Socialstyrelsens yttrande över promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande 2019-09-25 Dnr 3.1-27189/2019 1(1) Rättsavdelningen Maria Stensson maria.stensson@socialstyrelsen.se SOCIALSTYRELSEN

106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se

Socialstyrelsens yttrande över promemorian Ändringar i

lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att

Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Ert diarienummer: S2019/03691/SF

Socialstyrelsen har inget att erinra mot promemorians förslag om ändringar i lag-stiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef Erik Höglund. I den slut-liga handläggningen har enhetschefen Mariana Näslund Blixt deltagit. Juristen Maria Stensson har varit föredragande.

För Socialstyrelsen

Erik Höglund

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :