• No results found

Kommunala ordningsvakter Motion 2020/21:2340 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kommunala ordningsvakter Motion 2020/21:2340 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1739

Motion till riksdagen

2020/21:2340

av Boriana Åberg (M)

Kommunala ordningsvakter

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för kommunerna att anlita ordningsvakter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Brottsligheten ökar, våldet blir grövre och skjutningar och sprängningar förekommer om inte dagligen så åtminstone flera gånger varje vecka i våra storstadsområden. Förutom det direkta hot mot människors liv och hälsa som detta utgör leder det också till en betydande oro hos många människor att utsättas för brott.

Brottsbekämpningen är i huvudsak en statlig uppgift, men eftersom kommunerna alltid är sista utposten, och alltid är närmast invånarna, har de i allt högre grad engagerat sig i det brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet, inte minst i form av

förebyggande insatser.

Den senaste tidens brottsutveckling har gjort att ett antal kommuner har valt att anställa ordningsvakter, vars uppgifter är att arbeta förebyggande, att genom sin närvaro förhindra brott samt att bistå polisen i deras arbete. Anställningen av kommunala

ordningsvakter har dock inte varit oproblematisk, eftersom Polismyndigheten och kommunerna ofta har haft olika uppfattningar om huruvida det föreligger ett behov av att förordna ordningsvakter. Avslagen på ansökningarna om förordnande av kommunala

(2)

2 ordningsvakter har lett till överklaganden i flera rättsinstanser, något som har fördröjt processen och kostat skattebetalarna stora pengar, och dessutom med oviss och skiftande utgång för kommunerna.

Kommuner som väljer att ta ett större ansvar för brottsbekämpning och trygghets-skapande arbete än vad som egentligen åvilar dem får inte motarbetas utan skall självklart istället uppmuntras. Kommunerna själva finansierar exempelvis ordnings-vakternas löner. Vi behöver därför se över hur vi tydligt kan underlätta för kommunerna att anlita ordningsvakter. Onödig byråkrati som förhindrar att fler personer arbetar för ökad trygghet måste stävjas.

References

Related documents

Eur opapar lamentets och r ådets för or dning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om åter vinning av far tyg och om ändr ing av för or dning (EG) nr 1013/2006 och dir

[r]

Boverket bedömer att en förstudie kan vara ett användbart verktyg för att iden- tifiera vilka frågor kopplat till luftkvalitet och MKN som bör hanteras i fysisk planering

Om st at skont oret avser at t ge lokala t illsy nsmyndighet en över milj öbal- ken uppdraget att genomföra kont rollen har Burlövs kommun inget at t erinra mot dett a men det

Formas vill understryka vikten av att de luftkvalitetsdata som samlas in är jämförbara, både nationellt och internationellt, för att data ska kunna användas inom

Göteborgs Stads stadsbyggnadskontor har väckt frågan kring på vilket sätt avgörandet från regeringen rörande detaljplanen för blandad stadsbebyggelse vid kvarteret

Kalmar läns luftvårdsförbund Karlskrona kommun Karlstads kommun Kommerskollegium Kronobergs luftvårdsförbund Linköpings kommun Luft i Väst Luftfartsverket

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Gustav Ebenå.. Vid den slutliga handläggningen har enhetschefen Paula

Kommerskollegium bedömer att förslaget inte heller behöver anmälas enligt 2006/123/EG eftersom det inte innehåller några krav som ställs på tjänsteverksamhet..

promemorian inte innehåller något som i större utsträckning påverkar myndigheten och har inget att invända mot förslaget..

Härryda kommun ser positivt på att initiativ tas för att underlätta samverkan mellan kommuner inom hela infrastrukturområdet och förordar att förslaget kan utökas till att

I fråga om fordon för vilka fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för ett helt skatteår tas skatt ut per dag för den månad under vilken skatteplikten

Med hänsyn till att de skattepliktiga biobränslen (bortsett från biogas och biogasol, se avsnitt 6 nedan) som förbrukas som bränsle för uppvärmning i Sverige

Tre av dessa mål anges vara relevanta för det skyddsintresse som motiverar det nu remitterade förslaget till föreskrifter, nämligen det övergripande målet att minska riskerna för

Enligt hovrättens mening är inte heller de skäl som förs fram i utkastet till lagrådsremiss tillräckliga för att motivera att ungdomsreduktionen avskaffas i de fall som

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 juli 2020 beretts tillfälle att avge yttrande över utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Pernilla Lundqvist

Riksarkivet instämmer i utredningens förslag om att myndigheten ska se till att information kan lämnas om vilken eller vilka databaser eller andra digitala källor som har använts

av vad som får anses vara ett röjande och hur personuppgiftsansvarets fördelning ska kunna förenas med skyddet för privatlivet i myndigheters digitala tjänster.. Dessutom

Vill härmed meddela att Saco som organisation avstår från att besvara ovanstående remiss. Tiina Kangasniemi 08-613

Arbetsförmedlingen delar också utredningens bedömning när det gäller möjligheter till långsiktig.. kompetensförsörjning för de

utesluta att förslagen i betänkandet tvärtom skulle kunna innebära att berörda myndigheters ekonomi och organisation påverkas på ett sätt som leder till effektivitetsförluster