G ANTTŮV DIAGRAM NA ZAVEDENÍ ČÁROVÝCH KÓDŮ

I dokument %JQMPNPWÈ QSÈDF (sidor 85-106)

Dle informací od vedení společnosti, nejbližší termín začátku zavádění čárových kódů je únor roku 2014. Následující diagram (viz. tabulka č. 7) zobrazuje plán zavedení.

Časový plán:

1. Analýza stávajícího stavu na vstupu materiálu rok 2013 2. Analýza stávajícího stavu při výrobě rok 2013 3. Anylýza stávajícího stavu při výstupu výrobků rok 2013

4. Analýza QMS systému rok 2013

5. Oslovení dodavatelů materiálů rok 2013

6. Výběr čárového kódu rok 2013

7. Výběr čtečky čárového kódu rok 2013

8. Výběr tiskáren čárového kódu rok 2013

9. Výběr vhodných modulů QMS v Palstatu rok 2013 10. Objednání spec. modulu Čárové kódy do Orfertu 6. KT 2014 11. Objednání modulů QMS od firmy Palstat 6. KT 2014 12. Programové úpravy v Orfertu 7. – 9. KT 2014 13. Implementační práce v Orfertu 10. -11. KT 2014 14. Implementační práce v Palstatu 7. – 8. KT 2014 15. Objednání mob. terminálů MC3190 6. KT 2014 16. Objednání tiskáren Zebra ZT220 a P4T 6. KT 2014 17. Instalace klienta terminálů 7. – 8. KT 2014

18. Zaškolení uživatelů 12. KT 2014

19. Zkušební provoz systému 13. – 22. KT 2014

20. Zavedení systému do provozu 23. KT 2014

Tabulka 7: Ganttův diagram zavedení čárových kódů [zdroj: vlastní]

11 Závěr

Cílem této práce bylo předložit studii návrhu na zavedení technologie automatické identifikace, čárových kódů, ve skladech, výrobě a expedici. Firmě byly poskytnuty veškeré podklady s návrhem, kde by bylo a jak vhodné čárové kódy zaimplementovat.

Návrh byl předložen po důkladném seznámení a následném vytvořením přehledu o typech čárových kódů. Přehled byl vytvořen nejen s informacemi, jaké typy čárových kódů existují, ale je zde popsán i princip jejich fungování a zápisu. Aby práce s čárovým kódem byla kompletní, je nutné ho „přečíst“ a poté i vytisknout. I ke skenování a tisku čárových kódů byla věnována část této práce.

V další části práce byla provedena podrobná analýza stávajícího systému a nalezena slabá místa a nedostatky. Celý systém byl rozdělen do čtyř základních částí jako je vstup materiálu, výroba, expedice a propojení s QMS. U každé části byla provedena samostatná analýza a předložení nejvhodnějšího řešení pro implementaci čárových kódů.

Mezi prvními kroky, byl z provedeného přehledu čárových kódů vybrán ten nejvhodnější, který splňoval požadavky na konkrétní společnost. Poté byli osloveni dodavatelé společnosti, zda jsou schopni ve svém systému tento typ čárového kódu doplnit. Protože firma spolupracuje jako odběratel materiálu s velkými firmami, které již čárové kódy používají, proto toto doplnění pro žádného dodavatele nepředstavoval problém a tím pádem to nebylo ani pro nás riziko.

Díky použití čtečky čárového kódu a naskenováním potřebných informací, bylo navrženo automatické propojení se systémem Palstat, který slouží pro řízení QMS.

Jeden modul Palstatu je ve firmě již implementován, tudíž nebylo nutné hledat jiný software pro řízení QMS a pouze byly vybrané vhodné moduly pro řízení QMS při vstupu materiálu do firmy. Palstat zastřešuje kompletní řešení QMS, tak v této práci jsou informace jen o některých modulech, protože samotné řešení kompletního zavedení QMS a navázání dalších modulů vhodných do jednotlivých fází výroby, by bylo

protože z těchto dat se bude čerpat až po výstup hotových dílů, výrobků z firmy k odběratelům.

Na začátku práce byly definovány, jaké přínosy se od zavedení čárových kódů očekávají, a které by měly zavedením automatické identifikace být dosaženy.

Po zrekapitulování celého návrhu bylo zhodnoceno, že i když implementace systému bude finančně dost náročná, očekávané přínosy zavedením navrženého systému budou dosaženy, navíc vznikne i úspora v personálních nákladech a do budoucnosti se tato investice jeví jako velice zajímavá.

Na úplný závěr této práce by bylo dobré popřát zaměstnancům firmy, aby si po zavedení automatické identifikace a částečné změně systému, práci s čárovými kódy rychle osvojily a jejich práce byla rychlejší a jednodušší bez obav, že se někde upíší v čísle nebo písmenku a bude se muset řešit ne malý problém.

Použitá literatura a další zdroje

[1] BENADIKOVÁ, Adriana; MADA, Štefan; WEINLIC, Stanislav. Čárové kódy -automatická identifikace. 2. vydání. Praha. Grada Publishing 1994. ISBN 80-85623-66-8

[2] Barcode History: Barcodes Sweep the World by Tony Seidman - Barcoding Inc.

[online]. 10.12.2012. URL: <http://www.barcoding.com/information/barcode_history.sh

[9] QRcode.com|DENSO WAVE [online]. 13.12.2012. URL: <http://www.qrcode.

com/en/qrfeature.html> [online]. 15.4.2013. URL: <http://www.shutterstock.com/pic-50694802/stock-vector-barcode-with-rfid-chip.html>

[13] Zebra iMZ 220 a iMZ 320 - Kodys [online]. 4.7.2013. URL: <http://www.

kodys.cz/produkty/tiskarny-etiket-a-tiskove-moduly/mobilni-tiskarny /zebra-mz-220-a-mz-320.html>

[14] Snímače a čtečky čárových kódů | Barco - bezdrátové, průmyslové, mobilní čtečky a snímače [online]. 4.7.2013. URL: <http://www.barco.cz/ ?id=produkty&sel=1>

[15] Snímače čárového kódů - technologie snímání čárových kódů [online].

[19] Unitech [online]. 18.9.2013. URL: <http://www.bartech.cz/index.php/cs/

snimace/unitech?format=feed&type=rss>

[24] Zebra ZT220 a ZT230 - Kodys [online]. 8.10.2013. URL: <http://www.kodys.cz/

produkty/tiskarny-etiket-a-tiskove-moduly/stolni-tiskarny/zebra-zt220-a-zt230.html>

[25] Palstat s.r.o - quality system [online]. 22.10.2013. URL: <http://www.palstat.cz/

cs/schema-systemu-palstat-caq>

[26] Mobilní tiskárny - Kodys [online]. 22.10.2013. URL: <http://www.kodys.cz/

produkty/tiskarny-etiket-a-tiskove-moduly/mobilni-tiskarny.html>

[27] Dalších 6 miliard evropských dotací pro české podnikatele - Operační program podnikání a inovace [online]. 15.11.2013. URL: <http://www.mpo-oppi.cz/informace-pro-zadatele/372-dalsich-6-miliard-evropskych-dotaci-pro-ceske-podnikatele.html>

Seznam příloh

PŘÍLOHA 1: KNIHA PŘÍJMU MATERIÁLŮ

PŘÍLOHA 2: SKLADOVÁ KARTA

PŘÍLOHA 3: IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK MATERIÁLU

PŘÍLOHA 4: KONTROLNÍ POSTUP

PŘÍLOHA 5: STATISTICKÁ PŘEJÍMKA SROVNÁNÍM

PŘÍLOHA 6: VÝDEJKA MATERIÁLU

PŘÍLOHA 7: PRŮVODKA

PŘÍLOHA 8: ŠTÍTEK PŘEPRAVNÍ JEDNOTKY

PŘÍLOHA 9: CENOVÁ NABÍDKA PALSTAT

Seznam obrázků

OBRÁZEK 1:VÝVOJ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE ... 15

OBRÁZEK 2:STRUKTURA LINEÁRNÍHO ČÁROVÉHO KÓDU [1] ... 16

OBRÁZEK 18:VÝVOJOVÝ DIAGRAM STATISTICKÉ PŘEJÍMKY SROVNÁNÍM [ZDROJ: VLASTNÍ] ... 40

OBRÁZEK 19:VÝVOJOVÝ DIAGRAM PŘÍJMU MATERIÁLU [ZDROJ: VLASTNÍ] ... 42

OBRÁZEK 20:VÝVOJOVÝ DIAGRAM PŘEVODU MATERIÁLU DO VÝROBY A VÝROBA [ZDROJ: VLASTNÍ] ... 45

OBRÁZEK 21:VÝVOJOVÝ DIAGRAM PŘEVODU MATERIÁLU ZVÝROBY A EXPEDICE [ZDROJ: VLASTNÍ]... 47

OBRÁZEK 22:PŘÍJEM MATERIÁLU DO IS[ZDROJ: VLASTNÍ] ... 48

OBRÁZEK 23:PŘEVOD MATERIÁLU ZE SKLADU NA SKLAD [ZDROJ: VLASTNÍ] ... 48

OBRÁZEK 24:SCHÉMA SYSTÉMU PALSTAT [25] ... 50

OBRÁZEK 32:KARTA PRO ZÁKLADNÍ INFORMACE VSTUPNÍ PŘEJÍMKY [25] ... 65

OBRÁZEK 33:UKÁZKA VYHODNOCENÍ VARIABILNÍCH ZNAKŮ JAKOSTI [25] ... 65

OBRÁZEK 34:DALŠÍ MOŽNOSTI HODNOCENÍ PŘI VSTUPNÍ KONTROLE [25] ... 66

OBRÁZEK 35:DOTYKOVÝ PC SE ČTEČKOU ČÁROVÝCH KÓDŮ [ZDROJ: VLASTNÍ]... 68

Příloha č. 1 – Kniha příjmu materiálů

Příloha č. 2 – Skladová karta

Příloha č. 3 – Identifikační štítek materiálu

Příloha č. 4 – Kontrolní postup

Číslo TPP Kontrolní

Kontrolovaný

Příloha č. 5 – Statistická přejímka srovnáním

Příloha č. 6 – Výdejka materiálu

Příloha č. 7 – Průvodka

Příloha č. 8 – Štítek přepravní jednotky

Příloha č. 9 – Cenová nabídka Palstat

KS../POKUS/2013-P1

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Index změny: 1 Strana 1 / 3

P ř íloha č .1 - Cenová nabídka

SW modul ů PALSTAT CAQ v č etn ě implementace systému

Název SW Počet licencí Aktuální cena

(Poskytnutá sleva na licence SW Palstat SPC a SQC ... 60 000,- Kč)

KS../POKUS/2013-P1

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Index změny: 1 Strana 2 / 3

Propojovací DRIVER / Konektory PALSTAT CAQ a ERP podnikový

/není licenčně omezeno/

Konzultace k SW modulům PALSTAT CAQ,

(moderace na podmmínky společnosti, školení SW a metodik) Doporučujeme 160 hod.)** x 1 050,- Kč/hod

- školení je možno zajistit ve školících prostorách Palstat

168 000,- Kč

Instalace SQL, servis přes vzdálený přístup INQUIERO, úprava a tvorba tiskových sestav Práce programátora - specialisty)*** 1 050,- Kč/hod

(úprava programů, přetažení dat ze stávající databáze)

dle požadavku zákazníka

Cestovné Vrchlabí - zákazník - Vrchlabí 9,- Kč/km, cca x km )***, dle předpokladů 7 cest

(nabízíme školení ve školících prostorách společnosti Palstat s.r.o.)

9,- Kč/km

Čas na cestěčas na cestě bude účtován na fakturovaného konzultanta/technika x hod x 250,- Kč/hod x 7 cest

250,- Kč/hod

Ubytování cena dle dokladů z ubytovacího zařízení

Poznámky : účtován storno poplatek ve výši 70% z plánované fakturované ceny, protože

rezervovaného konzultanta už nejsme schopni v krátkém čase obsadit na jinou akci.

Děkujeme za pochopení.

První započatá hodina u všech položek s hodinovými sazbami se účtuje vždy celá.

Další hodiny se účtují po půlhodinách.

Náklady možné na implementaci.

KS../POKUS/2013-P1

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Index změny: 1 Strana 3 / 3

I dokument %JQMPNPWÈ QSÈDF (sidor 85-106)