• No results found

CALL FOR PAPERS Sociologisk Forskning: Temanummer:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CALL FOR PAPERS Sociologisk Forskning: Temanummer:"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2

CALL FOR PAPERS

Sociologisk Forskning: Temanummer

Samhällsvetenskapliga perspektiv på

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Deadline för manus: 1 november 2015

Den samhällsvetenskapliga forskningen om neuropsykiatriska funktionsned­ sättningar (NPF) etablerades på allvar under slutet av 1990­talet när sociologer problematiserade den medicinskt­psykiatriska NPF­forskningen utifrån ett samhälls­

teoretiskt kritiskt perspektiv på diagnoser. Sedan slutet av 00­talet har dessutom en från den medicinska­psykiatriska forskningen mer självständig NPF­forskning inom samhällsvetenskap och humaniora kunnat utvecklats, en forskning som bl.a. foku­

serar på erfarenheter och identiteter bland de som får en diagnos, litterära, själv­ biografiska och mediala berättelser om personer med neuropsykiatriska funktions­ nedsättningar och som har en teoriut veckling som, inspirerad av disability studies, feminist disability theory och crip­theory, undersöker begrepp som neuromångfald

(neurodiversity) och neuronormativitet.

NPF­forskningen är fortfarande under utveckling och med detta temanummer vill Sociologisk Forskning belysa och bidra till denna forskning. Till temanumret välkomnas manus som behandlar NPF ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, vilket här

även inkluderar mer samhällsvetenskapliga ansatser inom humaniora. Numret har som ambition att täcka många perspektiv på NPF, men särskilt välkomnas manus som bidrar

till teoretisk utveckling inom den samhällsvetenskapliga NPF­forskningen i Sverige.

Exempel på ämnen som artiklar skulle kunna behandla är:

Inskickade manus kommer att genomgå peer­review. Deadline för manus är 1 November 2015. Numret är planerat att publiceras som nummer 3 2016. Information om format för manus m.m. finns i Sociologisk Forskning samt på

hemsidan: www.sociologiskforskning.se.

Texter och frågor om temanumret skickas till gästredaktörerna: Hanna Bertilsdotter Rosqvist, mail: hanna.bertilsdotter.rosqvist@umu.se

Joakim Isaksson, mail: joakim.isaksson@umu.se • Historiska perspektiv på NPF • NPF och arbetsliv/skola • NPF och identitet • Kulturella representationer av NPF • Rättssociologiska perspektiv på NPF • NPF på institutionell/policy-nivå • Intersektionella perspektiv på NPF (t.ex. genus, ålder/livsfaser) • NPF i vardagslivet (inklusive sexuali­ tet, känslor, relationer och familjeliv) • NPF som kategori/diagnos

• Teoretiska perspektiv på NPF (t.ex. Critical Neuroscience, Critical Autism Studies, och Neuronormativity) • Neuromångfald (Neurodiversity) • NPF som politik, kritik och motstånd

References

Related documents

Resultatet är att demonstratorn skall kunna bekämpa attackflyg på ca 100 km avstånd, kunna bekämpa kryssningsrobotar med en anfallshastighet på M3-4 från hög höjd och till 2020

Detta ledde till en känsla av osäkerhet och förlorad kontroll över livet en lång tid efteråt eller för alltid efter stroke (Bendz, 2003). Då deras stroke hade drabbat dem utan

Det visar inte minst den utbildningsklyfta som vidgats mellan kvin- nor och män samt – vilket pågående forskning jag leder har undersökt – den tydliga uppgraderingen av

ökAT hOT Och Våld i ARbeTSliVeT 77 Mot bakgrund av skillnaderna mellan kvinnor och män enligt resultaten ovan, samt utifrån det faktum att vi har en relativt

Denna teoretiska referensram kommer därefter att ligga till grund för en analys av hur olika ungdomsgrupper uttrycker relationen mellan riskförståelse och platsanknytning i

I en undersökning utförd av Palmgren (2007) visade det sig dock att den idealisera- de kropp som unga flickor valde att framställa i sina bloggar varken var fläckfri eller

sen visade sig allt för sent egentligen kanske att man ( .) dom har tagit folk som är kän- da ja i princip av dom som varit nere i Mumbai och sådär ( .) alltså aktivisternas

• I believe that this school needs to do a better job of educating students as to what is available for use because I think most students don't have a clue.. • I definitely

To further probe the ability for the heaviest available actinides to participate in orbital degeneracy driven covalent interactions, solvent extraction competition investigations

Frank, President of Colorado State University, to serve as the Interim President of CSU-Pueblo beginning November 3, 2010 and continuing until a subsequent interim or a

Kvinnor som könsstympats beskrev i böckerna att möjligheten till njutning togs ifrån dem genom omskärelsen och att de inte hade rätt till sin kropp då den skulle tillhöra

Studier visar även genomgående att utbildningsnivå och kunskap om epilepsi och dess behandling i syfte att kunna hantera sin sjukdom och bidra till att omgivningen har förståelse

• att undersöka om arbetsterapi, där elektroniska teknikstöd eller anpass­ ningar av vardagsteknik används som medel i interventionen, kan kompensera och underlätta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att krigsdugligheten ska öka inom alla krigsförband och försvarsgrenar och tillkännager detta för regeringen..

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beredskapsuppgifter bör tydliggöras i myndighetsinstruktionerna som ett sätt att visa på vikten av att styra

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beredskapsuppgifter bör tydliggöras i myndighetsinstruktionerna som ett sätt att visa på vikten av att styra

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förstärka sjöstridskrafterna för att säkerställa möjligheten till skydd av importsjöfart

inkomstutjämningen skall upphöra per omgående och ett eventuellt återinförande bör ske först i det fall det finns kvalificerade studier som entydigt visar att den kommunala

inkomstutjämningen skall upphöra per omgående och ett eventuellt återinförande bör ske först i det fall det finns kvalificerade studier som entydigt visar att den kommunala

I syfte att åtgärda de brister och svårigheter som följer med de riktade statsbidragen bör regeringen följa riksdagens tidigare beslut och minska antalet riktade statsbidrag till

I syfte att åtgärda de brister och svårigheter som följer med de riktade statsbidragen bör regeringen följa riksdagens tidigare beslut och minska antalet riktade statsbidrag till

Vetenskapsakademien anser att utredningens förslag till ändring i patientdatalagen är väl motiverad och kommer att vara till fördel för svensk klinisk forskning. Beslut i detta