Departementschefens hemställan

I dokument Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 19G3 1. Nr 159 (sidor 147-163)

Det är enligt min mening önskvärt att ändringarna i 1955 års förordning om investeringsfonder för konjunkturutjämning och de generella reglerna får träda i kraft redan vid innevarande halvårsskifte. Därest riksdagen emel­

lertid skulle finna skäl föreligga att uppskjuta den slutliga behandlingen till årets höstsession, bör tidpunkten för ikraftträdandet framflyttas till den 1 januari 1964 och därav betingade ändringar i bestämmelserna i övrigt vid­

tagas.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte genom proposition föreslå riksdagen att antaga inom finansdepartementet upprättade förslag till

1) förordning angående ändring i förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) om investeringsfonder för konjunkturiitjämning; samt

2) förordning om extra avskrivning och särskilt investeringsavdrag vid in­

komsttaxeringen.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Lars Wettergren

148 Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

Bihang

Investeringsfondsutredningens förslag till

förordning angående ändring i förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning

Härigenom förordnas, att 3 och 5—7 §§, 9 § 1 mom., 11—17, 19—21, 23, 25, 28 och 30 §§ förordningen den 27 maj 1955 om investeringsfonder för konjunkturutjämning ävensom anvisningarna till 3 § samma förordning1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse) 3 §•

Avdrag för---av årsvinsten.

Avdrag enligt denna förordning må åtnjutas allenast därest ett be­

lopp motsvarande fyrtiosex procent av den gjorda avsättningen inbetalats å särskilt konto (konto för investe­

ring i skogsbruk respektive i rörel­

se) i riksbanken.

(Se vidare anvisningarna.)

5 §.

Å konto för investering inbetalade medel må icke utbetalas i andra fall än som nedan i denna paragraf samt i 16, 18 och 22 §§ stadgas.

Sedan fem år förflutit från in­

gången av det kalenderår varunder

(Föreslagen lydelse) 3 §•

Avdrag för--- av årsvinsten.

Har till lagerinvesteringskonto en­

ligt 13 § överfört belopp återförts till beskattning, må, utan hinder av vad i nästföregående stycke stadgas, för samma beskattningsår avdrag åtnju­

tas för avsättning till investerings­

fond för rörelse i den mån avsätt­

ningen icke överstiger det återförda beloppet, överstiger avsättningen det återförda beloppet må för den över­

skjutande delen avdrag åtnjutas med högst fyrtio procent av årsvinsten.

Avdrag enligt denna förordning må åtnjutas allenast därest ett belopp motsvarande fyrtiosex procent av den gjorda avsättningen inbetalats å sär­

skilt konto (konto för investering i skogsbruk respektive i rörelse) i riks­

banken och må i intet fall åtnjutas med högre belopp än som motsvarar den beräknade nettointäkten av den förvärvskälla, vari avsättning sker.

(Se vidare anvisningarna.) 5 §•

Å konto för investering inbetalade medel må icke utbetalas i andra fall än som nedan i denna paragraf samt i 17, 18 och 22 §§ stadgas.

Sedan fem år förflutit från in­

gången av det kalenderår varunder

1 Senaste lydelse av 3, 5 och 16 §§ samt anvisningarna till 3 § se 1960:236, av 6 § se 1957: 63, av 9, 11, 12, 13, 15 och 17 §§ se 1959: 69 samt av 20 § se 1957: 77.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963 149

inbetalningen verkställts, äger företa­

get att efter uppsägning hos riksban­

ken uttaga högst trettio procent av det ursprungligen inbetalta beloppet eller, i förekommande fall, av vad därav återstår efter återbetalning en­

ligt 18 §. Det belopp som sålunda ifrågakommer till uttag efter upp­

sägning skall minskas med vad som må hava återbetalats med stöd av 16 och 22 §§. Har uttag efter upp­

sägning skett, åligger det riksban­

ken att lämna underrättelse därom till länsstyrelsen för att tillställas ve­

derbörande taxeringsmyndighet. Sär­

skild underrättelse skall lämnas för varje i 3 § angivet konto från vilket uttag skett samt innehålla uppgift om företagets namn och adress även­

som det uttagna beloppets storlek med angivande jämväl av hur myc­

ket av de uttagna medlen, som inbe­

talats efter den 30 juni 1960.

(Nuvarande lydelse)

När medel utbetalas med stöd av 16 och 22 §§, skola tidigare inbe­

talta medel tagas i anspråk före se­

nare insättningar.

6 §■

Inbetalning av medel å konto för investering skall ske till vederböran­

de riksbankskontor. Vid inbetalning skola uppgivas företagets namn och adress samt det beskattningsår som inbetalningen avser ävensom det kon­

to för investering varom fråga är.

Avser inbetalning vid ett och samma tillfälle konto för investering i såväl skogsbruk som rörelse, skall angivas huru stor del av det inbetalta belop­

pet, som belöper på vartdera kontot.

(Föreslagen lydelse)

inbetalningen verkställts, äger före­

taget att efter uppsägning hos riks­

banken uttaga högst trettio procent av det ursprungligen inbetalta be­

loppet eller, i förekommande fall, av vad därav återslår efter återbetal­

ning enligt 18 §. Det belopp som så­

lunda ifrågakommer till uttag efter uppsägning skall minskas med vad som må hava återbetalats med stöd a v 17 och 22 §§ eller överförts till annat företags konto för investering med stöd av 20 § 2 mom. Har uttag efter uppsägning skett, åligger det riksbanken att lämna underrättelse därom till arbetsmarknadsstyrelsen samt, för att tillställas vederbörande taxeringsmyndighet, länsstyrelsen.

Särskild underrättelse skall lämnas för varje i 3 § angivet konto från vil­

ket uttag skett samt innehålla upp­

gift om företagets namn och adress ävensom det uttagna beloppets stor­

lek med angivande jämväl av hur mycket av de uttagna medlen, som inbetalats efter den 30 juni 1980.

Vad i nästföregående stycke stad­

gas angående rätt att uttaga högst trettio procent av inbetalat belopp äger icke tillämpning i fråga om be­

lopp som med stöd av 20 § 2 mom.

övertagits av annat företag.

När medel utbetalas med stöd av 17 och 22 §§ eller övertagas av annat företag med stöd av 2Ö § 2 mom., skola tidigare inbetalta medel tagas i anspråk före senare insättningar.

6 §.

Inbetalning av medel å konto för investering skall ske till vederböran­

de riksbankskontor eller genom post­

verket till riksbankskontorets post­

girokonto. Belopp, som inbetalas till postgirokonto, skall anses vara in­

betalt den dag då inbetalningskort eller försändelse innehållande giro- kort inkommit till postanstalt. Vid inbetalningen skola uppgivas företa­

gets namn och adress samt det be­

skattningsår som inbetalningen av­

ser ävensom det konto för

invesle-150 Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

I av riksbanken lämnat bevis om insättning å konto för investering skall angivas, att, därest avtal om överlåtelse eller pantsättning av de insatta medlen träffas, detta skall anmälas till banken. Har riksban­

ken erhållit sådan anmälan, skall banken verkställa anteckning om det förhållande, som med anmälan av­

ses, samt senast inom åtta dagar ef­

ter det anmälan som nyss sagts in­

givits översända underrättelse om vad som förekommit till länsstyrel­

sen för att tillställas vederbörande taxeringsmyndighet.

7 §•

Riksbanken skall senast den 15 april under taxeringsåret till läns­

styrelsen översända uppgifter angå­

ende de för beskattningsåret verk­

ställda inbetalningarna å konto för investering. Å uppgiftshandling, som skall upprättas särskilt för varje fö­

retag, skola angivas företagets namn och adress samt det beskattningsår och det konto varå inbetalning skett ävensom det inbetalta beloppets stor­

lek.

Har inbetalning för beskattnings­

året skett efter den 15 april under taxeringsåret, skall uppgift som i första stycket sägs översändas till länsstyrelsen snarast möjligt och se­

nast inom åtta dagar efter det inbe­

talningen ägt rum.

ring varom fråga är. Avser inbetal­

ning vid ett och samma tillfälle kon­

to för investering i såväl skogsbruk som rörelse, skall angivas huru stor del av det inbetalta beloppet, som be­

löper på vartdera kontot. Göres inbe­

talningen till postgirokonto, skola uppgifter som här avses angivas å inbetalningskortet eller girokortet.

Ej må inbetalnings- eller girokort avse mer än ett företag.

1 av riksbanken lämnat bevis om insättning å konto för investering eller om överföring från annat före­

tags konto med stöd av 20 § 2 mom.

skall angivas, att, därest avtal om överlåtelse eller pantsättning av de insalta eller överförda medlen träf­

fas, detta skall anmälas till banken.

Har riksbanken erhållit sådan anmä­

lan, skall banken verkställa anteck­

ning om det förhållande, som med anmälan avses, samt senast inom åtta dagar efter det anmälan som nyss sagts ingivits översända underrättel­

se om vad som förekommit till arbets­

marknadsstyrelsen samt till länssty­

relsen för att tillställas vederbörande taxeringsmyndighet.

7 §•

Riksbanken skall senast den 15 april under taxeringsåret till arbets­

marknadsstyrelsen och länsstyrelsen översända uppgifter angående de för beskattningsåret verkställda inbetal­

ningarna å konto för investering. Å uppgiftshandling, som skall upprättas särskilt för varje företag, skola angi­

vas företagets namn och adress samt det beskattningsår och det konto varå inbetalning skett ävensom det inbetalta beloppets storlek.

Har inbetalning för beskattnings­

året skett efter den 15 april under taxeringsåret, skall uppgift som i första stycket sägs översändas till ar­

betsmarknadsstyrelsen och länssty­

relsen snarast möjligt och senast inom åtta dagar efter det inbetal­

ningen ägt rum.

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963 151

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 9 §•

1 mom. Arbetsmarknadsstyrelsen äger besluta att investeringsfond un­

der visst eller vissa beskattningsår och under villkor i övrigt, som läget å arbetsmarknaden påkallar, skall eller må tagas i anspråk för sitt än­

damål.

Beslut varom--- vissa före­

tag.

11 §•

Tager företag jämlikt 9 eller 10 § investeringsfond i anspråk under visst beskattningsår, skall det ske för ändamål varom här nedan sägs:

investeringsfond för skogsbruk:

för kostnader för arbeten avsedda att främja skogsbruket, såsom skogs­

odling och skogsdikning, röjning, hägnad, anläggande av flottleder och vägar, som huvudsakligen avse att direkt tjäna skogsbruket, ävensom uppförande och underhåll av för skogsbruket nödvändiga byggnader;

samt

investeringsfond för rörelse:

a) för avskrivning å byggnad, som ny-, till- eller ombyggts under be­

skattningsåret, med högst ett belopp motsvarande kostnaderna under be­

skattningsåret för ny-, till- eller om­

byggnaden, eller för bidrag under samma år till ny-, till- eller ombygg­

nad av bostad eller välfärdsanlägg- ning för arbetstagare eller förutva­

rande arbetstagare utan ledande ställ­

ning hos företaget eller detta när­

stående företag, eller, såvitt angår fö­

retag som huvudsakligen bedriver in­

dustriell verksamhet, för kostnader­

na för reparations- och andra under­

hållsarbeten under beskattningsåret å byggnad, som användes i rörelsen;

9 §.

1 mom. Arbetsmarknadsstyrelsen äger besluta att investeringsfond un­

der viss tid och under villkor i öv­

rigt, som läget å arbetsmarknaden påkallar, skall eller må tagas i an­

språk för sitt ändamål.

Beslut varom---— vissa före­

tag.

11 §•

Tager företag jämlikt 9 eller 10 § investeringsfond i anspråk under visst beskattningsår och är icke frå­

ga om fall varom i 12—It §§ stadgas, skall det ske för ändamål varom här nedan sägs:

investeringsfond för skogsbruk: för kostnader under beskattningsåret för arbeten avsedda att främja skogsbru­

ket, såsom skogsodling och skogsdik­

ning, röjning, hägnad, anläggande och underhåll av flottleder och vä­

gar, som huvudsakligen avse att di­

rekt tjäna skogsbruket, ävensom an­

skaffning av maskiner och andra in­

ventarier för skogsbruket samt upp­

förande och underhåll av för skogs­

bruket nödvändiga byggnader så ock för bidrag som avses vid a) nedan och för kostnader och bidrag enligt d) nedan; samt

investeringsfond för rörelse:

a) för kostnader under beskatt­

ningsåret, såvitt angår här i riket belägen byggnad som icke utgör la­

gertillgång, för reparations- och and­

ra underhållsarbeten, för ny-, till- eller ombyggnad, så ock för bidrag till ny-, till- eller ombyggnad av bo­

stad eller vålfärdsanläggning för ar­

betstagare eller förutvarande arbets­

tagare utan ledande ställning hos fö­

retaget eller detsamma närstående företag;

152 Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) b) för avskrivning å maskiner och

andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier, som anskaffats under beskattningsåret eller, vad angår far­

tyg, anskaffats eller ombyggts under samma år, dock att beträffande om­

byggnad av fartyg avskrivning må ske med högst ett belopp motsvaran­

de kostnaderna under beskattnings­

året för ombyggnaden, ävensom för kostnader för reparation av fartyg;

c) för nedskrivning å lager av rå­

varor samt hel- och halvfabrikat med högst ett belopp, motsvarande kost­

naderna under beskattningsåret för tillverkning eller anskaffning av dy­

lika tillgångar, dock att lägre värde- sättning å företagets varulager i dess helhet vid beskattningsårets utgång därigenom icke må godtagas än som enligt kommunalskattelagen är med­

givet; samt

d) för kostnader för undersök­

ningsarbete, förberedande arbete el­

ler tillredningsarbete under beskatt­

ningsåret i gruva, stenbrott eller an­

nan liknande fyndighet.

Därest investeringsfond — — -—

av fartyg.

Kungl. Maj :t —- — —- riket till­

verkar.

Vid tillämpning av bestämmelser­

na i första stycket skall iakttagas, att kostnad för anskaffning av be­

gagnade inventarier icke må med­

räknas samt att, då fråga är om in­

ventarier eller varulager, som av fö­

retaget förvärvats från rörelseidkare med vilken det är förbundet i väsent­

lig ekonomisk intressegemenskap, an­

skaffningskostnaden må medräknas endast om tillgången tillverkats un­

der beskattningsåret.

(Se vidare anvisningarna.)

b) för avskrivning å maskiner och andra för stadigvarande bruk avsed­

da inventarier, som anskaffats un­

der beskattningsåret och som, såvitt gäller andra tillgångar än transport­

medel i internationell trafik, äro av­

sedda att nyttjas i här i riket bedri­

ven verksamhet, ävensom för kost­

nader under beskattningsåret för om­

byggnad och reparation av fartyg och andra transportmedel;

c) för kostnader under beskatt­

ningsåret för undersökningsarbete, förberedande arbete eller tillrednings­

arbete i gruva, stenbrott eller annan liknande här i riket belägen fyndig­

het; samt

d) för kostnader under beskatt­

ningsåret för yrkesutbildning eller omskolning av arbetskraft eller där­

med jämförliga åtgärder i utbild- ningssyfte, så ock för bidrag till dylik utbildningsverksamhet.

Därest investeringsfond — — — av fartyg.

Kungl. Maj :t--- — riket till­

verkar.

Vid tillämpning av bestämmelser­

na i första stycket skall iakttagas, att kostnad för anskaffning av be­

gagnade inventarier icke må med­

räknas samt att, då fråga är om inventarier, som av företaget för­

värvats från rörelseidkare med vil­

ken det är förbundet i väsentlig eko­

nomisk intressegemenskap, anskaff­

ningskostnaden må medräknas endast om tillgången tillverkats under be­

skattningsåret.

(Se vidare anvisningarna.)

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963 153

12 §.

Kungl. Maj:t må meddela tillstånd för företag, som verkställt avsättning till investeringsfond för rörelse, att taga fonden i anspråk för ändamål som avses med investeringsfond för skogsbruk, så ock eljest för investe­

ring i annan förvärvskälla än den, i vilken avsättning skett.

(Nuvarande lydelse)

13 §.

Arbetsmarknadsstyrelsen må, om särskilda skäl därtill föreligga, med­

giva att investeringsfond för rörelse tages i anspråk för avskrivning av kostnader för vägarbete, anordnande av vatten- och avloppsledningar, iord­

ningställande i övrigt av tomtområde för bebyggelse samt liknande arbe­

ten. I fall som avses i 9 § 3 mom.

skall dock fråga som nu sagts prövas av Kungl. Maj:t.

(Föreslagen lydelse) 12 §.

Arbetsmarknadsstyrelsen må, om särskilda skäl därtill föreligga, med­

dela tillstånd för företag att taga in­

vesteringsfond för skogsbruk i an­

språk för ändamål, som avses med investeringsfond för rörelse, och att taga investeringsfond för rörelse i an­

språk för ändamål, som avses med investeringsfond för skogsbruk, så ock eljest att, för ändamål som i 11, 13 och 14 §§ sägs, taga investe­

ringsfond i anspråk i annan förvärvs­

källa än den, i vilken avsättning skett. I fall som avses i 9 § 3 mom.

och 11 § tredje stycket skall dock frå­

ga som nu sagts prövas av Kungl.

Maj: t.

13 §.

Arbetsmarknadsstyrelsen må med­

giva att investeringsfond för rörelse tages i anspråk för överföring till la- gerinvesteringskonto. Till sådant kon­

to överfört belopp skall återföras till beskattning vid tidpunkt, som ar­

betsmarknadsstyrelsen bestämmer, dock senast vid taxeringen för det tredje beskattningsåret efter det, un­

der vilket överföringen verkställts.

Av 3 § andra stycket framgår, att ny avsättning till investeringsfond kan göras samma beskattningsår som återföringen till beskattning sker.

14 §.

Arbetsmarknadsstyrelsen må, om särskilda skäl därtill föreligga, med­

giva att investeringsfond för rörelse tages i anspråk för kostnader för vägarbete, anordnande av vatten- och avloppsledningar, iordningställande i övrigt av tomtområde för bebyggelse samt liknande arbeten ävensom för iordningställande av markområde för sjöreglering och kraftverksbygge.

I fall som avses i 9 § 3 mom. skall dock fråga som nu sagts prövas av Kungl. Maj:t.

154 Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963 (Nuvarande lydelse)

U §■

För beskattningsår, under vilket medel avsatta till investeringsfond tagits i anspråk jämlikt denna för­

ordning, må vid taxeringen avdrag för i 11 § avsedd avskrivning, ned­

skrivning eller kostnad eller för där angivet bidrag med belopp svarande mot fondens minskning ej ske, men skall, där medlen tagits i anspråk för avskrivning eller nedskrivning, så anses, som om den ifrågavarande till­

gången i beskattningsavseende av­

skrivits eller nedskrivits med det i an­

språk tagna beloppet.

15 §.

Företag, som tagit investeringsfond i anspråk jämlikt bestämmelserna i denna förordning utan att fråga är om fall som i 9 § 3 mom. eller 10 § sågs, må vid den för taxering till kommunal och statlig inkomstskatt verkställda inkomstberäkningen för beskattningsåret för den förvärvskäl­

la, varom fråga är, åtnjuta ett extra avdrag (investeringsavdrag) med be­

lopp motsvarande tio procent av vad sålunda tagits i anspråk.

15 §.

För beskattningsår, under vilket medel avsatta till investeringsfond ta­

gits i anspråk jämlikt denna förord­

ning, må vid taxeringen avdrag för i 11 § avsedd avskrivning eller kost­

nad eller för där angivet bidrag med belopp svarande mot fondens minsk­

ning ej ske, men skall, där medlen tagits i anspråk för sådana kostna­

der som enligt kommunalskattelagens regler icke äro avdragsgilla annat ån genom årliga avdrag för värdeminsk­

ning å tillgången i fråga, så anses, som om den ifrågavarande tillgången i beskattningsavseende avskrivits med det i anspråk tagna beloppet.

16 §.

Företag, som under visst beskatt­

ningsår tagit investeringsfond i an­

språk jämlikt bestämmelserna i den­

na förordning för annat i 11 § om- förmält ändamål än i första stycket vid a) nämnda paragraf avsedd kost­

nad för ny-, till- eller ombyggnad av byggnad må, utom i fall som i 9 § 3 mom. eller 10 § sägs, vid inkomst­

taxeringen åtnjuta ett extra avdrag (investeringsavdrag) vid inkomstbe­

räkningen för den förvärvskälla, var­

om fråga är, med belopp motsvaran­

de tio procent av vad sålunda tagits i anspråk.

Har investeringsfond tagits i an­

språk för ändamål som i 13 § avses äger arbetsmarknadsstyrelsen med­

giva att företaget vid inkomsttaxe­

ringen för visst eller vissa beskatt­

ningsår må åtnjuta investeringsav­

drag. Investeringsavdrag som nu sagts skall motsvara tjugu procent av det belopp, varmed värdet av lag­

ret av inom företaget tillverkade hel- eller halvfabrikat ökat under beskatt­

ningsåret, dock högst tjugu procent av belopp som överförts till lagerin- vesteringskonto. Medgives investe­

ringsavdrag för mer än ett beskatt­

ningsår, må avdragen sammanlagt ej överstiga tjugu procent av till lager- investeringskonto överförda belopp.

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963 155

16 §.

Om investeringsfond enligt av Kungl. Maj:t eller arbetsmarknads­

styrelsen meddelat beslut skall eller må tagas helt eller delvis i anspråk, äger företaget hos riksbanken, i den ordning nedan sägs, från konto för investering utfå fyrtio procent eller, om uttag sker av medel som inbeta­

lats efter den 30 juni 1960, fyrtiosex procent av det belopp av investerings­

fonden som i enlighet med beslutet skall eller må tagas i anspråk. Det ankommer på arbetsmarknadsstyrel­

sen att efter därom av företaget gjord framställning förordna om utbetal­

ning som nyss sagts. Sedan utbetal­

ning skett, skall riksbanken lämna underrättelse därom till arbetsmark­

nadsstyrelsen, med angivande av ej mindre företagets namn och adress samt det utbetalta beloppets storlek än även hur mycket av de uttagna medlen, som inbetalats efter den 30 juni 1960, ävensom från vilket konto för investering uttag skett.

17 §.

Har arbetsmarknadsstyrelsen för­

ordnat att investeringsfond skall ta­

gas i anspråk av samtliga företag, företag av viss beskaffenhet eller ock visst eller vissa företag, åligger det arbetsmarknadsstyrelsen att lämna underrättelse därom dels till företag varom fråga är, dels ock till länssty­

relsen för att tillställas vederbörande taxeringsmyndighet.

Har förordnats att investerings­

fond må tagas i anspråk och har företag i anledning härav enligt 16 § uppburit medel från konto för in­

vestering, åligger det arbetsmark­

nadsstyrelsen, sedan styrelsen er­

hållit besked från riksbanken att ut­

betalning skett, att till länsstyrelsen, för att tillställas vederbörande taxe­

ringsmyndighet, lämna underrättelse om att investeringsfonden skall tagas i anspråk.

Underrättelse som enligt ovan an­

kommer på arbetsmarknadsstyrelsen

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

17 §■

Beslutar Kungl. Maj:t eller arbets­

marknadsstyrelsen att investerings­

fond skall eller må helt eller delvis tagas i anspråk, skall i beslutet an­

givas den tid, under vilken ianspråk- tagandet skall ske, samt, därest be­

slutet avser investering för visst än­

damål, uppgift härom ävensom upp­

gift huruvida investeringsavdrag en­

ligt 16 § skall åtnjutas. Beslutet skall tillställas, förutom det eller de före­

tag varom fråga är, länsstyrelsen, för att överlämnas till vederbörande taxe­

ringsmyndighet, samt riksbanken.

Har beslut som nu sagts meddelats och är icke fråga om preliminärt be­

slut enligt 9 § 3 mom., äger företa­

get hos riksbanken från konto för investering utfå fyrtio procent el­

get hos riksbanken från konto för investering utfå fyrtio procent el­

I dokument Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 19G3 1. Nr 159 (sidor 147-163)