• No results found

Socialstyrelsens yttrande över promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Socialstyrelsens yttrande över promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande 2019-09-25 Dnr 3.1-27189/2019 1(1) Rättsavdelningen Maria Stensson maria.stensson@socialstyrelsen.se SOCIALSTYRELSEN

106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se

Socialstyrelsens yttrande över promemorian Ändringar i

lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att

Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Ert diarienummer: S2019/03691/SF

Socialstyrelsen har inget att erinra mot promemorians förslag om ändringar i lag-stiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef Erik Höglund. I den slut-liga handläggningen har enhetschefen Mariana Näslund Blixt deltagit. Juristen Maria Stensson har varit föredragande.

För Socialstyrelsen

Erik Höglund

References

Related documents

bestämmelserna om fortsatt utbetalning av sociala trygghetsförmåner till personer i Förenade kungariket samt bestämmelserna om ersättning för vissa vårdkostnader.. Utöver

tolkning skulle bedömningen kunna göras att bestämmelser såsom till exempel artikel 1 t), definition av försäkringsperiod, och artikel 51, särskilda bestämmelser om

Remiss av promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen

Områdesnämnden för humanvetenskap har ombetts att till Socialdepartementet inkomma med synpunkter på remiss av Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att

Sveriges a-kassor har getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

- SKL anser att Regeringen måste säkerställa att regioner och kommuner får ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård som de lämnar till brittiska medborgare i