Uppdrag att lämna stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-11-19 I2020/02956 II 2 Infrastrukturdepartementet

Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att lämna stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att lämna stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna enligt vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget.

För uppdragets genomförande får PTS använda högst 3 000 000 kronor år 2021. För åren 2022–2025 får PTS för uppdragets genomförande använda högst 3 000 000 kronor per år, under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut för respektive år.

Regeringen uppdrar vidare åt PTS att efter rekvisition från regionerna och Gotlands kommun utbetala högst 857 000 kronor per aktör 2021 för att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator. För åren 2022–2025 ska PTS efter rekvisition från regionerna och Gotlands kommun utbetala högst 857 000 00 kronor per aktör och år för att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator, under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut för respektive år.

Kostnaderna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation, anslagsposten 2 Elektronisk komm -

Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen. PTS ska senast den 26 mars respektive år 2022–2024 och senast den 31 december 2025 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa hur de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet utformats och hur den bidragit till att nå regeringens bredbandsmål.

(2)

2 (3)

Närmare om uppdraget

PTS ska som stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna

− ge vägledning i koordinatorernas arbete, bl.a. genom att tillhandahålla och uppdatera relevant informationsmaterial,

− ha kontinuerligt erfarenhetsutbyte och kommunikation samt följa koordinatorernas arbete i syfte att dela goda exempel om

bredbandsutbyggnad,

− förse koordinatorerna med ett samverkansnätverk, − erbjuda kompetensutveckling,

− främja regionsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad, samt

− ta fram anvisningar för hur regionerna och Gotlands kommun ska redovisa hur bredbandskoordinatorernas verksamhet bedrivs och hur den bidragit till att nå regeringens bredbandsmål.

I genomförandet av uppdraget ska PTS ha regelbunden kontakt med relevanta organisationer och myndigheter.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen har denna dag fattat beslut om att fortsätta erbjuda regionerna och Gotlands kommun att upprätthålla en funktion som regional

bredbandskoordinator under perioden 2021–2025 (I2020/02966). Regeringen bedömer att PTS bör vara ett stöd till de regionala

bredbandskoordinatorerna i deras arbete samt samordna och följa upp verksamheten.

På regeringens vägnar

Anders Ygeman

(3)

3 (3) Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA, K och SFÖ Näringsdepartementet/JL och RTL Infrastrukturdepartementet/SVS Kammarkollegiet Samtliga länsstyrelser Gotlands kommun Samtliga regioner

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :