Momskompensation till privata utförare

I dokument Lokal värdegrund och värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Sollentuna (sidor 38-42)

4 Förslag på nya ersättningsregler

4.6 Momskompensation till privata utförare

4.6.1 Lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

Kommuner och landsting har i enlighet med Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting rätt till ersättning för

ingående mervärdeskatt på varor och tjänster inom de skattefria områdena sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. En privat entreprenör som t.ex. bedriver hemtjänst, har inte motsvarande avdragsrätt. Ur konkurrenssyn-punkt uppstår ett problem eftersom den privata entreprenören därigenom får en merkostnad till följd av mervärdesskattereglerna. För att lösa detta problem har ett särskilt statsbidrag införts med syfte att täcka den mervärdesskatt som indirekt belastar kommuner och landsting vid upphandling av eller bidrag till sådan icke skattepliktig verksamhet som bedrivs av privata entreprenörer.

Genom systemet kompenseras kommuner och landsting med en viss procent av priset vid upphandling av ovanstående verksamheter.

Syftet med ersättningen är att mervärdesskatten inte ska utgöra en kostnad för kommunen. Den bakomliggande tanken är att kostnaden för ingående mer-värdesskatt inte ska påverka kommunens beslut om de ska utföra tjänster i egen regi eller upphandla dem från privata entreprenörer. Den bedömning som gjordes vid införandet av ersättningssystemet för drygt tjugo år sedan

baserades på att mervärdesskattebelagda kostnader utgjorde 30 procent av den kommunala verksamhetens kostnader.

Ersättningen, som kan ses som ett schablonbelopp, utgår till kommunen eller landstinget efter ansökan hos Skatteverket. Det finns två alternativ för att beräkna ersättningen:

• Alternativ 1 är grundregel och får alltid användas. Ersättningen är 6 % av den kostnad som ger rätt till ersättning. Detta motsvarar 20 procent av de 30

procent som bedömts utgöra andelen mervärdesskattebelagda kostnader i dessa verksamhetstyper.

• Alternativ 2 är en alternativregel som får användas om det framgår av kommunens fakturor att en del av kostnaden gäller lokaler. Ersättningen blir

18 procent av lokalkostnaden och 5 procent av resterande kostnader.

18 (35)

Sollentuna kommun / 20I2-08.0B

Regler om statsbidraget finns i förordningen (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting.

4.6.2 Bakgrund

Sollentuna ger idag de privata utförarna i hemtjänsten 6 % momskompen-sation, vilket är den momssats enligt alternativ 1 ovan som kommunen far tillbaka från staten.

Dåvarande Sollentuna serviceproduktion, nuvarande S O L O M , bad år 1999 nämnden att överväga en annan modell för momskompensation, eftersom S O L O M ansåg sig vara missgynnade vid upphandlingar. Vård- och omsorgs-nämnden beslutade dock 2000-02-08 § 6 (Dnr. 99/085 VON.714) att behålla en momskompensation på 6 % med hänvisning till att

"Kommunstyrelsekontorets uppfattning är att det är kommunens kostnad grundad på respektive anbud, med beaktande av det särskilda statsbidraget, som ska jämföras för att uppfylla upphandlingspolicyns intentioner om bästa totalekonomi. I det aktuella fallet således på det sätt nämnden gjort.

Önskas annan handläggning måste ställningstagande göras av kommun-fullmäktige".

Med utgångspunkt i detta beslut har vård- och omsorgsnämnden fortsatt att kompensera de privata utförarna med 6 % för deras mervärdesskattekostnader.

Kommunledningskontorets anser dock numera att momskomp ensationsfrågan är en fråga som respektive upphandlande myndighet har att ta ställning till, det vill säga vård- och omsorgsnämnden. Såväl ekonomichefen som redovisnings-chefen är överens om att 6 % momskompensation sannolikt överkompenserar de privata utförarna inom hemtjänsten.

Egenregin och stiftelser som får göra avdrag för mervärdesskatt får ingen kompensation. Momskompensationen till de privata utförarna är till för att utjämna konkurrensförhållandena mellan kommunala och privata utförare. I hemtjänsten utgör rena personalkostnader ca 93 % av de totala verksamhets-kostnaderna för utförarna4. Det innebär att det är mindre än 7 % av

verksamhetskostnaderna där det finns mervärdesskatt att göra avdrag för.

4.6.3 Jämförelse med andra kommuners momskompensation

I jämförelsen med grannkommunerna är det endast Järfälla som liksom Sollentuna ger privata utförare en momskompensation på 6 %. Stockholm, Täby och Upplands Väsby kommuner ligger mellan 2,5 % - 3 %. Solna har beslutat att inte ge de privata utförarna någon momskompensation med motiveringen att egenregin, som kan göra avdrag för mervärdesskatt, är bundna till högre OH-kostnader inom kommunen vilket därmed utjämnar konkurrensförhållandena.

Stockholm stad har gett en momskompensation på 2,5 % inom hemtjänsten sedan 2002, vilket tyder på att såväl beställaren som utföraren anser att det är en skälig nivå.

4 SOLOMis hemtjänstrapport 2011-12-15.

19 (35)

Sollentuna kommun / 2012-03-03

4.6.4 Andelen av egenregins kostnader som är momsbelagda

A v SOLOMis kostnader för hemtjänst år 2011 bestod 1,92 % av mer-värdesskattekostnader och som S O L O M , som kommunal utförare, därmed kunde göra avdrag för. I uträkningen, som återfinns i slutet av utredningen, är moms även pålagd på ekonomi och P A mm. Om en privat utförare nyttjar interna resurser för dessa tjänster har utföraren inte några mervärdes skatte-kostnader för dessa delar, då tjänsterna inte köps in från någon annan. Det innebär att mervärdesskattekostnaderna skulle bli lägre än 1,92 %. Kontoret har dock räknat med mervärdesskattekostnader i samtliga fall där det kan före-komma, för att inte missgynna de privata utförarna. Även andelen moms för

lokalkostnader är väl tilltagen då S O L O M är den enda utföraren med tre hem-tjänstlokaler i kommunen. Om en privat utförare har en mindre andel lokal-kostnader minskar även det andelen mervärdesskattelokal-kostnader.

Med hänsyn till att S O L O M hade för höga kostnader för hemtjänsten i förhål-lande till ersättningen under förra året har en kompletterande uträkning av mervärdesskattekostnadernas andel gjorts. Lönekostnaderna har här minskats med 13,5 miljoner kronor vilket gör att andelen mervärdesskattekostnader i förhållande till den totala kostnaden för hemtjänsten stiger till 2,44 %.

Underlaget från egenregin pekar på att den faktiska andelen mervärdes skatte-kostnader inom hemtjänsten ligger på mellan 2 - 2,5 %. Det visar att Sollen-tunas momskompensation på 6 % med hög sannolikhet överkompenserar de privata hemtjänstutförarna, vilket missgynnar konkurrensförhållandena för egenregin.

4.6.5 Statskontorets utredning kring ersättning av viss mervärdesskatt

Statskontoret publicerade 2011, efter uppdrag från regeringen, en rapport Översyn av 1 § förordningen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting (2011:6). Syftet med uppdraget var att ta fram ett underlag för att pröva om den procentsats som kommunerna får från staten, för att täcka kostander för mervärdesskatt, motsvarar den andel av kommunernas totala verksamhetskostnader som mervärdesskatten utgör. Syftet med ersätt-ningen är att mervärdesskatten inte ska vara en kostnad för kommunerna och därmed inte påverka om kommunerna väljer att utföra tjänster i egen regi eller upphandla den från privata entreprenörer.

Statskontorets analys visade att "de procentsatser som anges i förordningen generellt sätt är högre än de faktiska mervärdeskostnaderna. Skillnaden är särskilt tydlig när lokalkostnaderna exkluderas från övriga verksamhetskost-nader, då mervärdeskostnadernas andel är lägre i mer personal intensiva verksamheter" (Statskontoret 2011:6 s. 7).

I rapporten redovisas beräknade mervärdesskattekostnadernas andel av verk-samhetskostnader både för skolområdet och vård- och omsorg. Bedömningen är att mervärdes skattekostnadernas andel för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar uppgår till 4,5 %. Om momsandelen för lokalkostnader exkluderas uppgår mervärdesskattekostnaderna till 2,1 % (Statskontoret 2011:6 s. 11).

I jämförelse med särskilda boenden för äldre och dagverksamheter är hem-tjänsten den del av vård och omsorg om äldre som omfattar en väldigt liten andel lokalkostnader. Statskontorets rapport styrker därför tesen om att en

20 (35)

Sollentuna kommun / 2012-08-08

skälig momskompensation inom hemtjänst bör ligga runt 2,5 % för att inte överkompensera de privata utförarna.

4.6.6 Kontorets förslag om ny momskompensation

För att utjämna de ekonomiska förutsättningarna mellan egenregin och de privata utförarna, och göra valfrihetssystemet mer konkurrensneutralt, föreslår kontoret att nämnden ger 2,5 % i momskompensation inom hemtjänsten till de privata utförarna.

21 (35)

Sollentuna kommun I 2012-08-09

I dokument Lokal värdegrund och värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Sollentuna (sidor 38-42)