• No results found

Rätten att få avsluta sitt liv Motion 2020/21:1181 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rätten att få avsluta sitt liv Motion 2020/21:1181 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1441

Motion till riksdagen

2020/21:1181

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Rätten att få avsluta sitt liv

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda hur rätten att få avsluta sitt liv genom aktiv dödshjälp kan tillämpas i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Debatten kring dödshjälp till obotligt sjuka och människor i livets slutskede har pågått i flera decennier. Statens medicinsk-etiska råd släppte 2017 en rapport utifrån fördjupat arbete kring dödshjälp (Dödshjälp, Smer 2017:2) med fakta kring hur aktiv dödshjälp ges i ett antal andra länder. Tyvärr står vi ännu kvar och stampar utan att komma vidare till ett ställningstagande om införande av aktiv dödshjälp även i Sverige.

Att själv ha möjlighet att påverka sitt liv, även i livets slutskede, utgår från respekten för varje människas självbestämmande och yttersta ansvar för sitt eget liv – även i en svår situation. Att även då jag drabbats av obotlig sjukdom, är döende i livets slutskede eller då allt hopp är ute ha möjligheten att värdigt själv få besluta om hur mitt liv kan avslutas.

Med samma självklarhet som jag haft möjlighet att ta ansvar och göra aktiva val för hur jag vill leva mitt liv då jag varit frisk bör jag ha rättigheten att säga: ”Nu räcker det”, om jag drabbats av obotlig sjukdom.

När utgången är tydlig men resan dit oöverstiglig i mänskligt lidande hos såväl den drabbade som anhöriga och närstående bör jag ges rätten att själv vara ansvarig för mitt liv och dess avslut. Vi som land bör ge våra medborgare möjlighet att inom vårt lands gränser söka aktiv dödshjälp så att våra medborgare inte behöver hitta den sista utvägen genom resa till annat land för att ges rätten till ett värdigt och självvalt avslut. Det är inte värdigt ett lands skyldighet mot dess invånare. Det är härav av största vikt att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda hur människor kan få avsluta sitt liv genom aktiv dödshjälp även i Sverige.

(2)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

References

Related documents

Region Värmland ser positivt på utredningens bedömning att en nationell samordning behövs för att stärka det psykologiska försvaret. Ett stärkt psykologiskt försvar ska värna

handläggaren Martina Olgemar och strategen Anders Westerlund, den sistnämnda föredragande. Norrköping, dag

• Gällande inrättandet av ett nationellt centrum anser Energimyndigheten att det bör överlåtas till den nya myndighetens ledning och andra berörda myndigheter att besluta om

Siun tillstyrker förslaget om ändring i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap som innebär att Siun undantas

Arbetstagaren kan, med utredningens förslag, få rätt till återanställning till ett arbete som arbetstagaren inte bedömdes ha kvalifikationer för i turordningsfasen, men

Förbundet avstyrker förslaget i första hand på den grunden att vi inte kan ställa sig bakom huvuddragen i det första reformsteget, men i andra hand också för att de principer

Utredningens förslag: När huvudmän bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas och antalet platser på dessa ska betydande hänsyn tas till både ungdomarnas efterfrågan och

Lidingö stad ställer sig frågande till om kommunala huvudmän i slutändan kommer, utifrån ett mer långtgående ansvar gällande tillgodoseende av utbildningsplatser, förväntas

- Länsstyrelsen tillstyrker, med de reservationer som framgår nedan, införande av allmänna regler för återvinning för anläggningsändamål av avfall av berg, jord, betong och tegel

Vid byte av verksamhetsutövare bör det vara tydligt om det är den tidigare eller den nya verksamhetsutövaren som ska informera kommunen om ändrade uppgifter. Återvinning

Förslagsställaren anger att tillstånds- och anmälningsplikt medför kostnader för verksamhetsutövare och myndigheter och syftet med förslagen om undantag är att säkerställa att

Riksbyggen är positiv till Naturvårdsverkets förslag att kompostering av park- och trädgårdsavfall med årligen tillförd mängd på upp till 50 ton ska undantas från tillstånds-

Utöver denna mängdbegränsning föreslår NV i 4 § punkten 6 i förslaget till förordning att förordningen ska gälla för sortering, mekanisk bearbetning och lagring av asfalt som är

Vår tolkning är att det förslag som nu lagts fram bör motverka onödig administration samtidigt som det regelverk som följer av avfallsdirektivet uppfylls.. I ärendet

8.2.2 Ställ krav på kollektivavtalsliknande villkor för att betala ut assistansersättningen Bra villkor för landets personliga assistenter innebär i ett långsiktigt perspektiv

Utredarna föreslår därför att lämplig myndighet får i uppdrag att kart- lägga i vilken utsträckning assistansanvändarna använder sig av möjligheten att få ett högre

Alternativ 1 syftar till att ”sänka skatten för dem som i dag betalar statlig inkomstskatt samt att minska antalet personer som betalar statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster

Vid en höjning av skiktgränsen blir detta den enda möjliga beteendeeffekten av förslaget i alternativ 1 för samtliga höginkomsttagare över den nya brytpunkten, eftersom de

För småföretagare innebär höjning av skiktgränsen en ökad möjlighet till större enskilt löneutrymme som enbart beskattas med kommunal inkomstskatt, vilket på sikt kan leda till

1 Genom att minska uttaget av statlig skatt på arbetsinkomster skapas positiva effekter på antalet arbetade timmar i ekonomin, arbetsprestationer (ansträngning), utbildningsval

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Kammarrätten noterar att det har gjorts en konsekvensutredning där förslagen i promemorian endast bedöms leda till marginella ökningar av antalet mål och ärenden och endast till