• No results found

Yttrande över remiss av Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över remiss av Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida 1 (1)

Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se www.uppsala.se

Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text.

Yttrande över remiss av Nya regler för skolor

med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

Uppsala kommun ser positivt på de förslag som läggs i utredningen. Förslagen om definitioner samt högtider och skolavslutningar bedöms ge större tydlighet och likvärdighet som underlättar tillämpningen i förskolor och skolor.

I utredningen föreslås etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning. Uppsala kommun ställer sig bakom detta förslag och föreslår att regeringen överväger om detta också bör omfatta förskola.

Vidare föreslås en skärpning av ägar- och ledningsprövning som görs vid ansökan om godkännande att bedriva förskola och skola. Utökningen avser en prövning utifrån vissa demokrativillkor. Förslagen innebär också utökat område för tillsyn och viss utökad administration för kommunen. Uppsala kommun har i sak inga invändningar mot förslagen. Även om det i utredningen hänvisas till möjligheten att ta ut avgift vid ansökningar om godkännande, noterar Uppsala kommun att förslagen innebär en viss ökad kostnad.

Slutligen delar Uppsala kommun bedömningen att det finns skäl att överväga om godkännande och tillsyn av fristående förskolor som i dag åvilar kommunerna i stället bör samlas hos en central myndighet som i dag är fallet med övriga fristående

verksamheter enligt skollagen.

Kommunstyrelsen

Erik Pelling Lars Niska

Ordförande Sekreterare

Datum: Diarienummer: 2020-05-06 KSN-2020-00670

265424 Lotta Vestin Utbildningsdepartementet, U2020/00060/S

u.remissvar@regeringskansliet.se

Handläggare: hugo.wester@regeringskansliet.se

References

Related documents

Anna-Maria Blomgren

Sammanfattningsvis anser Centralrådet att förslaget om en ny definition av konfessionella inslag och förslagen om etableringsstopp för konfessionella skolor innebär att det kommer

Jönköpings kommun har inget att erinra mot den bedömning som utredningen gör avseende om skolor, förskolor eller fritidshem med ickekonfessionell inriktning förlägger firandet

Vidare är det en form av religiös diskriminering vilket strider mot Europakonventionens artikel 14 (om diskriminering) samt artikel 9 (om religionsfrihet). Ett

• vi efterlyser kartläggningar och analyser gällande barns rättigheter utifrån fler perspektiv än dessa som utgår från att fokusera på att kvalitetssäkra huvudmän för

Lärarförbundet instämmer i utredningens förslag i stort, men skulle hellre se en ökad statlig kontroll över etableringen av fristående skolor generellt och inte specifikt enbart

Tyvärr har det visat sig att det finns skolor med konfessionell inriktning som inte lever upp till detta, något Lärarnas Riksförbund ser mycket allvarligt på.. Undervisningen ska

MUCF vill också tillägga att demokrativillkoren som betänkandet föreslår bör kunna bidra till en miljö som gör detta ställningstagande enklare för den enskilde