Dotazník na častost daných situací

I dokument Katedra: Katedra pedagogiky a psychologie (sidor 42-45)

Zvolený dotazník má dvě části. V první části studenti odpovídali na otázky způsobem, ţe na škále 1 aţ 5 volili, jak často následující situace zaţívají. Dále se mohli vyjádřit, zda je zatěţuje ještě něco dalšího. V druhé části jim byly poloţeny ty samé otázky, ale měli stejným způsobem vyjádřit, jak moc jsou pro ně dané situace nepříjemné či tísnivé.

Ve volných odpovědích si ţáci často stěţovali na jejich přetěţování. Dle odpovědí jim učitelé dávají hodně úkolů, mají se naučit velké mnoţství učiva.

Nyní bude popsána první část dotazníku – častost výskytu dané situace – a nejzajímavější odpovědi ţáků (hlavně pokud se budou v jedné skupině vyskytovat nějaké významné odchylky od ostatních oslovených skupin, od celkového průměru atd.). V kaţdé části dotazníku byly vypočítány u kaţdé otázky průměrné hodnoty za jednotlivé skupiny, dále pak průměrná hodnota za kaţdou otázku u všech oslovených a poslední vypočtenou hodnotou je modus, tedy nejčetnější odpověď na otázku u všech respondentů.

44

Tab. 6 – Aritmetické průměry dle skupin a celkem, modus

číslo oblast otázka 3.G/D 3.G/K 4.G/D 4.G/K 3.O/D 3.O/K 4.O/D 4.O/K průměr modus 1 A Učitel Vás poníţí a zesměšní před celou třídou 1,38 1,73 1,94 1,78 2,60 2,00 1,54 2,00 1,78 2 2 B Známku, kterou dostanete, uţ si nemůţete opravit 2,92 3,00 3,25 2,78 3,00 2,67 2,38 2,50 2,86 3 3 B Musíte doma nechat podepsat špatnou známku 1,00 1,00 1,00 1,22 1,00 1,44 1,00 1,00 1,08 1

4 E Spoluţák Vám hrubě nadává 1,38 2,00 1,25 3,33 2,80 2,78 1,31 2,50 1,94 1

5 A Učitel se Vás v hodině fyzicky dotýká 1,00 1,18 1,00 1,22 2,60 1,33 1,00 1,00 1,19 1

6 F V jídelně Vás nutí sníst celou porci 1,00 1,00 1,06 1,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1

7 D Výuka odpoledne trvá dlouho 3,00 2,91 3,75 3,56 3,80 4,22 3,15 3,00 3,42 3

8 A Učitel dělá rozdíly mezi ţáky s dobrými a špatnými

známkami 2,69 2,91 3,75 3,89 3,20 2,44 2,69 2,00 3,06 3

9 A Učitel slíbí, ţe nebude zkoušet, a nedodrţí to 2,15 2,09 2,56 2,67 3,60 2,00 2,69 1,00 2,42 2 10 B Nesete domů vysvědčení s nepříliš dobrými

známkami 1,85 1,73 1,94 2,44 3,20 3,22 2,92 3,00 2,37 2

11 D Do druhého dne se máte naučit velké mnoţství

učiva 3,54 4,00 3,81 3,22 3,60 3,33 4,15 3,50 3,71 4

12 E Ve třídě jsou malé skupinky, které mezi sebou

soupeří 1,77 1,64 2,19 2,22 2,20 2,00 2,38 1,00 2,03 2

13 A Učitel některým ţákům viditelně nadrţuje 2,69 2,45 3,63 3,44 2,80 2,67 2,08 2,00 2,82 2

14 F Polijete se v jídelně 1,00 1,00 1,50 1,56 1,60 1,11 1,00 1,00 1,22 1

15 D Jste zkoušený/á u tabule 3,54 3,36 3,06 3,00 3,80 3,11 3,31 2,50 3,26 3

16 A Učitel na Vás zvýší hlas nebo přímo křičí 1,38 2,45 2,38 2,56 2,60 2,78 1,85 2,50 2,22 2 17 A Píšete písemku a učitel u toho neustále mluví a jinak

vyrušuje 2,08 2,18 2,56 2,78 2,60 1,56 1,54 2,00 2,15 2

18 F Školník bezdůvodně napomíná a trestá ţáky 1,62 1,82 2,88 3,22 1,60 1,56 1,62 1,00 2,06 1 19 D Máte vypracovat náročný samostatný úkol 3,00 3,18 3,19 2,67 2,60 2,56 2,46 2,00 2,83 3 20 A Učitel po Vás hází nějakým předmětem (křída,

houba, klíče…) 1,38 1,73 1,25 1,22 2,00 1,56 1,23 1,00 1,41 1

21 A Učitel nikdy neuzná Váš názor 1,62 2,18 2,38 1,78 2,60 2,44 1,92 2,00 2,09 2

22 B Známka se Vám zdá být nespravedlivá 2,54 3,09 2,94 2,56 3,20 2,56 2,85 2,00 2,78 3

23 D Recitujete báseň před celou třídou 1,69 1,82 1,25 1,78 3,20 1,89 1,77 1,50 1,76 2

24 E Starší spoluţáci se posmívají mladším 1,46 1,64 1,69 3,56 2,60 2,00 2,00 1,50 2,00 1

25 A Učíte se, aby jste zlepšil/a, a učitel to neocení 2,31 2,64 2,06 2,44 3,20 2,11 2,08 2,50 2,32 2 26 D Píšete nečekanou písemku, tzv. přepadovou 2,38 2,09 2,31 2,67 4,20 2,89 3,31 3,00 2,71 3 27 D Píšete písemnou práci, na jejímţ výsledku Vám velmi

záleţí 3,92 3,91 3,50 3,00 3,40 3,00 4,31 3,00 3,63 3

28 E Třídy mezi sebou soupeří a chovají se nepřátelsky 1,54 1,91 1,81 2,11 2,40 1,67 2,15 2,00 1,90 2 29 A Během zkoušení opravuje učitel kaţdé nespisovné

slovo (skáče do řeči) 2,15 2,18 3,25 3,33 3,20 2,22 2,62 2,00 2,67 2

30 F V jídelně kuchařky dávají jídlo na talíř rukama 2,38 2,36 2,00 2,78 1,60 1,22 1,31 2,50 1,99 1

31 D Učitel hledá v seznamu, koho vyvolá 4,31 3,55 3,25 3,22 3,00 4,44 4,38 3,00 3,77 5

32 A Učitel Vás za trest pošle za dveře 1,62 1,18 1,69 2,44 2,60 2,11 1,46 1,00 1,74 1

33 F Starší spoluţáci v jídelně automaticky předbíhají 3,92 2,27 2,88 2,89 1,80 1,11 2,62 3,00 2,65 1 34 A Není Vám dobře a učitel Vás nepustí na WC 1,15 2,82 1,25 1,78 3,20 2,00 1,62 1,00 1,78 1

35 F Máte ţízeň a nesmíte se napít 1,00 1,27 1,31 1,22 2,20 1,22 1,00 1,00 1,23 1

36 D Píšete více písemek v jeden den 4,00 4,09 4,44 3,33 3,20 3,67 4,08 3,00 3,92 3

37 A Učitel Vás zaslouţeně, ale velmi důrazně kárá před

ostatními 1,54 2,36 1,88 2,33 2,60 2,33 1,62 1,50 1,99 2

38 D Nepřipravil/a jste na hodinu a hrozí Vám vyvolání

(učitel Vás neomluvil) 2,77 3,18 2,63 2,67 2,80 2,89 3,15 2,00 2,85 3

39 A Učitel si prohlíţí Vaše osobní věci 1,15 1,45 1,94 2,00 2,00 1,22 1,23 1,00 1,53 1

40 D Jste zkoušený/á a učitel si přitom něco píše

(neposlouchá) 1,62 1,55 1,81 2,00 2,40 1,67 1,62 2,00 1,76 1

41 F Rodiče jdou na třídní schůzky 4,54 3,36 4,50 3,78 3,80 3,44 4,31 3,00 4,03 5

42 A Učitel mluví sprostě 1,23 1,55 1,56 2,11 1,60 1,22 1,23 2,50 1,50 1

43 A Učitel Vám dal špatnou známku, protoţe Vaši

odpověď nemohl přečíst 1,23 1,64 2,19 2,00 2,00 2,00 1,69 2,50 1,82 1

44 D Zadané otázce nerozumíte 2,85 2,64 2,63 2,44 2,80 2,33 2,92 2,50 2,67 3

45 D Třída je neútulná 3,23 2,91 3,00 3,67 3,20 2,78 3,23 3,50 3,14 3

46 D Při vyučování je ve třídě hluk (ţáci jsou neukáznění,

hlasitě se baví) 2,92 2,55 2,94 3,22 4,00 2,78 3,38 3,00 3,04 3

47 A Učitel při mluvení prská nebo je mu cítit z úst 1,69 1,64 1,50 1,89 2,80 2,56 2,08 2,50 1,92 2

13 11 16 9 5 9 13 2

celkem respondentů

zdroj: dotazníkové šetření

45

V tab. 6 se nachází průměrné odpovědi na otázky týkající se problematiky častosti výskytu dané situace, dále průměr za celý vzorek a modus. Ţáci na škále 1 – 5 odpovídali, jak často ve škole zaţívají zatěţující a stresové situace (1=vůbec ne, 2=málokdy, 3=občas, 4=často, 5=skoro pořád). Zajímavá je například otázka číslo 5 – Učitel se Vás fyzicky dotýká – chlapci na gymnázium odpovídali i jinak neţ vůbec ne. Na obchodní akademii zase dívky 3. ročníku volily i jiné odpovědi neţ jen č. 1. U otázky číslo 10 – Nesete domů vysvědčení s nepříliš dobrými známkami – je vidět, ţe dle respondentů častěji tato situace nastává na obchodní akademii. U otázky č. 19 – Máte vypracovat náročný úkol – si lze všimnout, ţe častěji se s touto situací (dle odpovědí) setkávají ţáci gymnázia. Ţákyně 3. ročníku na akademii vypovídají, ţe častěji recitují básně před celou třídou neţ ostatní respondenti (otázka č. 23). Tyto ţákyně se domnívají, ţe také píší poměrně často nečekanou (přepadovou) písemku – otázka č. 26. Stejnému okruhu respondentů se téţ dle nich častěji stává, ţe je učitel nechce pustit na WC, pokud jim není dobře. Zaráţející je, ţe na obou školách se najdou ţáci, podle nichţ málokdy aţ často mluví učitel sprostě (otázka č. 42). U dívek ve 3. ročníku obchodní akademie se dle jejich názoru často vyskytuje zátěţ v podobě nevhodného pracovního prostředí ve škole (hluk…). situací, kdyţ jejich rodiče jdou na třídní schůzky. Významný je i výsledek u druhé situace – ţáci se domnívají, ţe jsou často zatěţování více písemkami v jednom dni. Stejně tak je vidět častá zátěţ i u otázky č. 11, kdy se ţáci musejí naučit do druhé dne velké mnoţství učiva. Z pěti otázek s nejvyšším průměrem je patrné, ţe ţáci jsou často stresováni a zatěţováni.

V tab. 8 je zachyceno 5 nejméně častých odpovědí.

46

3 B Musíte doma nechat podepsat špatnou známku 1,077

6 F V jídelně Vás nutí sníst celou porci 1,026

zdroj: dotazníkové šetření

Zde je vcelku zajímavé, ţe z odpovědí ţáků vyplynulo, ţe je téměř nikdy nestresuje situace, kdy musejí nechat doma podepsat špatnou známku.

I dokument Katedra: Katedra pedagogiky a psychologie (sidor 42-45)