• No results found

Förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kanslisvar Vårt Dnr Ert Dnr 2020-10-09 RR 2020-215 M2020/01052/R

Postadress Webbplats E-post 1/1 Box 4044, 102 61 Stockholm www.regelradet.se regelradet@regelradet.se

Miljödepartementet

Förslag till förordning om ansvar och ersättning vid

radiologiska olyckor

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2020/01052/R, har remitterats till Regelrådet.

Förslagsställaren anger i remissen att regeringen beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå vilka författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt de reviderade Paris- och tilläggskonventionerna (M 2020:01). Utredaren ska enligt kommittédirektiven (dir. 2020:12) bland annat föreslå godtagbara former av säkerhet för sena personskador, föreslå när och hur en säkerhet ska få tas i anspråk, föreslå hur medlen ska fördelas, utforma ett skaderegleringssystem, och lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021. Förslagsställaren anger att en konsekvensutredning för det nu remitterade förordningsförslaget inte är ändamålsenlig att genomföra förrän utredningen har redovisat sitt uppdrag. Förslagets effekter för berörda företag kan i allt väsentligt ännu inte bedömas. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende. Regelrådet förutsätter att kommande författningsförslag och konsekvensutredning på området remitteras till Regelrådet på sedvanligt sätt.

Christian Pousette Verksamhetsledare

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.

References

Related documents

Hälsningar Jenny Mentzer --- Jenny Mentzer Utredare Administrativa avdelningen Kommunledningskontoret Karlstads kommun jenny.mentzer@karlstad.se Tel: 054-540 80 45

Remissyttrande av Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen över förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (Ert dnr M2020/01052/R). Nacka tingsrätt, mark-

I ett tjänsteutlåtande, 2020-09-30, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att Oskarshamns kommun inte har några synpunkter på förslag till Förordning om ansvar

Det framgår också av lagens paragraf gällande definitioner, 8 § ansvarslagen, att med ”säkerhet” avses ”en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att det finns goda förutsättningar att utveckla nuvarande samverkan mellan SSM och Riksgäldskontoret (Riksgälden) inom ramen för

Mot den bakgrunden bör det gå att anta riktlinjer för säkerhetens omfattning och därmed skulle det vara tillräckligt att det inför varje sådan standardiserad transport

För det fall det vidhålls att överklagande ska ske till förvaltningsdomstol bör en enhetlig hantering för anläggningshavarna säkerställas t.ex. genom att utse en

En ny förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor behöver beslutas i anslutning till att lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor träder