• No results found

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-04-03 S2020/02676/SOF I:7 Socialdepartementet Länsstyrelserna Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19

Regeringens beslut

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial, inom ramen för det uppdrag som Socialstyrelsen fått om att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19 (dnr S2020/01558/FS och S2020/01594/FS).

Länsstyrelserna ska utföra uppdraget i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och regioner.

Ärendet

Socialstyrelsen fick den 16 mars i år regeringens uppdrag att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19. Myndigheten ska på nationell nivå svara för fördelningen respektive, vid behov, omfördelning mellan huvudmännen samt, så långt det är möjligt, ta initiativ till att skyndsamt få igång en produktion av material inom Sverige.

Samma dag beslutade regeringen med stöd av 9 kap. 6 § smittskyddslagen förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Förordningen innebär att

Socialstyrelsen får, med hänsyn till behovet inom en särskild del av landet eller inom en viss verksamhetsgren inom hälso- och sjukvården,

(2)

2 (4) till vissa funktionshindrade, besluta om att en region eller kommun ska överlämna personlig skyddsutrustning eller provtagningsmaterial till en eller flera andra regioner eller kommuner. Förordningen innebär även att regioner och kommuner på begäran till Socialstyrelsen ska lämna information om den personliga skyddsutrustning och det provtagningsmaterial som respektive region eller kommun har tillgång till (se vidare regeringens uppdrag till Socialstyrelsen dnr S2020/01558/FS och S2020/01594/FS).

Den 30 mars 2020 inkom länsstyrelserna med en hemställan till regeringen, Begäran om bemyndigande att mäkla resurser (dnr S2020/02676/SOF). I hemställan framgår att Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner

tillsammans har kommit överens om en samordningsprocess som syftar till att Socialstyrelsen ska få en heltäckande bild av läget i kommuner och regioner samt uppfattning om behovet av stöd gällande sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning. Samordningsprocessen innebär att länsstyrelserna ska bistå Socialstyrelsen med att bl.a. samla in underlag från kommuner, bedöma läget och inom ramen för sitt geografiska områdesansvar, utgöra en

plattform för att mäkla resurser mellan kommunerna. Om behoven inte kan tillgodoses ska länsstyrelserna överlämna sin bedömning till Socialstyrelsen som fattar beslut om eventuella åtgärder.

För att länsstyrelserna ska kunna fullgöra de uppgifter som

samordningsprocessen medför, hemställer de om ett bemyndigande för att kräva in underlag från berörda kommuner samt möjlighet att göra en bedömning av kommunernas lägesbilder och anmälda behov av sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning.

Enligt förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun hålla länsstyrelsen underrättad om vilka förberedelser som vidtagits inför extraordinära händelser samt lämna lägesrapporter och information om händelseutvecklingen vid extraordinära händelser i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vidare anges det i förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas

krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap att länsstyrelsen ska vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska område samt före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam inriktning

(3)

3 (4) av de åtgärder som behöver vidtas. Länsstyrelsen ska särskilt ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer. En kommun ska således redan i dag hålla länsstyrelserna uppdaterade om

händelseutvecklingen och länsstyrelserna kan verka för samordning av de åtgärder som behöver vidtas inom sitt geografiska område. Möjligheten att vidta åtgärder när det gäller specifikt sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning till kommunerna bör dock förtydligas.

Regeringen har därför denna dag med stöd av 9 kap. 6 § smittskyddslagen kompletterat förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 med bestämmelser om att även en länsstyrelse får begära in uppgifter från regioner och kommuner om den personliga skyddsutrustning och det provtagningsmaterial som respektive region eller kommun har tillgång till och att en länsstyrelse inom sitt

geografiska område får verka för samordning av den aktuella utrustningen. På regeringens vägnar

Ardalan Shekarabi

(4)

4 (4) Kopia till

Statsrådsberedningen SAM och RCK Justitiedepartementet SSK och L4 och L6 Finansdepartementet BA och OFA/K och SFÖ Näringsdepartementet N/EIN och N/MK Arbetsmarknadsdepartementet ARM Arbetsmiljöverket

Folkhälsomyndigheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Socialstyrelsen

Sveriges Kommuner och Regioner Samtliga regioner

References

Related documents

From the simulation results we measure the early-time spreading power of the 120 busiest airports under four different intervention scenarios: (1) increase of hand-washing

Höggradigt rena produkter Sterila produkter • Rengöring • Desinfektion (om kontakt med kroppsvätskor) • Rengöring • Desinfektion • Rengöring • Desinfektion

Lilla pinnen Lilla snigel Masken kryper i vårt land Masken Pellejöns.. Sida av

Pro- grammen, som också kallas Interreg, ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universi- tet och högskolor, företag med flera att utveckla sam- arbete

Om nya metoder eller upphandlingsmodeller övervägs kan med fördel bostadsföretaget inbjuda representanter från konsulter och entreprenörer som man tidigare anlitat för att få

Statens mest påtagliga medel för att uppmuntra kommunerna blev, från 1935 och fram till och med början av 1990-talet, att ge särskilda statliga ekonomiska stöd till kommunerna

The overall Human Variome Project data collection architecture (Fig. 1) provides for the transfer of data from node to gene/ disease specific database to central databases (and