Framställning om förlängd tid för uppdraget att utvärdera arbetet med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig över hela landet

Download (0)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-05-14 N2020/00358/DL II 6 Näringsdepartementet Livsmedelsverket Box 622 751 26 Uppsala Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Framställning om förlängd tid för uppdraget att utvärdera arbetet med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig över hela landet

Regeringens beslut

Regeringen beslutar, i enlighet med Livsmedelsverkets framställning, att förlänga tiden för redovisning av uppdraget att utvärdera arbetet med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig över hela landet. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2020 och slutredovisas senast den 31 december 2022.

Skälen för regeringens beslut

I Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2017 gavs myndigheten i uppdrag av regeringen att utvärdera arbetet med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig över hela landet. En plan för arbetet redovisades för regeringen i april 2017 och en delrapport lämnades i maj 2018. Enligt

uppdraget ska myndigheten slutredovisa uppdraget till regeringen i maj 2020. Livsmedelsverket kommer att genomföra insatser under innevarande och kommande år i arbetet med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig. Dessa insatser kommer inte att kunna belysas inom ramen för det ursprungliga utvärderingsuppdraget då effekterna av dem uppstår senare. För att kunna belysa effekterna av dessa insatser i slutredovisningen har Livsmedelsverket i en hemställan till regeringen begärt att

(2)

2 (2) På regeringens vägnar Jennie Nilsson Svanhild Foldal Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA, K och SFÖ Miljödepartementet/ME

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :