• No results found

Remissvar – Promemoria om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar – Promemoria om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ort och datum Handläggare Stockholm, 2020-06-03 Carita Fallström Vår ref erens Er ref erens

30601-0866/2020 UD2020/04337/HI

VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260 103 65 Stockholm Tel: 0771-420 420 Fax: 010-451 60 00 E-post: inf o@vardf orbundet.se www.vardf orbundet.se

Utrikesdepartementet

Remissvar – Promemoria om

proportionalitetsprövning av krav på

yrkeskvalifikationer

Vårdförbundet, som inte beretts tillfälle att yttra sig över promemorian, begränsar sitt svar till förslaget om att artikel 7.5 i direktivet om

proportionalitetsprövning inte ska genomföras i den föreslagna förordningen om proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer.

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor,

biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har drygt 115 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad, säker och nära vård samt en jämlik hälsa.

Närmare om Vårdförbundets synpunkter

Vårdförbundet anser att det är ytterst angeläget att patientsäkerhet alltid ska vara i fokus vid reglering av yrken inom hälso- och sjukvården. Detta gäller framförallt vid en proportionalitetsprövning. Frågan om patientsäkerhet uppmärksammas i artikel 7.5 i Direktiv (EU) 2018/958 om proportionalitetsprövning före antagande av ny reglering av yrken. Där anges följande: ”Om bestämmelser som avses i denna artikel rör reglering av hälso- och sjukvårdsyrken och har konsekvenser för patientsäkerheten, ska medlemsstaterna ta hänsyn till målet att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor.” I promemorian (s. 59). anges att det saknas skäl att återge artikeln i den föreslagna förordningen om proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer. Vårdförbundet delar inte denna bedömning och ifrågasätter om direktivet ger utrymme för att exkludera artikel 7.5.

I promemorian hänvisas till skäl 30 i direktivet och att det vid reglering av yrken inom hälso- och sjukvården måste göras en avvägning mellan patientsäkerheten och medborgarnas rätt att ha tillgång till hälso- och sjukvård. Detta innebär enligt

promemorian att alltför strikta yrkeskvalifikationskrav när det gäller sjukvårdsyrken kan leda till att tillgången på personal som uppfyller kraven understiger sjukvårdens behov. Vårdförbundet kan inte se att det är detta som är innebörden av skäl 30.

I promemorian anges också att en avvägning ändå kommer att genomföras inom ramen för den konsekvensutredning som ska göras enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och att regleringen av hälso- och sjukvårdsyrken sker genom bestämmelser i patientsäkerhetslagen (2010:659). Vårdförbundet anser

(2)

2 (2)

inte att detta är tillräckliga skäl för att inte genomföra artikel 7.5 i den föreslagna förordningen. Det anges ju också i promemorian (s. 41) att ” bestämmelsen i artikel 7 i direktivet, som reglerar vad som ska beaktas vid en prövning av proportionaliteten, inte medger att en medlemsstat bortser från att beakta någon av de punkter som räknas upp”.

Vårdförbundet ifrågasätter avslutningsvis varför förbundet inte beretts tillfälle att yttra sig över promemorian. Vårdförbundet är det största fack- och professionsförbundet för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvården i Sverige. När det kommer förslag om författningsändringar kopplade till Yrkeskvalifikationsdirektivet förutsätter förbundet därför att förslagen remitteras till förbundet. I detta fall utgår förbundet från att det i detta fall varit fråga om ett misstag och att det inte kommer att upprepas.

VÅRDFÖRBUNDET

Sineva Ribeiro Förbundsordförande

References

Related documents

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Magnus Lagercrantz och utredare Ola Balke

Per-Olof Wikström har

Juristen Tony Back har beslutat i detta ärende med juristen Daniel Moius som föredragande. Kommissarie Mats Hjelmgren har deltagit i den slutliga handläggningen.. POLISMYNDIGHETEN

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt avdelningsdirektören

I den remitterade promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer lämnas förslag på hur rätten till den dröjsmålstalan som följer av Europaparlamentets och

I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg, Annett Kjellberg, Katharina Gielen, Anna Wretling Clarin och Ann Bladh deltagit..

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Nina Cromnier Anna Haraldsson För kännedom