• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

dels att 5 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 2 a §, av följande lydelse.

5 kap.

2 a § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får inte lämnas till programdeltagaren för en tidsperiod för vilken deltagaren får rehabiliteringspenning, rehabiliteringspenning i särskilda fall, hel sjuk- ersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken.

4 § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska även minskas med de belopp som programdeltagaren för samma dag får

1. föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken, eller 2. lön eller andra anställningsförmåner från en arbetsgivare.

Om programmets omfattning är lägre än heltid ska minskning enligt första stycket inte göras med de belopp som lämnas för resterande tid, upp till heltid.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

2. Den nya bestämmelsen i 5 kap. 2 a § tillämpas inte på ersättning för deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program som programdeltagaren har anvisats till före ikraftträdandet.

3. För ersättning som avser deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program som programdeltagaren har anvisats till före ikraftträdandet gäller 4 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar EVA NORDMARK

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2020:381

Publicerad den 29 maj 2020

References

Related documents

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmark- nadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i ett

1 § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får lämnas till den som är anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program, även om personen

4 § 2 Till den som inte har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om

förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studie- motiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst 3 månader eller, för personer

Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för att ersättning ändå bör lämnas. På regeringens vägnar

Regeringen föreskriver att 43 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse. Innan Migrationsverket meddelar

34 § 4 Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en utlänning som omfattas av 5–5 b §§ som har genomförts inom tolv månader från den tidpunkt

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss