reningsanläggningar för vatten samt utsläpp av rent vatten. Avgränsningen kommer att tydliggöras i den tekniska beskrivningen.

1.5 Frågan om betydande miljöpåverkan

Verksamheten är inte av sådan art att den alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 § 1 miljöbedömningsförordningen (2017:966). Bolaget bedömer dock att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan och genomför därför inget undersökningssamråd.

1.6 Samråd

Avgränsningssamråd planeras att genomföras med kommunen och länsstyrelsen vid ett möte. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer samt verksamheter och boende i det direkta närområdet sker genom riktat utskick.

Samråd med allmänheten sker genom annons i tidningen samt genom inbjudan till öppet hus.

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

Förslag till samrådskrets redovisas i Bilaga U1.

I dokument Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken (sidor 5-9)