• No results found

Uppdrag att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-04-16 S2020/03321/FS (delvis) I:7 Socialdepartementet

Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott

Regeringens beslut

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att utveckla riskanalyser samt analysera och tillvarata myndighetens iakttagelser inom både tillsyns- och tillståndsverksamheten under utbrottet av covid-19. Uppdraget ska bidra till lärande och att stärka förutsättningarna för säkerhet och kvalitet inom svensk vård och omsorg. Genom att återföra kunskap om risker för bristande kvalitet och säkerhet under utbrottet av covid-19 ska uppdraget bidra till att främja ändamålsenlig organisations- och verksamhets-utveckling för hantering av nuvarande samt framtida sjukdomsutbrott. Inom ramen för vad som anges ovan ska IVO utveckla verktyg och nöd-vändig datatillgång för att analysera hur vården och omsorgen har hanterat utbrottet av covid-19 utifrån grundläggande aspekter kring ansvarsfördel-ning, prioritering och samordning givet gällande regelverk för vård och omsorg. Analysen ska göras inom ramen för myndighetens befintliga verksamhet och inte medföra några särskilda tillsynsinsatser eller någon onödig administration för kommuner och regioner samt berörda verksam-heter. IVO ska samråda med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, organisationer som företräder privata aktörer samt andra berörda aktörer.

IVO får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård anslagsposten

(2)

2 (3)

18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den

1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammar-kollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet.

IVO ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om uppdragets genomförande. En delredovisning ska lämnas till Regerings-kansliet (Socialdepartementet) senast den 13 december 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2021.

Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarie-nummer som detta beslut har.

Ärendet

Det pågående utbrottet av covid-19 innebär att många verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade är hårt belastade. Den snabba smittsprid-ningen och de samhälleliga åtgärder som har vidtagits för att minska smitt-spridningen kan innebära risker för försämrad kvalitet i verksamheterna. Det gäller särskilt i verksamheter som saknar stora delar av sin personal. Det innebär också att många verksamheter och huvudmän tvingas göra svåra prioriteringar för att totalt sett minimera dessa risker.

Under dessa omständigheter är det viktigt med en effektiv tillsyn och till-ståndsprövning. IVO anger att de gör löpande bedömningar kring hur deras tillsyn och tillståndsprövning bedrivs bäst i den nuvarande situationen med anledning av utbrottet av covid-19 och den svåra situation som många verk-samheter inom vård och omsorg befinner sig i. Myndigheten för även dialog med andra myndigheter för bedömning och samordning.

Genom att analysera de iakttagelser IVO gör inom sin verksamhet och använda den kunskapen för att stödja vården och omsorgen i deras hantering av covid-19 kan myndigheten bidra till att öka förutsättningarna för god och säker vård och omsorg under nuvarande virusutbrott samt ge värdefullt kunskapsunderlag inför framtida utbrott. I IVO:s arbete med uppdraget ska regionernas och kommunernas administration i möjligaste mån begränsas.

(3)

3 (3)

Mot denna bakgrund ger regeringen IVO i uppdrag att utveckla riskanalyser samt analysera och tillvarata myndighetens iakttagelser inom både tillsyns- och tillståndsverksamheten under utbrottet av covid-19. Uppdraget ska bidra till lärande och stärka förutsättningarna för säkerhet och kvalitet inom svensk vård och omsorg. Genom att återföra kunskap om risker för brist-ande kvalitet och säkerhet under utbrottet av covid-19 ska uppdraget bidra till organisations- och verksamhetsutveckling för hantering av nuvarande samt framtida sjukdomsutbrott.

På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Bengt Rönngren

Kopia till

Statsrådsberedning/Internrevisionen

Regeringskansliets förvaltningsavdelning EKOL Folkhälsomyndigheten

Kammarkollegiet Socialstyrelsen

References

Related documents

Avgörande är att cellen har en receptor som viruset kan binda till och att cellen har de förutsättningar som viruset behöver för att kunna producera fler virus.. Exempel

infektioner inflammation antibiotika- resistens skydd mot farliga mikrober ämnes- omsättning immunologisk stimulans Normal- flora nervsystem Normalflorans effekter Positiva

Lilla pinnen Lilla snigel Masken kryper i vårt land Masken Pellejöns.. Sida av

• Vad måste du tänka på enligt allemansrätten om du vill gå på en enskild väg för att komma till skogen?.. 4 Koppling

Vidare är det förstås inte så enkelt att COX-1 bara är till nytta medan COX-2 bara skulle ge PG för smärta och feber.. Den förenklade (initiala) tanken var alltså att COX-1

Minskad absorption av kolesterol i tarmen leder förstås till minskat intag av nytt kolesterol, men är också användbart för att "dra ut" kolesterol från levern i form

Pro- grammen, som också kallas Interreg, ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universi- tet och högskolor, företag med flera att utveckla sam- arbete

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande