Man får bara använda barnstolar som är godkända och avsedda för barnet

I dokument SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOK (sidor 165-168)

och utlösningsområdet för sido- och huvudairbag ska det finnas tillräcklig plats.

Airbagen erbjuder bästa möjliga skydd.

VARNING

Vid användning av en barnstol på passagerarstolen, i vilken barnet sitter med ryggen mot körriktningen (i vissa länder vid användning av en barnstol där barnet sitter i färdriktningen) ska främre passagerarens airbag obetingat kopplas bort ⇒ Sidan 159. Om detta inte görs, kan barnet skadas svårt av den utlösta främre passagerarens airbag eller till och med dödas. Observera vid transport av barn i passagerarsätet de gällande nationella lagbestämmelserna för användning av barnstolar.

För att undvika svåra skador måste barn alltid skyddas med ett barnsäker-hetssystem i bilen som motsvarar barnets ålder, vikt och kroppsstorlek.

Barn får aldrig befinna sig med huvudet i sidoairbagens utlösningsområde - skaderisk!

Placera inget föremål i sidoairbagens utlösningsområde - skaderisk!

Barnstol

Indelning av barnstolar i grupper

Man får bara använda barnstolar som är godkända och avsedda för barnet.

För barnstolar gäller normen ECE-R 44. ECE-R betyder: Bestämmelse från ekono-miska kommission för Europa (Economic Commission for Europe - Regulation).

Barnstolar, vilka har provats enligt norm ECE-R 44, är försedda med ett icke avtag-bart godkännandemärke (stort E i en cirkel, därunder provningsnummer).

Barnstolarna är indelade i fem grupper:

Grupp Vikt

0 0 - 10 kg ⇒ Sidan 164

0+ upp till 13 kg ⇒ Sidan 164

1 9 - 18 kg ⇒ Sidan 164

2 15 - 25 kg ⇒ Sidan 165

3 22 - 36 kg ⇒ Sidan 165

Barn, vars längd överstiger 1,50 m och vikt överstiger 36 kg, kan använda normala

säkerhetsbälten utan sittkudde.

163

Barn och säkerhet Säker transport av barn

Användning av barnstolar

Översikt för användbarheten för barnstolar på respektive säte enligt norm ECE-R 44:

Barnstol efter grupp

Passagerarsäte Baksäte yttre

Baksäte mitten

0 U + U + T U

0+ U + U + T U

1 U + U + T U

2 och 3 U U U

Universalkategori - sätet är lämpligt för alla tillåtna barnstolstyper.

Sätet kan utrustas med infästningsöglor för "ISOFIX"-system.

Delbart baksäte - sätet kan vara utrustat med systemet "Top Tether"

⇒ sidan 166, Barnstolsmontering med "Top Tether"-system. Barnstolar enligt Grupp 0/0+

Bild 155 Barnstol enligt Grupp 0/0+

För spädbarn upp till cirka 9 månader med en kroppsvikt upp till 10 kg, och barn upp till cirka 18 månader med en kroppsvikt upp till 13 kg, är en barnstol som mon-teras mot färdriktningen, mest lämplig ⇒ bild 155.

Om bilen är utrustad med en passagerarairbag, får barnstolar, i vilka barnet sit-ter med ryggen mot körriktningen, inte användas på passagerarsätet ⇒ si-dan 162, Användning av barnstolar på passagerarsätet.

U + T

VARNING

När du i undantagsfall vill använda en barnstol i främre passagerarsätet, i vilken barnet sitter med ryggen i färdriktningen, måste ovillkorligen passage-rarens frontairbag kopplas bort av en fackverkstad eller med omkopplaren för

⇒ sidan 160, Omkopplare för passagerarens frontairbag passagerarairbag.

Observera eventuella avvikande nationella lagbestämmelser som gäller för användning av barnstolar.

Om detta inte görs, kan barnet tillfogas svåra till dödliga skador vid utlös-ning av passagerarens airbagar.

Så fort som barnstolen inte längre utnyttjas på passagerarstolen, ska

pas-sagerarens airbag åter kopplas in.

Barnstolar i Grupp 1

Bild 156 Barnstolar monterade i fär-driktningen med säkerhetsbord enligt grupp 1 i baksätet

Barnstolar enligt grupp 1 är avsedda för spädbarn och småbarn upp till cirka 4 år, med en vikt mellan 9 och 18 kg. För barn i nedre delen av denna grupp är barnsto-lar mest lämpliga, där barnet sitter med ryggen mot körriktningen. För barn i övre delen av Grupp 0+ är barnstolar mest lämpliga, där barnet sitter i körriktningen

⇒ bild 156.

Om bilen är utrustad med en passagerarairbag, får barnstolar, i vilka barnet sit-ter med ryggen mot körriktningen, inte användas på passagerarsätet ⇒ si-dan 162, Användning av barnstolar på passagerarsätet. £ 164

Barn och säkerhet Säker transport av barn

VARNING

När du i undantagsfall vill använda en barnstol i främre passagerarsätet, i vilken barnet sitter med ryggen i färdriktningen, måste ovillkorligen passage-rarens frontairbag kopplas bort av en fackverkstad eller med omkopplaren för

⇒ sidan 160, Omkopplare för passagerarens frontairbag passagerarairbag.

Observera eventuella avvikande nationella lagbestämmelser som gäller för användning av barnstolar.

Om detta inte görs, kan barnet tillfogas svåra till dödliga skador vid utlös-ning av passagerarens airbagar.

Så fort som barnstolen inte längre utnyttjas på passagerarstolen, ska

pas-sagerarens airbag åter kopplas in.

Barnstolar i Grupp 2

Bild 157 Barnstolar enligt grupp 2 mon-terade i färdriktningen i baksätet För barn upp till cirka 7 år med en kroppsvikt mellan 15 - 25 kg är barnstolar till-sammans med trepunktssäkerhetsbälten mest lämpliga ⇒ bild 157.

VARNING

Observera vid transport av barn i passagerarsätet de gällande nationella lagbestämmelserna för användning av barnstolar. Vid behov, låt en fackverk-stad koppla bort passagerarens airbag eller koppla bort den med omkopplaren för passagerarens airbag ⇒ sidan 160, Omkopplare för passagerarens frontair-bag.

Skulderdelen av säkerhetsbältet ska löpa ungefär mitt över skuldran och ligga an mot överkroppen. Det får aldrig löpa över halsen. Höftdelen av säker-hetsbältet måste gå över bäckenet, och får aldrig dras över buken. Dra vid be-hov åt bältesbandet över bäckenet.

Observera eventuella avvikande nationella lagbestämmelser som gäller för

användning av barnstolar.

Barnstolar i Grupp 3

Bild 158 Barnstolar enligt grupp 3 mon-terade i färdriktningen i baksätet För barn från cirka 7 år med en kroppsvikt mellan 22 - 36 kg och en kroppslängd under 150 cm är barnstolar (sittkuddar) tillsammans med trepunktssäkerhetsbäl-ten mest lämpliga ⇒ bild 158.

Barn över 150 cm kroppslängd kan använda de i bilen befintliga säkerhetsbältena

utan sittdyna. £

165

Barn och säkerhet Säker transport av barn

VARNING

Observera vid transport av barn i passagerarsätet de gällande nationella lagbestämmelserna för användning av barnstolar. Vid behov, låt en fackverk-stad koppla bort passagerarens airbag eller koppla bort den med omkopplaren för passagerarens airbag ⇒ sidan 160, Omkopplare för passagerarens frontair-bag.

Skulderdelen av säkerhetsbältet ska löpa ungefär mitt över skuldran och ligga an mot överkroppen. Det får aldrig löpa över halsen. Höftdelen av säker-hetsbältet måste gå över bäckenet, och får aldrig dras över buken. Dra vid be-hov åt bältesbandet över bäckenet.

Observera eventuella avvikande nationella lagbestämmelser som gäller för

användning av barnstolar.

Infästning av barnstol med "ISOFIX"-system

Bild 159 Fästöglor (ISOFIX-system)/ISOFIX-barnstolen skjuts in i de monterade fästhylsorna Mellan ryggstödet och sittdynan på passagerarsätet och på yttre baksätena finns två fästöglor för infästning av barnstolar med "ISOFIX"-system. På säten, där fäs-töglorna inte är synliga, är placeringen utmärkt med en skylt med texten "ISOFIX"

⇒ bild 159 - vänster.

Montering av barnstol

– Trä in låsspännet A ⇒ bild 159 i fästöglan B mellan ryggstöd och sittdyna.

– Skjut in barnstolens låsarm i fästöglorna, tills den låser hörbart ⇒ bild 159 - hö-ger.

Utför ett dragprov i barnstolens båda sidor.

Barnstolar med "ISOFIX"-system kan monteras snabbt, bekvämt och säkert. Ob-servera obetingat anvisningarna från barnstolstillverkaren vid montering och de-montering av barnstolen.

Barnstolar med "ISOFIX"-system kan endast monteras och fästas i bilen med "ISO-FIX"-system när barnstolen är godkänd enligt norm ECE-R 44 för denna biltyp.

Barnstolar med infästningssystem typ "ISOFIX" kan köpas som ŠKODA Originaltill-behör.

En noggrann monteringsanvisning följer med barnstolen.

VARNING

Fästöglorna är endast utvecklade för barnstolar med "ISOFIX"-systemet.

Fäst därför aldrig andra barnstolar, bälten eller föremål i fästöglorna - livsfara!

Rådfråga en auktoriserad "ŠKODA"Servicepartner innan en barnstol med ISOFIX-system används, vilken har inköpts för en annan bil, huruvida denna barnstol är lämplig för er bil.

Några barnstolar med "ISOFIX"-system kan fästas med det normala tre-punkts säkerhetsbältet. Observera obetingat anvisningarna från barnstolstill-verkaren vid montering och demontering av barnstolen.

Observera

● Barnstolar med "ISOFIX"-system finns för närvarande tillgängliga för barn med en kroppsvikt upp till ca. 18 kg. Detta motsvarar en ålder upp till ca. 4 år.

● Barnstolarna kan också vara utrustade med "Top Tether"-systemet

⇒ Sidan 166.

Barnstolsmontering med "Top Tether"-system

Bild 160 Baksäte: Top Tether £

I dokument SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOK (sidor 165-168)