• No results found

Punktskriftens ställning Motion 2019/20:351 av Aron Emilsson m.fl. (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Punktskriftens ställning Motion 2019/20:351 av Aron Emilsson m.fl. (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Kommittémotion SD60

Motion till riksdagen

2019/20:351

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Punktskriftens ställning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändringar i språklagen så att även punktskrift omfattas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2009 har vi i Sverige en särskild språklag, i vilken garanteras rätten för vårt lands invånare att ha tillgång till, lära sig och använda det svenska språket. Lagen ger också en särställning till de fem nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket, vilka skall vara lika tillgängliga som huvudspråket svenska för den som tillhör någon av de nationella minoriteterna respektive för den som är döv, hörselskadad eller av annat skäl har behov av att kunna teckenspråk.

När förslaget till språklag framarbetades gick det ut på remiss till bland andra Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, vars verksamhet idag ligger under Myndigheten för delaktighet. I remissvaret kom myndigheten med förslag till ändring på två punkter, rörande formuleringen kring vilka som skall ha rätt till tecken-språk samt rörande det faktum att punktskriften inte omnämns alls. Det första ändrings-förslaget fick gehör av regering och riksdag, men dessvärre inte det andra.

I FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning framförs att nationell lagstiftning inte skall tillåtas missgynna funktionshindrade individer. Dessutom omnämns specifikt rätten till punktskrift som kommunikations-medel för synskadade.

Konventionen är undertecknad av Sverige, och riksdagen har fattat beslut om att den ska ratificeras. Trots detta finns idag inte lagstadgad rätt för synskadade att lära sig och ha tillgång till punktskrift.

Vi finner det anmärkningsvärt att Sveriges riksdag och regering, trots upprepade påpekanden, valt att ignorera det faktum att språklagen inte garanterar synskadades rätt till det svenska språket i form av punktskrift. Som motiv har angivits att punktskrift inte kan anses vara ett eget språk, vilket i sak är korrekt. Det är dock omöjligt att frångå att

(2)

2

skriften är en del av ett språk och att synskadades rätt till denna del av det svenska språket i dagsläget inte är skyddad i svensk lagstiftning.

Förslag till lagändring:

Med anledning av ovanstående föreslår vi att 6 och 14 §§ språklagen (2009:600) ändras i enlighet med Handisams förslag, vilket finns angivet nedan, eller enligt ett likvärdigt förslag.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för

att svenskan används och utvecklas. 14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska. Därutöver ska 1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och

använda minoritetsspråket, och 2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.

6 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas i både tal och skrift, till vilken också räknas den svenska punktskriften.

14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska i både tal och skrift, till vilken också räknas den svenska

punktskriften. Därutöver ska 1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda

minoritetsspråket, och 2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.

Aron Emilsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD) Jonas Andersson i Linköping (SD) Cassandra Sundin (SD)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet till likvärdiga betyg för de som studerar på allmän kurs på folkhögskola och tillkännager detta för

Vi föreslår dock att man bör överväga om inte garantipensionen bör vara densamma för gifta och ogifta när det gäller individer som har tjänat in till pension enligt

Fakultetsnämnden delar vidare betänkandets slutsats, för den skull ingen grundpension och omställningspension genomförs, att det inte är lämpligt att villkora garantipensionen

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor har anmodats att yttra sig över promemorian Fi2020/00910/B Ny associationsrätt för sparbanker. Nämnden har, utifrån de aspekter

Forskning och innovation är avgörande för att uppmärksamma och förstå stora förändringar, liksom för att hitta lösningar för att kunna ställa om till en hållbar utveckling

− analysera och överväga åtgärder för att stärka försörjningskedjorna till hälso- och sjukvården under mer vardagliga förhållanden och inte enbart kopplat till

l) En påminnelse om att det finns en rättslig garanti om av­ talsenlighet för varorna. m) Om tillämpligt, den kundassistans och produktservice som gäller efter försäljningen och

De brottsbekämpande myndig- heterna har tillgång till flera olika tvångsmedel för att kunna utreda och förebygga grova brott.. Vissa tvångsmedel utförs i hemlighet, alltså

UKÄ har svårt att se några goda skäl till varför sökande inte i stället ska uppfylla behörighetskravet om anställning senast den dag som utbildningen påbörjas, alternativt

att rektor får, om det finns särskilda skäl, fatta beslut om att en nyanländ elev som har tagits emot i det svenska skolväsendet i årskurs 7-9 i grundskolan eller i årskurs 8-10

Socialstyrelsen har inget att erinra mot promemorians förslag om ändringar i lag- stiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen

Mot bakgrund av det stora antalet svenska medborgare i Förenade kungariket, och avsaknaden på tillförlitlig information om antal berörda EU- medborgare, vill ambassaden

• föreslå åtgärder och ge goda exempel på hur fritidshemmet kan stärka elevers möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och frilufts- liv, och. •

Enligt kommitténs direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 mars

Av överenskommelsen framgår även att de förändringar som föreslås inte ska utlösa en ny betygsinflation och att ytterligare insatser kan prövas för att undvika

Uppföljningsstrukturen ska även syfta till att MSB regelbundet ger regeringen en samlad bedömning om nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den

[r]

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Den Juridiska Fakultetsnamnden undez•strykez• for det forsta vikten av att of- fentiigt bitrade forordnas i alia de fall den domde samtycker till ett overfo- iande da det lean