• No results found

Uppdrag att lämna stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att lämna stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna"

Copied!
3
4
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-11-19 I2020/02956 II 2 Infrastrukturdepartementet

Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att lämna stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att lämna stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna enligt vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget.

För uppdragets genomförande får PTS använda högst 3 000 000 kronor år 2021. För åren 2022–2025 får PTS för uppdragets genomförande använda högst 3 000 000 kronor per år, under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut för respektive år.

Regeringen uppdrar vidare åt PTS att efter rekvisition från regionerna och Gotlands kommun utbetala högst 857 000 kronor per aktör 2021 för att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator. För åren 2022–2025 ska PTS efter rekvisition från regionerna och Gotlands kommun utbetala högst 857 000 00 kronor per aktör och år för att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator, under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut för respektive år.

Kostnaderna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation, anslagsposten 2 Elektronisk komm -

Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen. PTS ska senast den 26 mars respektive år 2022–2024 och senast den 31 december 2025 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa hur de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet utformats och hur den bidragit till att nå regeringens bredbandsmål.

(2)

2 (3)

Närmare om uppdraget

PTS ska som stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna

− ge vägledning i koordinatorernas arbete, bl.a. genom att tillhandahålla och uppdatera relevant informationsmaterial,

− ha kontinuerligt erfarenhetsutbyte och kommunikation samt följa koordinatorernas arbete i syfte att dela goda exempel om

bredbandsutbyggnad,

− förse koordinatorerna med ett samverkansnätverk, − erbjuda kompetensutveckling,

− främja regionsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad, samt

− ta fram anvisningar för hur regionerna och Gotlands kommun ska redovisa hur bredbandskoordinatorernas verksamhet bedrivs och hur den bidragit till att nå regeringens bredbandsmål.

I genomförandet av uppdraget ska PTS ha regelbunden kontakt med relevanta organisationer och myndigheter.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen har denna dag fattat beslut om att fortsätta erbjuda regionerna och Gotlands kommun att upprätthålla en funktion som regional

bredbandskoordinator under perioden 2021–2025 (I2020/02966). Regeringen bedömer att PTS bör vara ett stöd till de regionala

bredbandskoordinatorerna i deras arbete samt samordna och följa upp verksamheten.

På regeringens vägnar

Anders Ygeman

(3)

3 (3) Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA, K och SFÖ Näringsdepartementet/JL och RTL Infrastrukturdepartementet/SVS Kammarkollegiet Samtliga länsstyrelser Gotlands kommun Samtliga regioner

References

Related documents

Närmare en tredjedel av landets livsmedelsförsörjning var beroende av import, vilket inte var tillfredsställande, eftersom det framstod ”såsom betydelsefullt för varje folk,

REDOGÖRA FÖR OLIKA TYPER AV KÄNSELKROPPAR I HUDEN AVSEENDE BENÄMNING, UTSEENDE OCH LOKALISATION (S2), SAMT KÄNNA TILL DERAS FUNKTION (S1) – SE ÄVEN UNDER

Två kommuner som tidigare haft brist på bostäder för studenter under många år, men som i år uppger att det inte är några större problem, är Umeå och Uppsala..

Med en god anpassning av vindkrafts– etableringar till det landskap som berörs ökar möjligheterna för en mer genomtänkt utbyggnad, där landskapets värden kan bevaras och

Svenska Röda Korset föreslår att man i kommande sociallagstiftning betonar vikten av att säkerställa kommunala vårdinsatser för papperslösa samt att rätten till bistånd för

Utredningen föreslår att Rut-avdraget utökas med fyra nya typer av tjänster: tvätt vid tvättinrättning inklusive transport av tvätten, möblering av bostad, transport av bohag till

Dina personuppgifter kommer att lagras i enlighet med Region Blekinges rutiner för

Den slutgiltiga versionen av Regional kulturplan för Blekinge beslutas av Regionfullmäktige den 22 september 2021 för att därefter skickas till Statens kulturråd, som en del

Att skapa förutsättningar för professionella kultur- skapare att verka i Blekinge är avgörande för Ble- kinges utveckling både inom kulturlivet och för att främja kreativitet

Arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram för 2022-2025 bidrar till att uppnå de globala målen Ingen hunger (2), God hälsa och välbefinnande (3), Rent vatten och sanitet för

Vi kan också indirekt påverkan eller bidra till omställning gällande utsläppen från jordbruket, industrier och avfall genom att till exempel verka ett tankställe för

Malmö stad har beslutat att uppföra en förskola, en gång- och cykelbana (arbete har inletts för att den ska utgå), parkeringsplatser samt idrottsytor inom fastigheten

att uppdra till verksamhetschef för ÄO och HSV att yttra sig över förslaget ” Kul- tur- och fritidspolitiskt program 2022-2024, Borgholms kommun. Yttrande ska redovisas

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att anta redovisat förslag på taxor för

Bolagets verksamhet skall vara utveckling, produktion och försäljning av produkter inom det medicintekniska området ävensom produktion och försäljning av konsumentprodukter inom

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före

Vi vill bidra till det genom att dela ut vårt ForskningsStipendium 2017 till Carina Werkander Harstäde och vi hoppas att hennes forskning resulterar i en ännu mer värdig och

Styrelsen utses av b_Qlagsstämman för tiden från den ordinarie bolagsstämma som Täljer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie

Eftersom en VA-plan är av övergripande karaktär och gäller hela kommunens vatten- och avloppsförsörjning bör projektet finansieras via kommunstyrelsen, som ägare till

Regeringen och SKL kom därför överens i Dagmaröverenskommelsen för 2009 om att ta initiativ till ett utvecklingsarbete där intresserade landsting får beskriva olika

Näringsdryck/drickfärdig energimodul 12 kronor/styck inklusive hemleverans Berikningspulver/förtjockningsmedel 100 kronor/månad inklusive hemleverans Kosttillägg som tillskott

Motivet till detta är att utifrån demografiska analyser och framtidsbedömningar ge förslag till en planeringsfolkmängd som varken är för stor eller för liten?. En

Anslaget reserverat för svenskspråkig kultur- och ungdomsverksamhet minskar i budgeten med 20 000 euro och hänför sig till en förändring i skötseln av tekniken inom kulturen samt