• No results found

NR41 SODERTALJE KOMMUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "NR41 SODERTALJE KOMMUN "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

NR41 SODERTALJE KOMMUN

Protokoll fort den lOjuli 2020 over arenden som kommunstyrel- sens ordforande enligt kommun- styrelsens i Sodertalje delegations- ordning har ratt att besluta i.

§41

Hogre vaxel i minoritetspolitiken - Starkt samordning och uppfoljning (SOU 2020:27)

Sodertalje kommun har fatt Regeringskansliet, Kulturdepartementets remiss for yttrande.

Beslut

Sodertalje kommun avstar fran att yttra sig.

Beslutet ar fattat pa kommunstyrelsens vagnar i enlighet med delegationsordningens regler om ordforandens beslutanderatt i bradskande arende.

Pa kommunstyrelsens vagnar

Boel Godnef

Kommunstyrelsens ordforande

Exp

Regeringskansliet, Kulturdepartementet ku.remissvar@,regerineskansliet. se.

Kopia mailis.nilsson(%regeringskansliet.se Ksk

Krk

References

Related documents

Vidare nämns att avståndet från Brändbo till närmaste hjärtstartare, det vill säga i Brännas, är ungefär lika långt som för dem som bor längst bort inom byn Brännås till

Den 24 september var Kultur- och fritidsnämndens ordförande Niklas Evaldsson och kommunalråd Peder Björk inbjudna till ett möte för att prata om idrottshallar och

- Kontakta och möta SDF för att och påbörja en dialog för bättre samverkan och för att lyssna in förväntningarna på RF-SISU Västernorrlands styrelse. § 60 Nästa steg

Den 29 april kommer representanter från RF till kansliet i Sundsvall för att utbilda chefer och kommunikatör i

Ett möte är planerat den 30 mars där Sundsvalls kommunen kommer att vara på plats för att bland annat berätta om deras planering för lokaler i Sundsvalls kommun. Från

Ordförande hälsade alla välkomna och ett särskilt välkommen till Anita Edlund från Riksidrottsstyrelsen och förklarade därefter mötet öppnat.. § 15 Fastställande av

Två personer från kansliet kommer att utbilda sig i programmet Easymeet för att årsmötet ska kunna genomföras digitalt.. 16.00 kommer ett testmöte att genomföras där

Friska människor ska inte finnas inom sjukförsäkringssystemet, lika lite som de människor som saknar arbetsförmåga ska finnas på Arbetsförmedlingen eller