• No results found

Ringhals AB - Yttrande avseende remiss om "Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ringhals AB - Yttrande avseende remiss om "Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor""

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vår referens Vårt datum Miljödepartementet

m.remissvar@regeringskansliet.se kopia till: christoffer.sheats@

2507115 2020-10-22

Vår handläggare

Sandberg Anne GN-C

Er referens Ert datum

M2020/01052/R 2020-06-26

Er handläggare

Christoffer Seats

Ringhals AB - Yttrande avseende remiss om "Förordning om ansvar och

ersättning vid radiologiska olyckor"

Kopia till:

Papperskopia: Arkivet

Elektroniskt: blde, ulfk, mayd, daot, mawn Ringhals AB

Adress: 43285 Väröbacka • Besök: Ringhals

Telefon: +46 340 66 70 00 • Fax: +46 340 66 51 84 • E-post: ringhals@vattenfall.com Org.nr 556558-7036 • www.vattenfall.se/ringhals

Ringhals AB (Ringhals) har tagit del av rubricerade remiss och önskar lämna följande kommentarer.

Riksgäldskontorets prövning

I utredningen föreslås att Riksgäldskontoret får till uppgift att pröva ansvarsförsäkringar,

kompletterande säkerheter och tilläggssäkerheter. Ringhals anser det positivt att dessa uppgifter tilldelas Riksgälden. Myndigheten, som idag ansvarar för finansieringssystemet för kärnavfall, kan på så vis få en helhetsbild av anläggningsinnehavarens ekonomiska åtaganden relaterat till den kärntekniska verksamheten.

Alternativa ekonomiska säkerheter bör godtas

I lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologisk olycka (ansvarslagen), 30 §, anges att innehavaren av en svensk anläggning ska täcka ersättningsansvaret för skador med

försäkring eller annan ekonomisk säkerhet. Det framgår också av lagens paragraf gällande definitioner, 8 § ansvarslagen, att med ”säkerhet” avses ”en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för fullgörande av ersättningsansvar vid radiologiska olyckor,…” I 10 § förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (ansvarsförordningen) anges dock att innehavare av en kärnkraftsreaktor i drift ska ha en ansvarsförsäkring.

Detsamma gäller enligt 11 § för den som innehar en kärnteknisk anläggning som inte är en kärnkraftsreaktor i drift. Ansvarsförordningen, såsom den föreslås, ger således inte

anläggningsinnehavaren möjlighet att välja någon annan form av ekonomisk säkerhet än en ansvarsförsäkring. Ringhals anser emellertid att ansvarslagen ger stöd för att anläggnings-innehavaren kan välja mellan försäkring och annan ekonomisk säkerhet, eller en kombination av dessa. Att det förhåller sig så framgår också av Pariskonventionen. Genom Riksgäldens

prövning av säkerheter, oavsett om denna är en försäkring eller annan ekonomisk säkerhet, säkerställs godtagbar form av säkerhet liksom dess värdebeständighet.

(2)

2507115

2 (2)

Definition av kärnkraftsreaktor i drift saknas

I förslaget till ansvarsförordning liksom i ansvarslagens 30 § används begreppet

”kärnkraftsreaktor i drift”. Det är dock otydligt vad som avses med att en kärnkraftsreaktor är i drift respektive inte är i drift. Det skulle kunna tolkas som att kärnkraftsreaktorn är i drift så länge den levererar el till elnätet, men så snart leveransen av el har upphört och

anläggnings-innehavare har informerat Strålsäkerhetsmyndigheten att reaktorn är slutligt avställd, då är reaktorn inte längre i drift enligt ansvarslagen. Det kan jämföras med definitionen i lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för begreppet ”permanent avstängd kärnkraftsreaktor”. En annan möjlig tolkning är att reaktorn är i drift så länge dess kärnbränsle finns kvar på anläggningen, därefter minskar strålsäkerhetsriskerna väsentligt. Ringhals anser att det behövs ett klargörande av begreppets innebörd, för att kunna avgöra anläggningens status utifrån ansvarslagen och ansvarsförordningen.

Instans för överklagande

I 28 § ansvarsförordningen anges att vissa beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Regeringen har ett övergripande helhetsansvar för finansieringssystemet för kärnkraft och det bygger på politiska avvägningar med en balansgång mellan olika intressen. Detta synsätt bör även vara applicerbart på ersättningsansvaret vid en radiologisk olycka, varför överklaganden enligt ansvarsförordningen bör ske till regeringen.

Undantag från ansvarslagen

Ringhals ställer sig positivt till möjligheten till undantag från ansvarslagen i fall då risken för en radiologisk olycka anses som liten. Undantaget beskrivs i 4 § och ger

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) mandat att ge ut föreskrifter på området eller att besluta att ansvarslagen inte ska gälla. Det framgår dock inte av förslaget till förordningen hur ett beslut från SSM initieras och vad en ansökan om undantag ska innehålla.

Ikraftträdande bör senareläggas

I remissen föreslås att ansvarsförordningen ska träda kraft den 1 januari 2021. Med avseende på de anpassningar som kan behöva göras samt att ansvarsförsäkringarna löper per kalenderår bör förordningen träda i kraft tidigast 1 januari 2022.

Ringhals vill avslutningsvis nämna att i övergångsbestämmelserna punkten 4 hänvisas till ansökan om lägre ansvarsbelopp enligt 4 §. Paragrafhänvisningen torde vara till 6 §. Ringhals AB

Björn Linde VD

References

Related documents

Box 2203, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Slottsgatan 5 • Telefon: 036-15 68 00 • kammarrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/kammarratten-i-jonkoping

Hälsningar Jenny Mentzer --- Jenny Mentzer Utredare Administrativa avdelningen Kommunledningskontoret Karlstads kommun jenny.mentzer@karlstad.se Tel: 054-540 80 45

I ett tjänsteutlåtande, 2020-09-30, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att Oskarshamns kommun inte har några synpunkter på förslag till Förordning om ansvar

Förslagsställaren anger i remissen att regeringen beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå vilka författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att det finns goda förutsättningar att utveckla nuvarande samverkan mellan SSM och Riksgäldskontoret (Riksgälden) inom ramen för

Mot den bakgrunden bör det gå att anta riktlinjer för säkerhetens omfattning och därmed skulle det vara tillräckligt att det inför varje sådan standardiserad transport

För det fall det vidhålls att överklagande ska ske till förvaltningsdomstol bör en enhetlig hantering för anläggningshavarna säkerställas t.ex. genom att utse en

En ny förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor behöver beslutas i anslutning till att lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor träder