• No results found

Röra sig igenom

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Röra sig igenom"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FRIHAMNEN

A A B B 1. 2.

(2)

FRIHAMNEN

A A B B 1. 2. 1. SITUATIONSPLAN 1:3000 2. SEKTION A-A 1:400 3. AXONOMETRI ÖVER OMRÅDET 4. PERSPEKTIV GATA 5. PERPSPEKTIV KAJSTRÅK 6. PLANUTSNITT, SITUATIONSPLAN BYGGNAD 1:1000 7. SEKTION B-B 1:400 3. 4. 5. 6. 7.

(3)

E E E E E E 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

(4)

K F TP K F TP

8. GATUFASAD ÅT SÖDER 1:200 (A1) 9. GÅRDSFASAD RADHUS 1:200 (A1) 10. FASADMODULER P-HUS 1:200 (A1)

11. AKTIVIERINGSVERKTYG FÖR GATUNIVÅ P-HUS 12. AXONOMETRI ÖVER BYGGNADER

13. GATUBERSPEKTIV ÖVER FASAD ÅT SÖDER 14. ENTRÉPLAN, PLANPRINCIP OCH TAKPLAN

P-HUS 1:1000 (A1)

15. PLANER RADHUS 166kvm 1:200 (A1) 16. SEKTION C-C 1:100 (A1)

17. PERSPEKTIV HUVUDRUM RADHUS 18. SEKTION E-E 1:400 (A1) 19. PERSPEKTIV ENTRÉRUM RADHUS 20. SEKTION D-D 1:100 (A1)

21. PLANER RADHUS 115kvm 1:200 (A1)

C C C C C C D D D D 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

(5)

PRINCIPSEKTION 1:40

(6)

PROJEKTBESKRIVNING

STADSBYGGNAD:

Frihamnens största tillgång är vattnet. En nackdel är att området är otrol-igt platt. Avstånden blir svåra att bedöma och det är väldotrol-igt blåsotrol-igt. För att motverka detta har förslaget en tyngdpunkt i det svängda gaturummet som bjuder på varierade siktlinjer och laddar mötet med utsikter som dyker upp när man svänger runt det sista hörnet. Tre raka huvudstråk skär sedan genom kvartersstrukturen och ger orienterbarhet och tydlighet till området. En av dem kopplar till Lindholmsallén och upp mot Brämaregården, en mot Backaplan och Ringön och en mot operan och Kungsportsavenyn. Hushöjderna varierar från att vara höst i mötet mot operan och lägst inne i bostadskvarteren.

Vad som också slår en är att Frihamnen till största del består av asfalt och att husen som står där ser ut att ha vuxit upp ur asfalten på slumpmässiga platser. Samma uttryck bevaras vid torget där olika byggnadskroppar står fria från kvarteren tillsammans med de befintliga kajskulen och bildar platser mellan sig.

Jubileumsparken bevaras och förstoras i förslaget till att innefatta två delar. En aktivitetsbaserad längst inne i bassängen och en rekreativ ute på kvillepiren. I hela stadsplanen bevaras rådande karaktär med målade vägbeskrivningar i as-falten och containrar lite här och där.

HUSBYGNAD:

I Frihamnen är det inte helt lätt att gräva ner parkering. Därför sker all parker-ing i förslaget antparker-ingen längs huvudgatorna eller i ett av tre parkerparker-ingshus. Ett problem med parkeringshus är vad som händer i gatunivån runt parkeringshuset. Förslaget syftar till att undersöka möjligheterna för aktivering av gatunivån utan att anlägga kommersiella lokaler i markplanet samt hur fasaden med enkla me-del kan anpassas för staden olika skalor, från detaljerat och taktilt i marknivå till större homogena ytor högre upp.

Det förstnämnda löses med hjälp av bokbytarskåp, inbyggda bänkar, växtväggar fågelholkar, och i vissa fall klätterväggar. Det andra löses med en skalfasad med fyra återkommande moduler som hängs utanpå stommen. Dessa består av betongramar, sträckmetall, träribbor och pelarblock murade i olika mönster. En av fasaderna i parkeringshusen består av staplade containrar. Dessa nås från insidan av parkeringshuset och utgör hyrbara förråd.

Återkommande i stadsplanen är att radhus byggs ovanpå andra större hus. Detta för att höjd och utsikt i en stad är något eftertraktat men som oftast innebär boende i en lägenhet. Här finns en möjlighet att bo både centralt med utsikt och samtisigt ha sitt eget hus med en egen dörr.

Radhusen utgår från samma fokus som stadsplanen, dvs hur man rör dig i dem. Man kan röra sig i, runt och ovanför rum, se up, ner och tillbaka. Varje rad-hus har egen terrass/balkonger, några även en lite trädgård. Den gemensamma gården avslutas åt väster med en inofficiell offentlig plats med härlig kvällssol.

References

Related documents

% då konvertering sker till bergvärme och med 39 % då konvertering sker till fjärrvärme. Energiförbrukningen för värme minskar med 74 % om bergvärme

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

Det måste till en satsning på svensk industri och industrin inom EU för att möjliggöra inhemsk produktion av bland annat personlig medicinsk skyddsutrustning, samtidigt som vi

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en Astrid Lindgren- dag och tillkännager detta för

In the host country con- text, participants experienced barriers to a successful parenting transition, such as perception of lack of par- enting skills in the new country and lack

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

1(1) Remissvar 2021-01-22 Kommunledning Nykvarns kommun Christer Ekenstedt Utredare Telefon 08 555 010 97 christer.ekenstedt.lejon@nykvarn.se Justitiedepartementet

Protokoll fort den lOjuli 2020 over arenden som kommunstyrel- sens ordforande enligt kommun- styrelsens i Sodertalje delegations- ordning har ratt att besluta