Intervjuer i förstaklassen

I dokument Ö, är det den? (sidor 34-37)

5.2 Hur uppfattar barnen och eleverna skrivandet på datorn?

5.2.2 Intervjuer i förstaklassen

Med utgångspunkt i det som eleverna i förstaklassen berättat under intervjuerna kommer jag nu att precis som intervjuerna i förskoleklassen presentera detta under olika rubriker. Det som framkommit under intervjuerna är vad eleverna tycker att de gör i skolan, hur det går till vid datorn, hur de gör när de skriver, vilken skillnad det är mellan att skriva på datorn och att skriva för hand samt vem eller vilka som läser de skrivna texterna.

5.2.2.1 Vad gör eleverna i skolan?

När eleverna berättar vad de gör i skolan nämner alla att de skriver på datorn, vilket tyder på att datorn är en naturlig del i skolarbetet för dem. Däremot tycker flera av eleverna att det är bättre att skriva för hand för att de lär sig mer då, som de säger. Elvira är den enda eleven under intervjuerna som ser datorn som ett verktyg för inlärning:

– Jag lär mig vid datorn för då kan jag spela bättre hemma.

Hon menar att hon i skolan lär sig att bemästra datorn bättre och ser fördelar med det eftersom hon lättare klarar av att använda datorn hemma, främst för att spela spel. Emil förklarar att han skriver mer på datorn hemma än i skolan.

5.2.2.2 Hur går det till vid datorn och hur gör eleverna när de skriver?

Eleverna berättar att de alltid sitter två och två vid datorn, pratar med varandra och försöker komma på vad de ska skriva tillsammans. Erik förklarar:

– Det gäller ganska mycket att den är med i samma ämne som man själv. Jag gick med på motor denna gången.

Han menar att det är lättare att skriva om man är intresserad av ungefär samma saker. Ebba tycker att det är bra att de är två vid datorn eftersom man inte behöver komma på allt själv. Hon säger också att det är bra att vara två eftersom man kan hjälpas åt med stavningen. Elin säger att det oftast går bra när de turas om att berätta och skriva om de inte skriver för mycket fel eller inte kan komma överens. Hon berättar också att de lär av varandra och hjälps åt att hitta bokstäverna på tangentbordet. Eleverna hjälps åt att genomföra uppgiften och kommunikationen driver deras arbete framåt. Två pojkar diskuterar livligt om stavningen när de ska börja skriva sin saga:

– Det står ”eng”, G där…

– Det var eng gång, det stavas så. – Det var eng gång? Eng gång? – Men det hör ju ihop! Eng gång…

– Men jag vill inte skriva eng, G där. En gång!

Skriftspråket ställer större krav på tydlighet, vilket den ena pojken inser. Den andra pojken är övertygad om att de två orden ”en gång” hör ihop som de faktiskt gör i talspråk. Han har inte insett att han inte kan skriva som han talar. Eleverna tycks dock tänka mer kring arbetet vid datorn och de använder flera alternativ innan de bestämmer sig.

Elvira menar att hon alltid skriver eftersom dem hon arbetar med skriver för många fel annars. Hon pratar mycket om sig själv. Hon är väldigt bestämd och säger att det är hon som skriver. Hon menar att:

– Jag jobbar men dom hittar på.

Elviras tankegång visar prov på att samarbetet inte alltid fungerar och att hon inte riktigt har insett vad skrivandet vid datorn går ut på.

5.2.2.3 Skillnad mellan att skriva på dator och för hand

Två elever tycker att de lär sig bättre när de skriver för hand, bland annat för att man bara får trycka på knappar och inte får skriva själv när man skriver på datorn, som Emil berättar. Elin säger att hon lär sig mer när hon skriver för hand och att hon kan se om hon skriver fint samt att hon lär sig att skriva bättre för hand. Däremot säger Elin att det är bra att skriva på datorn för att hon får lära sig att samarbeta och att man lär känna varandra bättre. Övriga fyra elever i förstaklassen tycker mest om att skriva på datorn eftersom det är roligare att skriva på tangentbordet än med penna. Erik säger att det är jobbigt att skriva med penna och att han lätt får ont i handen som han skriver med:

– Det blir lite jobbigare (p) på datorn är det bara och trycka. De blir lite mer på datorn (p) det blir snyggare på datorn.

Ebba säger att det är lättare på datorn eftersom man inte behöver ta fram penna och papper: – När man skriver på datorn trycker man på en massa knappar! ((SKRATTAR)).

Elias tycker likadant som Ebba och menar även att det bara är att titta på bokstäverna och knapparna på datorn. Det går snabbare också, säger han.

5.2.2.4 Vem läser det eleverna skriver?

När eleverna skrivit klart på datorn skriver de ut texten, klipper och klistrar in till bilderna de har ritat, berättar flera elever. När den egna boken är klar läser eleverna upp boken för klassen. Ebba berättar att de tillsammans läser upp boken eller sagan och att:

– De: är väl ganska kul när man får boken uppläst (p) ehm ja: det är väl ((ler)) (p) kul lite pirrigt! ((SKRATTAR))

Elias och Erik berättar att de får gå runt på skolan och läsa upp sin bok eller saga för de andra klasserna om de vågar. De ler när de berättar att det är roligt och Erik påpekar:

– °Man får ju (p) träna sig på läsa också lite sen när man läser upp sagan°.

Ingen av de sex eleverna anser att någon annan läser boken eller sagan som de skrivit. Elvira förklarar:

– Näe det är jag och den jag skriver med. Så det så!

Trots att elevernas texter sitter uppe på väggarna i rummet verkar ingen av de intervjuade eleverna vara medveten om att andra kan få läsa deras texter och inspireras till att skriva egna sagor. Möjligen hänger det samman med oviljan att visa för varandra vad de skrivit på skärmen som är beskrivet i observationerna.

Eleverna i förstaklassen skriver inte på datorn i samma utsträckning som barnen i förskoleklassen. Förstaklassen skriver nästan enbart egna sagor och datorn står vid sidan av

den traditionella undervisningen. Datorn verkar inte ses som ett hjälpmedel på samma sätt som i förskoleklassen. Samarbetet fungerar stundtals inte bland vissa elever, vilket påverkar det som skrivs. Eleverna i förstaklassen skriver däremot längre texter än barnen i förskoleklassen. De är mer intresserade av att skriva rätt och funderar mer kring den text som de producerar.

Bild 13. En saga av två pojkar i förstaklassen

Slutligen är eleverna i förstaklassen inte intresserade av att visa varandra sina texter innan de är färdigskrivna.

I dokument Ö, är det den? (sidor 34-37)