• No results found

Carin Österberg, Natur och Kultur. En förlags krönika 1922-1986. Natur och Kultur. Sthlm 1987

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Carin Österberg, Natur och Kultur. En förlags krönika 1922-1986. Natur och Kultur. Sthlm 1987"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Samlaren

Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning

Årgång 109 1988

Svenska Litteratursällskapet

Distribution'. Almqvist & Wiksell International, Stockholm

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel.

(2)

REDAKTIONSKOMMITTÉ

Göteborg: Lars Lönnroth

Lund: Louise Vinge, Ulla-Britta Lagerroth

Stockholm: Inge Jonsson, Kjell Espmark, Vivi Edström

Umeå: Sverker R. Ek

Uppsala: Thure Stenström, Lars Furuland, Bengt Landgren

Redaktör: Docent U lf Wittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen, Box 1909, 75149 Uppsala

Utgiven med understöd av

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet

Bidrag till Samlaren bör vara maskinskrivna med dubbla radavstånd och eventuella noter skall vara samlade i slutet av uppsatsen. Titlar och citat bör vara väl kontrollerade. Observera att korrekturändringar inte kan göras mot manuskriptet

ISBN 91-22-01310-5 ISSN 0348-6133

Printed in Sweden by

(3)

160

Övriga recensioner

rärt orienterad filmkritikers bedömningar i centrum och en skiss av den moderna mediautvecklingen. Exem plen visar undersökningens mångfald som både kan tolkas po­ sitivt och negativt. Det är intressant att få många aspekter belysta men samtidigt kan pluralismen leda till att fram­ ställningen blir splittrad. Den ena aspekten läggs på den andra utan att ett övergripande perspektiv framhålls. I Rydéns studie kan man säga att de enskilda kritikernas insatser dominerar framställningen utan att författaren sagt sig vilja skriva en personorienterad kritikhistoria. Kanske är det inte möjligt att finna en självklar lösning på problemet. Jag skulle emellertid ha föredragit en kritikhis­ toria som lagt större vikt på kritiken som institution och som därmed låtit ett institutions/offentlighetsperspektiv styra framställningen. Ett argument som kan framföras mot den ståndpunkten är att andra perspektiv skulle kom­ ma i skymundan, sådana som nu finns med i Rydéns undersökning. Detta kan inte förnekas men å andra sidan skulle en undersökning baserad på ett institutionsperspek­ tiv förmodligen kunnat ge en mer precis bild av kritiken som system . I Rydéns studie förblir litteraturkritik ett begrepp som är så mångtydigt att det endast kan ges en vid och därmed vag definition.

Studien har sin styrka i enskildheterna, i kritikerporträtt och i olika iakttagelser rörande kritikers ställningstagan­ den i bestämda perioder. 1920-talets storhetstid för litteraturkritiken (och kritikern) ges en intressant teckning med Fredrik B öök i förgrunden. Rydén pekar på att Böök stod fram som den främste representanten för en estetisk traditionalism som mötte föga motstånd under denna peri­ od. Genom pressens utveckling fick kritiken ett ökat ut­ rymme. Oppositionen mot de dominerande kritikerna var marginell och dessa kom därför att betrakta sig själva som upphöjda auktoriteter. Tjugotalet framstår som kritiker­ nas storhetstid, ett tillstånd som inte skulle vara länge. Här bör naturligtvis tilläggas att det är de manliga, patriar- kaliska kritikernas storhetstid. Rydén uppmärksammar den skeva könsfördelningen i kritikerkåren och påvisar också skillnader mellan manliga och kvinnliga kritiker. Han menar att det finns en kvinnlig kritikertradition och pekar på en av dagens kvinnliga kritiker Ruth Halidén, som framför sina meningar på ett rättframt och oförblom- merat sätt. Rättframheten kan ses som en kvinnlig tradi­ tion och här visar Rydén till Anna Branting och Klara Johanson. Att de kvinnliga kritikerna framför sina åsikter mer rakt på sak beror på att de står utanför de manliga maktkotterierna, ett utanförskap som ger en frihet att säga som det är.

En kritiker som Klara Johanson är betydelsefull inte bara som del av en kvinnlig kritikertradition utan som förebild för många efterkommande kritiker. Klara Johan­ son odlade en personlig stil och gick från dagskritiken till essäistiken. Som kritiker var hon före sin tid och hennes bedömningar har därför stått sig väl. Rydén menar att Klara Johanson är en i hög grad läsvärd kritiker och att hennes betydelse kanske främst beror på att den egna stämman så tydligt framträder i hennes kritik. Man kan lära av hennes omsorgsfullt utarbetade recensioner men hennes stil är inte lätt att ta efter.

Klara Johanson är främst kritikernas kritiker. Hennes kritik präglas av utanförskapet och någon maktposition som litterär smakdomare hade hon inte. Den positionen intog Böök och hans ord hade en otvetydig betydelse för

en författarens väl och ve. Rydén frågar sig om kritiken idag fortfarande har en sådan betydelse och ger ett jakan- de svar. Även om enskildheter i kritikers bedömningar av ett verk glöms relativt fort lever innebörden kvar och påverkar ett författarskaps öde. Rydén menar att kritiker­ na som »kritiker och i sina andra kapaciteter bidrar till effekter som kunde beskrivas som kunskapsfördelning, socialisation, social kontroll, verklighetsdefinition och in­ stitutionell förändring på det litterära området.» (435) Ry­ dén utvecklar här inte analysen av kritikens position och betydelse. Att fånga in den närmare hade också krävt ett överordnat perspektiv på kritiken som institution.

Per Rydéns stora undersökning omfattar också en samlad genomgång av det som hittills uträttats inom litte­ raturkritikforskningen i Sverige. M ycket återstår att göra och därför är Rydéns bok heller inte den slutgiltiga fram­ ställningen av de senaste hundra årens kritikhistoria. Men för den kommande litteraturkritikforskningen är Per Ry­ déns arbete en ofrånkomlig utgångspunkt.

Margaretha Fahlgren

Carin Österberg: Natur och Kultur. En förlags krönika 1922-1986. Natur och Kultur. Sthlm 1987.

I raden av förlagshistoriska verk från senare år har nu även Natur och Kultur fått sin historik. Egentligen är det fråga om skrift nummer två. När förlaget fyllde jämna år 1972 sammanställdes i flygande fläng jubileum sboken Na­ tur och Kultur 50 år. Ur ett bokförlags historia, där förla­ get närstående personer bidrog med minnen från olika grenar av verksamheten. Uppgiften att ge en mer samlad framställning har anförtrotts åt Carin Österberg, f. d. verkställande direktör i Natur och Kultur.

Resultatet av Carin Österbergs förlagshistoriska forsk­ ningar är en välskriven och rikt illustrerad 300-sidig bok, i undertiteln anspråkslöst kallad »En förlagskrönika». Stör­ re delen av boken består av kronologiskt disponerade kapitel om viktiga projekt eller arbetsfält inom förlaget. Framställningen är deskriptiv men har vissa analytiska inslag, bl. a. översikter decennievis av förlagsekonomin.

Personhistoriskt värde äger de fem första kapitlen som klarlägger hur Johan H ansson, förlagets grundare och envåldshärskare, genomförde en närmast heroisk bild­ ningsgång. Han växte upp i ett småbrukarhem i Bjäresjö nära Ystad och tog starka intryck av sm åfolkets betryck i en region som dominerades av storgods. En folkhögskole­ kurs 1903-04 på Hvilan blev hans enda skola utöver den elementära undervisningen. Men Johan H ansson hade läs­ huvud som det hette, och han var fast besluten att slå sig fram till ett intellektuellt yrke. Ellen Key var en av dem som uppmuntrade den begåvade autodidakten. Under ut­ landsresor sökte han arbetstillfällen och bildningsmöjlig- heter och lyckades etablera kontakter med framstående personligheter. I Henry G eorges teorier om grundskatte­ reformer och konfiskation av jordräntan som lösning på de sociala problemen fann han ett program, som han helhjärtat kunde ansluta sig till. Johan H ansson blev geor­ gismens främste förespråkare i Sverige. Hans författarde- but 1905 med skriften Från herrgårdar till småbruk.

(4)

Övriga recensioner

161

Landtarbetarnas frigörelse genom jordreformer följdes av en hel rad samhällskritiska böcker och uppsatser.

Johan H anssons första bok hade utkommit på Ljus’ förlag i serien Svenska stridsskrifter. Men han ville bli förläggare och 1911-12 inbjöd han till andelsteckning för Svenska Andelsförlaget, som under ett decennium kom att svara för en intressant utgivning med starkt engage­ mang i samhällsdebatt och folkupplysning. Carin Öster­ berg har inte funnit mycket material om Svenska Andels­ förlaget och dess verksamhet behandlas tyvärr bara i för­ bigående.

Inom Svenska Andelsförlaget utgavs en populärveten­ skaplig serie »Natur och Kultur», som fick ge namn åt det nya förlag som Hansson startade den 1 april 1922 efter en schism med en kompanjon i den äldre rörelsen. Även fortsättningsvis var fackboksutgivningen Johan Hanssons styrka, särskilt områden som psykologi-pedagogik och filosofi-livsåskådning-religion. Många frilansmedarbetare gjorde vägande insatser under etableringsperioden för N a­ tur och Kultur; främst bör nog nämnas A lf Ahlberg som inte bara framträdde som författare (bl. a. till en lättläst

Filosofins historia, 1925 ff.) utan även som introduktör och översättare. H. G. W ells Världshistoria (1923) och Henry Fords självbiografi (1922) blev succéer som gav förlaget möjlighet att expandera.

Försök till inbrytningar inom originalutgivningen av skönlitteratur fick framför allt formen av romanpristäv­ lingar. Därigenom tillfördes Natur och Kultur - åtminsto­ ne för en tid - flera författare som skulle bli ganska välkända, t. ex. Waldemar Hammenhög, Hagar O lsson, Stina Aronson, Josef Kjellgren och Hugo Sw ensson. Men Johan H ansson blev aldrig någon betydande förläggare av svensk fiktion. Hans kunskaper om och intresse för skön­ litteratur kan inte alls jämföras med hans engagemang för den populärvetenskapliga utgivningen.

I stället breddade förlaget sitt sortiment genom nya satsningar på skolböcker, vissa uppslagsverk, barnlittera­ tur och en ambitiös klassikerserie (»Levande litteratur», 1957 ff.) samt naturligtvis fortfarande populärvetenskap av vitt skilda slag. Från 40- och 50-talen fick konstveten­ skap främst genom Gregor Paulssons Konstens världshis­ toria (1942-52) och litteraturvetenskap genom en rad säljande historiska verk en starkare ställning än tidigare i förlagets produktion.

Rättigheterna till Illustrerad svensk litteraturhistoria -

vilkas värde f. ö. noga bevakades av Schiick - hamnade efter åtskilliga turer hos Natur och Kultur. Carin Öster­ berg redogör för vilket omfattande förlagsarbete som nu vidtog. För en ny framgångsrik marknadsföring krävdes komplettering med en del om 1900-talets litteratur. På Martin Lamms förslag hade uppdraget (redan innan Johan Hansson köpte rättigheterna) lämnats till Erik Hj. Linder. Det visade sig vara en mer krävande uppgift än bokförläg­ garen hade räknat med. Slutligen kunde dock Linders magistrala verk utges i april 1949, drygt två år försenat, som åttonde delen av Illustrerad svensk litteraturhistoria.

En fjärde reviderad och utökad upplaga trycktes 1965-66 som del 5 av Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, vilket var ett nytt stort förlagsprojekt med E. N . Tigerstedt som huvudredaktör. En framgång för förlaget och författaren blev särskilt Tigerstedts »lilla», dvs. Svensk litteraturhis­ toria (1948) i ett band, som upplevde sin ijärde och sista upplaga så sent som 1971.

Johan H ansson fortsatte under hela sin förläggartid på flera sätt sin ungdoms samhällsreformatoriska linje, inte minst genom tidskriften Samtid och framtid. Under världskrigsåren intog hans förlag en fast antinazistisk håll­ ning. Detta och åtskilligt annat gör Carin Österberg reda för i sin informationsrika bok. Efter de senaste årens antologier av författares brev till förlag samt förlagshisto- riker och -krönikor, där allt betraktas ur enskilda förlags begränsade synvinklar, är det dock nu hög tid för en mångsidigare framställning om svensk bokutgivning. En sådan har också påbörjats 1988 i och med att litteratur­ sociologen Johan Svedjedal åtagit sig att genom en bred framställning fortsätta Sven Rinmans bokhandelshistoria som ju nådde fram till ca 1890.

Lars Furuland Litteraturens vägar. Litteratursociologiska studier tilläg­ nade Lars Furuland. Gidlunds. Värnamo 1988.

Den festskrift som tillägnats Lars Furuland på hans sex­ tioårsdag innehåller en lång rad tungt vägande bidrag till den litteratursociologiska forskningen. Som genre känne­ tecknas ju festskriften av en viss charmfull förströddhet, där enstaka värdefullheter gärna drunknar i lättviktiga djupdykningar i skrivbordslådan. Åtminstone är det en gammal schablon som kommit att vidlåda denna typ av bokprodukter. Kanske böljar den bli föråldrad. Mitt in­ tryck är att många senare bidrag till genren präglats av starkare vilja till enhetlighet, komposition och hög kvalitet än tidigare, och festskriften till Lars Furuland utgör inget undantag därvidlag. Genomgående är de enskilda veten­ skapliga bidragen väl genomarbetade och av stort intres­ se.

Samtidigt är volymen en fin manifestation av den litte­ ratursociologiska forskningens bredd och mångsidighet i dag. Det är en väl uppövad tradition som demonstreras i det ena bidraget efter det andra; endast ett par bidrag rör sig på mer hävdvunnen litteraturhistorisk grund, så t. ex. Öijan Lindbergers uppsats om Eyvind Johnson och de fem unga, som är en kartläggning av litterära kontakter under autodidakternas glansperiod omkring 1930, och Lars Lönnrots redogörelse för Geijers väg till offentlighe­ ten, dvs. dennes beskrivning av hur han framgångsrikt kom att delta i Svenska Akademiens äreminnestävling. Och den vetenskapliga kvaliteten är som nämnts i högsta grad stabil, i traditionell, ja, i våra dagar nästan konserva­ tiv mening gedigen.

Det är lätt att utifrån titeln »Litteraturens vägar» reflek­ tera en smula också över »litteraturvetenskapens vägar» på senare decennier. När den litteratursociologiska forsk­ ningen, till stor del genom Lars Furulands egna fruktbara insatser, fick sitt definitiva genombrott på 1960-talet, fanns däri många antagonistiska moment, riktade mot den traditionella, etablerade litteraturhistoriens något ensidiga beroende av ett gruppbetingat estetiskt kvalitetsbegrepp. Det placerade den i fokus för intresset för lång tid fram­ över och satte den i pakt med allmänkulturella strömning­ ar i tiden. Nu, på 1980-talet, framträder den själv som etablerad och, som sagt, vetenskapligt konservativ i rela­ tion till den estetiska och retoriska textforskning, som

References

Related documents

Länsstyrelsen har tillstyrkt planen, som nu är skickad till plan- prövning för fastställelse.. Samrådet gällande vattenverksamhet

The model was further used to estimate article-related emissions to indoor air of case study chemicals (Cousins et al., 2015), assuming that articles are the dominant sources

Skolverket har i flera sammanhang, till exempel i Skolverkets lägesbedömning 2004 (Skolverket, 2004j), uttryckt oro för att alltfler elever inte når målen för Godkänd.

In Wyoming the subjects showed a positive attitude, felt that code-switching showed intelligence, that there was structure to code-switching, and that the speaker was fluent in

Inom arbetet med mil- jökvalitetsmål har detta lett till att både natur- och kulturmiljövården förväntas göra nytta inom helt andra politikområden, inte minst ska man vara

Att utgå ifrån att allt som är värt att dokumenteras är lättillgängligt är kanske fortfarande ett alltför vanligt antagande inom arkeologin (jfr tex

Kalle Forss beskriver med utgångspunkt från korgtillverkning hur slöjdaren dels har använt sig av naturvuxet och naturformat material dels genom särskild odling och förädling av

207 Rodhe konstaterar även att bildade kineser inte intresserar sig särskilt mycket för religion utan enbart för de filosofiska systemen och Tidman och Wallin

Som Dahre (2006) beskriver är Sverige ett av de länder som inte skrivit på ILO 169. Att än idag inte bemöta samerna med respekt och erkänna deras rättigheter genom att skriva på

102-8 Information om anställda och andra som arbetar för organisationen 6.2 Natur & Kultur i samhället – våra medarbetare 29. 102-9 Leverantörskedja 6.3 Natur & Kultur

W Fornlämning - punktobjekt Fornlämning - linjeobjekt Fornlämning - ytobjekt Skyddsvärd trädmiljö Landskapsbildsskydd Naturreservat!. Nyckelbiotop

Det finns behov av att ytterligare fördjupa kunskapen om anhörigas upplevelser och belysa hur det är att vara närstående till strokedrabbade för att kunna bemöta och

“Man har ett ansvar som lärare att eleverna följer läroplanen och att de ska uppnå målen i slutet av 6an, då kan det vara lite knepigt ibland hur man ska ge dem

Pedagogerna som använder dokumentationen för att kunna förändra verksamheten eller deras eget arbetssätt är positiva till att använda sig av pedagogisk

Syftet: Denna litteraturstudie har till syfte att öka kunskapen om upplevelser vid bemötande av patienter med övervikt/fetma inom

På varje ställe där du kan vara hjälpt av konkret material, finns digitala verktyg som klockor, tallinjer, talkort och diagram till din hjälp... MER MATERIAL FÖR DIG OCH DINA

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en nationell arbetsgrupp för att sprida kunskap om den positiva inverkan djur kan ha

Jag är född i Egypten men kom till Sverige för många år sedan och jag har guidat många svenska grupper i mitt land men även i Jordanien, Marocko, Tanzania och många fler

Uppgifterna om Fiskartorpets historia under 1800-talet fram till mitten av 1900-talet bygger dels på uppgifter från Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige pro- gram

En slutsats man kan dra när det gäller visualisering och inre samtal är att alla tre coacherna använder sig av de två idrottspsykologiska färdigheterna för att prestera under

Stockholm Business Region har gjort en prognos för åren 2010 – 2015 där även de anser att besöksnäringen kommer att öka under dessa år. Vår prognos för

Keywords: culture, activism, culturactivism, social movements, cognitive praxis, radical theatre, labour movement, radicalism, 1968, the long sixties. Stefan, Backius, Akademin

Linköping: Tema kultur och samhälle, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet.. Kulturen som kulturpolitikens stora