• No results found

Nationella riktlinjer för en enhetlig vård, behandling och ett enhetligt stöd till kvinnor med foglossning Motion 2019/20:2407 av Sofia Westergren och Maria Stockhaus (båda M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nationella riktlinjer för en enhetlig vård, behandling och ett enhetligt stöd till kvinnor med foglossning Motion 2019/20:2407 av Sofia Westergren och Maria Stockhaus (båda M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1887

Motion till riksdagen

2019/20:2407

av Sofia Westergren och Maria Stockhaus (båda M)

Nationella riktlinjer för en enhetlig vård,

behandling och ett enhetligt stöd till

kvinnor med foglossning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om enhetlig vård och enhetligt stöd för kvinnor med foglossningsproblematik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Foglossning är ett fysiologiskt fenomen under graviditet då bäckenringens broskfogar under hormonernas inverkan mjukas upp och bäckenringens ben därmed lossar från varandra. Genom denna fysiska förändring förbereds kvinnans kropp för att föda barnet, genom att uppmjukningen ökar måtten i bäckenets in- och utgång med 1–2 cm. Så snart kvinnan har fött sitt barn och hormonnivåerna stabiliserats återhämtar sig kroppen för de allra flesta drabbade kvinnor och smärtan avtar i regel inom tre månader.

För många kvinnor fortsätter dock smärtan och kroppens förmåga att komma

tillbaka till ett smärtfritt läge fungerar inte. För dessa kvinnor blir smärtan en ofta daglig följeslagare och en stark begränsning i vardagen och inte minst i rörligheten som aktiv förälder. Behandling, rådgivning och stöd till dessa kvinnor ser helt olika ut sett över landet. Med rätt stöd kan de allra flesta komma tillrätta med sin smärta och sina prob-lem. Vården har satsat olika på dessa kvinnor. Därtill saknas forskning på orsak och verkan.

Med hänvisning till ovanstående är det mycket angeläget att regeringen prioriterar frågan och ser över möjligheten till nationella riktlinjer för en enhetlig vård, behandling

(2)

2

och stöd till kvinnor med långvarig graviditetsrelaterad bäckensmärta, så kallad fogloss-ning, där också frågan om forskning bör ingå.

References

Related documents

Standardized graphs, for which the y-axis range is a function of the standard deviation, produced better sensitivity and less bias in participants who judged the size of

In order to further address the strength of evi- dence provided by our data with respect to this three-way interaction, we conducted a Bayes factor analysis using

Paper will provide information on methodological aspects of SEA accomplishment for nature protected areas and its importance as a tool for the Baltic Sea ecosystems

The paper presented describes an original technique for decision making regarding solid waste management systems design including the process of choice for its

Den unge bör även avhållas från att dricka alkohol eller ta droger då detta kan öka risken för impulsiva handlingar.. Det ska också vara möjligt att kontakta BUP-personal

Kontakt önskas om alla potentiella organdonator samt hjärndöda patienter Transplantationskoordinatorn kan kontaktas redan i ett tidigt stadium när vården som potentiell

Avgörande för rekommendationen är tillståndets stora svårighetsgrad och att åtgärden innebär en stor nytta för patienten genom att leda till ökad vikt, ökat BMI

Dessa riktlinjer innehåller rekommendationer om vård och stöd vid missbruk och beroende och omfattar följande områden: bedömnings- instrument, medicinska test,

Direktivet anger också att utredaren, vad gäller kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser generellt, ”ska föreslå hur incitament kan skapas och

Av bestämmelserna framgår att utbildningen för skolpliktiga ska motsvara utbildning i grundskola eller i förekommande fall grundsärskola specialskola medan den för icke

Inom det andra steget föreslår utredningen att Skolinspektionen dels vid tillstånds- prövning ska besluta om fristående gymnasieskolors maximala antal platser, dels löpande ska

Det kan ske genom att det i den nya förordningen läggs till en bestämmelse om att Försäkringskassan vid beslut om ersättning ska avräkna det stöd som Arbetsförmedlingen

Yttrande över promemoria om utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta informationi. verksamheten

I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit säkerhetsdirektören Kenneth Holm och chefen för sektionen för verksjuridik Per Henrik Hedbrant.

Entledigande och förordnande av ledamot i Säkerhetspolisens insynsråd Ju2019/00173/PO (delvis) 3 Ansökan om nåd i brottmål JuBC2019/00821/BIRS 4. Ansökan om överförande

• Många kommuner saknar ett systematiskt arbete för att identifiera och behandla obesitas hos barn som är placerade i hem för vård eller boende, och hos vuxna som får boende

För de barn med misstänkt epilepsi som skrivs ut från den slutna vården efter mindre än ett dygn, till exempel på grund av att utredningen inte hunnit färdig- ställas, ska

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda neuropsykologiska test för att bedöma minne, språk, upp- märksamhet och exekutiv och spatial förmåga, som

Dit hör delat beslutsfattande, hög tillgänglighet till psyki- atrisk bedömning och vård för nyinsjuknade, stöd i återgång i arbete, psykopedagogiska insatser och stöd i

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal eller rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination om fysisk aktivitet

Mått Andel personer med artros i knä eller höft som har ett förändrat resultat i EQ-5D 3 månader efter start av patientutbildning och handledd fysisk träning i grupp. Syfte