• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Utfärdad den 9 april 2020

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 och 4 §§ förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §1 Till den som har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsför- säkring lämnas aktivitetsstöd med det belopp som skulle ha lämnats som arbetslöshetsersättning.

Till den som har fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid som ersättning kan lämnas, lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dags- förtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen.

Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 365 kronor per dag.

4 §2 Till den som inte har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslös- hetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med följande procentsatser av den dagsförtjänst som låg eller skulle ha legat till grund för arbetslöshets- ersättningen.

– 80 procent under de första 100 ersättningsdagarna,

– 70 procent under de därpå följande 100 ersättningsdagarna, och – 65 procent därefter.

Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 365 kronor per dag.

Paragrafen gäller inte den som vid tidpunkten för när det arbets- marknadspolitiska programmet påbörjas är förälder till barn under 18 år eller blir förälder under tid som han eller hon deltar i programmet. För en sådan programdeltagare tillämpas i stället 3 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 4 januari 2021.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för aktivitetsstöd som avser tid före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2020:222.

2 Senaste lydelse 2020:222.

SFS 2020:223

Publicerad den 10 april 2020

(2)

SFS 2020:223

2 På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

References

Related documents

9 § förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (ikraftträdande 1 januari 2018, tidigare förordningen (2010:407) om ersättning till

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2022.. På

Om en sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod har avslutats ska bestämmelsen i första stycket tillämpas som om den senare sjukperioden är

38 b § Vid beräkning av dagpenningbelopp enligt 38 a § ska hänsyn inte tas till arbete som avser beredskap och övning i en anställning som endast omfattar beredskap för

7 § regeringsformen meddela föreskrifter om när en företagare ska anses som arbetslös i andra fall än som anges i 35 och 35 a §§ samt om de villkor för fastställande av och

när en företagare ska anses som arbetslös i andra fall än som anges i 35 § första och andra styckena och 35 a § samt om de villkor för fastställande av och rätt

16 § 15 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska i samband med att en totalförsvarspliktig rycker in för värnplikt eller civilplikt med längre grund- utbildning än 60

48 § 2 Till personer som uppfyller villkoren för rätt att med bibehållen ersättning söka arbete i något annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien och

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel- serna till förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare

13 a § 3 I den mån det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret jämställs med förvärvsarbete även tid då den sökande har fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809)

På regeringens vägnar EVA NORDMARK.

För den som omfattas av 23 b § andra stycket ska dagsförtjänsten beräknas på sökandens förvärvsinkomst och det ersättningsbelopp som lämnats.. Regeringen eller den myndighet

2 a § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får inte lämnas till programdeltagaren för en tidsperiod för vilken deltagaren får

1 § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får lämnas till den som är anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program, även om personen

För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning ska den sökande ha uppfyllt arbetsvillkoret efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan.. Vid bedömning av om

7 § 2 Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som har varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande månader, under

7 § 2 Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som har varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande månader, under

Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för att ersättning ändå bör lämnas. På regeringens vägnar

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss

5 § förordningen (2017:819) om ersätt- ning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande lydelse. Andra beslut av Arbetsförmedlingen än beslut enligt 3 §

21 § 2 Dagpenningen får inte lämnas förrän den sökande under en samman- hängande tid av 12 månader har varit arbetslös 6 dagar (karensvillkor). I karenstiden räknas