7. Examensdelarna, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och

7.5 Konsthantverk

7.5.1 Krav på yrkesskicklighet Den studerande kan

 använda ett personligt arbets- och uttryckssätt som passar honom/henne

35

 tillverka konsthantverksprodukter, små produktionsserier eller installationskonst

 välja material och arbetstekniker för arbetet

 lägga fram sitt arbete i en lokal, så det konstnärliga uttrycket betonas eller presentera sitt arbete för en publik i ett offentligt utrymme

 utnyttja möjligheterna till utställningar

 följa de etiska principer som är förknippade med den konstnärliga verksamheten.

7.6.2 Bedömning

I tabellen har bedömningskriterier för tre olika nivåer av kunnande samt föremålen för bedömning sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 1. Behärskande av

arbetsprocessen

Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1

Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Planering av en

enskild produkt eller en liten serie

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

planerar en enskild produkt med hjälp av kontinuerlig

handledning eller i samarbete med en konsthantverkare

planerar en enskild produkt med hjälp av stöd och handledning eller i samarbete med en konsthantverkare

planerar en enskild produkt under hand-ledning eller i sam-arbete med en konsthantverkare

planerar en enskild produkt eller en liten serie ensam eller i samarbete med en konsthantverkare

planerar en enskild produkt eller en liten serie ensam eller i samarbete med en konsthantverkare, samt utvecklar under handledning olika uttryckssätt för att ge uttryck åt en viss kultur eller konstinriktning Tillverkning av en

enskild produkt eller en liten serie

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

tillverkar en enskild produkt med hjälp av kontinuerlig

handledning ensam eller i samarbete med en konsthantverkare

tillverkar en enskild produkt med hjälp av stöd och handledning, ensam eller i

samarbete med en konsthantverkare

tillverkar en enskild produkt ensam, under handledning, eller i samarbete med en konsthantverkare

tillverkar en enskild produkt eller en liten serie ensam eller i samarbete med en konsthantverkare och prövar olika tillverkningssätt

tillverkar en enskild produkt eller en liten serie ensam eller i samarbete med en konsthantverkare och utvecklar under hand-ledning olika tillverk-ningssätt

Utställning av konsthantverk

ställer med hjälp av kontinuerlig

ställer med hjälp av stöd och handledning

ställer under handledning ut sitt

ställer ut sitt arbete tillsammans med

letar rätt på alternativa

letar rätt på alternativa utställningslokaler och

36

handledning ut sitt

arbete tillsammans med andra

konstnärer

ut sitt arbete

tillsammans med andra konstnärer

arbete tillsammans med andra konstnärer

andra konstnärer utställningslokaler och ställer ut sitt arbete i ett lämpligt utrymme ensam eller i samarbete med andra konstnärer

väljer ett utrymme som passar det egna arbetet, ställer ut ensam eller i sam-arbete med andra konstnärer, så att utställningen

understryker arbetets konstnärliga uttryck Mottagande och

bedömning av respons

tar med hjälp av kontinuerlig handledning emot respons av besökare på utställningen.

tar med hjälp av stöd och handledning emot respons av besökare på utställningen.

tar under handledning emot respons av besökare på utställningen.

tar emot respons av besökare på utställningen.

tar emot respons av besökare på utställningen och utvecklar sina produkter.

tar emot respons av besökare på utställ-ningen och utvecklar sina produkter och utställningar.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 2. Behärskande av

arbetsmetoder, redskap och material

Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1

Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Val och användning

av material och arbetsteknik

väljer med hjälp av kontinuerlig handledning material och arbetsteknik

väljer med hjälp av stöd och handledning material och

arbetsteknik

väljer under

handledning material och arbetsteknik

väljer material och arbetsteknik

väljer material och arbetsteknik som passar arbetet estetiskt och

konstruktionsmässigt

prövar under hand-ledning och väljer material och arbetsteknik som passar arbetet estetiskt och

konstruktionsmässigt Val och användning

av egen arbetsmetod

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

använder med hjälp av kontinuerlig

handledning ett arbetssätt som passar det egna arbetet.

använder med hjälp av stöd och handledning ett arbetssätt som passar det egna arbetet.

använder under handledning ett arbetssätt som passar det egna arbetet.

använder ett arbetssätt som passar det egna arbetet och samlar information för att utveckla sitt arbete.

använder ett arbetssätt som passar det egna arbetet och samlar information för att utveckla sitt arbete och det egna

uttryckssättet.

37

Föremål för

bedömning

Bedömningskriterier 3. Behärskande av

den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1

Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Användning av

yrkeskunnandet

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

använder med hjälp av kontinuerlig

handledning sitt eget yrkeskunnande

använder med hjälp av stöd och handledning sitt eget

yrkeskunnande

använder under handledning sitt eget yrkeskunnande

använder sitt eget yrkeskunnande

använder sitt eget yrkeskunnande och kompletterar det med specialkunskaper Utnyttjande av

kultur- eller konstföreteelser

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

utnyttjar med hjälp av kontinuerlig

handledning kultur- eller konstföreteelser i sitt arbete

utnyttjar med hjälp av stöd och handledning kultur- eller

konstföreteelser i sitt arbete

utnyttjar under hand-ledning kultur- eller konstföreteelser i sitt arbete

utnyttjar kultur- eller konstföreteelser i sitt arbete

utnyttjar kultur- eller konstföreteelser i sitt arbete och hanterar det på ett personligt sätt

Utnyttjande av estetiska aspekter vid genomförandet

Kunnande på G2A-nivå krävs för att uppnå examen

använder med hjälp av kontinuerlig

handledning färg-, form- och rums-kompositioner i planeringen och tillverkningen av konsthantverk.

använder med hjälp av stöd och handledning färg-, form- och rums-kompositioner i planeringen och tillverkningen av konsthantverk.

använder under hand-ledning färg-, form- och rumskomposi-tioner i planeringen och tillverkningen av konsthantverk.

använder färg-, form- och rumskomposi-tioner i planeringen och tillverkningen av konsthantverk och kombinerar under handledning sitt yrkeskunnande om material, arbets-metoder, redskap och kultur med arbetet.

använder färg-, form- och rumskomposi-tioner i planeringen och tillverkningen av konsthantverk och kombinerar sitt yrkeskunnande om material, arbets-metoder, redskap och kultur med arbetet.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 4.

Nyckelkompetense r för livslångt lärande

Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 Den studerande

Yrkesetik följer under handledning de etiska principerna för konstlivet samt följer tidtabeller och

följer under handled-ning de etiska princi-perna för konstlivet samt följer tidtabeller och avtal för arbetet

följer under handled-ning de etiska princi-perna för konstlivet samt följer tidtabeller och avtal för arbetet

följer under handled-ning de etiska princi-perna för konstlivet samt följer tidtabeller och avtal för arbetet

följer de etiska princi-perna för konstlivet samt följer tidtabeller och avtal för arbetet och utställning av

följer de etiska princi-perna för konstlivet samt följer tidtabeller, avtal och upphovsrätt för arbetet och

38

avtal för arbetet och

utställning av arbetet.

och utställning av arbetet.

och utställning av arbetet.

och utställning av arbetet.

arbetet. utställning av arbetet.

Tabell: Bedömningskriterier för Konsthantverk

7.6 Tillverkning av beställningsarbete

I dokument Läroplan Grundexamen inom hantverk och konstindustri, Artesan. Utbildningsprogrammet för produktplanering och -tillverkning, Textil Ekenäs (sidor 38-42)