• No results found

Carina får 150 000 kronor till sin forskning om en bättre och värdigare vård när livet håller på att ta slut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Carina får 150 000 kronor till sin forskning om en bättre och värdigare vård när livet håller på att ta slut"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Pressmeddelande 2017-10-23 kl 11.30

Carina får 150 000 kronor till sin forskning om en bättre och värdigare vård när livet håller på att ta slut

– Det kan handla om skuld och skam, om att inte räcka till, om felaktiga val, ingen bryr sig om jag dör, ingen kommer ihåg mig, om kroppsliga saker och smärta – när livet håller på att ta slut hamnar den sjuke, närstående och vårdpersonalen i många svåra och tunga situationer, menar Carina Werkander Harstäde, årets mottagare av Cancerstiftelsen i Kro- nobergs läns ForskningStipendium på 150 000 kronor.

– Jag hoppas och tror att min forskning kan ge alla inblandade en bättre insikt och förståelse för att lättare kunna hantera de mörka stunderna, säger Carina Werkande Harstäde, som också betonar att ledstjärnan är värdighet i vården.

Förutsättningslösa intervjuer ger grunden

– Min studie inleder jag med intervjuer av närstående till patienter med någon cancersjukdom och som är i slutet av livet. Med hjälp av en metod som kallas Grounded Theory genomför jag 10-15 intervjuer för att ta reda på vad som är viktigast för de närstående i vården av en nära och kär i det här stadiet och försöka hitta ett mönster.

– Till detta lägger jag en ytterligare analys av svaren jag fått i min tidigare forskning om när- ståendes upplevelse av skuld och skam i ett sent palliativt förlopp, förklarar Carina Werkander Harstäde.

Ta till vara sjuksköterskornas erfarenheter

I min andra studie kommer sjuksköterskor inom den palliativa vården att, hjälp av Dignity Care Intervention, ställa en rad frågor till både närstående och patienter och föreslå handlingar som ger vård med bättre värdighet.

– Efter att jag undervisat i första hand sjusköterskor i Lessebo kommun kommer de att använda det här instrumentet under ett halvår. Sedan följer vi upp och stämmer av, behöver vi ändra eller lägga till något. Vi finputsar hjälpmedlet som vårdpersonalen kan använda i den svåra vardagen de ofta möter. En verktygslåda som vi sedan kommer att förmedla vidare till övriga kommuner i länet, förklarar Carina.

Unikt samarbete i länet ger den här forskningen fördel

Palliativt Centrum för Samskapad Vård vid Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och länets kommuner har ett etablerat samarbete redan. Här deltar undersköterskor, sjuksköterskor, forskare, medicinskt ansvariga sköterskor och läkare för att nå reslutat tillsammans.

– Det ger mig en fantastisk möjlighet att direkt omsätta forskningsresultaten ut i omvårdnaden och i undervisningen på sjuksköterskeprogrammet. Resan tar nog ett par år men målet är en så god palliativ vård som möjligt som gynnar hela länet.

(2)

Carina sjuksköterska och fårbonde

I grunden är Carina sjuksköterska och 2012 disputerade hon vid Linnéuniversitet med en doktorsavhandling som handlar om närståendes upplevelser av skuld och skam i vård i livets slutskede. Numera arbetar hon halva tiden som lektor i palliativ vård vid sjuksköterskeprogram- met på Linnéuniversitetet. Andra halvan på Palliativt Centrum för Samskapad vård. Carina är på fritiden fårbonde i Dalhem på Gotland

Den lokala forskningen är viktig på flera sätt

.– En bra lokal cancervård innebär också att hålla hög kompetens och kvalitét även när det inte finns något mer att göra. Vi vill bidra till det genom att dela ut vårt ForskningsStipendium 2017 till Carina Werkander Harstäde och vi hoppas att hennes forskning resulterar i en ännu mer värdig och bättre vård i de här mörka stunderna för alla inblandade, säger Bengt Martinsson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

– För oss är det viktigt att stimulera den lokala forskningen och därmed se till att inte alla resurser hamnar på universitetssjukhusen. På så vis drar vi nytta av duktiga specialister här där vi bor och verkar och får ta del av forskningsresultaten snabbare, menar Bengt Martinsson. Det höjer nivån på den lokala cancervården, förklarar Bengt Martinsson.

För mer information

Bengt Martinsson, ordförande Cancerstiftelsen i Kronobergs län, tfn 073-436 85 68 Carina Werkander Harstäde, tfn 0739-86 81 58, carina.harstade@lnu.se

References

Related documents

för energiändamål var 133 TWh under 2010 varav 45 procent användes inom industrin (inkl. elgenerering) 41 procent inom fjärrvärmesektorn och 14 procent för uppvärmning av

För att kunna erhålla stöd måste företaget uppfylla villkoren i artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. a) Kostnader för att anskaffa, validera och försvara

Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig nämnd för skola, vård och omsorg samt kommunalteknisk verksamhet och har därmed ansvaret för att uppföljningar görs enligt

För att kunna erhålla stöd måste företaget uppfylla villkoren i artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. a) Kostnader för att anskaffa, validera och försvara

Nya tekniska lösningar för ännu bättre effektivitet, kördynamik och infotainment, tillsammans med ännu elegantare design, bekräftar det försprång genom teknik som A4 sedan,

Vi förstår din situation som chef och gör skillnad för dina förutsättningar. Som medlem får du dessutom en av marknadens bästa inkomstförsäkringar, professionell rådgivning,

Till exempel svarar 70 procent av de som arbetar inom HVB och 75 procent av medlemmarna inom tandvården att de har förutsättningar att utföra sitt arbete utifrån sina professionella

Vi vill också öka stödet och ge fler möjligheter till avlastning för de som vårdar sina anhöriga.. Moderaterna i