Förslag till vidare forskning

I dokument Solidariska vänner kommer göra sitt yttersta för de ukrainska flyktingarna. (sidor 34-38)

6. Resultat & analys

7.1. Förslag till vidare forskning

Vi har ett par förslag för vidare forskning för att bygga på den här studien. Vårt första förslag är en jämförande studie där en kritisk diskursanalys görs för flyktingvågen 2015, som sedan ställs i kontrast till flyktingvågen från Ukraina 2022. Vi rekommenderar detta för att belysa likheter och olikheter i hur flyktingdiskursen framställs i tidningsartiklar. Det hade även varit av intresse att utföra kvantitativa enkätundersökningar där socialarbetare och deras chefer får svara på hur medias bevakning kring migration och flyktingmottagandet påverkar det egna arbetet, på en organisatorisk såväl som på en professionell nivå. Detta hade sedan även kunnat kompletteras med kvalitativa intervjuer för en djupare analys av effekterna på socialt arbete.

Det hade även varit av intresse att göra en uppföljningsstudie om några år där vi kan undersöka vilka faktiska effekter det fick på det sociala arbetet och för den enskilde socialarbetaren, samt vilka effekter den ukrainska flyktingen upplevde.

Källförteckning

Akademikerförbundet SSR (2017), Etik i socialt arbete - etisk kod för socialarbetare, Stockholm

Bergström, Göran, & Boréus, Kristina (2018) Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. I:

Kristina Boréus & Göran Bergström (red). Textens mening och makt - metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur AB 4:1

Bergström, Göran, & Ekström, Linda (2018) Tre diskursanalytiska inriktningar. I: Kristina Boréus & Göran Bergström (red). Textens mening och makt - metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur AB 4:1

Bolin, Niklas, Hinnfors, Jonas & Strömbäck, Jesper (2016). Invandringen på ledarsidorna i svensk nationell dagspress 2010–2015. I: Truedson, Lars (red.), Migrationen i medierna – men det får en väl inte prata om (sid. 192–211). Stockholm: Institutet för mediestudier.

Boréus, Kristina (2021) Att läsa texter och se på bilder I: Ahrne, Göran, & Svensson, Peter (red). Handbok i kvalitativa metoder. 2021 Stockholm: Liber

Boréus, Kristina (2021) Diskursanalys I: Ahrne, Göran, & Svensson, Peter (red). Handbok i kvalitativa metoder. 2021 Stockholm: Liber

Boréus, Kristina, & Seiler Brylla, Charlotta (2018) Kritisk diskursanalys. I: Kristina Boréus &

Göran Bergström (red). Textens mening och makt - metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur AB 4:1

Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2015) Demokrati, medier och journalistik. I: Nord, Lars &

Strömbäck, Jesper (red). Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur AB 2:4

Brunnberg, Elinor (2001) En explorativ studie av medierapporteringen som påverkansfaktor inom socialtjänsten i Sverige och Finland. Nordicom Information 23:2, s. 31-43

Bryman (2018) Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Tredje upplagan Stockholm: Liber

Chouliaraki, L., Zaborowski, R., (2017) Voice and community in the 2015 refugee crisis: A content analysis of news coverage in eight European countries. International Communication Gazette. 2017;79

Eliasson, A., (2021) Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur 4e upplagan Hall, Stuart. The Spectacle of the ‘other’. I: Hall, Stuart (red). Representation: cultural representations and signifying practices. London: Sage

Larsson, Sam & Sohlberg, Peter (2014), Socialpsykologi för socialt arbete, Lund:

Studentlitteratur AB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2018) Flyktingkrisen 2015: Mediernas bevakning och allmänhetens åsikter. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Nilsson, Björn (2017), Socialpsykologi - teorier och tillämpning. Stockholm: Liber AB Riggins, S. (1997) The Rhetoric Othering. I: Riggins, Stephen Harold (red). The language and politics of exclusion: others in discourse. London: SAGE

Schemer, C. (2012), The Influence of News Media on Stereotypic Attitudes Toward Immigrants in a Political Campaign. Journal of Communications, 62: 739-757

SOU 2005:41, Bortom Vi och Dem - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering

Strömbäck, Jesper (2000), Makt och Medier. Malmö: Studentlitteratur AB

Strömbäck, Jesper (2009) Medialisering och makt: En analys av mediernas politiska påverkan.

Ingår i: Statsvetenskaplig Tidskrift. - 0039-0747. ; 110:4, s. 385-405 Svensson, Peter (2019), Diskursanalys. Lund: Studentlitteratur AB

Wennberg, Søren Barlebo (2010), Socialkonstruktivism - Positioner, problem och perspektiv.

Malmö: Liber AB 2:1

Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2017), Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur AB

Vetenskapsrådet (2017), God forskningssed, Stockholm: Vetenskapsrådet

Internetkällor

Aftonbladet (2016), https://www.aftonbladet.se/omaftonbladet/a/LOlQ4/om-aftonbladet Hämtad: 2022-05-01

Aftonbladet (2022), https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/Jx4W17/hjalp-flyktingar-ukraina-boende-migrationsverket-pengar Hämtad: 2022-03-30

Betydelsedefinition (2022), https://www.betydelse-definition.com/Medialisering Hämtad:

2022.05.23

Dagens Nyheter (2022), https://www.dn.se/ Hämtad: 2022.05.02 Dagens Nyheter (2022),

https://www.dn.se/sverige/migrationsverket-varnar-for-upprepning-av-2015/ Hämtad:

2022.03.30

Kundservice, Svenska Dagbladet (2022), https://kundservice.svd.se/omsvd/ Hämtad:

2022.04.30

Nationalencyklopedi (2022)

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/diskurs Hämtad: 2022.05.12 Ocast (2022), https://ocast.com/se/toplists/orvesto-konsument-api Hämtad: 2022.04.05 Regeringen (2015)

https://www.regeringen.se/tal/2015/09/tal-av-stefan-lofven-vid-manifestationen-for-flyktingar-den-5-september/ Hämtad: 2022.03.30

Riksdagen (2022), Ledamöter och partier, Robert Hannah,

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/robert-hannah_99a5ca75-949e-470a-9b44-e2cdbcec920b Hämtad: 2022.05.02

Riksdagen (2022), Ledamöter och partier, Gulan Avci,

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/gulan-avci_9d13985d-9d6c-4cba-8492-1155d94fbe69 Hämtad: 2022.05.02

Migrationsverket (2016), Avgjorda asylärenden 2016

https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871592564/1485556054285/A vgjorda%20asyl%C3%A4renden%202016%20-%20Asylum%20decisions%202016.pdf Hämtad: 2022.05.23

Migrationsverket (2022), Historik

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Vanliga-fragor-fran-journalister/Historik.html

Hämtad: 2022.05.23

SFS 2022:242 Utlänningslag (2005:716)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716 Hämtad: 2022.05.13

Svenska Dagbladet, Jenny Nordberg (2022) https://www.svd.se/av/jenny-nordberg Hämtad:

2022.05.02

Svenska Dagbladet, Erik Nilsson (2022) https://www.svd.se/av/erik-nilsson Hämtad:

2022.05.02

Svenska Dagbladet, Nuri Kino (2022) https://www.svd.se/av/nuri-kino Hämtad: 2022.05.02 SVT (2022), Detta har hänt: Kriget i Ukraina

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/detta-har-hant-ukrainakrisen Hämtad: 2022.03.30 UNHCR (2022), https://sverigeforunhcr.se/ukraina, Hämtad: 2022.03.04

Bilaga 1

DN’s Ledarredaktion (2022.04.16) Ledare: Höj ersättningen – annars tvingas ukrainska flyktingar in i ännu större otrygghet. Dagens Nyheter. Hämtad: 2022.04.28

DN’s Ledarredaktion (2022.03.13) Ledare: Vi har knappt rustat oss ett dugg sedan 2015 för att ta emot flyktingar (Ledare: “Andrummet” har inte förberett oss för nästa…). Dagens Nyheter. Hämtad: 2022.04.28

Erik Nilsson (2022.03.20) I skånska byar sitter Ukraina djupt. Svenska Dagbladet. Hämtad:

2022.04.28

Farhad Jahanmahan, Cecilia Persson (2022.03.14) Sluta rangordna flyktingars lidande.

Expressen. Hämtad: 2022.04.28

Gulan Avci & Robert Hannah (2022.04.19) Låt de ukrainska mammorna jobba. Expressen.

Hämtad: 2022.04.28

Jenny Nordberg (2022.03.12) Bli en rasande tant för Ukrainas skull. Svenska Dagbladet.

Hämtad: 2022.04.28

Jesper Bengtsson (2022.02.25) Ukrainare måste få skydd i Sverige. Expressen. Hämtad:

2022.04.28

Mårten Löfberg (2022.03.01) Sverige och EU måste ta emot krigsflyktingarna. Dagens Nyheter. Hämtad: 2022.04.28

Märta Stenevi, Per Bolund (2022.02.26) Stödet till Ukraina får inte bli tomma ord. Aftonbladet.

Hämtad: 2022.04.28

Nuri Kino (2022.03.19) Myndigheter måste ta ansvar för flyktingarna. Svenska Dagbladet.

Hämtad: 2022.04.28

Peter Danielsson, Roger Fredriksson, Anna König Jerlmyr, Axel Josefson, Anna Tenje (2022.03.16) Flyktingkrisen dumpas på kommunerna – igen. Aftonbladet. Hämtad: 2022.04.28 Åsa Fahlén, Matz Nilsson, Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Johanna Jaara Åstrand (2022.04.02) Skolan behöver upp mot 11 miljarder extra för barnen från Ukraina. Aftonbladet.

Hämtad: 2022.04.28

I dokument Solidariska vänner kommer göra sitt yttersta för de ukrainska flyktingarna. (sidor 34-38)