• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel- serna till förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2023.

På regeringens vägnar EVA NORDMARK

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2020:1254

Publicerad

den 18 december 2020

References

Related documents

[r]

Regeringen föreskriver att 4 a § förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi 1 ska upphöra att gälla vid utgången

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om

skollagen (2010:800) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 30 § andra stycket 4, och utbildning på heltid vid universitet eller hög- skola, inom yrkeshögskolan eller

2 a § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får inte lämnas till programdeltagaren för en tidsperiod för vilken deltagaren får

1 § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får lämnas till den som är anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program, även om personen

4 § 2 Till den som inte har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om

Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för att ersättning ändå bör lämnas. På regeringens vägnar