• No results found

Validering av yrkesverksamma barnskötares kompetens för tillgodoräknande av delar a

utbildning som leder till Lärarexamen med

inriktning mot arbete i förskola/förskoleklass

Validering* av yrkesverksamma barnskötares kompetens för tillgo- doräknande av delar av utbildning som leder till Lärarexamen med

inriktning mot arbete i förskola/förskoleklass

.

För att genom validering få tillgodoräknat kurserna i lärarutbildningens första temin, vilket motsvarar 20 poäng, kan högskolan göra en indivi- duell bedömning och en värdering av dina kunskaper i relation till de mål som finns i kurserna Att bli lärare, 10 p och Utveckling och lärande,

10 p. På sidorna 4-7 presenteras de uppgifter som ligger till grund för

validering av termin 1. Som bilaga 1 medföljer kursplanerna för de båda kurserna. Som bilaga 2 finns för kännedom sådan blankett din arbetsle- dare ska fylla i för validering avseende två kursmål i de aktuella kurser- na. Högskolan skickar sådan blankett till den rektor eller arbetsledare du uppger i din valideringsansökan. Önskar du också valideras 20 poäng av det som i lärarutbildningen i Malmö kallas Verksamhetsförlagd tid

(VFT) ges även denna möjlighet. Se särskild information om detta. Vi

genomför valideringen i två delar, kurserna i termin 1 (20 p) för sig och VFT (20 p) för sig. Ansökan om validering ska vara oss tillhanda

senast den 15/3 2004 under adress

Malmö högskola Lärarutbildningen Anita Svensson 205 06 Malmö

OBS! Validering genomförs endast om ansökan inkommit i tid och du är

behörig till sökt utbildning där validering av ovanstående erbjuds.

Valideringsuppgifter

Valideringsuppgifterna är benämnda A, B, C och D. Uppgifterna skall redovisas skriftligt.

OBSERVERA att alla skriftliga arbeten skall göras på dator och skrivas

i Times 12.

Uppgifterna A, B och C häftas samman och skickas i C4-kuvert (inga plastfickor, mappar e.dyl) till lärarutbildningen under samma adress som ovan.

Senaste inlämningsdag för uppgifterna A, B och C är onsdagen den 14 april 2004.

Uppgift D skall skickas/lämnas på samma sätt och till samma adress.

Alla dokument som lämnas in ska tydligt märkas med namn, person- nummer och fullständig adress samt telefonnummer där du kan nås på dagtid.

För att kunna genomföra uppgift D krävs närvaro och aktivt deltagande i seminarium en av dagarna måndag/onsdag i v 17. Tid och plats med- delas senare.

Måndagen den 22 mars kl. 17.15 informeras om valideringen i sal

V124, Lärarutbildningen, Munkhättegatan 3 i Malmö. Till detta infor- mationsmöte hälsas du hjärtligt välkommen! Mötet är inte obligatoriskt för att delta i valideringen. Frågor rörande valideringsuppgifterna kom- mer dock inte att kunna besvaras vid annat tillfälle.

Besked om resultatet av valideringen skickas ut under v. 24. Lycka till!

Astrid Tursell, Projektledare

* Validering = en strukturerad metod för bedömning, värdering och erkännande av reell kompetens.

Uppgift A

Med uppgiften nedan skall du beskriva och synliggöra dina kunskaper gällande följande kursmål:

• kunna problematisera läraruppdraget utifrån institutionernas värde- grund, verksamhetsmål och bakgrund

• kunna problematisera begreppet ”en skola för alla” (en förskola för alla”) i förhållande till verksamheten och styrdokumenten Uppgiften innebär också att kunna reflektera över sin egen professions- utveckling.

1a. Redogör för tre olika exempel på hur du i ditt arbete som barnsköta- re utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö98) kan arbeta i förskolan och då med särskilt beaktande av värdegrundsfrågorna och en för-

skola för alla.

1b.* Redogör för tre olika exempel på hur du i ditt arbete som barnsköta- re utifrån Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklas-

sen och fritidshemmet (Lpo94) kan arbeta i förskoleklassen och då

med särskilt beaktande av värdegrundsfrågorna och en skola för

alla.

* alternativ uppgift för den som arbetar i förskoleklass. Övriga besvarar 1a.

Omfånget av det skrivna arbetet i uppgift A:1a resp A:1b ska vara högst två sidor.

2. Beskriv hur du tänker dig utvecklingen av din yrkesroll från barn- skötare till lärare i förskola/förskoleklass. Hur tror du att din yrkes- roll kommer att utvecklas?

Vilka förväntningar har du på ditt eget lärande och utveckling i en utbildning som leder fram till lärarexamen för arbete i förskola och förskoleklass?

Uppgift B

Med denna uppgift skall du beskriva och synliggöra dina kunskaper gällande följande kursmål:

• ha kunskap om olika kommunikationsformers samband med lärande • vara orienterad om hur lärande och begreppsutveckling äger rum i

tal- och skriftspråkliga sammanhang.

– Utgå från en förskolegrupp, gärna den där du är verksam. Beskriv barngruppen. Ange de förutsättningar som är karakteristiska för gruppen. Grovplanera för ett tema eller arbetsområde för valfri tids- period där du ger exempel på hur olika kommunikationsformer som berättande, bild, drama, musik, rörelse, samtal och eventuellt skrift kan användas i arbetet.

Beskriv på vilket sätt kommunikationsformerna kan medverka till att barnen får kunskap om sin omvärld.

Omfånget av det skrivna arbetet i uppgift B ska vara ca 2 sidor.

Uppgift C

Med denna uppgift ska du beskriva och synliggöra dina kunskaper gäl- lande följande kursmål:

• utifrån olika perspektiv kunna beskriva processer som påverkar människors utveckling och lärande

• kunna dokumentera, beskriva och reflektera över situationer och miljöer

Perspektiv på barns vardag

Vilka möjligheter har vi att ta del av barns vardag? Kan man genom iakttagelser och frågor få syn på någon del av ett barns vardag i försko- lan eller skolan? Du får i uppgift att försöka göra detta på följande sätt: – Samla in egen dokumentation i form av t ex några barnobservationer,

barnteckningar och målningar som ett sätt att få mer kunskap om barn i denna ålder. Vad samtalar barnen om just nu? Vad leker bar- nen? Dokumentera detta.

Gör även några dokumentationer kring barnets omgivande miljö i förskolan/skolan ur ett utvecklings- och lärandeperspektiv.

Låt din dokumentation vara utgångspunkt för ett samtal (intervju) om barnets vardag. Be barnet berätta; vad tycker hon/han är viktigt, spän- nande, roligt, tråkigt och ledsamt? Hur tänker barnet?

Sammanställ sedan dokumentationen. Har du fått nya insikter? Hur ser

vardagen ut för barnet? Vad är viktigt? Vilka slutsatser drar du av dina dokumentationer?

Jämför med dina egna tidigare erfarenheter och försök relatera till lit- teratur om barns utveckling och lärande. Du kan även använda skönlitte- ratur och facktidskrifter. Avslutningsvis ska du skriva något om vad du har lärt dig av uppgiften.

Dokumentationsarbetet ska resultera i ett skriftligt arbete.

Detta skriftliga arbete ska omfatta:

• En kort beskrivning av barnet du valt (fingerat namn, ålder, kön och i vilken verksamhet hon/han befinner sig), motiv för val av barnet. • En kort sammanfattning av den bild du fått av barnets vardag och

omgivandemiljö genom din dokumentation och i samtal med barnet. • En reflekterande del (se ovan och använd de frågor som finns i

stycket som inleds med: ”Sammanställ sedan dokumentationen ….”). Omfånget av det skrivna arbetet i uppgift C ska vara 2-3 sidor + något exempel på den egna dokumentationen bifogas.

Senaste inlämningsdag för uppgifterna A, B och C är onsdagen den 14 april 2004 kl. 12.00.

Uppgift D

Med denna uppgift skall du beskriva och synliggöra dina kunskaper gällande följande kursmål

• ha kunskap om och kunna diskutera lokala och globala framtidsfrå- gor

• kunna diskutera hur skilda sociala, kulturella och samhälleliga för- hållanden och processer påverkar egna och andras livsvillkor bl a ur aspekterna kön, klass och etnicitet

• kunna dokumentera och beskriva barns och ungas tankar om lokala och globala framtidsfrågor

1. En heldag i vecka 17 samlas deltagarna på Lärarutbildningen i Malmö för ett så kallat PBU-seminarium (Problembaserad uppgift). På seminariet skall du i en grupp med ca sju andra deltagare formul- era frågeställningar utifrån de två första av ovanstående mål. Seminariet kommer att ledas av en lärarutbildare på Lärarutbildnin- gen. De frågeställningar som din grupp formulerar kommer du att bearbeta individuellt.

Sammanställning av dina svar och dina reflektioner skall lämnas på Lärarutbildningen senast måndagen den 10 maj kl. 12.00.

Obs! Allt material till denna uppgift kommer att presenteras och lämnas

på seminariet i vecka 17. För att kunna deltaga i valideringen är närvaro vid detta seminarium obligatoriskt.

2. Barns tankar om lokala och globala framtidsfrågor (tredje målet) Syftet med uppgiften är:

• Att träna pedagogisk dokumentation genom samtal med barn • Att få kunskap om barns tankar om lokala och globala framtidsfrå-

gor

I en skriftlig redovisning tar du upp följande:

– Berätta vem du valt att samtala med och motivera varför. Fundera över om du vill samtala med ett barn eller en grupp, barnets ålder osv. Tänk på att anonymisera barn och plats.

– Beskriv planering och genomförande:

– Reflektion om vilket frågeområde som är lämpligt att samtala om med små barn och valet av frågor. Börja gärna frågor med ”Be- rätta” för att undvika att samtalet blir till ett förhör. Bilder kan också vara till hjälp under samtal med barn.

– Reflektera över intervjusituationen. Sträva efter att vara aktivt lyssnande och utveckla samtalet med hjälp av följdfrågor.

– Beskriv vad du fått veta om barns tankar om lokala och globala framtidsfrågor under samtalet. Vad tycker du är intressant, överras- kande eller skrämmande?

Sammanställning av dina svar och dina reflektioner skall lämnas på Lärarutbildningen senast måndagen den 10 maj kl. 12.00.

Obs! Mer material till denna uppgift kommer att presenteras och lämnas

på seminariet i vecka 17.

Bilaga 1a

Kursplan för

Related documents