• No results found

Gustaf Myhrman; Politiserande etermedia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gustaf Myhrman; Politiserande etermedia"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Debatt

GUSTAF MYHRMAN:

Politiserande etermedia

Av nyhetsförmedlingen i våra etermedier bör man ha rätt att fordra politisk neutralitet. Däri brister det dock alltför ofta. Det tycks vara mycket svårt för redaktörer och report-rar att ge news och inte views, att inse den fundamentala skillnaden mellan att arbeta för en privatägd eller partiägd tidning, som före-träder en viss politisk riktning och att arbeta för offentliga institutioner som radions dags-ekon eller televisionens "Rapport" och "Ak-tuellt". Den bristande politiska neutraliteten kommer till synes såväl i rapporteringen från Sverige som i den från utlandet.

Av en korrespondent, placerad i ett främ-mande land, bör man ha rätt att vänta, att han eller hon har en positiv inställning till värd-landet. Detta betyder inte, att korresponden-ten skulle tjänstgöra som en okritisk propa-gandist för det ifrågavarande landets regim eller dess ideologi men inte heller att han skulle vara dess ovän och felfinnare.

Hur är det nu? Det är svårt att undgå in-trycket, att våra radio- och TV-rapportörer (rån USA - här åsyftas herrar Sandqvist och Ohlander - är helt övervägande negativa mot landets nuvarande regim och dess politik, man frestas tala om en antiamerikanism av den typ, som den politiska vänstern hos oss gärna företräder. Men även i USA tas väl stundom goda initiativ och görs framsteg på olika områden - men därom får man sällan höra i rapporterna, desto mer om missförhål-landen.

I sin rapportering från Storbritannien an-slår herr Järb.xg gärna en överlägsen och raljerande ton mot den konservativa regimen och i synnerhet mot Mrs Thatcher. Rapporte-ringen från Frankrike framstår vid jämförelse med de här nämnda som korrekt, politiskt neutral och ändå omväxlande och intressant. Om radio- eller TV -reportrar är partipoli-tiskt neutrala, bör åhöraren av deras fram-ställning inte kunna sluta sig till deras place-ring på den politiska färgskalan. Är det orik-tigt att förmoda, att ett betydande antal av dem, som vi dagligen hör utlägga texten i radio och TV, med ganska stor träffsäkerhet skulle kunna placeras ifråga om sin politiska hemvist?

De anställda i våra etermedia har givetvis samma rätt som alla andra medborgare att

omfatta politiska åsikter och att tillhöra tiska partier. Men därmed har de, mening, inte rätt att begagna sitt att torgföra sina egna politiska · Det torde inte vara oriktigt att påstå, hetsförmedlingen i radio och TV för rande inte är politiskt neutral, den påtaglig vänsterinriktning.

Man kan som exempel välja det länge ligt debatterade regeringsförslaget att · karensdagar i sjukförsäkringen. Detta har i etermedierna genomgående som "regeringens förslag att försämra försäkringen". Detta är en tendentiös, tagande rubriksättning. Ett förslag nämnas efter vad förslagsställaren inte efter vad förslaget i något visst kan få för konsekvenser. som ett led i regeringens borde i radio och TV opartiskt ha rats tex som "regeringens förslag på sjukförsäkringen" eller " · get att införa karensdagar".

Den politiska oppositionen är

fulla rätt att i sina tidningar strationsplakat och från ""'"r~''"'''rn•

sätta förslaget och Genom att i sina utrymme åt den kampanj, mot regeringsförslaget, tex i proteststrejker här och där i

och radio i själva verket att unrt••rhr~ •• panjen mot "försämringen". Som man i skogen får man svar! Sparmålet, förslagets syfte, kom helt i "'"''"u.uu~n.

Åtskilliga reportrar i radio sig före att uppträda som något ledare eller folkkommissarier. snäJja den intervjuade till stundom med ett karskt ''ja eller "det där var inte svar på min fråga inte utan att man erinrar sig den gamla "har herr Domaren upphört att taga en fråga som, vare sig den besvaras eller nej, sätter den tillfrågade i klistret.

Nyhetsförmedlingen kan politiseras genom vad som presenteras och som eventuellt utelämnas. Man välja sig mot intrycket, att larna i något för svenska folket republikanskt nit avsiktligt försu

(2)

iga evenemang, exempelvis

statsbesö-i olstatsbesö-ika länder och de återkommande

vunna eriksgatorna, som alltid drar stor

· och är verkliga folkfester. En

överväl-e majoritöverväl-et av svenska folket älskar att

de kungliga. När en uppseendeväckande

melse av TV vid något tillfälle

påta-' lät vederbörande redaktör förstå att

mangen ifråga betraktades som

bety-lösa "jippon"!

n svenska vänsterns ofta visade ovilja

försvaret demonstreras stundom i radio

TV genom att frågor, som berör

försva-kan illustreras med bilder som närmast är

e att sprida löje, t ex trivial exercis på

kaserngård eller med talet om att ''ligga i

n". Det är sällsynt att militära

aktivi-i baktivi-ild eller ord omges med något av den

, som förlänas exempelvis idrotten.

t skall dock villigt erkännas, att

nyhets-rteringen om ubåtsincidenten var

rik-. och, såvitt författaren kan bedöma, · och utan besvärande politisk vinkling.

mot var nyhetsförmedlingen i

"Rap-" från den stora manövern "Norrsken"

ägande negativ och ensidig. ÖB fick

rligen i ett kort inslag framlägga vad man

med den stora manövern. Ett par

sol-tillfrågades därefter och fann manövern

onödig och ett dåligt sätt att använda

257

pengar. I reportaget ingick en pacifistisk de-monstration mot försvaret. Reportaget gav några glimtar från en mottagning för de in-bjudna utländska militärattacheerna. Den ende, vars omdöme inhämtades, var den ryske, som fann det förvånande att

"fien-den" vid sådana här manövrar alltid anses

komma österifrån.

Detta var alltså vad som förekom i det ordi-narie nyhetsprogrammet i TV. Senare har i

TV gjorts ett större program" Manöver" med en mera objektiv och opartisk skildring

av den stora manövern, ett program som i någon mån förtagit intrycket av den usla

rap-porteringen i nyhetsprogrammen.

Hur skall missförhållandena rättas till och

nyhetsprogrammen i det kommande bli poli-tiskt neutrala som de bör vara? (Kritiken i

denna artikel avser nyhetsprogrammen, inte andra program även om dessa ingalunda kan gå fria från kritik ifråga om politiskt tendens).

Detta torde kräva en reformation till huvud och lemmar av radions och televisionens pro-gramledningar. Etermediernas

nyhetsför-medlare måste bringas att respektera kraven

på neutralitet. De som inte kan eller vill avstå från att utnyttja sitt etermedium som forum för egna politiska värderingar, bör förmås

välja andra massmedier än radio och TV.

Pärma

r för årgång 1981

kan rekvireras från Svensk Tidskrifts expedition, tel 08-67 59 55, eller ge-nom insättning av kronor 30:- på postgiro 7 27 44-6.

References

Related documents

När det gäller dem som helt utesluts, så skulle man till exempel kunna nämna gravida personer som inte definierar sig som kvinnor, familjer som består av fler än två vuxna

Vidare, att ett så lågt antal av de förvaltningsmyndigheter som innehar kommunikationsdokument som påvisar ett komplett varumärke inte har någon visuell profilmanual tyder

Detta då det kan ta längre tid för en invånare att komma fram till vad som är unikt med destinationen än för en besökare som sannolikt baserar sitt val av

In conclusion, the study shows that Swedish as a second language students are constructed through the school’s institutional conditions: policy documents, the organization

I syftesdelen av denna uppsats skrev jag att jag ville försöka hitta mönster för att kunna säga vilka val spelare gör när han står inför val såsom de i min undersökning..

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

congruent with the domain of the causes and effects of the problem which the policy deals (principle of subsidiary).. Policies must recognize that we

• Trycket byggs upp när ventilen ändrar sitt läge.... Repetition:

Uppdraget består av 3 delar, stöd till nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning för förtroendevalda/politiker och anställda på kommuner och länsstyrelser samt PBL-nätverk..

annan bidragande faktor till att idrotten ibland kan upplevas som en frizon av icke-heterosexuella kvinnor är när det finns flera andra som inte är hete- rosexuella i ens lag

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utföra en analys av Statens historiska museer med utgångspunkt i den myndighetsanalysmodell som Statskontoret redovisade till regeringen

Migrationsverket kan avsluta ett ärende bland annat om personen lämnar landet självmant eller om ärendet lämnas över till Polismyndigheten om personen avviker eller om tvång

omfattande bränder och andra allvarliga olyckor även av stor vikt att det finns goda möjligheter att snabbt kunna få hjälp från andra länder med förstärkningsresurser

Syftet med denna studie har varit att utforska nyexaminerade juriststudenters egna syn på och upplevelse av sin anställningsbarhet. Resultatet visade att respondenterna

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

Likt tidigare forskning kring den positiva effekt politikers användning av ett personligt budskap på Twitter har haft på politikers trovärdighet och deras väljares

luftföroreningar inte hade fått de förväntade effekterna. De mycket stora mänskliga och ekonomiska kostnaderna har ännu inte avspeglats i tillfredsställande åtgärder i hela EU. a)

• Justeringen av RU1 med ändring till terminalnära läge för station i Landvetter flygplats är positiv - Ett centralt stationsläge i förhållande till Landvetter flygplats

En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har

”Sluta se på kultur och underhållning som grädden på moset, något trevligt till kaffet, något som inte är på riktigt allvar” (Gardell, J. Efter Gardells artikel följer

Personer som väljer att inte ha barn blir positionerade som avvikande i samhället samtidigt som deras avvikande position osynliggörs då de inte tas på allvar och anses av omgivningen