• No results found

Framställning om förlängd tid för uppdraget att utvärdera arbetet med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig över hela landet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Framställning om förlängd tid för uppdraget att utvärdera arbetet med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig över hela landet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-05-14 N2020/00358/DL II 6 Näringsdepartementet Livsmedelsverket Box 622 751 26 Uppsala Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Framställning om förlängd tid för uppdraget att utvärdera arbetet med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig över hela landet

Regeringens beslut

Regeringen beslutar, i enlighet med Livsmedelsverkets framställning, att förlänga tiden för redovisning av uppdraget att utvärdera arbetet med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig över hela landet. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2020 och slutredovisas senast den 31 december 2022.

Skälen för regeringens beslut

I Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2017 gavs myndigheten i uppdrag av regeringen att utvärdera arbetet med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig över hela landet. En plan för arbetet redovisades för regeringen i april 2017 och en delrapport lämnades i maj 2018. Enligt

uppdraget ska myndigheten slutredovisa uppdraget till regeringen i maj 2020. Livsmedelsverket kommer att genomföra insatser under innevarande och kommande år i arbetet med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig. Dessa insatser kommer inte att kunna belysas inom ramen för det ursprungliga utvärderingsuppdraget då effekterna av dem uppstår senare. För att kunna belysa effekterna av dessa insatser i slutredovisningen har Livsmedelsverket i en hemställan till regeringen begärt att

(2)

2 (2) På regeringens vägnar Jennie Nilsson Svanhild Foldal Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA, K och SFÖ Miljödepartementet/ME

References

Related documents

sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordningar inom ett område som ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats,

Andelen hyresrätt för hela riket minskade mellan de tre jämförda tid- punkterna (1975, 1990 respektive 2010) från 45 % till 41 % och till 37 %, såsom framgår av tabellen

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

• Genom att utveckla en idrottsrörelse som möjliggör för äldre att fortsätta vara aktiva idrottsutövare men också att engagera fl er äldre som ledare innebär att vi kan

• Ju större massa ett föremål har, desto större är trögheten och desto större kraft behövs för att öka eller minska föremålets fart.. • Trögheten gör också att

From the simulation results we measure the early-time spreading power of the 120 busiest airports under four different intervention scenarios: (1) increase of hand-washing

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

Förslag till nyckeltal Ett komplement till de befintliga nyckeltalen för samhällsbuller skulle kunna vara hur många människor som är störda av buller som alstras inom byggnaden,