• No results found

Utgiftsområde 21 Energi Motion 2020/21:2974 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utgiftsområde 21 Energi Motion 2020/21:2974 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Partimotion V324

Motion till riksdagen

2020/21:2974

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Utgiftsområde 21 Energi

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 21 Energi

Tusental kronor Ramanslag Regeringens förslag Avvikelse från regeringen 1:1 Statens energimyndighet 365 421 ±0 1:2 Insatser för energieffektivisering 28 000 ±0 1:3 Insatser för förnybar elproduktion 25 000 ±0

1:4 Energiforskning 1 515 223 ±0

1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 550 000 ±0 1:6 Energimarknadsinspektionen 152 757 ±0

1:7 Energiteknik 1 462 400 ±0

1:8 Elberedskap 270 000 ±0

1:9 Avgifter till internationella organisationer 25 328 ±0 1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och

energiomställning 120 000 ±0

99:1 Sol- och vindkraft på offentliga byggnader ±0 1 000 000

Summa 4 514 129 1 000 000

Nytt anslag: Sol- och vindkraft på offentliga byggnader

Det behövs investeringar i förnyelsebar energi och Sverige behöver ställa om. Det allmänna bör och ska gå före i energiomställningen, därför vill Vänsterpartiet satsa på

(2)

att offentliga byggnader såsom sjukhus och skolor ska få möjlighet att installera sol- och vindkraft som ett led i att utbyggnaden av förnyelsebar energi. Vänsterpartiet föreslår ett nytt anslag som uppgår till 1 miljard kronor 2021.

Övrigt

Vissa av regeringens satsningar i budgetpropositionen är inte tillräckligt långsiktiga, varför Vänsterpartiet föreslår förlängningar av dessa under 2023. De berörda anslagen är 1:4 Energiforskning där Vänsterpartiet vill se en ökning med 50 miljoner kronor under 2023 jämfört med regeringen för att fortsätta satsningen på hållbara flyg, och anslag 1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter där Vänsterpartiet vill se en ökning med 550 miljoner kronor under 2023 jämfört med regeringen för att förlänga satsningen på laddinfrastruktur för tunga fordon.

Jonas Sjöstedt (V)

Hanna Gunnarsson (V) Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V) Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V) Jessica Wetterling (V)

Birger Lahti (V)

Figure

Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 21 Energi Tusental kronor Ramanslag Regeringens förslag Avvikelse frånregeringen 1:1 Statens energimyndighet 365 421 ±0 1:2 Insatser för energieffektivisering 28 000 ±0

References

Related documents

samhällsvetenskapliga forskning som nu bedrivs inom ramen för WASP-HS om AI och autonoma system kommer att vara viktig för en ny myndighet att inkorporera.. Då den nya myndigheten

Läkemedelsverket är förvaltningsmyndighet med ansvar för verksamhet som bland annat rör läkemedel och medicintekniska produkter, samt är också en bevaknings- ansvarig

Psykologiskt försvar är starkt förknippat med både kriser och höjd beredskap men utredningen föreslår inte att den nya myndigheten ska få ett särskilt ansvar för

I ett tjänsteutlåtande, 2020-09-30, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att Oskarshamns kommun inte har några synpunkter på förslag till Förordning om ansvar

Förslagsställaren anger i remissen att regeringen beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå vilka författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för

Utredningens förslag inom detta område kommer att bli mycket viktiga för att Riksgälden ska kunna utföra de uppgifter som föreslås på ett effektivt sätt.. Av 30 § lagen

Det framgår också av lagens paragraf gällande definitioner, 8 § ansvarslagen, att med ”säkerhet” avses ”en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för

Promemorian Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av

Promemorian - Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.. Remiss

Yttrande enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 23 oktober 2020, översänds som Huddinge kommuns yttrande över remissen Ett nytt

Höörs kommun tackar för informationen men avstår från att yttra sig över förslag till nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU

använder data för en längre tidsperiod eftersom många enskilda näringsidkare som använder reglerna för periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning inte gör

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt

Periodiseringsfonder föreslås ändras för enskild firma och handelsbolag till att omfatta 40 % av överskottet och kunna behållas i 10 år.. Utifrån befintlig situation med effekter

Enligt Srf konsulterna kan ett avskaffande av expansionsfonden leda till en klar försämring för många enskilda näringsidkare.. Det gäller inte minst den som vill expandera

Återförd periodiseringsfond utgör ej underlag för avsättning till periodiseringsfond I betänkandet föreslås att avsättning till periodiseringsfond inte längre ska få göras med

Riksrevisionen har inga synpunkter på, eller tillägg till, ovanstående delbetänkande med diarienummer F62020/00954.. Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat

- RISE anser att det finns behov att tydliggöra vilket ansvar FMV har för, att via ackrediterade organ, tillhandahålla certifiering inom cybersäkerhet för områden som inte

Småföretagarnas Riksförbund anser att med utgångspunkt från ovan nämnda resonemang kan förslaget om informationsskyldighet leda till svåra avvägningsbeslut kring vilken

Utrednings- chef Jessica Bylund och utredare Jenny Torssander, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.. Annelie

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Lisa Zettervall. Charlotte Waller Dahlberg, 2020-05-07 (Det här är en

Förslaget innebär att för varje 10 veckor studiemedel som söks och beviljas på vårterminen... betalas det ut en veckas studiebidrag