• No results found

Ekonomiskt skydd för företag Motion 2019/20:2189 av Thomas Morell (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ekonomiskt skydd för företag Motion 2019/20:2189 av Thomas Morell (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion SD264

Motion till riksdagen

2019/20:2189

av Thomas Morell (SD)

Ekonomiskt skydd för företag

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiskt skydd för tredje part i kunskapskrävande verksamheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När en personskada inträffar kan det få enorma konsekvenser för ett mindre företag, särskilt inom åkerinäringen. Har skadan orsakats av annan parts slarv är man helt utan skydd.

Händelseförloppet här nedan är hämtat från en verklig händelse och det visar hur hårt det kan slå mot ett enskilt företag. Exemplet är från ett åkeriföretag men det finns även andra företag som kan drabbas ekonomiskt på grund av annan parts oaktsamhet.

I samband med lossning på ett företag, tappar truckföraren godset och det träffar lastbilsföraren som står vid sidan av. Skadan på lastbilsföraren är så omfattande att denne, trots att mer än ett år förflutit, alltjämt är sjukskriven. I den efterföljande processen blir åkeriägaren, som är arbetsgivare åt den skadade föraren, helt utan ersättning för stillestånd m.m. Den skadade förarens arbetsgivare betraktas som tredje part och därmed kan denne inte ställa några anspråk på ersättningar för stillestånd eller övriga kostnader som uppstår.

På grund av den personskada som uppstod i samband med olyckan blev därför ett av åkeriets ekipage stående när det inte fanns någon förare att besätta fordonet med. Det här är ett problem som blir väldigt tydligt inom åkerinäringen eftersom en förare idag är så mycket mer än just förare. Att inneha rätt körkortsbehörighet är långt ifrån tillräckligt eftersom det krävs en rad olika kompletterande utbildningar för olika typer av fordons-utrustningar eller transporter. Just det här kravet på kompletterande utbildningar, ibland ett flertal, innebär att möjligheten att sätta in en ny förare på ett fordon kan vara mycket begränsad.

Vid den olyckan som beskrivs här ovan inträffade just detta, det fanns inga förare att tillgå till just den här fordonstypen och transporter. Förarbristen innebär att det är ytterst

(2)

2 svårt att finna förare med rätt behörigheter och erforderlig kompetens för lite mer komplicerade fordon och transportuppdrag. Det åkeri som beskrivs i texten ovan

orsakades stora kostnader för stillestånd och var till slut tvunget att sälja fordonet då det inte fanns någon förare att besätta fordonet med. En skada som orsakades av ett annat företag och dess personal innebär att en enskild åkeriägare lämnas utan skälig ersättning vid uppkommen skada, detta är inte rimligt.

Den personskada som uppstod regleras mellan den drabbade föraren och arbets-givaren till truckföraren. Åkeriet, som är den skadade förarens arbetsgivare är betraktad som tredje part. Åkeriägaren som drabbas av stillestånd är därför helt utan rätt till ersättning enligt dagens regelverk.

I så kunskapskrävande verksamheter som just åkerinäringen är det inte rimligt att en åkeriägare blir helt utan ersättning vid en skada som orsakas av annan part och som dessutom får långtgående konsekvenser för företaget. Det är mer lämpligt att ett åkeri får en skälig ersättning för stillestånd och ekonomiskt bortfall orsakat av annan part.

References

Related documents

regeringen/Naturvårdsverket på vad som bedöms vara tillräckligt effektiva åtgärder är önskvärt, men kommunerna måste kunna lyfta förslag på alternativa åtgärder då

Slutligen delar Uppsala kommun bedömningen att det finns skäl att överväga om godkännande och tillsyn av fristående förskolor som i dag åvilar kommunerna i stället bör samlas

Vansbro kommun ställer sig bakom att de förtydligande skrivningarna kring hur konfessionella inslag definieras blir införda i skollagen.. Därigenom bör det kunna råda klarhet i

Vi menar att kopplingen mellan den statliga värdegrunden, vars utformning i huvudsak ansvaras av Statskontoret, och de åtta principer för tillitsbaserad styrning och ledning

Länsstyrelsen Skåne är positiv till delegationens förslag att regeringen tillser att ytterligare stöd ges till statliga myndigheter för att utveckla och tillämpa en mer

Region Västerbotten tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas

Yttrande över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga

Förvaltningsrätten har ingen erinran mot föreslagna ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för egen del, men noterar likt utredningen att den föreslagna ikraftträdandetiden

Utifrån domstolarnas ansträngda budgetläge måste hänsyn tas till att varje ökning av måltillströmningen är kännbar. Domstolarna bör därför garanteras ekonomiska resurser

Boverket anser därför att 10 § andra stycket 2 klart bör ange vad den certifie- rade energiexperten får respektive inte får göra, för att oberoendet ska upprätt- hållas.. Det

Förslaget omfattar krav på den oberoende expert som ska upprätta energideklaration eller inspektionsprotokoll av ett värme- eller.. luftkonditioneringssystem, samt möjliggör att

Särskilt om förslaget - Endast två kravnivåer, bostäder på högst 35m2 och över 35m2 Akademiska Hus ser en risk att det innebär en motsatt effekt av syftet, istället kan det

Domstolsverket har bedömt att promemorian inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.. Domstolsverket har därför

De produkter som i dagsläget omfattas av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska

För att stärka Sverige som kunskapsnation med stark innovationskraft finns det också behov av att öka interaktionen mellan vårt system för främjande av forskning och

Regeringen säkerställer finansiering och stöd för långsiktig övervakning av miljön för att identifiera trender som är viktiga för globala klimatförändringar.. Det bör

Ytterligare målbilder för utredningen har varit att åtgärderna ska bidra till energiintensitetsmålet 2030 2 samt till klimatmålen för 2030, 2040 samt 2045..

Kommerskollegium bedömer att de författningsförslag som presenteras i utredningen inte är anmälningspliktiga enligt direktiv (EU) 2015/1535 då förslagen inte innehåller

För att underlätta för rymd- industrin att delta i internationella samarbeten och därigenom bidra till att svensk konkurrenskraft stärks sätter regeringen tre lång-

Promemorian Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (FI2019/03240/FPM).

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Trafikverket ska utreda och redogöra för åtgärder inom ramen för befintliga anslagsramar och gällande regelverk i syfte att kunna avvisa järnvägsfordon från, eller

Barnets värld skildras här inte på samma sätt och innehåller inte samma fenomen som när vuxna skriver för andra vuxna eller för barn.. Bland de 50 små berättelser som