Innehåll intyg

I dokument Branschgemensamt kursystem (sidor 15-0)

Intygets bas som tillhandahålls till alla medlemar som har gått SGF kurser, är information om vilka kurser som man har genomgått samt när man blev godkänd på tentan.

Separat kan även en dokumentation av kursinnehållet (målformuleringarna) skrivas ut för de aktuella kurserna.

Figur 6 Exempel på kursintyg 4.3 Tillgänglighet

Intyget ska medlemen kunna skriva ut genom att logga in i SGFs medlemsregister. Tanken är att skapa Mina sidor, där man själv kan uppdatera personuppgifter.

Det är endast medlemmen som har tillgång till sidan och kan skriva ut sitt personliga intyg.

Företag/beställare kan inte utan medlemmens medgivande begära ut information från regist-ret.

4.4 Databas

Databasen ska innehålla följande information:

Per person:

- Godkända kurser – referens till kursnummer - Datum för godkännande

För varje kurs som genomförs följande kursbeskrivning:

− Kursnummer (unikt för varje kurstillfälle)

− Namn på kursen

− Nivå på kursen

− Typ av kurs o web

o 1, 2, 3 dagars

− Förkunskapskrav

− Mål/innehåll

o Formulerade utifrån kompetensmatrisen vad kursen ska innehålla

− Föreläsare

− Vald kursform (pedagogik)

− Kursdatum

− Lokal

− Kursansvarig och kursadministratör

− Budget

− Utfall (införs i efterhand)

− Antal deltagare

− Godkänd för genomförande av SGF styrelse – datum

5 SGF KURSER

5.1 Allmänt om innehåll och inriktning

Kurserna ska generellt leva upp till det som finns formulerat i SGF riktlinjer:

− Utifrån branschens behov

o Med sina arrangemang ska SGF erbjuda det som branschen och medlemmarna efterfrågar/behöver men även driva utvecklingen framåt

− Kvalitet

o Alla SGF:s arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tek-niskt innehåll, presentationsteknik samt praktiska och sociala arrangemang o Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell

− Value for money and time

o Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga

− Öppen dialog

o Arrangemang ska präglas av en öppen dialog med ”högt till tak”.

− Mötesplats

o Alla SGF arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverks byggande och erfarenhetsutbyte

Speciellt gäller för kurserna att de ska utgå från dialog och tillämpning.

SGFs kurser är i huvudsak fortbildningskurser som inriktar sig på en praktisk tillämpning.

5.2 Syfte och krav på en SGF kurs

Syfte: Utbildning av deltagarna så att deras kunskapsnivå höjs Följande krav finns:

− Krav på kurslitteratur/kursdokumentation, samt åhörarkopior av OH-presentation al-ternativt en skriven sammanfattning av respektive föreläsning.

− Inkluderar oftast hemuppgift och/eller tenta

− Krav på godkännande för att erhålla kursintyg om genomgången kurs.

− En kurs kräver ett mer omfattande förarbete av föreläsaren och i vissa fall även efter-arbete i form av rättning av hemuppgifter

− Kursenkät ska utföras så att återkommande kurser kan förbättras

Målsättningen för SGF är att det ska vara status att ha gått och vara godkänd på SGF:s kurser.

6 GENOMFÖRANDE AV KURSER 6.1 Kursveckor

En tanke är att ha gemensamma kursveckor då flera parallella kurser sker samtidigt på ett ställe. Gärna med flera olika kategorier närvarande samtidigt.

Detta skapar föreutsättningar för utbyte mellan deltagarna, nätverksbyggande och gemen-samma middagar/aktiviteter.

Kursveckorna planeras in långt i förväg, spikade vår och höst långt i förväg. Detta så att folk vet att dessa veckor så är det kurser.

6.2 Kompletterande kurser

Utöver kursveckor så arrangeras flera enstaka kurstillfällen spritt över året.

Även dessa planeras in års-vis så att det finns en framförhållning.

6.3 WEB

Denna möjlighet ska utvecklas och det har noterats att för flera av kurserna så bör det vara möjligt att göra ett web-alternativ.

Erfarenheter från webbinarierna tas med i det fortsatta arbetet.

6.4 Tenta av kurs

För den som redan har kunskapen men vill ha kursbevis, så ska det vara möjligt att köpa ett tentatillfälle utan kurs.

Målsättningen är att denna typ av tentatillfällen ska kunna erbjudas via webben

6.5 SGFs riktlinjer

Övriga krav som finns i SGFs riktlinjer avseende planering, genomförande, budget, arvode-ring förändras inte.

7 KURSKATALOG

7.1 Översikt

Katalogen ska finnas tillgängligt digitalt på SGF hemsida.

Datum för kurserna ska planeras i samband med planeringsdagarna, så att det finns en årsplan med datum.

En folder tas fram som presenterar vilka kurser som finns. Mer information på hemsidan.

7.2 Information om respektive kurs För varje kurs ska följande information finnas:

− Kursnummer (unikt för varje kurstillfälle)

− Namn på kursen

− Nivå på kursen

− Typ av kurs

o Web eller 1, 2, 3 dagars

− Förkunskapskrav

− Mål/innehåll

o Formulerade utifrån kompetensmatrisen vad kursen ska innehålla

− Föreläsare

− Vald kursform (pedagogik)

− Kursdatum

− Lokal

− Kursansvarig och kursadministratör

7.3 Kurser som tas fram 2015

Förslag till kurser som genomförs under 2015

7.4 Kurser som tas fram 2016

Kommer att diskuteras under 2015 och fastställas vid planeringsdagarna i november 2015

8 PRAKTISK KURSADMINISTRATION 8.1 Kursadministratörer och deras roll

Detta avsnitt kommer att kompletteras under våren 2015 8.2 Kursansvarig

Detta avsnitt kommer att kompletteras under våren 2015 8.3 Samordning inom SGF

Detta avsnitt kommer att kompletteras under våren 2015 8.4 Samordning övriga i Knutpunkten

Säkerställa att det via Knutpunkt Geostandarder sker en samordning så att kurserna komplet-terar övriga aktörers kurser. Detta gäller både innehållsmässigt och att antalet kollisioner i tid begränsas.

9 KURSER TILL ICKE MEDLEMMAR 9.1 Önskemål från kommuner om kurser

Flertalet önskemål har inkommit från bl.a. kommuner att genomföra kurser utifrån deras mål-grupp.

Flera av de kurser som SGF kommer att ge på nivå låg och mellan, bör vara mycket lämpliga även för denna kategori av deltagare. Ämnesblocket generalist skapar även förutsättningar för att skapa kurser på olika nivåer för den som inte ska vara specialist men ha en god insikt i problemställningar och åtgärder.

9.2 Företags specifika kurser

För de flesta kurserna är det en fördel om mer än ett företag är närvarande vid kursen. Detta utökar erfarenhetsutbytet och skapar bättre förutsättningar för diskussioner.

Företagsspecifika kurser kan i vissa situationer genomföras, men önskemålet är då att möjlig-heter för extern medverkan ska ges.

10 DELPROJKET

För budget och tidplan se separat sammanställning 10.1 Framtagande av kurser

För alla kurser ska följande tas fram

Målformulering utifrån kompetensmatrisens kunskapskrav.

Formulering av förkunskapskrav.

Kursmaterial (dokumentation och presentationer) ska tas fram.

Övningsuppgifter ska inarbetas i kursmaterialet.

Kursmaterialet ska översändas till kursadministratören.

Tenta ska tas fram.

Planering av kurslokal, föreläsare, datum tillsammans med kursadministratör.

Befintliga kurser

Samtliga befintliga kurser behöver mer eller mindre omarbetas.

Detta så att de omarbetas att motsvara den nivå som de ska ha, samt att de kursmål som form-uleras motsvarar kunskapskraven i kompetensmatrisen.

All information enligt ovan ska tas fram

Kursprojekt

Tre olika nivåer omfattning av arbetet för att ta fram kurser föreslås:

- Ny kurs liten

- Ny kurs stor

- Omarbetning av befintlig kurs liten - Omarbetning av befintlig kurs stor

I budgeten för 2015 reserveras medel för att kunna göra denna investering under 2015.

10.2 Framtagande av databas Kravspecifikation för databasen upprättas Offert inhämtas från möjliga leverantörer Implementering av databasen

Samordna så att information om respektive kurs kommer in i databasen Samordning med SGFs medlemsregister

Säkerställa funktionalitet

I budgeten för 2015 reserveras medel för att kunna göra denna investering under 2015.

10.3 Kursadministration Rutiner för kursadministration Säkerställa att vi har kapacitet

10.4 Hjälpmedel för framtagande av kursmaterial Projekt med syfte att ta fram mallar för

- dokumentation av kurserna (ppt, word) - tenta mall

- kurspärm

- kursinbjudningar

10.5 Upprättande av kurskatalog på webben Beskriva de nya kurssystemet

Anmälningsapplikation

Detta bör kunna vara en del av projektet databas 10.6 Lansering av systemet

Uppbyggnadsfasens kurser presenteras i samband med GD 2015.

SGF Notat

1:2004 Packning och packningskontroll av blandkorning och finkornig jord 2:2004 Direkta skjuvförsök - en vägledning

3:2004 Laboratorieutrustningar med stora provdimensioner - en sammanställning 1:2005 Våra framtida geotekniska arbetsredskap - en introduktion

2:2005 Permeabilitetsbestämning genom laboratorieförsök

3:2005 Packningsresultat ytpackning - väsentliga faktorer analyserade med AHP-3:2007 Laboratorieprovning för geotekniska utredningar

4:2005 Karakteristiskt värde - utredning kring riktlinjer hur vi skall tillämpa Euorkod (EN 1997-1 och EN 1997-2) modellen

1:2007 Medlemsmatrikel 2006

2:2007 Resultatkontroll genom bestämning av luftporhalt och vattenkvot 3:2007 Laboratorieprovning för geotekniska utredningar

1:2009 Jämförande sonderingar – Jb-totalsondering, CPT och hejarsondering

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) bildades 1950 och består av drygt 1150 enskilda medlemmar, med minst två års praktisk

erfarenhet av geoteknik. Dessutom ingår ca 30 korporativa medlemmar i form av institutioner, högskolor, myndigheter, konsult- och

entreprenadföretag samt tillverkare inom det geotekniska området.

SGF har till ändamål att främja utvecklingen inom geoteknik med

grundläggning och miljöteknik i ett nationellt och internationellt perspek-tiv.

Föreningen företräder i Sverige den internationella föreningen, the International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE).

I SGF:s Rapport- och Notatserier utges föreningens metodbeskrivningar, monografier och dokumentation från konferenser, temadagar m.m.

I dokument Branschgemensamt kursystem (sidor 15-0)