• No results found

E-post: helene.sundstr om@kva.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "E-post: helene.sundstr om@kva.se"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kungl. Vetenskapsakademien har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

The Royal Swedish Academy of Sciences has as its aim to promote the sciences and strengthen their influence in society.

BOX 50005, SE-104 05 STOCKHOLM, SWEDEN, RECEPTION +46 8 673 95 00, KVA@KVA.SE • WWW.KVA.SE BESÖK/LEVERANS, VISIT/DELIVERIES: LILLA FRESCATIVÄGEN 4A, SE-114 18 STOCKHOLM, SWEDEN

FAKTURA, INVOICE: KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN, RECEPTIONEN, BOX 50005, SE-104 05 STOCKHOLM, SWEDEN

Stockholm 12 februar i 2021 Dnr: KVA/ 2021/ 18/ 76

Gör an K. H ansson/ hs Ständig sekr eter ar e Telefon: 08 - 673 95 00

E-post: helene.sundstr om@kva.se

Näringsdepartementet

Enheten för entreprenörskap och innovation

n.remissvar@reger ingskansliet.se n.life.science@reger ingskansliet.se

Sy n p u n k t er f r å n K u n g l . V et en sk a p sa k a d em i en b et r ä f f a n d e

d el b et ä n k a n d et Per son u p p g i f t sb eh a n d l i n g v i d a n t a l sb er ä k n i n g i n f ör k l i n i sk f or sk n i n g ( SOU 20 20 :53, D n r . N 20 20 / 0 238 8 ) .

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) lämnar följande synpunkter på delbetänkande av Komet, Per sonuppgiftsbehandling vid antalsber äkning inför klinisk for skning (SOU 2020: 53).

Genomförande av så kallad antalsberäkning är ett viktigt inledande steg i bedömningen av möjligheten att genomföra kliniska forskningsprojekt och därigenom utveckla vårdens kvalitet.

Det har dock funnits oklarheter när det gäller det juridiska regelverket som styr arbetet med antalsberäkning vilket varit till nackdel för svensk forsknings innovationsarbete.

Vetenskapsakademien anser att utredningen ger en god beskrivning och analys av de rättsliga förutsättningarna för en vårdgivar e att utföra sådan personuppgiftsbehandling som är

nödvändig för den antalsberäkning som behövs inför beslut om att inleda en studie inom klinisk forskning. Utredningen belyser även på ett förtjänstfullt sätt de etiska överväganden som är aktuella i samband med antalsberäkning för klinisk for skning.

Vetenskapsakademien anser att utredningens förslag till ändring i patientdatalagen är väl motiverad och kommer att vara till fördel för svensk klinisk forskning.

Beslut i detta ärende har fattats av ständiga sekreteraren efter förber edande ar bete av Jan Nilsson, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för hälsofrågor .

Göran K. H ansson

Ständig sekreterare

References

Related documents

Vårdgivare Statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan

10 § En journalanteckning ska, om det inte är obehövligt eller finns något synnerligt hinder mot det, signeras av den som är ansvarig för uppgiften.. 12 § Regeringen eller

Programdirektorer Jette Möller, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Asli Kulane, Magisterprogrammet i global hälsa Annelie Eriksson, Biträdande programdirektor, Masterprogrammet

uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller be- handla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, eller för att bedöma behovet

Sverige är faktiskt ett av de främsta länderna i världen när det gäller att ta tillvara värme som blir över.. Vi tar vara på värmen från elproduktion i så kallade

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

Friska människor ska inte finnas inom sjukförsäkringssystemet, lika lite som de människor som saknar arbetsförmåga ska finnas på Arbetsförmedlingen eller