• No results found

Lämplighetspröva äldre förare Motion 2019/20:83 av Angelica Lundberg (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lämplighetspröva äldre förare Motion 2019/20:83 av Angelica Lundberg (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion SD90

Motion till riksdagen

2019/20:83

av Angelica Lundberg (SD)

Lämplighetspröva äldre förare

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lämplighetspröva äldre förare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Även om yngre förare står för en stor del av olyckorna så bidrar även äldre förare i hög utsträckning. Syn och hörsel påverkas när man blir äldre men även reaktionsförmågan minskar med 15–30 procent mellan 30 och 80 års ålder.

En del äldre klarar körningen bra, andra inte. Det är svårt att veta när man ska lägga nycklarna på hyllan. Enligt 10 kap. 5 § körkortslagen 1998:488 ska läkare göra en anmälan till Transportstyrelsen om det vid en undersökning framkommer att personen av mediciniska skäl är uppenbart olämplig att inneha körkort. Men då det saknas tydliga rutiner och riktlinjer inom sjukvården för att genomföra bedömningar av körförmågan och även tillförlitliga och säkra instrument för att mäta förmågan att köra säkert är detta något som sker allt för sällan.

Transportstyrelsen återkallar årligen ungefär 5 000 körkort av medicinska skäl men cirka 55 000 svenskar får varje år diagnosen demens eller stroke. Båda dessa sjukdomar kan påverka körförmågan och personer som drabbats av stroke kan ha nedsatt

medvetenhet om sina begränsningar att utföra vardagsaktiviteter. Det innebär att man kanske fortsätter köra bil trots att man är olämplig som förare, vilket kan ha förödande konsekvenser både för familjen och för andra medtrafikanter.

Den personliga relation som man kan ha med sin läkare innebär också att många läkare väljer att göra en muntlig överenskommelse med patienten om att denna ska sluta köra bil men låter dem behålla körkortet av andra skäl, till exempel för att använda som legitimation. Detta är självklart en riskabel lösning. I det fall patienten drabbats av demens kan en muntlig överenskommelse få allvarliga konsekvenser eftersom personen helt enkelt inte minns den.

Trafiksäkerheten är en oerhört viktig prioritering och vår nollvision innebär ett etiskt ställningstagande för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

(2)

Angelica Lundberg (SD)

References

Related documents

På övergripande nivå vill Kammarkollegiet framhålla vikten av att regeringens styrning till myndigheterna kring uppfyllandet av Agenda 2030-mälen utformas på ett

Utvecklingen av regler för kemikalier sker i huvudsak inom EU som därför är en särskilt viktig arena för möjligheterna att uppfylla de globala hållbarhetsmålen nationellt och

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Här ser Länsstyrelsen en viktig roll i att tydliggöra dessa oklarheter, men också att verka för förbättrade förutsättningar för kommuner och landsting att verka för de nationella

Länsstyrelsen i Jönköpings län bedömer att Agenda 2030-delegationens slutbetänkande lämnar en väl genomarbetad analys och många viktiga förslag i arbetet med att genomföra

Länsstyrelsen välkomnar även delegationens förslag om att länsstyrelserna får i uppdrag att arrangera regionala Agenda 2030-forum för olika sektorer och aktörer på lokal och

Länsstyrelsen ställer sig bakom betänkandet förslag om att ge länsstyrelserna i uppdrag att, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att målen i Agenda 2030 nås

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Lovisa Bådagård. Anna

Vidare är det sannolikt så att hushåll avstår från att söka bostadsbidrag för kortare perioder, även om de har rätt till det, då de förväntar sig högre inkomster senare

Eftersom många familjer som tar emot bostadsbidrag också får ekonomiskt bistånd (26 procent av de ensam- stående och 42 procent av de sammanboende) och därmed inte torde få en

Unga har ofta en svagare förankring till arbetsmarknaden och riskerar en försämrad ekonomisk situation till följd av den rådande pandemin covid-19.. Sveriges Kommuner och Regioner

Eftersom förvaltningslagen inte har någon bestämmelse om tid för överklagande av normbeslut motsvarande den som fanns i 1986 års förvaltningslag finns det därmed inte

Gotlands kommun Gällivare kommun Gävle kommun Göteborgs kommun Hallstahammars kommun Haninge kommun HSB Huddinge kommun Hyresgästföreningen Härjedalens kommun

Sedan Riksdagens ombudsmän har beretts tillfälle att lämna synpunkter på departementspromemorian Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser får

Vi bedömer dock inte att ett krav på märkning och registrering löser grundproblematiken med de hemlösa katterna eller minskar kontrollmyndigheternas kostnader i sådan omfattning

I det förvar som finns för avvisade utländska medborgare rapporteras förhållanden vara bristfälliga i form av överbeläggning, otillfredsställande tillgång till hygien

Genom stöd till bland annat Women’s Coalition of Zimbabwe främjar Sverige kvinnors rättigheter, såsom deltagande i politiska processer, motverkande av könsrelaterat våld

Länsstyrelsen tillstyrker utredningens bedömning om att kommuner och landsting/regioners arbete inom funktionshinderspolitiken är avgörande för genomförandet av det nationella

Migrationsverket är positivt till att det tydliggörs att olika typer av utsatthet påverkar varandra och att funktionshinderspolitiken bör genomsyras av jämställdhets- och

Regeringen välkomnar temat för riktlinjedebatten och att frågan om investeringar i utbildning lyfts. Satsningar på utbildning av god kvalitet för alla är av stor vikt både

Som ett led i fondtorgets roll för att dels uppnå målet med premie- pensionssystemet, dels upprätthålla principen om valfrihet föreslår utredningen att den nya myndigheten

Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige ekonomisk förening, nedan Bostadsrätterna, är en intresse- och serviceorganisation för bostadsrättsföreningar med cirka 8

I ett senare skede, den 1 januari 2025, ställs också retroaktiva krav på laddningspunkter för befintliga byggnader som inte är avsedda för bostäder.. Medlemsländerna får