Metodologiska överväganden

Bilaga 2. Databasöversikt

Databas, sökord och

inklusions-/exklusionskriterier

Antal träffar Antal kvar att granska (Dubbletter)

Valda abstrakt Valda artiklar Valda artiklar att granska (Artiklar som redan inkluderats vid tidigare sökning)

[CINAHL]

[occupational balance OR life balance OR work-life balance AND parents OR caregivers OR mother OR father OR parent]

[Limiters: Peer reviewed, 2010-2022, english language]

821 801 (20) 78 17 17 (0)

[CINAHL]

[occupational balance OR life balance OR lifestyle balance AND work OR workplace OR occupation OR employment OR job OR career AND parents OR parent]

[Limiters: Peer reviewed, 2010-2022, english language]

165 162 (3) 17 5 2 (3)

[ERIC]

[occupational balance OR life balance OR work-life balance AND work OR workplace OR employment OR job OR career AND parents OR parent]

[Limiters: Peer reviewed, 2010-2022, english language]

48 48 (0) 3 1 1 (0)

[PubMed]

[occupational balance OR life balance AND parents OR parent AND work OR workplace OR career]

[Limiters: 2010-2022, english language] 323 323 (0) 13 8 3 (5)

[CINAHL]

[occupational balance AND parent OR parents OR mother OR father AND work OR job OR employment]

[Limiters: Peer reviewed, 2010-2022,

english language] 49 48 (1) 9 4 1 (3)

Totalt antal: 1406 1382 (24) 120 35 24 (11)

Bilaga 3. Artikelöversikt

Första författare, årtal, titel och land

Design och deltagare

Syfte

Metod

Etiskt godkännande

Relevans för arbetet – 1. Hur beskriver föräldrar som förvärvsarbetar sin balans i vardagens aktiviteter? 2. Vad beskriver föräldrar som förvärvsarbetar påverkar deras balans i vardagens aktiviteter? 3. Hur beskriver föräldrar som förvärvsarbetar att balans i vardagens aktiviteter påverkar deras hälsa och välbefinnande?

Författare: Aazami, S.

Årtal: 2017

Titel: Assessment of Work-Family Conflict Among Women of the Sandwich Generation

Deltagare: 90 arbetande kvinnor från offentliga serviceavdelningar

Undersöka nivån på den fyrdimensionella konflikten mellan arbete och familj bland arbetande kvinnor i sandwich-generationen.

Del av en större studie.

Slumpmässigt urval.

Självrapporterade data, frågeformulär. 22 items work–family conflict scale.

Data analyserades statistiskt (SPSS version 21)

Ja, Medical Ethic Committee of the University Kebangsaan Malaysia

3. Kvinnor som ägnar sig åt vård av flera generationer upplever tidsbrist på arbetsplatsen, vilket beror på en stor mängd tid som ägnas åt att uppfylla familjeansvar.

Att uppleva ansvar över flera olika saker ledde till stress och påfrestningar.

occupational balance in working parents in Sweden deltagare (490 mödrar, 228 fäder)

Undersöka samband mellan organisatoriska faktorer och aktivitetsbalans hos småbarnsföräldrar i Sverige som arbetar.

Studiespecifika frågor för projektet om arbetande föräldrars hälsa, pilottest till ett litet urval, OBQ.

Data analyserades statistiskt (IBM SPSS version 23)

Ja. The ethical review board, Lund

2. Medianen av poäng aktivitetsbalans: män - 21 kvinnor - 19. Positivt för hög aktivitetsbalans: tydlig struktur för överlämning vid frånvaro från arbetet och attityder kring föräldraskap och föräldraledighet på arbetet.

Tydlig struktur för överlämning av arbete och positiva attityder var starkt förknippat med upplevelsen av hög aktivitetsbalans.

Författare: Cooklin, A

Årtal: 2016

Titel: Fathers at Work:

Design: Longitudinell studie, kvantitativ

Deltagare: 2679 fäder med barn i åldrarna 4-5år.

Undersöka sambandet mellan fäders work-family conflicts och berikning och

föräldraskap (värme, irritabilitet och konsekvens) i ett nationellt representativt

Data togs från Longitudinal Study of Australian Children. Data samlades in 2004 via intervju och ett självrapporteringsformulär.

Respondenterna angav

Ja, the Australian Institute of Family Studies Ethics Committee

2. Att vara ensamförsörjare i familjen var förknippat med högre work-family conflict. Fäder som arbetade fler timmar per dag var mer benägna att rapportera hög work-family conflict. Resultat tyder på att stress, tidsbrist, krav och negativa upplevelser inom en domän (t.ex. arbete) spiller över i den andra domänen (t.ex.

Work–Family Enrichment and Parenting in an Australian Cohort

Land: Australien

urval av fäder till 4-5-åriga barn. statistiskt (Stata 12.0)

Fäders work-family conflict var förknippad med mindre optimala föräldrabeteenden, irritabilitet, fientlighet och frustration i interaktioner med sitt barn.

Författare: Cooklin, A

Årtal: 2016

Titel: Change and stability in work-family conflict and mothers and fathers mental health:

Longitudinal evidence from an Australian Cohort

Land: Australien

Design: Longitudinell studie, kvantitativ

Deltagare: 6153 deltagare. 2693 mödrar och 3460 fäder

1. Beskriva övergångarna in och ut från

Work-familyconflict under fem tvåårsintervall, bland mödrar och fäder till barn i åldrarna 4–13 år.

2. Jämföra effekterna av en förändring till, ur eller stabilitet i WFC på mödrars och fäders mentala hälsa.

3. Bättre förstå könsmönster i termer av vilka arbets- och familjeegenskaper som är förknippade med förändringar (inträder) och stabilitet i höga Work-family conflict för mödrar och fäder.

Data togs från Longitudinal Study of Australian Children.

Data samlades in 2004 via intervju och

självrapporteringsformulär.

Svar i form av skala.

Data analyserades statistiskt (STATA SE version 13)

Ja, The Australian Institute of Family Studies

2. Mödrar och fäder som "aldrig" upplevt WFC visade de mest optimala poängen för mental hälsa och upplevde minst symtom på psykisk ångest. Det framkom att work-family conflict påverkar psykisk hälsa tillfälligt och genom att förbättra work-family conflictkan även föräldrars psykiska hälsa förbättras.

Conditions, and the Health of Mothers With Young Children

Deltagare: 5950 barn som bodde i ett hushåll med två föräldrar vid 9-månaders-, 2-års- och 4-årsintervjuerna.

Fastställa kopplingen mellan relationskonflikter och hälsa hos den särskilda undergrupp av kvinnor som är mödrar till små barn.

Data från Early Childhood Longitudinal Study–Birth Cohort and the

Occupational Information Network database.

Data analyserades statistiskt

Framgår ej. Vid vidare granskning av Early Childhood Longitudinal Study-Birth Cohort framgår att ingen personlig information samlas. Ingen personlig information ges, delas, säljes eller överförs till en tredje part.

2. Ett nytt barns ankomst till familjen skapar ytterligare stress i både hemmet och arbetet, vilket inte bara representerar en tid av ökad konflikt mellan arbete och familj, utan också en tid som kan få stora effekter för föräldrarnas produktivitet på arbetsmarknaden samt barnets välmående.

Författare: De Gieter, S.

Årtal: 2022

Design: Kvantitativ

Deltagare:

Studie 1: 458 svarade på

Undersöka hur anställdas arbetserfarenheter (här passar gränshantering mellan arbete och icke-arbete) påverkar

Undersökningen var en del av en bredare studie om individers arbete-familj-gränssnitt och den

Framgår ej. I artikeln framgår dock att författarna inte fick några formella etiska

2. Resultaten betonar relevansen och vikten av att sätta gränser mellan arbete och icke-arbete för att uppnå en balans. Denna upplevelse av balans ökar föräldrarnas välbefinnande på arbetsplatsen, och gör dem också

Titel: Explaining the effect of Work-nonwork boundary management fit on satisfaction and performance at home through reduced time- and strain-based work-family conflict

Land: Belgien

självrapporten Time1 och 158 slutförde båda frågeformulären.

Studie 2: 180 svarade på första frågeformuläret och 160 slutförde det andra frågeformuläret.

hemresultat (dvs familjeprestationer och familjetillfredsställelse) genom upplevelsen av högre eller lägre nivåer av konflikter mellan arbete och familj.

beräknade tiden för slutförande var 40 minuter.

Frågor med likertskala.

Data analyserades statistiskt (Mplus)

studien eftersom forskningsdesignen ansågs som icke-invasiv och inte skadlig på något sätt av balance: A longitudinal study on the effects of job demands and resources on personal functioning in Japanese working parents

Land: Japan

Design: Longitudinell studie, kvantitativ var gifta och hade åtminstone ett eller två barn.

Att hitta nya sätt på hur arbete påverkar individers

välbefinnande, inte bara genom gränssnittet arbete – familj utan genom gränssnittet arbete – jaget.

Med hjälp av Child-raising Assistance Department of Setagaya ward I Tokyo sändes brev ut till alla föreståndare i förskolor för att nå ut till alla föräldrar.

Det var sedan genom förskolorna som forskarna kunde skicka ut enkäterna där föräldrarna frivilligt kunde vara med och svara.

8964 enkäter delades ut, 2946 skickades tillbaka.

Data analyserades statistiskt (AMOS 7.0)

Ja. The Ethics Committees of the Graduate School of Medicine, University of Tokyo.

2. Arbetet kan orsaka så kallad work-to-self conflict som i sin tur kan påverka anställdas välbefinnande negativt.

Titel: Insufficent time for leisure and perceived health and stress in working parents with small children. deltagare (965 kvinnor och 597 män).

Undersöka om otillräcklig tid för fritid var associerad med ökad risk för dålig upplevd hälsa eller högre stressnivåer hos arbetande föräldrar med små barn. Ett ytterligare syfte var att undersöka potentiella könsskillnader i sambandet mellan otillräcklig tid för fritid och dålig upplevd hälsa eller stress.

Urvalet lokaliserades genom ett medicinskt födelseregister som täcker alla födelser i

sjukvårdsregionerna i södra Sverige.

Instrument/enkäter som användes var Perceived stress scale (PSS), Swedish occupational fatigue inventory (SOFI-20) och Lund Subjective health

Ja. The regional ethical review board, Lund Sverige.

3. En bra balans mellan arbete och fritid verkar vara av betydelse för arbetande föräldrars upplevda hälsa och stress. Arbetande föräldrar med otillräcklig tid för fritid visade högre risk för sämre upplevd hälsa och stress.

Riskerna, relaterade till otillräcklig återhämtning, var generellt sett större bland kvinnor än bland män, särskilt när kvinnorna upplevde otillräcklig tid för fysisk träning, barn och vänner.

Land: Sverige

Data analyserades

statistiskt (IBM SPSS 20.0) balance, work and life satisfaction in working cohabiting parents in Sweden föräldrar. 139 kvinnor och 139 män

2. Undersöka samband mellan olika kombinationer av aktivitetsbalans och arbets- och livstillfredsställelse.

Enkät, OBQ, mediandelning där en totalpoäng över medianen definierades som hög balans, och en totalpoäng under eller lika med medianen definierades som låg balans.

Data analyserades statistiskt (SPSS Version 23)

Ja. The ethical review board, Lund

1. I par där en skattade högre och en skattade lägre upplevd aktivitetsbalans var det oftast kvinnan som hade lägre aktivitetsbalans. Kvinnor upplevde större ansvar med hemarbete och barnomsorg. statistiskt signifikanta skillnader i kombinerad aktivitetsbalans när det gällde tillfredsställelse med fördelningen av hemarbete hittades.

2. Viktigt att kunna hantera arbete och familjeliv för att uppleva god aktivitetsbalans. Resultaten stöder uppfattningen att aktivitetsbalans är nödvändig för tillfredsställelse i arbetet och livet

Författare: Klever, P.

Årtal: 2018

Titel: Goal Effectiveness and Family Functioning

Land: USA

Design: longitudinell studie, mixed method - kvantitativ och kvalitativ

Deltagare: 51 par i kvantitativ. 12 par till kvalitativ, utvalda från den större gruppen.

1. Påverkar mannens och hustruns “goaleffectiveness”

kärnfamiljens funktion?

2. Vilken effekt har tiden på förhållandet mellan “goal effectiveness” och kärnfamiljens funktion?

3. Vilka är skillnaderna och likheterna i målriktning mellan högre och lägre fungerande familjer?

Data samlades in genom strukturerade individuella intervjuer och enkäter. Del av en större studie.

Kvantitativ: Nuclear Family Functioning Scale, Goal Direction and Effectiveness Assess- ment. Kvalitativ:

longitudinella data

Data analyserades statistiskt (SPSS 22)

Framgår ej. Deltagarna har fått ett

samtyckesformulär som ger information om studiens syfte och mål, garanti för

konfidentialitet och att deltagarna kan dra sig ur när de vill. De använde två

forskningskonsulter som utvärderade rutinerna för att skydda

deltagarna. De fann inte några problem med den etiska behandlingen.

2. Långsiktig målinriktning för differentiering av jaget påverkar hur individen och hans/hennes familj fungerar.

Par med mer “goal effectiveness” tenderade att ha mer välfungerande familjer. Svårigheter i att uppnå arbetsmål påverkade effektivitet och målsättning.

Finns samband mellan tid och kärnfamiljens funktion.

En möjlig förklaring till att tiden påverkade funktionen var ökad stress. Familjer där föräldrarna hanterar ångest bra och där de trots ångesten kan hålla sig på en förutbestämd kurs kommer att klara sig och familjen bättre än de som inte kan hantera ångest och stress.

Detta kan vara på grund av att mer uppmärksamhet riktas mot att minska spänningar och hantera relationer.

Författare: Kuo, P.

Årtal: 2017

Titel: Gender role beliefs, work-family conflict, and father

Design: prospektiv, longitudinell design, kvantitativ

Deltagare: 222 familjer.

Alla fäder arbetade heltid.

Undersöka förändringar av faderns engagemang och processerna (t.ex.

könsrollsuppfattningar, arbets-familjekonflikter) som förutsäger faders engagemang i både dubbel- och

Parintervjuer och videoinspelade observationer av familjeinteraktioner.

Enkäter för att bedöma flera dimensioner av barn- och familjeutveckling.

Studie- och

samtyckesförfaranden godkändes i enlighet med University of Michigan Medical School Institutional Review Board.

2. Konflikt mellan arbete och familj är ett

genomgripande problem som hindrar fäder från att vara inblandade under hela sina barns liv. Fäder specialiserar sig på att ta hand om förstfödda tidigt efter födelsen av ett andra barn, men ökar deras engagemang med spädbarnen över tiden.

involvement after the födelsen av ett andra barn.

en ostrukturerad kovariansmatris. latenta tillväxtkurvor.

Data analyserades statistiskt (Mplus version 7.0) work-home spillover: Gender differences in the work-home interface across the life course.

Två vågor från Mid-Life in the United States Study (MIDUS).

Deltagare: 1319 deltagare (736 män och 583 kvinnor)

Undersöka

förändringsresultatmodeller för att dokumentera sambandet mellan fem föräldraskapsövergångar och förändringar i både positiva och negativa work-home och home-work spillover spridningar samt test av könsskillnader i dessa associationer.

Upplevda spridningsmått beräknades från en serie undersökningsobjekt i MIDUS

självadministrerade frågeformulär som bedömde hur ofta under det senaste året en deltagare upplevt en mängd olika sätt som arbets- eller

hemdomänen kunde spilla över till den andra.

Data analyserades statistiskt (Stata 14.1)

Framgår ej. Vid vidare granskning av MIDUS-studien som denna artikel utgår ifrån framgår att det finns etiskt godkännande av the Education and Social/BehavioralScienc es och the Health Sciences IRBs på University ofWisconsin-Madison.

2. Att arbete och hemmet/familjen kan komma att gå över och påverka varandra går att koppla till

aktivitetsbalans utifrån det vi vet om ämnet. Att ha en jobbig period i hemmet och i familjen kan påverka hur mycket man orkar med på jobbet och tvärtom. Allt detta kan även kan skilja sig beroende på vilken ålder man har barn i.

Författare: Milkie, M.

Årtal: 2010

Titel: Time with Children, Children's

Undersöka hur kvantitet och kvalitet av tid med barn, subjektiv tid med barn och tillfredsställelse med barns välbefinnande var relaterade till föräldrars känsla av framgång i balansen mellan arbete och familj.

Tidbok och

undersökningsdata från 2000 National Survey ofParents.

Telefonintervjuer.

Koefficienter från OLS-regressionerna för att kunna tolka resultat.

2. Antalet arbetstimmar är associerat till upplevelse av framgång och god balans mellan arbete och familj.

Tiden på daglig vård av barnen var negativt associerad med upplevd god balans. Interaktiva aktiviteter var positivt associerad relaterat till balans. Upplevelsen av att ha för mycket eller för lite tid med sitt barn gjorde att man upplevde sämre balans, framförallt hos kvinnor.

Ju mer nöjda föräldrar kände om barns välbefinnande, desto mer framgångsrika kände de sig i att balansera arbete och familj. Barncentrerade aktiviteter skapade möjlighet till bättre hälsa och balans hos kvinnor.

Författare: Pagnan, C.

Årtal: 2017

Design: intervjustudie, kvantitativ

Undersöka samband mellan arbete, familjeliv och engagemanget i

Data från 2008

från”National Study of the changing workforce”.

Framgår ej.

2. Föräldrar med småbarn och hög nivå av work-family conflict var associerade med högre frekvens av fysisk aktivitet och de med äldre barn var associerade med

Titel: I just can´t fit in in! Implications of the fit between Work and family on Health-promoting behaviors

(framförallt fysisk aktivitet och familjemåltider)

telefonintervjuer vid datainsamling.

Data analyserades statistiskt

deras ålder kan påverka detta. De som tog hand om sina äldre åt mer sällan med familjen. God balans mellan arbete och familjeliv påverkar engagemang i

hälsofrämjande beteenden vilket säkrar familjers hälsa och välbefinnande för familjen.

Titel: The Mediating Role of Family and Food-Related Life Satisfaction in the Relationships between Family Support, Parent Work-Life Balance and Adolescent Life Satisfaction in Dual-Earner Families

Land: Chile

Design: Enkät- och intervjustudie, Kvantitativ

Deltagare: 303 familjer med dubbelinkomst med minst ett barn mellan 10 -17 år.

Undersöka sambanden mellan familjestöd och

tillfredsställelse med livet, matrelaterat liv och familjeliv.

Den undersökte också sambanden mellan båda föräldrarnas balans mellan arbete, privatliv och tillfredsställelse med livet, matrelaterat liv och familjeliv bland tonårsbarn från familjer med två inkomster

Deltagarna rekryterades med hjälp av sju olika skolor där man skickade ut brev och sedan kontaktade tränade intervjuare familjer för att förklara studie och fråga om de ville delta.

Alla intervjuades individuellt.

Data analyserades statistiskt (SPSS version 23, MPlus 7.11)

Ja, The Ethics Committee of the Universidad de La Fontera.

2. Det framkom att balansen mellan arbete och privatliv för båda föräldrarna inte var relaterat till deras barns livstillfredsställelse.

Titel: Challenges of Work–Life Balance for Women

Physicians/Mothers Working in Leadership Positions

Land: Österrike

Design: intervjustudie, Kvalitativ

Deltagare: 8 kvinnor med minst 1 - max 2 barn.

1. Utreda styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) analys.

2. Skapa ett strategiskt koncept för karriärutveckling

intervjuer - baserat på ett frågeformulär som innehöll 11 öppna och slutna frågor.

Utvärderingen utfördes semikvantitativt,

deskriptivt och anonymt.

SWOT-analys - analysera olika parametrar som påverkar

karriärutvecklingen för kvinnor med familj

Framgår ej.

2. Tiden som ägnas åt familjeliv är för begränsad.

Familjeliv, barnomsorg och barnutbildning var tidskrävande och krävde kraft och energi som också skulle krävas för arbetet. Flexibilitet, att kunna prioritera och deligera uppgifter var styrkor som hjälpte till att lösa svåra situationer och konflikter mellan arbets- och familjeliv. Att ha organisationsförmåga var viktigt för att hantera både arbets- och livsuppgifter.

Inrätta en pålitlig, tillgänglig och övervakad barnomsorg, inklusive kontroll av dagislärarens kompetens. Familj, fritid, hobby och vänner ger energi.

En perfekt balans mellan arbete och privatliv är en viktig fråga för kvinnor i ledande positioner. Kraft och energi kan hämtas från en välbalanserad livsstil med karriäruppfyllelse och familjeliv som inkluderar lycka,

Författare: Ugwu, D.

Årtal: 2016

Titel: Business-life balance and wellbeing:

Exploring the lived experiences of women in a low-to-middle income country

Deltagare: 20 kvinnor med låg inkomst i Nigeria

Utforska vardagen för affärskvinnor som tjänar väldigt lite i ett låg-till-medelinkomstland (LMIC). Vi utforskar deras föreställningar om balans, hur de hanterar korsande roller och hur de hanterar dagliga krångel och stress för att upprätthålla välbefinnandet.

Valde medvetet ut deltagare från en lokal marknad i en stad i

Ja. Department of Psycology ethics committee.

2. Kvinnor rapporterade att de upplevde att de hamnar emellan engagemang i arbete och andra roller i livet.

Detta skapade oro och påverkade kvinnornas hälsa och välbefinnande. De flesta hade svårt att balansera olika roller men lyfte fram att familjen var den viktigaste för dem.

Goda sociala kontakter var viktigt för att kvinnor skulle ta sig igenom vardagen och alla roller. De ekonomiska fördelarna med att arbeta var mycket motiverande och fick kvinnorna att fortsätta arbeta oavsett och hantera stressen.

Författare: Uthede, S.

Årtal: 2022

Titel: Occupational balance in parents of pre-school children:

Potentional differences between mothers and fathers föräldrar med minst ett barn under 7 år. 200 mödrar, 102 fäder.

Beskriva aktivitetsbalans hos föräldrar till förskolebarn och att utforska potentiella skillnader mellan mödrar och fäder.

Datorbaserad

randomiseringsprocess - välja förskolor. Webbenkät genom email till föräldrar.

OBQ11.

Data analyserades statistiskt

Framgår ej. Deltagarna har fått information om sekretess, frivilligt deltagande och att deltagarna kan dra sig ur när de vill.

Författarna redovisar för att de använt tjänster som följer den allmänna dataskyddsförordningen och studien följt internationella rekommendationer för forskningsetik.

1. Många av deltagarna skattade sin aktivitetsbalans lågt vilket tyder på att ha barn i förskoleåldern kan påverka föräldrarnas aktivitetsbalans negativt. Fäder hade signifikant högre aktivitetsbalans än mödrar.

Högre aktivitetsbalans fanns även i grupperna unga föräldrar, de med bara ett barn och de som inte hade barnen på heltid. Mödrar skattade lägre aktivitetsbalans än fäder inom ‘Balance between doing things for others and for oneself’, ‘Balance between work, home, family, leisure, rest, and sleep’, och ‘Having sufficient time for doing obligatory occupations’.

Författare: Wada, M.

Årtal: 2014

Titel: Balance in Everyday Life: Dual-Income Parents’

Collective and

Individual Conceptions heterosexuella par.

Att bättre förstå hur män och kvinnor i dubbelinkomstfamilj med minst ett förskolebarn uppfattar balans i livet.

Semistrukturerade intervjuer med varje partner i paren två gånger.

Semistrukturerade intervjuer med varje partner i paren två gånger.

I dokument Balans i vardagens aktiviteter, hälsa och välbefinnande hos föräldrar som förvärvsarbetar (sidor 48-61)