• No results found

Uppdrag att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen"

Copied!
4
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2019-09-12 Fi2019/03125/SPN II 3 Finansdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Boverket att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom myndighetens verksamhet. Vid behov ska

myndigheten vidta åtgärder för att säkerställa att dess anställda har tillräcklig kunskap om barnkonventionen och på vilket sätt denna behöver beaktas i myndighetens verksamhet. Boverket ska även kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) och stadsutveckling med anledning av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, samt redovisa eventuella behov av att utveckla stöd till kommunerna och länsstyrelserna. Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Trafikverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 november 2020.

Boverket får för genomförandet av den del av uppdraget som avser

tillämpningen av barnkonventionen inom myndigheten under 2019 använda 500 000 kronor från anslaget 5:2 Barnets rättigheter anslagspost 2 Bidrag till myndigheter, under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Boverket får för genomförandet av den del av uppdraget som avser

kartläggning av kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering enligt plan- och bygglagen och stadsutveckling under samma år använda

(2)

2 (4) 500 000 kronor från anslaget 1:4 Boverket, anslagspost 3 Till nationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet, under

utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Medlen betalas ut efter rekvisition ställd till

Kammarkollegiet senast den 1 december 2019. Redovisning av förbrukade medel och återbetalning av medel som eventuellt inte förbrukas ska ske till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2020. Rekvisition och redovisning ska ske med hänvisning till detta beslut.

Bakgrund

Den 1 januari 2020 träder lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter i kraft. En inkorporering av

barnkonventionen i svensk lagstiftning bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och skapar en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

För ett effektivt genomförande av barnets rättigheter är det viktigt att ytterligare höja kunskapen om barnkonventionen, de fakultativa protokoll som Sverige har tillträtt och om barnets rättigheter även bland statliga myndigheter. Som framhålls i bl.a. skrivelsen Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (skr. 2016/17:29) behöver myndigheters beslut och andra åtgärder vara förenliga med Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, inklusive

barnkonventionen. Även vikten av att statligt anställda har tillräcklig kunskap om mänskliga rättigheter och på vilket sätt dessa behöver beaktas i den egna verksamheten betonas.

Det är av stor vikt att möta det kunskapsbehov rörande hur barnets

rättigheter kan och bör omsättas i praktiken som finns hos offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, och kommunerna har därför en särskilt viktig uppgift att fylla för att barnkonventionen ska efterlevas i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen har till uppgift att ta tillvara och samordna statens intressen. Myndigheten ska vidare enligt förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion verka för att nationella mål får genomslag i länet, bl.a. i den lokala och regionala

(3)

3 (4) samhällsplaneringen. Den fysiska planeringen i kommunen styrs av plan- och bygglagen, som vilar på principen om medborgarinflytande och människors delaktighet i samhällsutvecklingen. Detta ligger i linje med artikel 12 i barnkonventionen, som fastslår att det barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. I departementsskrivelsen Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen – en kartläggning görs bedömningen att svensk lagstiftning överlag överensstämmer med barns rätt till vila, fritid, lek och rekreation i artikel 31 i barnkonventionen (Ds 2011:37). Vidare genomför Barnkonventionsutredningen för närvarande en kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen (dir.2018:20). Det kan dock finnas skäl att särskilt kartlägga hur barnets rättigheter tas tillvara i det praktiska arbetet med planering och

stadsutveckling.

Regeringen anser att barnperspektivet är centralt för en hållbar utveckling. Arbetet för barnvänliga och hållbara städer är en prioriterad fråga, som omfattas av en överenskommelse som träffats mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. För att få långsiktighet i beslut och handling bör barn och unga få komma till tals och bli hörda – och deras åsikter

tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad. Barns och ungas livsvillkor påverkas av hur den byggda miljön planeras, gestaltas och

förvaltas – men också av hur de själva kan påverka utvecklingen. Idag blir bebyggelsen allt tätare, särskilt i de större städerna. I den täta

stadsbebyggelsen är det en stor utmaning att avsätta och bibehålla tillräckligt stora friytor för barns och ungas behov. Att tillgodose barns rättigheter och behov är en central grund för hållbar utveckling och för att främja att alla barn får jämlika levnadsvillkor, också inom den fysiska planeringen.

(4)

4 (4) En medveten användning av arkitektur, form och design med ett tydligt barnperspektiv kan bidra till att beslut som rör den fysiska miljön fattas med utgångspunkt i vad som är barns bästa.

På regeringens vägnar

Per Bolund

Cecilia von Schéele

Kopia till

Barnombudsmannen Folkhälsomyndigheten Naturvårdsverket Trafikverket

References

Related documents

Thus, effective government policies for shaping the institutional environment to promote economic prosperity and job growth through entrepreneurial activity will wisely focus on

Eftersom övergångsbestämmelser till den nya lagen anger att äldre föreskrifter gäller för ansökningar om bidrag som har kommit in till kommunen före ikraftträdandet kan

År 2010 var antalet på- började bostäder i Finland åter tillbaka på nivån före finanskrisen, medan byggstarterna var 40 procent lägre än toppen i Norge, 45 procent lägre i

Närvaro och datum för träningstillfället lagras i scannern och överförs per automatik till ansluten dator, från vilken data sänds vidare till RF:s server. Kommentar:

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att de möjligheter elever på grundskolan har till orga- niserad fysisk aktivitet, det må vara daglig fysisk aktivitet, fysisk aktivitet i

Exempel på omedelbara effekter av träning- en – effekter minuter eller timmar efter trä- ningen – är ökad explosiv styrka, ökad isome- trisk styrka, ökad hopphöjd (10,

Systoliskt BT – det första pulsslag som känns vid palpatorisk metod alt det första ljud som hörs vid auskultatorisk metod – (Korotkoffs ljud fas 1).. Diastoliskt BT

Vårt mål är att verka för en jämlik tillgång till neutral och högkvalitativ information, kunskap och kommunikation kring fosterdiagnostik. Vi vill också bidra till att det etiska

36m 2m Grönt Dagvatten Busstopp 2m Grönt Dagvatten Busstopp 4m Bil Buss 4m Bil Buss 9m Grönt Dagvatten 3,5m Gång Cykel 3,5m Gång Cykel 4m Bil Buss 4m Bil Buss 20m 1,5m Gång

I remissen föreslår regeringen att Förenta nationernas konvention den 20 november 1989 om barnets rättigheter ska inkorporeras i svensk rätt genom en lag som föreskriver

Det får därför antas att A kan få en tillfredsställande omvårdnad genom återförening med sina anhöriga eller i vart fall genom någon organisation eller institution i

Kvalitativ metod är lämpligt för företeelser som är svåra att mäta (Esaiasson et. En kvalitativ textanalys lämpar sig i min studie då jag analyserar olika typer av texter.

Eftersom det enligt detta förslag fortfarande skulle krävas ackreditering för andra byggnader än småhus, skulle de aktörer som besiktigar dessa byggnader även i

Vid en analys av besiktningssvaren för förbindelse till taknock framkom att besiktningsmännen systematiskt inte hade fyllt i att byggnader med taklucka, takfönster, vägglucka

Bland samtliga barnfamiljer har två av tio familjer utländsk bakgrund vilket innebär att familjer med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland de trångbodda hushållen och

Detta beslut har fattats av vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin efter föredragning av kammaråklagaren Malin Eriksdotter. I

Region Gävleborg hade dock önskat en tydligare skrivning och därmed signal till kommunernas socialtjänst utifrån betänkandet God och nära vård SOU 2020:19, där behov av

- SKR tillstyrker förslaget att uppdraget som central uppföljande och samordnande myndighet när det gäller de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och

Då Boverket redan har en pågående utredning om att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan finner regeringen det lämpligt att lägga

• Staten ska respektera föräldrarnas frihet att välja skolor för sina barn (utifrån vissa minimikrav) samt frihet att trygga en religiös och moralisk uppfostran för sina barn

States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall of itself en- tail no adverse conse- quences for the per- son(s) concerned. de détention) des deux

Hur prövningen av barnets bästa bör gå till beskrivs i Strängnäs kommuns Rutiner för prövning av barnets bästa i enlighet med lagen (2018:1197) om Förenta Nationernas