• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel- serna till förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2023.

På regeringens vägnar EVA NORDMARK

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2020:1254

Publicerad

den 18 december 2020

References

Related documents

5 § 3 Om fysioterapiersättning till en fysioterapeut och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mot- taget arvode enligt

Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för behandling som har lämnats

1 Senaste lydelse av förordningens

9 a § Om en arbetsgivare inte inom den tid som anges i 6 § har redovisat underlag för sina kostnader enligt 7 §, ska den handläggande myndigheten förelägga arbetsgivaren att

Om en sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod har avslutats ska bestämmelsen i första stycket tillämpas som om den senare sjukperioden är

Om ansökan avser ersättning enligt 3–6 §§, ska den ha kommit in till Migrationsverket senast sex månader efter det kvartal som barnet eller den unge har genomgått

I stället för vad som anges i 5 § första stycket ska en ansökan om preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser som avser

kriterierna för att bedöma vilka ersättningar och förmåner ett värde- pappersinstitut får lämna till eller ta emot av någon annan än kunden samt vilka uppgifter som ska

[r]

Regeringen föreskriver att 4 a § förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi 1 ska upphöra att gälla vid utgången

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om

skollagen (2010:800) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 30 § andra stycket 4, och utbildning på heltid vid universitet eller hög- skola, inom yrkeshögskolan eller

2 a § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får inte lämnas till programdeltagaren för en tidsperiod för vilken deltagaren får

1 § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får lämnas till den som är anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program, även om personen

4 § 2 Till den som inte har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om

Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för att ersättning ändå bör lämnas. På regeringens vägnar

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss

3 a § 1 En kommun eller en region har, i mån av tillgång på medel, rätt till ersättning för kostnader för utbildning på ett nationellt program i gymnasie- skolan som de

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjuk- vård som det lämnat till en person som avses i första stycket.. De nya bestämmelserna tillämpas även

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyra- veckorsperiod uppgår

Örebro kommun Namn, personnummer, samordningsnummer, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, beviljat belopp i bidrag enligt förordningen

5 § förordningen (2017:819) om ersätt- ning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande lydelse. Andra beslut av Arbetsförmedlingen än beslut enligt 3 §

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad