• No results found

Tyke Tykesson och Merja Diaz: Funkis i Malmö

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tyke Tykesson och Merja Diaz: Funkis i Malmö"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

NOTISER

Det var dans i folkets park. Minnen från

svenska folkparken. Eva Dahlström, Bo E. I.

Fransson, Göran Henriksson (red.). Folk-rörelsernas arkiv i Örebro län i samarbete med Liv i Sverige, 2004. 364 s., ill. ISBN 91–971156-9-x.

De vilar onekligen i ett slags frid, de mindre samhällenas folkparker. Det är platser som ibland kan leva upp men som i det stora hela signalerar förfluten tid, omgiven av minnen och berättelser som tillhör 1900-talets folkhem och välfärdssamhälle.

Idag förefaller parkerna små och övergivna, som ett slags mentala ruiner över ett samhälle som inte längre finns. Världen kommer inte längre till parken. Det slår mig vid läsningen av Det var dans i folkets park.

Min-nen från den svenska folkparken. Det är en bok med

en samling personliga minnen nedskrivna av artister, arrangörer och besökare.

Ulla Billquist, Vårat gäng, Hootenanny Singers, med viss självklarhet Lill Babs och Jerry Williams, en och annan raggare passerar. Louis Armstrong svänger i Karlskogas Folkets Park, Quincy Jones i Ludvika. Owe Törnqvist får en uppvisningssmäll av Ingemar Johansson i Örkelljunga skyttepaviljong.

Folkparkerna var inte bara en scen för de stora utan också för dem som låg i startblocken för att ge sig ut. Dragspelerskan Dagmar Andersson berättar om hur hon som 15-åring blev en ”Malmsten Girl”. Hon tur-nerade runt om i landet med varietédirektören Fritiof Malmsten. Även de stora svenska artisterna började sina bana i parkerna.

Men det är besökarnas, publikens, minnen som domi-nerar den här samlingen. Det är minnen som berättar om stort och smått, om det triviala och det livsavgörande, om möten som fick livet att ta en annan och oväntad riktning.

Vid sidan av de stora artistframträdandena får vi en resa bland korv och bröd, slagsmål, dansgolv, lycko-hjul, lotterier, skjutbanor, trivselkvällar, danspolletter, entréavgifter och parkvakter.

Det finns en ganska rejäl dos nostalgi mellan dessa pärmar. Flera berättelser handlar om pubertala debuter in i vuxenvärlden. Alkohol och stulna blickar på flickor respektive pojkar.

De sexuella äventyren antyds i minnenas buskage men uttalas sällan eller aldrig. Kanske kände man sig försmådd eller osynlig på dansbanan. Kanske såg man sin tillkommande där borta, väntande på ett initiativ. Som den där kvällen togs av någon annan.

Å ena sidan framstår parken som en trampolin vidare in mot familjelivet, det välordnade, där barnen kom i förväntad takt och under socialt ordnade former. Å andra sidan erbjöd parkerna ett latent hot mot dygd och sedlig-het, en port till det utanförskap och elände som en ung kvinnas oönskade graviditet kunde föra med sig.

Men det råder trots allt inget tvivel om att vi befin-ner oss mitt i folkhemmets nöjesvirvlar. Folkparkerna levererade onekligen möjligheter att för en stund lämna vardagen, oavsett om man kom för varmkorven och pilsnern, Alice Babs eller killarna som stod och hängde vid skjutbanan.

Lars-Eric Jönsson, Lund

Tyke Tykesson, Merja Diaz: Funkis i Malmö. Historiska Media, Lund 2005. 119 s., ill. ISBN 91-85057-89-4.

Tyke Tykesson ger i boken Funkis i Malmö en initierad beskrivning av stadens trevande relation till funktiona-lismen – en strömning som radikalt förändrade synen på arkitektur och stadsplanering under det föregående seklet. Nytänkande arkitekter med det ändamålsenliga och moderna i sikte ritade enkla odekorerade fasader med stora ljusinsläpp och marint inspirerade detaljer. Idealet var fristående lamellhus med ett fritt flöde av sol och luft istället för den mörka slutna kvartersstaden. Merja Diaz nytagna fotografier kompletterade med äldre arkivbilder visar Malmös mest omtalade byggnader från 1930-talet – exempelvis Ribershus, Kolgapalatset och Idoffhuset – och understryker samtidigt stilens särart.

51093-Rig 05-3.indd 190 2010-08-19 09.19

(2)

191

Notiser

Det är föredömligt att även mindre kända hus, såsom privata villor och industribyggnader i stadens utkanter, blivit uppmärksammade i ord och bild. En Malmökarta där 47 funkishus är markerade och ett urval med lästips återfinns i slutet av boken.

Arkitekten Tyke Tykesson har tidigare bl.a. med bo-ken Arkitekterna som formade Malmö (tillsammans med Björn Magnusson Staaf), varit redaktör för Guide till

Malmös arkitektur och lett arbetet av kartläggningen av

efterkrigstidens bebyggelse i projektet Storstadens

arki-tektur och kulturmiljö. Den här boken är en del av

Skön-hetsrådets satsning på skrifter om Malmös bebyggelse, där även Henrik Ranbys Jugendepoken i Malmö ingår. Då litteraturen om arkitektur i landets tredje största stad länge varit bristfällig eller summarisk får man hoppas att detta lovvärda kunskapsspridande fortsätter.

Anna Ingemark, Linköping

Jonas Fröberg: Masonit. De oanade

möjlig-heternas material. Byggförlaget, Stockholm

2004.160 s., ill. ISBN 91-7988-253-6. Träfiberplattan masonit är ett av flera byggnadsmaterial som introducerades under mellankrigstiden, material som hade många användningsområden och som dess-utom var virkesekonomiskt fördelaktiga. Jonas Fröberg har skrivit en liten fin bok om denna skiva, vars möj-ligheter under en period tycktes, som bokens undertitel anger, oanade.

Processens uppfinnare var den amerikanske ingenjö-ren William H. Mason. Råvaran var flis som blev över på de stora sågverken och som i allmänhet ruttnade bort oanvänd. Mason kom på en metod att ta till vara flisen genom att mjuka upp den under högt ångtryck och därefter pressa samman den under värme och tryck. Masonitskivan tillverkades i flera kvaliteter med olika ändamål. I Sverige blev grosshandlaren och sågägaren Carl Wikström intresserad av processen vid slutet av 1920-talet. Wikström fick tillgång till en produktions-licens och inledde tillverkningen 1929 i sågverket i Rundvik, Västerbotten.

Liksom flera andra material föreföll masoniten sär-skilt lämplig för funktionalismens släta ytor och strävan mot materialsnåla konstruktioner. Skivan slog snabbt igenom, inte minst genom dess närvaro på Stockholms-utställningen 1930.

Förutom som byggnadsmaterial ansågs masoniten lämplig till både det ena och det andra. Småbåtar och

kanoter, garage, husvagnar, bilinredning. Jonas Fröbergs bok är full med bilder på olika användningsområden.

Jonas Fröbergs entusiasm är ibland smittande, ibland väl hurtfrisk. Liksom många andra författare och journa-lister som under de senare åren har intresserat sig för folk-hemmets vardagliga bebyggelse är det som om han inte tog det omskrivna riktigt på allvar. Fröbergs bok är bitvis underhållande och dessutom snyggt paketerad. Men bo-ken hade onekligen vunnit på om viljan att presentera en god story hade parats med ambitionen att ge masoniten ett något rejälare kulturhistoriskt sammanhang.

Lars-Eric Jönsson, Lund

Göran Bergengren: Med anledning av

Atter-bom. Carlssons bokförlag, Stockholm 2004.

156 s., ill. ISBN 91-7203-622-2.

I Åsbo socken i sydvästra Östergötland bor sedan många år författaren, biologen, naturvårdsdebattören, biodla-ren, filosofie hedersdoktorn m.m. Göran Bergengren. Under dessa år har han publicerat en lång rad böcker, många med stark anknytning till landskapet Östergöt-land, dess natur och kultur.

Socknen Åsbo var också Per Daniel Amadeus Atter-boms barndoms landskap, till vilket han ofta återvände. Hans föräldrasläkter var på båda sidor östgötska så långt man kan spåra. Uppväxten på komministerbostället Pålsbo och senare hos morföräldrarna i prostgården i Åsbo kom att prägla skaldens hela liv. Intill barndoms-hemmet låg Pålsbo löväng, ”en floristisk oas”, en av landets artrikaste, som enligt Bergengren kom att dana romantikern Atterbom och bli en del av hans eftermäle. Bergengrens senaste bok Med anledning av Atterbom kretsar helt kring Åsbobygden, starkt präglad av Åsbo-åns och SvartÅsbo-åns dalgångar.

I korta essayer med utgångspunkt i människor som levat i Åsbobygden, i möten med insekter, djur och fåglar eller små, ibland kan det tyckas, obetydliga detaljer i bebyggelse och natur bygger han upp sina berättel-ser framförallt kring landskapsbegreppet. ”Att iaktta landskapet är att ständigt se vad ingen annan ser. Och ändå befinna sig i något välkänt.” Atterbom och hans diktning är hela tiden närvarande i Bergengrens tankar och penna.

Bygden var också Carl Sandburgs fars födelsebygd och en av essayerna berättar om nationalskaldens besök i Åsbo 1959, måttligt intresserad av bygden och att skaka hand med honoratiores och få del av socknens historia

51093-Rig 05-3.indd 191 2010-08-19 09.19

References

Related documents

Man skulle kunna beskriva det som att den information Johan Norman förmedlar till de andra är ofullständig (om detta sker medvetet eller omedvetet kan inte jag ta ställning

Personalinformanterna redovisade positiva erfarenheter av att arbeta i träff- punktverksamheter, i de mer självständiga boendeformerna samt i daglig verksamhet i

Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om lärande och undervisning i informell statistisk inferens. I studien användes en kvalitativ

För att möta alla barn och deras behov krävs det som Johansson (2003) menar att förskollärarna är en del av barnets livsvärld och kan sätta sig in hur barnet känner sig i

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid

Att skapa sig en musikalisk identitet kan ju också vara det som egentligen ligger bakom när Hanna berättar om de olika elever som kommer till henne och varför de

Syftet med studien kan sägas vara nått då den har lett fram till en djupare insikt om orsakerna till och konsekvenserna av valet av Holmön som bostadsort för människor

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Något som återfinns hos intervjupersonerna är en tanke om att ”arbetet är inte allt” och att de kan göra andra saker för att undgå att arbeta mer än de själva vill och

2 AS – Förkortning för Aspergers syndrom (Både AS och Aspergers syndrom kommer att användas för att få flyt i språket).. klass för elever med denna diagnos. Under

Fram till omkring år 1970 kunde i och för sig användas dels med antingen entydigt äldre eller entydigt modern betydelse och funktion (entydigt äldre var vanligare i början av

Det faktum att visserligen används på det här sättet i 5 % av A-fallen, och aldrig i B-fallen, skulle kunna vara ett tecken på att ett adversativt elementet inte är en nödvändig

Författaren utgår från ett rikt intervjumaterial för att se vad för slags frågor som man ägnar sig åt, vilka glädjeämnen och utmaningar som finns.. I detta väcks

När pedagogerna till exempel talar om ett barn som litet och som bebis menar de att barnet är omoget och beter sig på ett felaktigt sätt som inte passar dess ålder... 25

De många brister som är inbyggda i systemet är så väl dokumenterade att jag inte närmare behöver gå in på dem: en fastlåst läro- plan där så mycket saknas att den inte

Utifrån våra två delfrågor som rör elever med läs- och skrivsvårigheter samt elever med svenska som andraspråk visar resultatet på vissa likheter och skillnader i arbetet

I Skolverkets (2013) stödmaterial i arbetet med flera språk i förskolan framkommer att förskolan ska erbjuda en miljö där alla barn oavsett sitt språk, kultur, bakgrund

av omsorg om svenska kyrkans andliga endräkt i en söndersplittrad tid (N. A.), var därför ingalunda nöjd med tilläggslinjens konkreta utgestaltning genom Nya

I Sverige finns inte bara de nationella Etiska riktlinjerna (Svenska Läkarsällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013) utan det ingår

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

15.1.1 Införandet bör vara så samlat som möjligt Skolinspektionen menar att införandet inte bör vara enbart samlat utan även samti- digt för att ge Skolverket möjlighet att

Dessutom tillhandahåller vissa kommuner servicetjänster åt äldre enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som kan likna sådant arbete som kan köpas som rut-

Regeringen gör i beslutet den 6 april 2020 bedömningen att för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland bör regeringen besluta att