• No results found

Uppdrag att ta fram stöd för god munhälsa för kvinnor och män med demenssjukdom

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att ta fram stöd för god munhälsa för kvinnor och män med demenssjukdom"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut I:6 2020-06-17 S2020/05411/SOF (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Socialdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att ta fram stöd för god munhälsa för kvinnor och män med demenssjukdom

Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och sprida ett stöd med syfte att främja insatser för god munhälsa för kvinnor och män med en demenssjukdom.

Socialstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget föra dialog med Svenskt Demenscentrum samt kompetenscentrum inom området munhälsa för äldre. Vidare ska Socialstyrelsen i arbetet beakta pågående regeringsuppdrag att utveckla en webbaserad utbildning i munhälsa för vård- och

omsorgspersonal.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom

äldreområdet, anslagspost 11 Utvecklingsmedel – Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen ska senast den 1 juni 2021 redovisa uppdraget till Regerings-kansliet (Socialdepartementet). Redovisningen ska hänvisa till det diarie-nummer som detta beslut har.

Ärendet

En frisk mun är idag vanligt bland äldre kvinnor och män och är ett resultat av en positiv utveckling av tandhälsan i befolkningen. När hälsa och förmåga sviktar kan munhälsan snabbt försämras och kontakten med tandvården förloras. Detta orsakar stora utmaningar för den personal som ansvarar för vård och omsorg för den sjuka äldre.

(2)

2 (3)

Munhälsan försummas ofta hos personer med demenssjukdom och följden kan bli karies och infektioner. Registerdata från Svenska Demensregistret visar att antalet tandläkarbesök minskade signifikant efter demensdiagnosen och att minskningen av tandvårdskonsumtion var mer uttalad hos patienter med snabbare kognitiv försämring. MMSE-poäng är ett mått på den

kognitiva förmågan och låg MMSE-poäng utgjorde en riskfaktor för förlust av tänder.

Dålig munhälsa kan även leda till smärta och svårigheter att äta med försämrat näringsintag som följd. Redan i tidig fas kan munhälsan vara påverkad genom att en person med demenssjukdom har svårigheter att sköta sin munhygien, vilket kan påverka näringsintag. Detta medför också

försämrad livskvalitet för den enskilde.

En särskild utmaning är att på ett tidigt stadie upptäcka och förebygga dålig munhälsa hos personer som diagnosticerats med en demenssjukdom och som bor i ordinärt boende.

Socialstyrelsen har 2019 publicerat ett standardiserat insatsförlopp för personer med en demenssjukdom, där bland annat vikten av god munhälsa framhålls. Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram och sprida ett stöd till relevanta verksamheter med syfte att främja insatser för en god munhälsa för personer med demenssjukdom och som bor i såväl ordinärt boende som särskilt boende.

På regeringens vägnar

Lena Hallengren

(3)

3 (3)

Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen Finansdepartementet/BA

Regeringens förvaltningsavdelning/Ek Sveriges Kommuner och Regioner Svenskt Demenscentrum

References

Related documents

Även av arbetsmiljöskäl är det viktigt att ta ställning till i vilken omfattning distansarbete ska erbjudas då distansarbete gör det svårare för chefer att försäkra sig om

Sedan 2011 finns det ett avtal mellan räddningstjänsten och VA-huvudmannen SEVAB gällande kontroll och underhåll av det befintliga brandpostnätet i Strängnäs kommun.. Avtalet

Arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram för 2022-2025 bidrar till att uppnå de globala målen Ingen hunger (2), God hälsa och välbefinnande (3), Rent vatten och sanitet för

I delårsrapport mars 2020 för kommunledningen återrapporteras uppdraget från Göteborgs Stads budget om att minska stadens totala personalvolym enligt arbetad tid..

Den politiska majoriteten vill garantera att objekt som avyttras från kommunkoncernen säljs till marknadspriser och därför måste likvärdiga värderingsprinciper gälla..

Frågor som behandlas är exempelvis åtgärder för att frigöra infartsparkeringar, samt kostnader och regleringar för parkeringsanvändning.. Det är centralt att

Nyckelaktörer som kontoret behöver samarbeta med är bland annat SEOM för dagvattenhantering och ledningar, BUK respektive KFK gällande behov av förskolor och skolor

Förslaget går ut på att Sollentuna kommun föreslås placera ut bildskyltar med digital text vid fem platser i kommunen, samt placera ut en analog skylt vid ett ställe i kommunen

reviderad markförsäljningsstrategi för Väsjö torg, uppdatering av kommunal service, lägesbeskrivning hållbarhetsprogram, revidering av riskanalys för Väsjö torg och framtagande

I förskolenämndens inriktningsdokument konkretiserades uppdraget genom att förvaltningen ska återkomma med förslag till uppföljningssystem för förskolans systematiska

Genom att BHV-sjuksköterskorna i föreliggande studie i ett tidigt skede kunde identifiera barn som hade en ökad risk att utveckla karies kunde detta hjälpa att stärka familjerna och

Boverket fick i regleringsbrevet för 2017 uppdraget att ansluta till tjäns- ten Mina meddelanden med alla meddelandeflöden som adresseras till personer eller organisationer och som

Något Hem & hyra kunde konstatera efter sin undersökning år 2016 var att många allmännyttiga bostadsbolag hade ändrat sina uthyrningsvillkor: av de 289 bolag som svarade

Målsättningen med projektet är att pröva nya dialogformer för att medborgares idéer kring gestaltning av områdena ska få stort utrymme i pågående fysisk planering och

Andelen förnybar energi ska enligt EU:s direktiv med bindande mål till år 2020 om för- nybar energi beräknas som kvoten mellan förnybar energi och slutlig energianvändning.

c) i en av dessa strukturer sker en mycket exakt integrering mellan det sensoriska, visuella inflödet och de motoriska styrsignalerna. Beskriv hur detta går till, samt ange även

Detta står i bjärt kontrast till de studier av idrott och social utveckling som gör gällande att ett explicit fokus på social utveckling är av avgörande betydelse för

en ”omdefiniering” av den normala verklighe- ten konstruerar en annorlunda verklighet på egna premisser med egna målsättningar och uttryck för vad som är

För att förbättra individens arbetsförmåga, och för- hindra sjukfrånvaro eller åstadkomma återgång i arbete vid sjukfrånvaro, behöver ofta åtgärder riktas mot både

Trots att intresset för att främja fysisk akti- vitet har ökat inom sjukvården, där såväl pro- fessionella organisationer som hälso- och sjuk- vårdspersonal tycks bli mer

Höggradigt rena produkter Sterila produkter • Rengöring • Desinfektion (om kontakt med kroppsvätskor) • Rengöring • Desinfektion • Rengöring • Desinfektion

De sammanfallande skrivningarna visar på allmän överensstämmelse mellan det regionala utvecklingsprogrammet och översiktsplanerna när det gäller energifrågan för

Denna handling har beslutats digitalt och saknar