Utifrån min studie så anser jag att det skulle vara intressant att forska vidare om individanpassad undervisning. Hur föräldrar, elever, lärare och rektorer har för förväntningar på den anpassade undervisningen och hur dessa överensstämmer med varandra tycker jag skulle vara intressant att forska om. Det skulle även vara intressant att följa en grupp elever under en period för att undersöka hur deras individuella behov tillgodoses i skolan. En tredje sak skulle vara att mera fokusera på strävansmålen och se hur de används i skolan, det känns mycket intressant då lärarna inte nämnde dessa.

Referenser

Alexandersson, M. (1994) ”Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus”. I: Starrin, B & Svensson P-G red. (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-39861-1.

Björck-Åkesson, E. (2008) ”Kunskapsfrukt utan kärna”, Pedagogiska magasinet, nr 2 (2008): 32-35.

Bråten, I & Strømsø, I. ”Predicting Achievement Goals in Two Different Academic Contexts: A longitudinal study”, Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 50, nr 2 April (2006): 127-148.

Bråten, I. & Thurmann-Moe, A. C. (1998). ”Den närmaste utvecklingszonen som utgångspunkt för pedagogisk praxis”. I: Bråten, I (red.) Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-00502-4.

Carlgren, I. (2004) ”Vad händer med läraryrket idag?” I: Svedberg, L & Zaar, M. red. (2004)

Boken om pedagogerna.. 4:e upplagan. Stockholm: Liber. ISBN: 47-04874-3.

Gadamer, H-G (1997) Sanning och metod i urval. Göteborg: Daidalos AB. ISBN: 91-7173-057-5.

Hargreaves, A. (1994) Läraren i det postmoderna samhället. Original titel: Changing

Teachers, Changing Times: Teacher’s Work and Culture in the Postmodern Age.

Översättning: Sten Andersson. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-00289-0.

Imsen, G. (2000) Elevens värld. 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-00973-9. Järbur, H. (1992) Individanpassad skola. Solna: Ekelund. ISBN: 91-7724-454-0.

Kernell, L-Å (2002) Att finns balanser. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-04079-2.

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-00185-1.

Lindqvist, G. (1999) Vygotskij och skolan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-00794-9 Marton, F. (1997) ”Fenomenografi och fenomenologi”. I: Högskolan i Örebro Forum för

Humanvetenskaplig Forskning (1997) Fenomenologi, Fenomenografi och Hermeneutik.

Seminarium i Örebro 21-22 augusti 1997. Örebro: Forum för Humanvetenskplig

Forskning. ISBN: 91-972282-6-5.

Nordin-Hultman, E. (2008) ”Dags för en synvända” Pedagogiska magasinet, nr 2 (2008): 43-46.

Orlenius, K. (2004) Värdegrunden – finns den? Stockholm: Runa Förlag. ISBN: 91-88298-53-1.

Patel, R & Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder. 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-02288-3.

Persson, R.S. (1997) Annorlunda land särbegåvningens psykologi. Stockholm: Almqvist & Wiksell. ISBN: 91-21-14713-2.

Rapp, S. (2006) Är skolan för alla? En handbok om skolutveckling och ökad måluppfyllelse. Stockholm: Norstedts Juridik AB. ISBN: 91-39-10786-8.

Rosenthal, R & Jacobson, L. (1992) Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and

Pupils’ Intellectual Development. [Enl. Ed.] USA: Irvington Publishers, INC. ISBN:

0-8290-3153-7.

Sandström-Kjellin, M. (2007) “Classroom Niches for Skilled Readers and for Children with Reading and Writing Difficulties”, Scandinavian Journal of Education Research. Vol. 51 Nr 1, Februari (2007): 63-79.

Selberg, G. (1999) Elevinflytande I lärandet: En studie om vad som händer när elever har

inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant inflytande.

Luleå: Centrum för forskning i lärande Luleå tekniska universitet. ISSN: 1402-1544. SFS: 1994:1194 Grundskoleförordningen.

Skolverket (2001). Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram. Stockholm: Liber. Beställnings nummer: 01:668.

Skolverket (2003a) Grundskola för bildning. Kommentarer till läroplan, kursplaner och

betygskriterier. Stockholm: Skolverket. ISBN: 91-88373-44-4.

Skolverket (2003b) Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm: Skolverket och Fritzes. ISBN: 91-38-31730-3.

Skolverket (2005). Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen. Stockholm: Skolverket. ISBN: 91-85009-93-8.

Skolverket (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och

fritidshemmet Lpo94. Stockholm: Fritzes ISBN: 978-91-85545-13-1.

Skolverket (2007). Hur används individuella utvecklingsplaner? En studie efter införandet av

nya bestämmelser. Skolverkets aktuella analyser 2007. Stockholm: Skolverket. ISSN:

1652-2508.

Skolverket (2008) Allmänna råd och kommentarer För arbete med åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. ISBN: 978-91-85545-38-4.

Stadler, E. (1993) Dyslexi en introduktion. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-38031-3. Sundgren, G. (2004) Skolan för alla – en medborgarskola? I Svedberg, L & Zaar, M. red.

(2004) Boken om pedagogerna. 4:e upplagan. Stockholm: Liber. ISBN: 47-04874-3. Svenning, C. (2003) Metodboken. 5:e upplagan. Eslöv: Lorentz förlag. ISBN: 9197489107.

Thors, C. (2008) ”Det är inte barnet som ska förändras”, Pedagogiska magasinet, nr 2 (2008): 40-41.

Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03802-X.

Tornberg, G (2006) ”Bara man ser till barnens bästa”: en studie av lärares yrkesetiska överväganden i en skola för alla. Umeå: NaPa. ISBN: 91-7264-110-X.

Uljens, M. (1989) Fenomenografi – forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-29061-6.

Utbildnings Radion, Skolakuten - Skola för smarta. [elektronisk], 2006, <http://uraccess.navicast.net.proxy.lib.ltu.se/mov.php?xid=101056> Hämtad den 30 oktober 2008.

Vygotsky, L. S. (1997) Mind in society: the development of higher psychological processes. Edited by Michael Cole. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN: 0-674-57629-2.

Wahlström, O. G. (1995) Begåvade barn i skolan. Duglighetens dilemma. Stockholm: Liber. ISBN: 91-634-1251-9.

Winner E. (1996) Begåvade barn. Original titel: Gifted children: Myths and realities Översättning: Brain Books AB Brain Books AB. Jönköping. ISBN: 91-88410-84-6. Åkerberg, H-Å (1986) Hermeneutik och pedagogisk psykologi. Stockholm: Norstedts Förlag.

ISBN: 91-863171-1.

Ödman, P-J (2007) Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 2:a upplagan (omarbetad) Stockholm: Norstedts akademiska förlag. ISBN: 978-91-7227-518-8.

       

Bilaga 1

Intervjuguide

Intro

• Presentation av mig och studien

Öppningsfrågor

• Hur skulle du beskriva dig själv som lärare?

Uppfattningar angående individanpassning

• Kan du berätta hur du arbetar med de enskilda eleverna? • Hur känner du inför detta uppdrag?

Fördelar Svårigheter

Tidsaspekten, känner du att det finns tid till att genomföra detta arbete?

Att se elevernas behov

• Hur gör du för att ta reda på vad eleverna kan?

• Beskriv de olika metoderna du använder för att få reda på vad eleverna kan. Varför just dessa?

Hur kom du i kontakt med dessa metoder?

Vilka aspekter av elevens kunnande får du fram genom metoderna? • Har du provat någon annan metod? Berätta!

Varför bytte du?

Hur kommer det sig att du hållit kvar vid samma metod?

• Vad är din syn på att låta elever visa sina kunskaper med hjälp av dig eller sina kamrater?

Fördelar Nackdelar Hur gör du?

• Kan du ge ett exempel på hur du har kontrollerat vad en elev kan på egen hand? Tillsammans med andra?

Blev resultatet annorlunda? Berätta! • Hur använder du dig av utvecklingsplanerna?

Hur tycker du att det fungerar? Berätta! • Hur använder du dig av åtgärdsprogrammen?

Hur tycker du att det fungerar? Berätta!

Att tillgodose elevernas behov

• Hur gör du för att individanpassa undervisningen utifrån de behov som eleverna har? Undervisningsmetoder

Läromedel

Olika fördelar och nackdelar

• Vad har du för erfarenheter av elever med inlärningssvårigheter?

Hur anpassar du undervisningen för att passa deras behov? Hur tycker du att det fungerar?

• Vad har du för erfarenheter av elever som presterar mycket bra? Hur anpassar du undervisningen för dem?

Hur tycker du att det fungerar?

• Hur skulle du beskriva vad utmaningar för eleven innebär?

Vad anser du att utmaningar har för betydelse för eleven i undervisningen?

Hur tillgodoser du det?

Vilka undervisningsmetoder tycker du är bäst när det gäller att ge eleverna utmaningar?

• Är du nöjd med ditt sätt att individanpassa undervisningen? Berätta!

• Kan du ge mig några tips inför mitt kommande yrke angående individanpassad undervisning?

Avslutning

• Har du något ytterligare som du vill tillägga? • Tack för ditt deltagande!

I dokument EXAMENSARBETEAtt möjliggöra att eleverna nårmålen med hjälp av individanpassadundervisning (sidor 47-52)