• No results found

Uppdrag att utvärdera de skärpta kraven för fonder och fondförvaltare i premiepensionssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att utvärdera de skärpta kraven för fonder och fondförvaltare i premiepensionssystemet"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-09-17 S2020/07009/SF II:4 Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag att utvärdera de skärpta kraven för fonder och fondförvaltare i premiepensionssystemet

Regeringens beslut

Regeringen ger Pensionsmyndigheten i uppdrag att utvärdera effekterna av de kriterier för fonder och fondbolag som infördes den 1 november 2018 (steg 1 av premiepensionsreformeringen). Utvärderingen ska avse samtliga åtgärder som föreslogs i propositionen Ett tryggt och mer hållbart

premiepensionssystem (prop. 2017/18:247) och som utgjorde det s.k. 29-punktsprogrammet. Utvärderingen ska så långt det är möjligt redovisas uppdelat på de skilda punkterna. Därutöver ska en sammanvägd bedömning av programmets hittills uppkomna effekter göras samt en bedömning av förväntade effekter på längre sikt. Uppdraget ska redovisas till

Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 14 oktober 2020 samt i Pensionsgruppen (S 2007:F) vid tidpunkt som senare meddelas av

Socialdepartementet.

Bakgrund

Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom

pensionsöverenskommelsen, har konstaterat att premiepensionssystemet inte fungerar optimalt och har i en särskild pensionsöverenskommelse

(S2017/07369/SF) slagit fast att en reformering därför ska ske i två steg. I ett första steg ska reglerna stramas upp för att stävja missbruk och göra fondtorget mer säkert. Det ska ske genom att ett antal åtgärder, bland annat att krav införs som ska vara uppfyllda för att en fond ska kunna finnas på premiepensionssystemets fondtorg. Dessa åtgärder, som bygger på Pensionsmyndighetens rapport Stärkt konsumentskydd inom

(2)

2 (2) premiepensionssystem (prop. 2017/18:247) och trädde i kraft den 1

november 2018.

Överenskommelsens andra steg, som nu bereds inom Regeringskansliet, innebär att det nuvarande fondtorget som bygger på anslutning ersätts av ett upphandlat fondtorg. Det andra steget är i sig inte avhängigt av effekterna av det första steget men som en del av beredningen av det upphandlade

fondtorget är det av värde med aktuell erfarenhet av reformeringens första steg. På regeringens vägnar Ardalan Shekarabi Peter Johansson Kopia till Finansdepartementet, BA Finansdepartementet, FMA

References

Related documents

Fondandelar tecknas genom att uppdraget lämnas in och teckningssumman betalas in till Fondens konto. En förutsättning för att teckningen ska bekräftas är att

Tillgängligheten till apotekens lokaler är enligt Statskontorets konsument- undersökning ungefär densamma 2013 som före omregleringen, med undan- tag för tillgången till

Inlösenpriset för fondandel skall vara lika med fondan- delsvärdet den dag inlösen sker efter avdrag med högst 3 procent av det inlösta värdet för andelsklass A.. §

Det kan i stället stämma med en strategi att ta över bruk och symboler från förkristna kulturer och använda dem för egna och nya syften.. En annan fråga gäller hur

Eftersom fonden placerar i tillgångar utanför Sverige påverkas den av förändringar i valutakurser (”Valutarisk”). Möjligheten att använda derivatinstrument

stadsdelsförvaltningarna. Vidare är det inte en förändring i bedömningen av rätten till bistånd som V och MP menar. Det är däremot en förändring på hur beslutet om

Det kan tilläggas att paret där den efterlevande endast har garantipension och maken hade pension utan tjänstepension hade rätt till bostadstillägg även före dödsfallet..

Fondvalen som görs till svenska fonder fördelas 59 procent till M/E-märkta fonder, medan fondvalen som görs till utländska fonder fördelas 24 procent till

Åtgärden är tveksamt för Pensionsmyndigheten ur ett juridiskt perspektiv, då vi inte kan belägga att hållbart investerande ger högre riskjusterad avkastning eller bidrar till

Hållbarhetsprofilen riktar sig till fondsparare som på ett överskådligt och enkelt sätt vill få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning..

Verifiering av bärförmågan genom provning är främst aktuellt när det saknas beräkningsmetod eller när konstruktionens egenskaper inte kan beskrivas tillräckligt noggrant

Uppgiften för deltagarna vid framtidsverkstäderna var att måla upp en önskvärd utveckling för kommunens fysiska strukturer och diskutera hur digitalisering och ny teknik kan

Det betonas att en EU- agenda för städer bör återspegla EU:s övergripande mål och vara ett komplement till medlemsstaternas nationella åtgärder ”En EU-agenda för städer

Andra former av stöd handlar till exempel om att de unga ledarna vill känna tillhörighet till föreningen och det kan vara allt från att få föreningsoverall till att få följa

J Kunna ge exempel vad härd- respektive termoplaster kan användas till J Kunna några fakta om keramer, ädelstenar, tegel, cement, betong, glas,. supraledare, halvledare,

Vilka immunologiska celler behövs för att bekämpa infektionen.. Går det att

Under de närmaste månaderna bereds alla möjlighet att inkomma med förslag och synpunkter på justeringar, tillägg och annat som man tycker skulle behövas för att uppdatera

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

Om nya metoder eller upphandlingsmodeller övervägs kan med fördel bostadsföretaget inbjuda representanter från konsulter och entreprenörer som man tidigare anlitat för att få

För att öka antalet personer som utbildar sig till undersköterska kan staten genom en mängd åtgärder stimulera fler att vidareutbilda sig till undersköterska.. Vidare kan även

Utredarens förslag att flytta uppföljningen av minoritetspolitiken till Institutet för språk och fornminnen (ISOF) från länsstyrelsen i Stockholm uppfattas som ett positivt

Vi saknar helt förståelse för hur de medlen ska bidra till att utveckla det lokala och regionala arbetet och motsätter oss därför förslaget.. Det rimmar dessutom illa med